ఈ ప్రశ్న విషయంలో తీవ్రమైన గందరగోళమున్నది. ఈ విషయము ప్రాధమిక అపోస్తలుల విశ్వాసప్రమాణములో అదృశ్యలోకములోనికి దిగిపోయెననియు అని పేర్కొంటుంది. లేఖానాలలో కొన్ని వాక్య భాగాలు యేసుక్రీస్తు నరకమునకు వెళ్ళెనని అర్థంవచ్చినట్లు వాదించారు. ఈ అంశంను పరిశోధించకముందు బైబిలు మరణించినవారి లోకము గురించి ఏవిధంగా భోధిస్తుందో అవగాహన చేసుకోవాలి.

హీబ్రూ లేఖానాలో మృతులలోకము షియోల్ అని వివరించారు. సామాన్య అర్థం మృతులుండే ప్రదేశము,లేక విడిచి వెళ్ళిన ప్రాణాత్మల ప్రదేశము. క్రొత్తనిబంధనలో గ్రీకు పదము దీనికి సమాంతరముగా హెడెస్ కూడ మృతుల ప్రదేశమునే చూపిస్తుంది. క్రొత్తనిబంధనలోని లేఖనభాగాలు పాతాళమును తాత్కాలికమైన ప్రదేశమనియు అక్కడ ఆత్మలు అంతిమ పునరుత్ధానముకోసం వేచియుంటారని సూచిస్తుంది. ఈరెండిటిని మధ్య వ్యతాసాన్ని ప్రకటన 20:11-15 చూపిస్తుంది.నరకము (అగ్నిగుండం)శాశ్వతమైనది. తీర్పు తర్వాత నశించినవారి అంతిమస్థానము. హెడెస్ తాత్కాలికమైన ప్రదేశము కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువువారు నరకమునకు వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటె అది భవిష్యత్తులోకానికి సంభంధించింది. మరియు గొప్ప ధవళ సింహాసనపు తీర్పు తర్వాత ప్రాతినిధ్యములోనికి వచ్చేది ( ప్రకటన 20:11-15) .

షియోల్/ హెడెస్, రెండు భాగాలు కలిగివున్నవి (మత్తయి 11:23, 16:18;లూకా 10:15, 16:23; అపొస్తలుల కార్యములు 2:27-31). ఒకటి రక్షింపబడినవారికి, రెండవది, నాశనమైనవారు. రక్షింపబడినవారి యొక్క ప్రదేశము పరదైసు గాను, అబ్రాహామురొమ్ము గాను పిలువబడుతుంది. రక్షింపబడినవారికి, నాశనమైనవారికి మధ్య వేరుపరుస్తు పెద్ద అగాధమున్నది (లూకా 16:26). యేసుక్రీస్తు పరలోకమునకు ఆరోహణమైనపుడు పరదైసులోనున్న విశ్వాసులను తనతోపాటు కొనిపోయెను (ఎఫెసీపత్రిక 4:8-10). అయితే పాతాళములోనున్న నాశనమయినవారి స్థితి మార్పు లేనిదిగానున్నది. అవిశ్వాసులుగా మరణించినవారి అంతిమ తీర్పుకై అక్కడ వేచియుంటారు. యేసుక్రీస్తు షియోలుకి/ హెడెస్సుకి, పాతాళమునకు వెళ్ళారా? అవును ఎఫెసీపత్రిక 4:8-10 మరియు 1 పేతురు 3:18-20 ప్రకారము.

 • The Bible
 • The aim of the bible is not to Christianize people,

  But to spiritualize people as Adams ate the forbidden Apple.

  The aim is not to show religious path,

  But...

 • ప్రవచనములు - నెరవేర్పు
 • 1. కన్యక గర్భంలో జన్మించడం

  ప్రవచనం : యెషయా 7:14 “కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును.”

  నేరవేర్పు: మత్తయి 1:18-25 “యేసు క్రీస్తు జననవిధ మెట్లనగా, ఆయన తల్లియైన మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారే...

