Card image cap
Daily Bible Verse
"నీవే నా దేవుడవు నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పుము దయగల నీ ఆత్మ సమభూమిగల ప్రదేశమందు నన్ను నడిపించును గాక. " - కీర్తనల గ్రంథము 143:10
Daily Quote
"సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చిత్రమైన వెండి పళ్లెములలో నుంచబడిన బంగారు పండ్లవంటిది." సామెతలు 25:11
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Sajeeva Vahini Daily Inspirations
Share on WhatsappDaily Inspiration

నలువదిఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు... దేవదూత అతని కనబడెను... రమ్ము, నేనిప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుదునని అతనితో చెప్పెను (అపో.కా. 7: 30-34).

ఒక్కసారి దేవుడు మనల్ని కొంతకాలంపాటు మన పనీలో నుండి పక్కకు తప్పించి, ఊరకుండి, తిరిగి సేవ చేయడం కోసం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోమని ఆదేశిస్తాడు ఇలా ఎదురు చూస్తున్నంతకాలం అంత వ్యర్థమైనదని అనుకోవడానికి వీలులేదు.

పూర్వం ఒక రైతు శత్రువుల బారినుండి తప్పించుకొని పారిపోతు కొంత సేపటికి తన గుర్రానికి కొత్త నాడాలు కొట్టడం తప్పనిసరిగా అని గ్రహించాడు. అతని వివేకమేమో ఆలస్యం లేకుండా ముందుకి సాగిపొమ్మని గొడవ చేసేది. అయితే అంతకంటే ఎక్కువ అయినా నా వివేచనా శక్తేమో కమ్మరి పని వాని కొలిమి దగ్గర ఆగి ఆ నాడ వేయించడమే మంచిదని బోధించింది. వెంటతరిమివాళ్ల గుర్రపుడెక్కల చప్పుడు దగ్గరలో వినిపిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ కొద్ది నిమిషాలు ఆగి ఆ నాడ కొట్టించేవరకు నిలబడ్డాడు. ఇక శత్రువులు వంద గజాల దూరంలోకి వచ్చేసారనగా గుర్రం మీదికి లంఘించి మెరుపులాగా మాయమయ్యాడు. అతను అక్కడ ఆగడం వల్ల అయిన ఆలస్యం అతని వేగాన్ని పెంచిందని అతనికి తెలుసు.

ఎన్నో సార్లు మనం పరుగె...

Read More
Sajeeva Vahini Daily Devotions
Share on Whatsappఆయుధముగా ధరించుకొనుడి

ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి

పేతురు యొక్క అందమైన వృత్తాంతం మనకు కష్ట సమయాలు మరియు పరిస్థితులలో ఎలా ఉండాలనే దాని గురించి ఒక రహస్యాన్ని బోధిస్తుంది. 1 పేతురు 4:1,2 - క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి. శరీర విషయములో శ్రమపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకొనునట్లు పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. అంటే?

“దేవుని చిత్తం చేయడానికి క్రీస్తు అనుభవించిన ప్రతిదాని గురించి మరియు అతను ఎలా బాధలను భరించాడో ఆలోచించండి మరియు అది మీ కష్టాలను అధిగమించడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది. యుద్ధానికి ఆయుధాలు ధరించండి; క్రీస్తులా ఆలోచించడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు సంసిద్ధం చేసుకోండి... దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడంలో విఫలం కాకుండా నేను ఓపిక కలిగియుండండి. క్రీస్తు యొక్క మనస్సు కలిగి ఉంటే, మీరు ఇకపై మిమ్మల్ని మీరు సంతోషపెట్టడానికి మాత్రమే జీవించరు, ఆయన కోసం జీవించాలనుకుంటారు. మీరు మీ భావాలు మరియు శరీరానికి సంబంధించిన ఆలోచనల ద్వారా కాకుండా దేవుడు కోరుకున్న దాని కోసం...

Read More
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player

Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..