Judges - న్యాయాధిపతులు 20 | View All

1. అంతట ఇశ్రాయేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని బెయేరషెబావరకును గిలాదుదేశమువరకును వారి సమాజము ఏకమనస్సు కలిగి మిస్పాలో యెహోవా సన్నిధిని కూడెను.

1. anthaṭa ishraayēleeyulandaru bayaludheri daanu modalukoni beyērshebaavarakunu gilaadudheshamuvarakunu vaari samaajamu ēkamanassu kaligi mispaalō yehōvaa sannidhini kooḍenu.

2. దేవుని జన సమాజమునకు చేరినవారు ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటికి పెద్దలుగా నున్నవారై కత్తిదూయు నాలుగు లక్షల కాలుబలము కూడుకొనిరి.

2. dhevuni jana samaajamunaku cherinavaaru ishraayēleeyula gōtramulanniṭiki peddalugaa nunnavaarai katthidooyu naalugu lakshala kaalubalamu kooḍukoniri.

3. ఇశ్రాయేలీయులు మిస్పాకు వచ్చియున్నారని బెన్యా మీనీయులు వినిరి. ఇశ్రాయేలీయులుఈ చెడుతనము ఎట్లు చేయబడెనో అది చెప్పుడని యడుగగా

3. ishraayēleeyulu mispaaku vachiyunnaarani benyaa meeneeyulu viniri. Ishraayēleeyulu'ee cheḍuthanamu eṭlu cheyabaḍenō adhi cheppuḍani yaḍugagaa

4. చంప బడిన స్త్రీ పెనిమిటి యైన లేవీయుడు ఉత్తరమిచ్చినదేమ నగాబెన్యామీనీయుల గిబియాలో రాత్రి బసచేయు టకై నేనును నా ఉపపత్నియు వచ్చియుండగా

4. champa baḍina stree penimiṭi yaina lēveeyuḍu uttharamichinadhema nagaabenyaameeneeyula gibiyaalō raatri basacheyu ṭakai nēnunu naa upapatniyu vachiyuṇḍagaa

5. గిబియావారు నా మీ దికి లేచి రాత్రి నేనున్న యిల్లు చుట్టుకొని నన్ను చంపతలచి

5. gibiyaavaaru naa mee diki lēchi raatri nēnunna yillu chuṭṭukoni nannu champathalachi

6. నా ఉపపత్నిని బల వంతముచేయగా ఆమె చనిపోయెను. వారు ఇశ్రా యేలీయులలో దుష్కార్య మును వెఱ్ఱిపనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా ఉపపత్నిని పట్టుకొని ఆమెను ముక్కలుగా కోసి ఇశ్రాయేలీయుల స్వాస్థ్యమైన దేశమంతటికి ఆ ముక్కలను పంపితిని.

6. naa upapatnini bala vanthamucheyagaa aame chanipōyenu. Vaaru ishraayēleeyulalō dushkaarya munu verripanini chesirani nēnu telisikoni, naa upapatnini paṭṭukoni aamenu mukkalugaa kōsi ishraayēleeyula svaasthyamaina dheshamanthaṭiki aa mukkalanu pampithini.

7. ఇదిగో ఇశ్రాయేలీయులారా, యిక్కడనే మీరందరు కూడియున్నారు, ఈ సంగతిని గూర్చి ఆలోచన చేసి చెప్పుడనెను.

7. idigō ishraayēleeyulaaraa, yikkaḍanē meerandaru kooḍiyunnaaru, ee saṅgathini goorchi aalōchana chesi cheppuḍanenu.

8. అప్పుడు జనులందరు ఏకీభవించి లేచిమనలో ఎవడును తన గుడారమునకు వెళ్లడు, ఎవడును ఇంటికి వెళ్లడు,

8. appuḍu janulandaru ēkeebhavin̄chi lēchimanalō evaḍunu thana guḍaaramunaku veḷlaḍu, evaḍunu iṇṭiki veḷlaḍu,

9. మనము గిబియా యెడల జరిగింపవలసినదానిని నెరవేర్చుటకై చీట్లు వేసి దాని మీదికి పోదుము. జనులు బెన్యామీనీయుల గిబియాకు వచ్చి

9. manamu gibiyaa yeḍala jarigimpavalasinadaanini neravērchuṭakai chiṭlu vēsi daani meediki pōdumu. Janulu benyaameeneeyula gibiyaaku vachi

10. ఇశ్రాయేలీయులలో జరిగిన వెఱ్ఱితనము విషయమై పగతీర్చుకొనుటకు వెళ్లువారికొరకు ఆహారము తెచ్చుటకై మనము ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలో నూటికి పదిమంది మనుష్యులను, వెయ్యింటికి నూరుమందిని, పదివేలకు వెయ్యిమందిని ఏర్పరచుకొందము రండని చెప్పు కొనిరి.

