Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 8 | View All

1. బన్యామీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జ్యేష్ఠుడు, రెండవవాడు అష్బేలు,

1. banyaameenu kanina kumaarulalō bela anuvaaḍu jyēshṭhuḍu, reṇḍavavaaḍu ashbēlu,

2. మూడవవాడు అహరహు, నాల్గవవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా.

2. mooḍavavaaḍu aharahu, naalgavavaaḍu nōhaa, ayidavavaaḍu raapaa.

3. బెలకు పుట్టిన కుమారులు అద్దారు గెరా అబీహూదు

3. belaku puṭṭina kumaarulu addaaru geraa abeehoodu

4. అబీషూవ నయమాను అహోయహు

4. abeeshoova nayamaanu ahōyahu

5. గెరా షెపూపాను హూరాము

5. geraa shepoopaanu hooraamu

6. ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజ్జా అహీ హూదు, వారు గెబ కాపురస్థులకు ఇంటి పెద్దలుగా నుండిరి;

6. ēhoodu kanina kumaarulu ujjaa ahee hoodu, vaaru geba kaapurasthulaku iṇṭi peddalugaa nuṇḍiri;

7. నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు చెరతీసికొని పోయిరి, గెరా వారిని అచ్చటికి చెరతీసికొని పోయెను.

7. nayamaanu aheeyaa geraa anuvaaru vaarini manahathunaku cheratheesikoni pōyiri, geraa vaarini acchaṭiki cheratheesikoni pōyenu.

8. వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు హుషీము బయరా అను తన భార్యలయందు కనిన పిల్లలుగాక

8. vaarini pampivēsina tharuvaatha shaharayeemu mōyaabu dheshamandu husheemu bayaraa anu thana bhaaryalayandu kanina pillalugaaka

9. తన భార్యయైన హోదెషునందు యోబాబును జిబ్యాను మేషాను మల్కామును

9. thana bhaaryayaina hōdeshunandu yōbaabunu jibyaanu mēshaanu malkaamunu

10. యెపూజును షాక్యాను మిర్మాను కనెను, వీరు అతని కుమారులు; వారు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలుగా ఉండిరి.

10. yepoojunu shaakyaanu mirmaanu kanenu, veeru athani kumaarulu; vaaru thama pitharula yiṇḍlaku peddalugaa uṇḍiri.

11. హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎల్పయలును కనెను.

11. husheemu anu daaniyandu athaḍu aheeṭoobunu elpayalunu kanenu.

12. ఎల్పయలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను లోదును దాని గ్రామములను కట్టించెను.

12. elpayalu kumaarulu ēberu mishaamu shemedu, shemedu ōnōnu lōdunu daani graamamulanu kaṭṭin̄chenu.

13. బెరీయాయును షెమయును అయ్యాలోను కాపురస్థులయొక్క పితరులలో పెద్దలు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి.

13. bereeyaayunu shemayunu ayyaalōnu kaapurasthulayokka pitharulalō peddalu; veeru gaatheeyulanu paaradōliri.

14. అహ్యోషాషకు యెరేమోతు

14. ahyōshaashaku yerēmōthu

15. jebadyaa araadu ēderu

16. మిఖాయేలు ఇష్పా యోహా అనువారు బెరీయా కుమారులు.

16. mikhaayēlu ishpaa yōhaa anuvaaru bereeyaa kumaarulu.

17. జెబద్యా మెషుల్లాము హిజికి హెబెరు

17. jebadyaa meshullaamu hijiki heberu

18. ఇష్మెరై ఇజ్లీయా యోబాబు అనువారు ఎల్పయలునకు కుమారులు.

18. ishmerai ijleeyaa yōbaabu anuvaaru elpayalunaku kumaarulu.

20. ఎలీయేనై జిల్లెతై ఎలీయేలు.

20. eleeyēnai jillethai eleeyēlu.

21. అదాయా బెరాయా షిమ్రాతు అనువారు షిమీకి కుమా రులు.

21. adaayaa beraayaa shimraathu anuvaaru shimeeki kumaa rulu.

22. ishpaanu ēberu eleeyēlu

24. హనన్యా ఏలాము అంతోతీయా

24. hananyaa ēlaamu anthootheeyaa

25. ఇపెదయా పెనూయేలు అనువారు షాషకు కుమారులు.

