Hebrews - హెబ్రీయులకు 7 | View All

1. రాజులను సంహారముచేసి, తిరిగి వచ్చుచున్న అబ్రాహామును
ఆదికాండము 14:17-20

రాజు, యాజి అయిన క్రీస్తుకు ఈ మెల్కీసెదెక్ సూచన, చిహ్నం – హెబ్రీయులకు 5:6, హెబ్రీయులకు 5:10; హెబ్రీయులకు 6:20. పాత ఒడంబడిక చరిత్రలో మెల్కీసెదెక్ ఒక్క సారి మాత్రమే కనిపిస్తాడు – ఆదికాండము 14:18-20. ఆ సందర్భంలో తప్ప, ఈ లేఖలో ఇతని పేరు కనిపించకముందు అది ఒక్క సారి మాత్రమే కనిపించింది – కీర్తనల గ్రంథము 110:4. ఇతని గురించి వేరే వివరాలేమీ మనకు తెలియదు. వ 3లో కనిపిస్తున్న మాటల అర్థం స్పష్టంగా లేదు. అందువల్ల ఇవి క్రీస్తును గురించి రాసినవేనని కొందరు పండితులు అన్నారు. కానీ మెల్కీసెదెక్ నిజంగా కనాను దేశంలో ఉన్న షాలేం రాజు అయి ఉంటే అతడు క్రీస్తు అయ్యే అవకాశం లేదు. అంతేగాక అతడు “దేవుని కుమారునిలాగా” ఉన్నాడని రచయిత చెప్తున్నాడు గాని దేవుని కుమారుడే అనడం లేదు. అలాగైతే అతడు తల్లి, తండ్రి, మొ।। లేనివాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? అంటే బైబిల్లో వీరి గురించి ఎక్కడా రాసిలేదని అర్థం కావచ్చు. అతని తల్లిదండ్రులు, వంశవృక్షం, పుట్టుక, మరణం గురించి మనకేమీ తెలియదు. హఠాత్తుగా బైబిల్లో కనిపించాడు. ఎప్పుడూ మార్పు లేకుండా, రాజుగా, యాజిగా, క్రీస్తును సూచించే దృష్టాంతంగా అలానే ఉండిపోయాడు. ఈ దృష్టాంతం బాగానే ఉంది. క్రీస్తు నీతిన్యాయాలకు రాజు, శాంతికి రాజు, అబ్రాహాము కన్నా గొప్పవాడు, ఆది అంతాలు లేనివాడు (హెబ్రీయులకు 1:2-3, హెబ్రీయులకు 1:8, హెబ్రీయులకు 1:10-12), శాశ్వతంగా యాజిగా ఉన్నవాడు (హెబ్రీయులకు 5:6).

2. ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీర్వదించెనో, యెవనికి అబ్రాహాము అన్నిటిలో పదియవవంతు ఇచ్చెనో, ఆ షాలేమురాజును మహోన్నతుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెల్కీసెదెకు నిరంతరము యాజకుడుగా ఉన్నాడు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు రాజనియు అర్థ మిచ్చునట్టి షాలేము రాజని అర్థము.

3. అతడు తండ్రిలేనివాడును తల్లిలేని వాడును వంశావళి లేనివాడును, జీవితకాలమునకు ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడునైయుండి దేవుని కుమారుని పోలియున్నాడు.

4. ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబ్రాహాము అతనికి కొల్లగొన్న శ్రేష్ఠమైన వస్తువులలో పదియవ వంతు ఇచ్చెను.
ఆదికాండము 14:19-20

మెల్కీసెదెక్ గొప్పతనం గురించి రచయిత చెప్తున్నాడు. అతడు అబ్రాహాము కంటే గొప్పవాడు (వ 4-8), లేవి కంటే గొప్పవాడు (వ 9,10). అంటే అతని పదవి వారి పదవులకంటే ఉన్నతమైనది. ఇలా చూపించడంలో రచయిత ఉద్దేశమేమిటంటే లేవి గోత్రంవారి యాజి ధర్మం కంటే క్రీస్తు యాజి ధర్మం గొప్పదని చెప్పడమే. ఆదికాండము 14:20.