10. ishraayēleeyulalō jarigina verrithanamu vishayamai pagatheerchukonuṭaku veḷluvaarikoraku aahaaramu techuṭakai manamu ishraayēleeyula gōtramulanniṭilō nooṭiki padhimandi manushyulanu, veyyiṇṭiki noorumandhini, padhivēlaku veyyimandhini ērparachukondamu raṇḍani cheppu koniri.

11. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులందరు ఒక్క మనుష్యు డైనట్టుగా ఏకీభవించి ఆ ఊరివారితో యుద్ధముచేయు టకు కూడిరి.

11. kaabaṭṭi ishraayēleeyulandaru okka manushyu ḍainaṭṭugaa ēkeebhavin̄chi aa oorivaarithoo yuddhamucheyu ṭaku kooḍiri.

12. ఇశ్రాయేలీయులు బెన్యామీనీయులందరియొద్దకు మను ష్యులను పంపి--మీలో జరిగిన యీ చెడుతనమేమిటి?

12. ishraayēleeyulu benyaameeneeyulandariyoddhaku manu shyulanu pampi--meelō jarigina yee cheḍuthanamēmiṭi?

13. గిబియాలోనున్న ఆ దుష్టులను అప్పగించుడి; వారిని చంపి ఇశ్రాయేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుద మని పలికింపగా, బెన్యామీనీయులు తమ సహోదరులగు ఇశ్రాయేలీయుల మాట విననొల్లక

13. gibiyaalōnunna aa dushṭulanu appagin̄chuḍi; vaarini champi ishraayēleeyulalōnuṇḍi dōshamunu pariharimpa cheyuda mani palikimpagaa, benyaameeneeyulu thama sahōdarulagu ishraayēleeyula maaṭa vinanollaka

14. యుద్ధమునకు బయలు దేరవలెనని తమ పట్టణములలోనుండి వచ్చి గిబియాలో కూడుకొనిరి.

14. yuddhamunaku bayalu dheravalenani thama paṭṭaṇamulalōnuṇḍi vachi gibiyaalō kooḍukoniri.

15. ఆ దినమున బెన్యామీనీయులు తమ జన సంఖ్యను మొత్తముచేయగా ఏడువందల మందియైన గిబియా నివాసులుగాక కత్తిదూయ సమర్థులై పట్టణమునుండి వచ్చినవారు ఇరువదియారు వేలమందియైరి.

15. aa dinamuna benyaameeneeyulu thama jana saṅkhyanu motthamucheyagaa ēḍuvandala mandiyaina gibiyaa nivaasulugaaka katthidooya samarthulai paṭṭaṇamunuṇḍi vachinavaaru iruvadhiyaaru vēlamandiyairi.

16. ఆ సమస్త జనములో నేర్పరచబడిన ఏడువందలమంది యెడమచేతి వాటముగలవారు. వీరిలో ప్రతివాడును గురిగా నుంచ బడిన తలవెండ్రుక మీదికి వడిసెలరాయి తప్పక విసరగలవాడు.

16. aa samastha janamulō nērparachabaḍina ēḍuvandalamandi yeḍamachethi vaaṭamugalavaaru. Veerilō prathivaaḍunu gurigaa nun̄cha baḍina thalaveṇḍruka meediki vaḍiselaraayi thappaka visaragalavaaḍu.

17. బెన్యామీనీయులు గాక ఇశ్రాయేలీయులలో ఖడ్గము దూయు నాలుగులక్షలమంది లెక్కింపబడిరి; వీరందరు యోధులు.

17. benyaameeneeyulu gaaka ishraayēleeyulalō khaḍgamu dooyu naalugulakshalamandi lekkimpabaḍiri; veerandaru yōdhulu.

