James - యాకోబు 3 | View All

1. నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదుమని తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి.

బైబిలు ఉపదేశకుని బాధ్యత చాలా గంబీరమైనది. మొట్టమొదట అతడు ఉపదేశించే సత్యానికి అనుగుణంగా అతడు నడుచుకోవాలి. అతనికి ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి దేవుడు అతనినుండి ఎక్కువ ఆశిస్తాడు. అతణ్ణి ఎక్కువ తీవ్రమైన తీర్పుకు గురి చేస్తాడు. లూకా 12:47-48 చూడండి. అందువల్ల ఒక విధంగా చూస్తే బైబిలు ఉపదేశకులు ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నారు. వారు, ఇతర విశ్వాసులు “అనేక విషయాల్లో” కాలు జారుతున్నారు కాబట్టి వారి స్థితి మరీ ప్రమాదకరంగా ఉంది. తమ పనిలో వారు చాలా ప్రమాదరకరమైన పరికరాన్ని వాడాలి – అది నాలుక. అందువల్ల ఉపదేశించే పనికి ఎవరూ తొందర పడకూడదు. ప్రతి ఉపదేశకుడూ దేవుడు తనను ఆ పనికి పిలుస్తున్నాడనీ ఉపదేశించే సామర్థ్యాన్ని (రోమీయులకు 12:6-7) తనకిచ్చాడనీ రూఢిగా తెలుసుకోవాలి. తన వాక్కును ఉపదేశించేందుకు దేవుడు పిలిచి సిద్ధపరచిన ఉపదేశకుడికి అద్భుతమైన, చాలా సంతృప్తికరమైన పని ఉంది. అలాంటి ఉపదేశకులంతా ఈ ఘనమైన పిలుపును బట్టి భయభక్తులతో ఆనందించాలి.

2. అనేకవిషయములలో మన మందరము తప్పిపోవుచున్నాము. ఎవడైనను మాటయందు తప్పనియెడల అట్టివాడు లోపము లేనివాడై,తన సర్వశరీరమును స్వాధీనమందుంచుకొన శక్తిగలవాడగును

ఒక వ్యక్తికి ఉన్న అవయవాలన్నిటిలోకీ నాలుకను అదుపు చేయడం ఎక్కువ కష్టం అంటున్నాడు యాకోబు. తన నాలుకపై అదుపు సంపాదించినవాడు పరిపక్వం చెందిన వ్యక్తి. దేవుడు తనకిచ్చిన పనికి చక్కగా సరిపోయినవాడు. ఇక్కడ “ఏ లోపమూ లేని వ్యక్తి” అంటే అర్థం ఇదే. “తొట్రుపడకపోతే”– ఇలా అనువదించిన గ్రీకు పదం యాకోబు 2:10; రోమీయులకు 11:11; 2 పేతురు 1:10 లో కనిపిస్తున్నది. ఈ పదానికి ఎదురు దెబ్బ తగిలి ముందుకు తూలడం, పడిపోవడం, పొరపడడం, పాపం చేయడం అనే అర్థాలున్నాయి. యాకోబు “మనమందరమూ” అంటే తనతో సహా ప్రతి ఒక్కరమూ ఇలా చేస్తున్నామని చెప్తున్నాడు.

3. గుఱ్ఱములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళ్లెముపెట్టి, వాటి శరీరమంతయు త్రిప్పుదుము గదా

ఇక్కడ చెప్తున్న విషయమేమంటే చిన్న చిన్న విషయాలకు పెద్ద ఫలితాలు ఉండవచ్చు. దేహంలోని ఏ ఇతర అవయవం కన్నా నాలుకకు ఎక్కువ మంచి గానీ చెడు గానీ చేసే శక్తి ఉంది. దానికున్న శక్తి చాలా ఆశ్చర్యకరమైనది. అది నిర్మించగలదు, కూలద్రోయగలదు. సృష్టించగలదు, ధ్వంసం చేయగలదు. అది జీవమిచ్చే వృక్షంగానూ ఉండగలదు (సామెతలు 15:4; సామెతలు 18:21), లేక పాము కోరల్లాగానూ పని చేయగలదు (కీర్తనల గ్రంథము 140:3). హతమార్చే కత్తిలాగా ఉండగలదు (కీర్తనల గ్రంథము 57:4), లేదా వ్యాధి నయం చేసే మందులాగా ఉండగలదు (సామెతలు 12:18). దుర్మార్గతను, కష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టగలదు (కీర్తనల గ్రంథము 10:7), లేక న్యాయాన్ని నీతినిజాయితీనీ ప్రోత్సహించగలదు (కీర్తనల గ్రంథము 37:30; కీర్తనల గ్రంథము 51:14).

4. ఓడలనుకూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకొని పోబడినను, ఓడ నడుపువాని ఉద్దేశముచొప్పున మిక్కిలి చిన్నదగు చుక్కానిచేత త్రిప్పబడును.

5. ఆలాగుననే నాలుకకూడ చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదిరి పడును. ఎంత కొంచెము నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగులబెట్టును!

6. నాలుక అగ్నియే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాపప్రపంచమై సర్వశరీర మునకు మాలిన్యము కలుగజేయుచు, ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చుపెట్టును; అది నరకముచేత చిచ్చు పెట్టబడును.

అదుపు లేని నాలుక గురించి యాకోబు మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే నాలుక సహజ స్వభావం ఇది. నాలుక అంటే మాట్లాడే శక్తి, మనసులో హృదయంలో ఉన్నదాన్ని ఇతరులకు చెప్పగల సామర్థ్యమన్నమాట. “నిప్పు”– నాలుక గొప్ప వినాశనాన్ని తెచ్చిపెట్టగలదు (కీర్తనల గ్రంథము 52:2). దానినుండి ఎగిరే ఒక నిప్పురవ్వ చాలు, అనేకమందిని తగలబెట్టగలిగిన మంట చెలరేగుతుంది. నాలుక ఒక ప్రపంచం. సహజంగా ఆ ప్రపంచం దుర్మార్గమైనది – కీర్తనల గ్రంథము 58:3. కోరికలతో, పాపంతో అది మండుతూ ఉంది. ఆ మంటలు నరకంనుంచి వచ్చాయి. అబద్ధాలు, మోసం మాటలు, కొండేలు చెప్పడం, దేవదూషణ, శాపవచనాలు సైతానే మనుషులకు నేర్పించాడు. జీవితాలను నాశనం చేసే మాటలివి.

7. మృగ పక్షి సర్ప జలచరములలో ప్రతిజాతియు నరజాతిచేత సాధుకాజాలును, సాధు ఆయెను గాని

తన నాలుకను అన్ని వేళలా సంపూర్ణంగా అదుపు చేసుకోగలిగిన మనిషి (క్రీస్తు తప్పించి) మానవ చరిత్ర అంతటిలో ఎవరైనా ఉన్నారా? అబ్రాహాము అలా చేయలేదు – ఆదికాండము 12:11-20; ఆదికాండము 20:2-9; ఆదికాండము 17:17-18. మోషే అలా చేయలేదు – సంఖ్యాకాండము 20:10-12; కీర్తనల గ్రంథము 106:33. పేతురు అలా చేయలేదు – మత్తయి 26:69-74. పౌలు అలా చేయలేదు – అపో. కార్యములు 23:2-5. తాను చేయలేదని యాకోబు ఒప్పుకుంటున్నాడు. మన నాలుకలను అదుపులో పెట్టుకునేందుకు మనం ప్రయత్నించకూడదని కాదు. తప్పకుండా అలా ప్రయత్నించాలి. అసలేమీ అదుపులో లేకపోవడం కంటే కొంతవరకైనా దాన్ని అదుపు చేయడం ఎంతో మేలు (కీర్తనల గ్రంథము 141:3; సామెతలు 10:19; సామెతలు 11:12; సామెతలు 21:23). అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన మార్గం మన హృదయాలనూ మనసులనూ దేవుని వాక్కుతో నింపుకోవడం. అప్పుడు మన నాలుకలు మంచి సంగతుల గురించి మాట్లాడుతాయి – మత్తయి 12:34-37; కొలొస్సయులకు 3:16. మనం మన నాలుకలను అదుపు చేసుకోలేకపోయినా, దేవునికీ ఆయన వాక్కుకూ అలా చెయ్యడం సాధ్యమే.