5. మరియు లేవి కుమాళ్లలోనుండి యాజకత్వము పొందువారు, తమ సహోదరులు అబ్రాహాము గర్భవాసమునుండి పుట్టినను, ధర్మశాస్త్రము చొప్పున వారి యొద్ద, అనగా ప్రజలయొద్ద పదియవవంతును పుచ్చుకొనుటకు ఆజ్ఞను పొందియున్నారు గాని
సంఖ్యాకాండము 18:21

“లేవి”– పాత ఒడంబడికలోని యాజులంతా ఇస్రాయేల్ లోని లేవిగోత్రం నుంచే వచ్చారు (సంఖ్యాకాండము 1:48-53; సంఖ్యాకాండము 3:5-10). అహరోను లేవి గోత్రికుడు. “పదో భాగం”– లేవీయకాండము 27:30; సంఖ్యాకాండము 18:24-28.

6. వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెల్కీసెదెకు అబ్రాహామునొద్ద పదియవవంతు పుచ్చుకొని వాగ్దానములను పొందినవానిని ఆశీర్వదించెను.
ఆదికాండము 14:19-20

“దీవించాడు”– ఆదికాండము 14:19.

7. తక్కువవాడు ఎక్కువ వానిచేత ఆశీర్వదింపబడునను మాట కేవలము నిరాక్షేపమై యున్నది.

8. మరియు లేవిక్రమము చూడగా చావునకు లోనైనవారు పదియవవంతులను పుచ్చుకొనుచున్నారు. అయితే ఈ క్రమము చూడగా, జీవించుచున్నాడని సాక్ష్యము పొందినవాడు పుచ్చుకొనుచున్నాడు.

“ఎప్పటికీ బ్రతికేవాడు”– వ 3.

9. అంతే కాక ఒక విధమున చెప్పినయెడల పదియవవంతులను పుచ్చుకొను లేవియు అబ్రాహాముద్వారా దశమాంశములను ఇచ్చెను.

“ఎప్పటికీ బ్రతికేవాడు”– వ 3.

10. ఏలాగనగా మెల్కీసెదెకు అతని పితరుని కలిసికొనినప్పుడు లేవి తన పితరుని గర్భములో ఉండెను.
ఆదికాండము 14:19-20

11. ఆ లేవీయులు యాజకులై యుండగా ప్రజలకు ధర్మ శాస్త్రమియ్యబడెను గనుక ఆ యాజకులవలన సంపూర్ణ సిద్ధి కలిగినయెడల అహరోను క్రమములో చేరినవాడని చెప్పబడక మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున వేరొక యాజకుడు రావలసిన అవసరమేమి?
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

ఈ అధ్యాయం మిగతా భాగమంతా (ఇంకా హెబ్రీయులకు 10:18 వరకు) లేవి గోత్రంలోని యాజులకంటే క్రీస్తు ఎంతో అధికుడనే సత్యం రచయిత చూపిస్తున్నాడు. ఆ వచనాల్లో పాత ఒడంబడిక యాజిధర్మం కేవలం అసంతృప్తికరమైనదని చెప్పడంలో మొదలు పెడతున్నాడు. దేవుడు ఆశించినదాన్ని ఆ యాజిధర్మం నెరవేర్చగలిగి ఉంటే మెల్కీసెదెక్ క్రమం చొప్పున మరో యాజి ధర్మం గురించి ఆయన వాగ్దానం చేసేవాడు కాదు. “ధర్మశాస్త్రం”– దేవుడు మోషే ద్వారా ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇవ్వకముందు లేవిగోత్రంవారి యాజి ధర్మం ఏమీ లేదు. యాజి ధర్మం పాత ఒడంబడికలో భాగం (నిర్గమకాండము 19:5). “సంపూర్ణత”– హెబ్రీయులకు 10:14. లేవి గోత్రంవారి యాజి ధర్మానికి మనుషుల పాపాలను తీసివెయ్యడం, లేక వారి హృదయాలను మార్చడం, వారిని పరలోకానికి సిద్ధం చేయడం అసాధ్యంగా ఉంది. “అహరోను”– ధర్మశాస్త్రం కింద మొదటి ప్రముఖ యాజి. ఇతడు లేవి గోత్రికుడు – నిర్గమకాండము 6:16-20; నిర్గమకాండము 28:1-3.