18. వీరు లేచి బేతేలుకు పోయిఇశ్రాయేలీ యులు బెన్యామీనీయులతో చేయవలసిన యుద్ధమునకు మాలో ఎవరు ముందుగా వెళ్లవలెనని దేవునియొద్ద మనవి చేసినప్పుడు యెహోవా యూదా వంశస్థులు ముందుగా వెళ్లవలెనని సెలవిచ్చెను.

18. veeru lēchi bēthēluku pōyi'ishraayēlee yulu benyaameeneeyulathoo cheyavalasina yuddhamunaku maalō evaru mundhugaa veḷlavalenani dhevuniyoddha manavi chesinappuḍu yehōvaa yoodhaa vanshasthulu mundhugaa veḷlavalenani selavicchenu.

19. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు ఉదయముననే లేచి గిబియాకు ఎదురుగా దిగిరి.

19. kaabaṭṭi ishraayēleeyulu udayamunanē lēchi gibiyaaku edurugaa digiri.

20. ఇశ్రా యేలీయులు బెన్యామీనీయులతో యుద్ధముచేయ బయలు దేరి నప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు గిబియామీద పడుటకు యుద్ధపంక్తులు తీర్చగా

20. ishraayēleeyulu benyaameeneeyulathoo yuddhamucheya bayalu dheri nappuḍu ishraayēleeyulu gibiyaameeda paḍuṭaku yuddhapaṅkthulu theerchagaa

21. బెన్యామీనీయులు గిబియాలో నుండి బయటికివచ్చి ఆ దినమున ఇశ్రాయేలీయులలో ఇరు వదిరెండు వేలమందిని నేల గూల్చిరి.

21. benyaameeneeyulu gibiyaalō nuṇḍi bayaṭikivachi aa dinamuna ishraayēleeyulalō iru vadhireṇḍu vēlamandhini nēla goolchiri.

22. అయితే ఇశ్రా యేలీయులు ధైర్యము తెచ్చుకొని, తాము మొదట ఎక్కడ యుద్ధపంక్తి తీర్చిరో ఆ చోటనే మరల యుద్ధము జరుగ వలెనని తమ్మును తాము యుద్ధపంక్తులుగా తీర్చుకొనిరి.

22. ayithē ishraayēleeyulu dhairyamu techukoni, thaamu modaṭa ekkaḍa yuddhapaṅkthi theerchirō aa chooṭanē marala yuddhamu jaruga valenani thammunu thaamu yuddhapaṅkthulugaa theerchukoniri.

23. మరియఇశ్రాయేలీయులు పోయి సాయంకాలమువరకు యెహోవా ఎదుట ఏడ్చుచుమా సహోదరులైన బెన్యా మీనీయులతో యుద్ధము చేయుటకు తిరిగి పోదుమా? అని యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా యెహోవా వారితో యుద్ధము చేయబోవుడని సెలవిచ్చెను.

23. mariyu ishraayēleeyulu pōyi saayaṅkaalamuvaraku yehōvaa eduṭa ēḍchuchumaa sahōdarulaina benyaa meeneeyulathoo yuddhamu cheyuṭaku thirigi pōdumaa? Ani yehōvaayoddha vichaaraṇacheyagaa yehōvaa vaarithoo yuddhamu cheyabōvuḍani selavicchenu.

24. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు రెండవ దినమున బెన్యా మీనీయులతో యుద్ధము చేయరాగా, ఆ రెండవ దిన మున బెన్యామీనీయులు వారిని ఎదుర్కొనుటకు

24. kaabaṭṭi ishraayēleeyulu reṇḍava dinamuna benyaa meeneeyulathoo yuddhamu cheyaraagaa, aa reṇḍava dina muna benyaameeneeyulu vaarini edurkonuṭaku

25. గిబి యాలోనుండి బయలుదేరి వచ్చి ఇశ్రాయేలీయులలో పదు నెనిమిది వేలమందిని నేలగూల్చి సంహరించిరి.

25. gibi yaalōnuṇḍi bayaludheri vachi ishraayēleeyulalō padu nenimidi vēlamandhini nēlagoolchi sanharin̄chiri.

26. వీరందరు కత్తి దూయువారు. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులందరును జనులందరును పోయి, బేతేలును ప్రవేశించి యేడ్చుచు సాయంకాలమువరకు అక్కడ యెహోవా సన్నిధిని కూర్చుండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను సమాధాన బలులను యెహో వా సన్నిధిని అర్పించిరి.