8. యే నరుడును నాలుకను సాధుచేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో నిండినది, అది నిరర్గళమైన దుష్టత్వమే.
కీర్తనల గ్రంథము 140:3

“నెమ్మది లేని”– కీర్తనల గ్రంథము 39:1-3. “విషం”– కీర్తనల గ్రంథము 58:4; రోమీయులకు 3:13.

9. దీనితో తండ్రియైన ప్రభువును స్తుతింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుట్టిన మనుష్యులను శపింతుము.
ఆదికాండము 1:26

ఇలా జరగకూడదు, జరగవలసిన అవసరం లేదు గానీ తరచుగా ఇలానే జరుగుతూ ఉంటుంది. కొందరు మనుషులు బయట పవిత్రుల్లాంటివారు, ఇంట్లోనైతే దయ్యాల వంటివారు. “తండ్రి”– యేసుప్రభువుకు తండ్రి అయిన దేవుడు (మత్తయి 3:16-17; 2 కోరింథీయులకు 1:3; 2 యోహాను 1:3). “దేవుని పోలికలో”– ఆదికాండము 1:26-27; ఎఫెసీయులకు 4:24.

10. ఒక్కనోటనుండియే ఆశీర్వచనమును శాపవచనమును బయలువెళ్లును; నా సహోదరులారా, యీలాగుండ కూడదు.

11. నీటిబుగ్గలో ఒక్క జెలనుండియే తియ్యని నీరును చేదునీరును ఊరునా?

సృష్టి అంతటిలోనూ మనిషి నాలుకకు మాత్రమే రెండు రకాల మూల స్థానాలూ, రెండు రకాల ప్రవాహాల మార్గాలూ ఉన్నట్టుంది.

12. నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెట్టున ఒలీవ పండ్లయినను ద్రాక్షతీగెను అంజూరపు పండ్లయినను కాయునా? అటువలెనే ఉప్పు నీళ్లలోనుండి తియ్యని నీళ్లును ఊరవు.

13. మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జ్ఞానముతోకూడిన సాత్వికముగలవాడై, తన యోగ్య ప్రవర్తనవలన తన క్రియలను కనుపరచవలెను.

లోకంలో రెండు రకాల జ్ఞానాలున్నాయి. ఒకటి సైతానునుంచీ (వ 15), రెండోది దేవునినుంచీ (వ 17) వస్తాయి. ఒకదాని ద్వారా కలిగే ఫలితాలు వేరొక దాని ద్వారా కలిగే ఫలితాలకు పూర్తిగా భిన్నమైనవి. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో మనకు కనిపించే దాన్నిబట్టి అతడు నిజంగా జ్ఞానవంతుడో కాదో నిర్ణయించవచ్చు. దుర్మార్గులూ, గర్వంతో అసూయతో స్వార్థంతో నిండినవారూ, లేక ఇహలోక సంబంధమైన మనసు కలిగి, ఆధ్యాత్మికత లేనివారు ఎవరూ దేవుని నుంచి వచ్చే జ్ఞానం గలవారు కారు. ఈ లక్షణాలున్న మనుషులు తమ సాటి వారిమధ్య జ్ఞానవంతులని పేరు పొందవచ్చు. తాము జ్ఞానులమని వారనుకోవచ్చు. వారు చాలా మేధావులుగా, తెలివితేటలు గలవారుగా ఉండవచ్చు. అయితే వారి జ్ఞానం అనబడినది ఎక్కడినుంచి వస్తుందో దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఈ రెండు రకాల జ్ఞానాలకూ పోలిక 1 కోరింథీయులకు 1:17-31 లో కూడా చూడండి. మంచివారు మాత్రమే జ్ఞానం గలవారు. దుర్మార్గుడికి ఎన్ని తెలివితేటలున్నా అతడు మూర్ఖుడే. నిజమైన జ్ఞానం వల్ల కలిగే ఫలితాల్లో ఒకటి అణుకువ. దేవుని నుంచి వచ్చే జ్ఞానం గలవారు తమను తాము గొప్ప చేసుకోరు. తామే దేవుళ్ళమనుకోరు (కీర్తనల గ్రంథము 14:1; కీర్తనల గ్రంథము 111:10; సామెతలు 3:7; సామెతలు 8:1-8; సామెతలు 10:23).

14. అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మత్సరమును వివాదమును ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవద్దు, సత్యమునకు విరోధముగా అబద్ధమాడవద్దు.

“అసూయ”– యోబు 5:2; సామెతలు 14:30; సామెతలు 23:17; మత్తయి 27:18; మార్కు 7:22; రోమీయులకు 1:29; 1 కోరింథీయులకు 13:4; గలతియులకు 5:26.

15. ఈ జ్ఞానము పైనుండి దిగివచ్చునదికాక భూసంబంధమైనదియు ప్రకృతి సంబంధమైనదియు దయ్యముల జ్ఞానము వంటిదియునై యున్నది.

అనేకమంది మతాన్ని అనుసరించేవారికి (క్రైస్తవులతో సహా) దేవుని జ్ఞానం గాక దయ్యాల జ్ఞానం లేదా? వారి లక్ష్యాలు, ఆశయాలు మనల్ని అలా అనుకునేలా చేస్తాయి గదా. డబ్బుకోసం పరుగులెత్తాలనీ, పదవి, అధికారం, పేరుప్రతిష్ఠలు మొదలైన వాటిని ఆశించాలనీ దేవుడు వారికి చెప్పలేదు.

16. ఏలయనగా, మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచకార్యమును ఉండును.

మనుషుల మనసుల్లో సైతాను జ్ఞానం పని చేసినందువల్ల కలిగే ఫలితాలు చూడండి.

17. అయితే పైనుండివచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది, తరువాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరము తోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినది,పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునై యున్నది.

“పైనుంచి”– అంటే పరలోకంనుంచి – సామెతలు 8:22-23; 1 కోరింథీయులకు 1:24, 1 కోరింథీయులకు 1:30; 1 కోరింథీయులకు 2:7, 1 కోరింథీయులకు 2:13; కొలొస్సయులకు 2:3. “పవిత్రంగా”– దేవుడిచ్చే జ్ఞానంలో ఏవిధమైన పాపం, కల్మషం, చెడుతనం, కల్తీ లేదు. అలాంటివాటి చెంతకు ఆ జ్ఞానం నడిపించదు. ఈ లోక జ్ఞానంకంటే అది పవిత్రమైనది, భిన్నమైనది. దేవునికి మనిషికి, మనిషికి మనిషికి మధ్య శాంతి ఉండాలని ఈ జ్ఞానం వాంఛిస్తుంది. అది దయ గలది, ఇతరుల క్షేమం కోరేది, దేవునికి విధేయత చూపేది. మత్తయి 5:7, మత్తయి 5:9 లోని సత్యాన్ని అది గుర్తించి ఆచరణలో పెడతుంది. దేవుని మహిమ కోసం మంచి ఫలాలు ఇస్తుంది. ఇతరులపట్ల మనం పక్షపాతం లేకుండా వ్యవహరించేలా (యాకోబు 2:1), యథార్థతతో, నిజాయితీతో ప్రవర్తించేలా అది చేస్తుంది (అపో. కార్యములు 2:46; 2 కోరింథీయులకు 1:12; 2 కోరింథీయులకు 6:6; 1 తిమోతికి 1:5; 2 తిమోతికి 1:5; హెబ్రీయులకు 10:22; 1 పేతురు 1:22). అందులో ఎలాంటి కపటమూ లేదు.

18. నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు విత్తబడును.
యెషయా 32:17

దేవునికి మనిషికి, మరియు మనిషికి మనిషికి మధ్య సరైన సంబంధాలుంటే నీతిన్యాయాలు పెరుగుతాయి. శాంతి, నీతిన్యాయాలు కలిసే ఉంటాయి. అవి రెండూ దేవుని జ్ఞానంలోనుండే కలుగుతాయి – కీర్తనల గ్రంథము 85:10; సామెతలు 3:17; యెషయా 32:17. కాబట్టి మనం చేయగలిగినదంతా చేసి ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుందాం (యాకోబు 1:5; సామెతలు 2:3-6).


Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.