12. ఇదియుగాక యాజకులు మార్చబడినయెడల అవశ్యకముగా యాజక ధర్మము సహా మార్చబడును.

ధర్మశాస్త్రమూ పాత ఒడంబడిక యాజి ధర్మమూ ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. ఒకటి నిరుపయోగమై పోయింది. కాబట్టి ఆ వ్యవస్థ అంతా నిరుపయోగమైపోయింది, పాత ఒడంబడిక అంతా నిష్ఫలమైపోయిందన్నమాట (8వ అధ్యాయంలో రచయిత దీన్ని చూపిస్తున్నాడు). దేవుడు దాన్ని పక్కన పెట్టి కొత్తది, మరింత శ్రేష్ఠమైనది అయిన మరో దాన్ని తెచ్చాడు.

13. ఎవనిగూర్చి యీ సంగతులు చెప్పబడెనో ఆయన వేరొక గోత్రములో పుట్టెను. ఆ గోత్రములోనివాడెవ డును బలిపీఠమునొద్ద పరిచర్య చేయలేదు.

14. మన ప్రభువు యూదా సంతానమందు జన్మించె ననుట స్పష్టమే; ఆ గోత్రవిషయములో యాజకులను గూర్చి మోషే యేమియు చెప్పలేదు.
ఆదికాండము 49:10, 1 దినవృత్తాంతములు 5:2, యెషయా 11:1

“యూదా”– యేసుప్రభువు పూర్వీకుడైన దావీదు యూదా గోత్రానికి చెందినవాడు (మత్తయి 1:1, మత్తయి 1:3-6). యేసు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు దేవాలయం అధికారులు ఆయన్ను పవిత్ర స్థలంలోకి రానిచ్చి ఉండేవారు కాదు, బలిపీఠం దగ్గర సేవ చేయనిచ్చి ఉండేవారు కాదు. అలా చెయ్యాలని ఆయన ప్రయత్నించేవాడు కూడా కాదు (హెబ్రీయులకు 8:4; సంఖ్యాకాండము 3:10 చూడండి).

15. మరియు శరీరాను సారముగా నెరవేర్చబడు ఆజ్ఞగల ధర్మశాస్త్రమునుబట్టి కాక, నాశనములేని జీవమునకున్న శక్తినిబట్టి నియమింపబడి,
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

యాజి ధర్మం, దాని నియమాలు మారాయని రచయిత చెప్పాడు – వ 12. ఇది తేటతెల్లంగానే ఉంది ఎందుకంటే యూదాగోత్రంలోని ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ప్రముఖ యాజిగా నియమించాడు, ఒక కొత్త పునాదిపై దేవుడలా చేశాడు. పాత ఒడంబడిక యాజులను వారి వంశాన్ని బట్టి మాత్రమే తీసుకునేవారు. వారు లేవి, అహరోను వంశీకులై ఉండాలి. అయితే క్రీస్తుకున్న “అంతం లేని జీవాన్ని” బట్టి దేవుడు ఆయన్ను నియమించాడు.

16. మెల్కీసెదెకును పోలినవాడైన వేరొక యాజకుడు వచ్చియున్నాడు. కావున మేము చెప్పిన సంగతి మరింత విశదమైయున్నది.

17. ఏలయనగా నీవు నిరంతరము మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున యాజకుడవై యున్నావు అని ఆయనవిషయమై సాక్ష్యము చెప్పబడెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

కీర్తనల గ్రంథము 110:4 లోని ఈ భవిష్యద్వాక్కు దేవుడు యాజి ధర్మంతోనూ ధర్మశాస్త్రంతోనూ పాత ఒడంబడిక మొత్తాన్నీ పక్కన ఉంచుతాడని చెప్పేది కూడానని రచయిత చూపిస్తున్నాడు.