26. veerandaru katthi dooyuvaaru. Appuḍu ishraayēleeyulandarunu janulandarunu pōyi, bēthēlunu pravēshin̄chi yēḍchuchu saayaṅkaalamuvaraku akkaḍa yehōvaa sannidhini koorchuṇḍuchu upavaasamuṇḍi dahanabalulanu samaadhaana balulanu yehō vaa sannidhini arpin̄chiri.

27. ఆ దినములలో యెహోవా నిబంధన మందసము అక్కడనే యుండెను.

27. aa dinamulalō yehōvaa nibandhana mandasamu akkaḍanē yuṇḍenu.

28. అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు. ఇశ్రాయేలీయులు మరలమా సహోదరులైన బెన్యా మీనీయులతో యుద్ధమునకు పోదుమా,మానుదుమా? అని యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా యెహోవా వెళ్లుడి రేపు నీ చేతికి వారిని అప్పగించెదనని సెలవిచ్చెను.

28. aharōnu manumaḍunu eliyaajaru kumaaruḍunaina pheenehaasu aa dinamulalō daaniyeduṭa niluchuvaaḍu. Ishraayēleeyulu maralamaa sahōdarulaina benyaa meeneeyulathoo yuddhamunaku pōdumaa,maanudumaa? Ani yehōvaayoddha vichaaraṇacheyagaa yehōvaa veḷluḍi rēpu nee chethiki vaarini appagin̄chedhanani selavicchenu.

29. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు గిబియా చుట్టు మాటు గాండ్రను పెట్టిరి.

29. appuḍu ishraayēleeyulu gibiyaa chuṭṭu maaṭu gaaṇḍranu peṭṭiri.

30. మూడవ దినమున ఇశ్రాయేలీయులు బెన్యామీనీయు లతో యుద్ధమునకు పోయిమునుపటివలె గిబియా వారితో యుద్ధము చేయుటకు సిద్ధపడగా

30. mooḍava dinamuna ishraayēleeyulu benyaameeneeyu lathoo yuddhamunaku pōyimunupaṭivale gibiyaa vaarithoo yuddhamu cheyuṭaku siddhapaḍagaa

31. బెన్యామీనీయులు వారిని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరి పట్టణములోనుండి తొలగివచ్చిమునుపటివలె ఇశ్రాయేలీయులలో గాయ పరచబడినవారిని ఇంచుమించు ముప్పదిమంది మనుష్యు లను రాజమార్గములలో చంపుచువచ్చిరి. ఆ మార్గములలో ఒకటి బేతేలునకును ఒకటి పొలములోనున్న గిబియాకును పోవుచున్నవి.

31. benyaameeneeyulu vaarini edurkonuṭaku bayaludheri paṭṭaṇamulōnuṇḍi tolagivachimunupaṭivale ishraayēleeyulalō gaaya parachabaḍinavaarini in̄chumin̄chu muppadhimandi manushyu lanu raajamaargamulalō champuchuvachiri. aa maargamulalō okaṭi bēthēlunakunu okaṭi polamulōnunna gibiyaakunu pōvuchunnavi.

32. బెన్యామీనీయులు మునుపటివలె వారు మనయెదుట నిలువలేక కొట్టబడియున్నారని అనుకొనిరి గాని ఇశ్రాయేలీయులుమనము పారిపోయి వారిని పట్ట ణములోనుండి రాజమార్గములలోనికి రాజేయుదము రండని చెప్పుకొనియుండిరి.

32. benyaameeneeyulu munupaṭivale vaaru manayeduṭa niluvalēka koṭṭabaḍiyunnaarani anukoniri gaani ishraayēleeyulumanamu paaripōyi vaarini paṭṭa ṇamulōnuṇḍi raajamaargamulalōniki raajēyudamu raṇḍani cheppukoniyuṇḍiri.

33. ఇశ్రాయేలీయులందరు తమ చోట నుండి లేచి బయల్తామారులో తమ్మును తాము యుద్ధమునకు సిద్ధపరచుకొనులోగా ఇశ్రాయేలీయుల మాటుగాండ్రును తమ చోటనుండి గిబియా బట్టబయటి మార్గమునకు త్వరగా వచ్చిరి.