 • ఈ జీవితానికి 4 ప్రశ్నలు
 • ఈ లోకంలో జీవము కలిగినవి ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో ఉత్తమమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు మానవుడే. ఈ జ్ఞానం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది. అనాది కాలం నుండి ఈ 21వ శతాబ్దపు మానవుని జీవనా విధానంలొ ఆధునికతకు అవధులు లేని ఎన్నో మార్పులు. సామాజిక సామాన్య తత్వ శాస్త్రాలలొ మానవుని జ్ఞానం అంతా ఇంతా కాదు. ఈ విజ్ఞాన తత్వశాస్త...

 • నిత్య భధ్రత పాపము చేయడానికి అనుమతిని ధృవీకరిస్తుందా?
 • నిత్య భధ్రత సిధ్దాంతమునకు తరచుగా వచ్చే ఆక్షేపణ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి తన కిష్టమువచ్చినట్లు పాపం చేసి మరియు రక్షింపబడటుకు ప్రజలకు అనుమతినిచ్చినట్లు కన్పడుతుంది. సాంకేతికంగా ఆలోచించినట్లయితే ఇది సత్యమే, వాస్తవికంగా అది సత్యం కాదు. ఒక వ్యక్తి నిజంగా యేసుక్రీస్తుచేత విమోచింపబడినట్లయితే ఆ వ్యక్తి తన ఇష్ట్ట...

 • సిలువ యాత్రలో సీమోను
 • లూకా 23:26-31 “వారాయనను తీసికొని పోవు చుండగా పల్లెటూరి నుండి వచ్చుచున్న కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకనిని పట్టుకొని యేసు వెంట సిలువను మోయుటకు అతని మీద దానిని పెట్టిరి.”

  కురేనీయుడైన సీమోనుకు కొంత సమయం యేసు ప్రభువుతో పాటు సిలువను మోసే భాగ్యం కలిగింది. ఇతడు ఆఫ్రికా ఖండం లోని కురేనియ(లిబియ) దేశస్థు...

 • యేసుని శిష్యుడను - 4
 • సుంకరులును వేశ్యలును మీకంటె ముందుగా దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుదురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను (మత్తయి 21:31). సుంకరులును వేశ్యలును పాపముతో నిండిన వారు కదా మరి వారు ముందుగా దేవుని రాజ్యములో ఎలా ప్రవేశించుదురు?

  ఈ దినము మనము సుంకరియైన మత్తయి గురించి తెలుసుకుందాము. అల్ఫయి కుమారుడగు లే...

 • ఆ వాక్యమే శరీరధారి
 • యోహాను 1:1-18 “ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను. ఆయన ఆది యందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను, కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్ర...

 • యేసుని శిష్యుడను
 • ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనము చేయునట్లు మేమాజ్ఞాపించుట నీకిష్టమా అని అడుగగా, ఆయన(యేసు) వారితట్టు తిరిగి వారిని గద్దించెను (లూకా 9:55). అంతటి దుడుకు స్వభావము గలవారు యేసుని శిష్యులలోని సహోదురులైన యోహాను మరియు యాకోబు. వీరిద్దరికి ఆయన బొయనేర్గెసను పెరుపెట్టేను; బొయనేర్గెసు అనగా ఉరిమెడు వారని ...

 • రక్షకుడు
 • నేడు రక్షకుడు నా కొరకు పుట్టియున్నాడు(లూక 2:11)

  యేసు క్రీస్తు ఈ రక్షణను మనకు ఎందుకు కలుగ చేసెను?

  లూక 1:75 మనము శత్రువుల చేతినుండి విడిపింపబడి మన జీవితకాలమంతయు నిర్భయులమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను.

  నా రక...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"ఏమి తిందుమో, యేమి త్రాగుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము కలిగియుండకుడి." లూకా 12:29
Daily Bible Quote
"సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎప్పుడు నిద్రలేచెదవు? " సామెతలు 6:9
Apr - May 2012 Vol. 2 Issue. 4
Magazine
Whats New
Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Facebook Telugu Bible App

Facebook APP Click Here

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2014. info@sajeevavahini.com

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.