18. ఆ ధర్మశాస్త్రము దేనికిని సంపూర్ణసిద్ధి కలుగజేయలేదు గనుక ముందియ్యబడిన ఆజ్ఞ బలహీనమైనందునను నిష్‌ప్రయోజన మైనందునను అది నివారణ చేయబడియున్నది;

“విధి”– అహరోను వంశం, లేవి గోత్రాలకు చెంది ఉండడం ద్వారా మాత్రమే వ్యక్తులు యాజులు కాగలరన్న నియమం అన్నమాట. ఆ మొదటి విధి బలహీనమైనది, పనికిమాలినది. కాబట్టి పాత ఒడంబడిక యాజి ధర్మం, పాత ఒడంబడిక కూడా బలహీనమైనవి, నిరుపయోగమైనవి. అవి దేన్నీ, ఎవరినీ పరిపూర్ణంగా చెయ్యలేదు – వ 11. ఇందులోనుంచి మనమొక ముఖ్య సత్యాన్ని నేర్చుకోవాలి. దేవుడే స్వయంగా నియమించిన పాత ఒడంబడిక యాజిధర్మం బలహీనం, నిరుపయోగం అయితే, ఏ ఇతర మతాల్లో కూడా, ఎలాంటి మానవ యాజిధర్మం అయినా బలహీనమైనదే పనికిమాలినదే అని నిస్సందేహంగా నమ్మవచ్చు. అయితే చివరికి బలహీనంగా పనికి రాకుండా అయిపోయేదాన్ని దేవుడు ఎందుచేత స్థాపించాడు? అది అలాంటిదే అని మనకు నేర్పించేందుకు, గొప్ప ప్రముఖ యాజి క్రీస్తు మనకెంత అవసరమో తెలియజేసేందుకు.

19. అంత కంటె శ్రేష్ఠమైన నిరీక్షణ దానివెంట ప్రవేశపెట్టబడెను. దీనిద్వారా, దేవునియొద్దకు మనము చేరుచున్నాము.

“శ్రేష్ఠమైన ఆశాభావాన్ని”– హెబ్రీయులకు 6:18-20 ఇది క్రీస్తు యాజి ధర్మానికి చెందినది. ఆయన వల్ల మన పక్షంగా ప్రముఖ యాజిగా ఆయన పరిచర్య వల్ల మనం దేవుణ్ణి సమీపించగలం – హెబ్రీయులకు 10:19-22.

20. మరియు ప్రమాణములేకుండ యేసు యాజకుడు కాలేదు గనుక ఆయన మరి శ్రేష్ఠమైన నిబంధనకు పూటకాపాయెను.

లేవి సంతతివారి యాజిధర్మం కంటే క్రీస్తు యాజిధర్మం ఎందువల్ల శ్రేష్ఠమైనదో రచయిత మరో కారణాన్ని ఇస్తున్నాడు. దేవుడు క్రీస్తును ప్రముఖ యాజిగా నియమించి నప్పుడు ఆయన యాజిగా ఉంటాడని బహు గంబీరంగా శపథం చేశాడు. లేవి గోత్రికుల యాజి ధర్మం విషయంలో ఇలాంటిదేదీ జరగలేదు. దేవుని శపథం మార్పులేని ఆయన ఉద్దేశాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నది – హెబ్రీయులకు 6:17. క్రీస్తు యాజకత్వం గురించి యూదులు (మనం కూడా) నిస్సందేహంగా తెలుసుకోవాలని ఆయన ఉద్దేశం. మనుషుల పాపవిముక్తికీ రక్షణకూ ఆ యాజకత్వం పునాది వంటిది. క్రీస్తు మెల్కీసెదెక్ క్రమం చొప్పున యాజి కాకపోతే ఎవరికీ ఎప్పుడూ పాపవిముక్తి, రక్షణ లేవు.