33. ishraayēleeyulandaru thama chooṭa nuṇḍi lēchi bayalthaamaarulō thammunu thaamu yuddhamunaku siddhaparachukonulōgaa ishraayēleeyula maaṭugaaṇḍrunu thama chooṭanuṇḍi gibiyaa baṭṭabayaṭi maargamunaku tvaragaa vachiri.

34. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులందరిలోనుండి ఏర్ప రచబడిన పదివేలమంది గిబియాకు ఎదురుగా వచ్చినందున కఠినయుద్ధము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము తటస్థమైనదని బెన్యామీనీయులకు తెలియలేదు.

34. appuḍu ishraayēleeyulandarilōnuṇḍi ērpa rachabaḍina padhivēlamandi gibiyaaku edurugaa vachinanduna kaṭhinayuddhamu jarigenu. Ayithē thamaku apaayamu thaṭasthamainadani benyaameeneeyulaku teliyalēdu.

35. అప్పుడు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులచేత బెన్యా మీనీయులను హతముచేయించెను. ఆ దినమున ఇశ్రాయేలీయులు బెన్యామీనీయులలో ఇరువది యయిదు వేల నూరుమంది మనుష్యులను చంపిరి. వీరందరు కత్తి దూయువారు.

35. appuḍu yehōvaa ishraayēleeyulachetha benyaa meeneeyulanu hathamucheyin̄chenu. aa dinamuna ishraayēleeyulu benyaameeneeyulalō iruvadhi yayidu vēla noorumandi manushyulanu champiri. Veerandaru katthi dooyuvaaru.

36. బెన్యామీనీయులు జరుగుదాని చూచి తమకు అప జయము కలిగినదని తెలిసికొనిరి. ఇశ్రాయేలీయులు తాము గిబియామీద పెట్టిన మాటుగాండ్రను నమ్మి బెన్యా మీనీయులకు స్థలమిచ్చిరి.

36. benyaameeneeyulu jarugudaani chuchi thamaku apa jayamu kaliginadani telisikoniri. Ishraayēleeyulu thaamu gibiyaameeda peṭṭina maaṭugaaṇḍranu nammi benyaa meeneeyulaku sthalamichiri.

37. మాటుననున్నవారు త్వరపడి గిబియాలో చొరబడి కత్తివాతను ఆ పట్టణములోనివారి నందరిని హతముచేసిరి.

37. maaṭunanunnavaaru tvarapaḍi gibiyaalō corabaḍi katthivaathanu aa paṭṭaṇamulōnivaari nandarini hathamuchesiri.

38. ఇశ్రాయేలీయులకును మాటు గాండ్రకును నిర్ణయమైన సంకేతమొకటి యుండెను; అదే దనగా వారు పట్టణములోనుండి పొగ గొప్ప మేఘమువలె లేచునట్లు చేయుటయే.

38. ishraayēleeyulakunu maaṭu gaaṇḍrakunu nirṇayamaina saṅkēthamokaṭi yuṇḍenu; adhe dhanagaa vaaru paṭṭaṇamulōnuṇḍi poga goppa mēghamuvale lēchunaṭlu cheyuṭayē.

39. ఇశ్రాయేలీయులు యుద్ధము నుండి వెనుకతీసి తిరిగినప్పుడు బెన్యామీనీయులువీరు మొదటి యుద్ధములో అపజయమొందినట్లు మనచేత ఓడి పోవుదురుగదా అనుకొని, చంపనారంభించి, ఇశ్రాయేలీ యులలో ఇంచుమించు ముప్పదిమంది మనుష్యులను హతము చేసిరి.

39. ishraayēleeyulu yuddhamu nuṇḍi venukatheesi thiriginappuḍu benyaameeneeyuluveeru modaṭi yuddhamulō apajayamondinaṭlu manachetha ōḍi pōvudurugadaa anukoni, champanaarambhin̄chi, ishraayēlee yulalō in̄chumin̄chu muppadhimandi manushyulanu hathamu chesiri.

40. అయితే పట్టణమునుండి ఆకాశముతట్టు స్తంభ రూపముగా పొగ పైకిలేవ నారంభింపగా బెన్యామీనీ యులు వెనుకతట్టు తిరిగి చూచిరి. అప్పుడు ఆ పట్టణ మంతయు ధూమమయమై ఆకాశమునకెక్కుచుండెను.