25. ipedayaa penooyēlu anuvaaru shaashaku kumaarulu.

26. షంషెరై షెహర్యా అతల్యా

26. shansherai sheharyaa athalyaa

27. యహరెష్యా ఏలీయ్యా జిఖ్రీ అను వారు యెరోహాము కుమారులు.

27. yahareshyaa ēleeyyaa jikhree anu vaaru yerōhaamu kumaarulu.

28. వీరు తమ తమ తరము లన్నిటిలో పితరుల యిండ్లకు పెద్దలును, ప్రముఖులునై యుండి యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి.

28. veeru thama thama tharamu lanniṭilō pitharula yiṇḍlaku peddalunu, pramukhulunai yuṇḍi yerooshalēmunandu kaapuramuṇḍiri.

29. గిబియోనునకు తండ్రియైనవాడు గిబియోనులో కాపుర ముండెను. ఇతని భార్యపేరు మయకా;

29. gibiyōnunaku thaṇḍriyainavaaḍu gibiyōnulō kaapura muṇḍenu. Ithani bhaaryapēru mayakaa;

30. ఇతని పెద్ద కుమారుడు అబ్దోను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు నాదాబు

30. ithani pedda kumaaruḍu abdōnu, migilinavaaru sooru keeshu bayalu naadaabu

31. గెదోరు అహ్యో జెకెరు అనువారు.

31. gedōru ahyō jekeru anuvaaru.

32. మిక్లోతు షిమ్యాను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి ఎదురుగానున్న యిండ్లలోనే యెరూషలేము నందు కాపురముండిరి.

32. miklōthu shimyaanu kanenu. Veerunu thama sahōdarulathoo kooḍa vaariki edurugaanunna yiṇḍlalōnē yerooshalēmu nandu kaapuramuṇḍiri.

33. నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును మల్కీషూవను అబీనాదాబును ఎష్బయలును కనెను.

33. nēru keeshunu kanenu, keeshu saulunu kanenu, saulu yōnaathaanunu malkeeshoovanu abeenaadaabunu eshbayalunu kanenu.

34. యోనాతాను కుమారుడు మెరీబ్బయలు, మెరీబ్బయలు మీకాను కనెను.

34. yōnaathaanu kumaaruḍu mereebbayalu, mereebbayalu meekaanu kanenu.

35. meekaa kumaarulu peethoonu meleku tharēya aahaaju.

36. ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును అజ్మావెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను.

36. aahaaju yehōyaadaanu kanenu, yehōyaada aalemethunu ajmaavethunu jimeeni kanenu, jimee mōjaanu kanenu.

37. మోజా బిన్యాను కనెను, బిన్యాకు రాపా కుమారుడు, రాపాకు ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు.

37. mōjaa binyaanu kanenu, binyaaku raapaa kumaaruḍu, raapaaku elaashaa kumaaruḍu, elaashaaku aajēlu kumaaruḍu.

38. ఆజేలు కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళ్లు అజ్రీకాము బోకెరు ఇష్మాయేలు షెయర్యా ఓబద్యా హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమారులు.

38. aajēlu kumaarulu aaruguru; vaari pēḷlu ajreekaamu bōkeru ishmaayēlu sheyaryaa ōbadyaa haanaanu veerandarunu aajēlu kumaarulu.

39. అతని సహోదరు డైన ఏషెకు కుమారులు ముగ్గురు; ఊలాము జ్యేష్ఠుడు, యెహూషు రెండవవాడు, ఎలీపేలెటు మూడవ వాడు.

39. athani sahōdaru ḍaina ēsheku kumaarulu mugguru; oolaamu jyēshṭhuḍu, yehooshu reṇḍavavaaḍu, eleepēleṭu mooḍava vaaḍu.

40. ఊలాము కుమారులు విలువిద్యయందు ప్రవీణులైన పరాక్రమశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారు లును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; వీరందరును బెన్యా మీనీయులు.

40. oolaamu kumaarulu viluvidyayandu praveeṇulaina paraakramashaalulu; veeriki nooṭa yēbadhimandi kumaaru lunu kumaarula kumaarulunu kaligiri; veerandarunu benyaa meeneeyulu.


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.