40. ayithē paṭṭaṇamunuṇḍi aakaashamuthaṭṭu sthambha roopamugaa poga paikilēva naarambhimpagaa benyaameenee yulu venukathaṭṭu thirigi chuchiri. Appuḍu aa paṭṭaṇa manthayu dhoomamayamai aakaashamunakekkuchuṇḍenu.

41. ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగినప్పుడు బెన్యామీనీయులు తమకు అపజయము కలిగినదని తెలిసికొని విభ్రాంతినొంది

41. ishraayēleeyulu thiriginappuḍu benyaameeneeyulu thamaku apajayamu kaliginadani telisikoni vibhraanthinondi

42. యెడారి మార్గముతట్టు వెళ్లుదమని ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరిగాని, యుద్ధమున తరుమబడగా పట్టణము లలోనుండి వచ్చినవారు మధ్య మార్గమందే వారిని చంపిరి.

42. yeḍaari maargamuthaṭṭu veḷludamani ishraayēleeyula yeduṭa venukaku thirigirigaani, yuddhamuna tharumabaḍagaa paṭṭaṇamu lalōnuṇḍi vachinavaaru madhya maargamandhe vaarini champiri.

43. ఇశ్రాయేలీయులు బెన్యామీనీయులను చుట్టుకొని తరిమి తూర్పుదిక్కున గిబియాకు ఎదురుగా వారు దిగిన స్థలమున వారిని త్రొక్కుచుండిరి.

43. ishraayēleeyulu benyaameeneeyulanu chuṭṭukoni tharimi thoorpudikkuna gibiyaaku edurugaa vaaru digina sthalamuna vaarini trokkuchuṇḍiri.

44. అప్పుడు బెన్యామీనీయులలో పదునెనిమిది వేలమంది మనుష్యులు పడిపోయిరి. వీరందరు పరాక్రమవంతులు.

44. appuḍu benyaameeneeyulalō padunenimidi vēlamandi manushyulu paḍipōyiri. Veerandaru paraakramavanthulu.

45. అప్పుడు మిగిలినవారు తిరిగి యెడా రిలో నున్న రిమ్మోనుబండకు పారిపోగా, వారు రాజ మార్గములలో చెదిరియున్న అయిదువేలమంది మనుష్యులను చీలదీసి గిదోమువరకు వారిని వెంటాడి తరిమి వారిలో రెండు వేలమందిని చంపిరి.

45. appuḍu migilinavaaru thirigi yeḍaa rilō nunna rimmōnubaṇḍaku paaripōgaa, vaaru raaja maargamulalō chediriyunna ayiduvēlamandi manushyulanu chiladeesi gidōmuvaraku vaarini veṇṭaaḍi tharimi vaarilō reṇḍu vēlamandhini champiri.

46. ఆ దినమున బెన్యామీనీయు లలో పడిపోయినవారందరు కత్తిదూయు ఇరువదియయిదు వేలమంది, వీరందరు పరాక్రమవంతులు.

46. aa dinamuna benyaameeneeyu lalō paḍipōyinavaarandaru katthidooyu iruvadhiyayidu vēlamandi, veerandaru paraakramavanthulu.

47. ఆరువందలమంది తిరిగి యెడారి లోనున్న రిమ్మోను కొండకు పారిపోయి రిమ్మోను కొండమీద నాలుగు నెలలు నివసించిరి.

47. aaruvandalamandi thirigi yeḍaari lōnunna rimmōnu koṇḍaku paaripōyi rimmōnu koṇḍameeda naalugu nelalu nivasin̄chiri.

48. మరియఇశ్రాయేలీయులు బెన్యామీనీయులమీదికి తిరిగి వచ్చి పట్టణనివాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన సమస్తమును కత్తివాత హతముచేసిరి. ఇదియుగాక వారు తాము పట్టుకొనిన పట్టణములన్నిటిని అగ్నిచేత కాల్చివేసిరి.

48. mariyu ishraayēleeyulu benyaameeneeyulameediki thirigi vachi paṭṭaṇanivaasulanēmi pashuvulanēmi dorikina samasthamunu katthivaatha hathamuchesiri. Idiyugaaka vaaru thaamu paṭṭukonina paṭṭaṇamulanniṭini agnichetha kaalchivēsiri.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.