21. వారైతే ప్రమాణము లేకుండ యాజకులగుదురు గాని యీయన నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యున్నావని ప్రభువు ప్రమాణము చేసెను;

22. ఆయన పశ్చాత్తాపపడడు అనియీయనతో చెప్పినవానివలన ప్రమాణపూర్వకముగా యాజకుడాయెను.

“శ్రేష్టమైన ఒడంబడిక”– హెబ్రీయులకు 8:6-13.

23. మరియు ఆ యాజకులు మరణము పొందుటచేత ఎల్లప్పుడును ఉండ సాధ్యము కానందున, అనేకులైరి గాని

క్రీస్తు యాజిగా పాత ఒడంబడిక యాజులకంటే ఎందుచేత శ్రేష్ఠమైనవాడో తెలిపే మరో కారణం ఇది. క్రీస్తు యాజకత్వం శాశ్వతం, వారిది అలా కాదు. ఇస్రాయేల్‌వారి ప్రముఖ యాజి ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోయారు. తన స్థానాన్నీ పరిచర్యనూ మరొకడికి విడిచిపెట్టారు. అహరోను కాలానికీ క్రీ.శ. 70కూ మధ్య (దేవాలయం ధ్వంసం అయిన సమయం) ఎనభై కంటే ఎక్కువమంది ప్రముఖ యాజులు ఉన్నారు. యేసైతే శాశ్వతంగా జీవిస్తూ తన పనిని కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ కారణంగా తన ప్రజలను ఆయన శాశ్వతంగా రక్షించగలడు.

24. ఈయన నిరంతరము ఉన్నవాడు గనుక మార్పులేని యాజకత్వము కలిగిన వాడాయెను.

25. ఈయన తనద్వారా దేవునియొద్దకు వచ్చువారి పక్షమున, విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై యున్నాడు.
యెషయా 59:16

“శాశ్వతంగా”– “సంపూర్ణంగా” అని కూడా దీన్ని తర్జుమా చేయవచ్చు. బహుశా శాశ్వతం, సంపూర్ణం ఈ రెండు భావాలూ ఈ వచనంలో ఉన్నాయి. యేసు సంపూర్ణంగా, అనంత యుగాలకు తన ప్రజలను రక్షిస్తాడు. అయితే “తన ద్వారా దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన వారిని” మాత్రమే ఆయన రక్షిస్తాడు. అంటే తను దేవుని చెంతకు ఏకైక మార్గమనీ (యోహాను 14:6), దేవునికీ మనిషికీ ఏకైక మధ్యవర్తి అనీ (1 తిమోతికి 2:5), వారి పాపాలకు ఒకే బలి అర్పణ అనీ (వ 27; హెబ్రీయులకు 9:28; హెబ్రీయులకు 10:10; 1 పేతురు 3:18) అంగీకరించిన మనుషులనే రక్షిస్తాడు. “ఎందుకంటే”– క్రీస్తు తన ప్రజలను సంపూర్ణంగా శాశ్వతంగా రక్షించడం ఆయన వారికోసం దేవునికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉండడంతో ముడిపడి ఉంది. హెబ్రీయులకు 9:24; 1 యోహాను 2:1; రోమీయులకు 8:34 చూడండి. క్రీస్తు విశ్వాసులు పరలోకంలో ఆయన జీవం మూలంగా రక్షణ స్థితిలో ఉండిపోతారు – రోమీయులకు 5:9-10. ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు తన ప్రజలకోసం తన ప్రార్థనలు ఎలాంటివో ఆయన ఉదాహరణలిచ్చాడు – యోహాను 17 అధ్యాయం; లూకా 22:32. ఆయన పరలోకంలో విజ్ఞాపనలు చేస్తూ ఉండే ప్రముఖ యాజి కాబట్టి విశ్వాసులందరినీ మహిమలోకి తీసుకుపోగలడు (హెబ్రీయులకు 2:10), వారి విషమ పరీక్షల్లో సహాయపడగలడు (హెబ్రీయులకు 2:18; హెబ్రీయులకు 4:16), అంతం వరకు వారు తమ నమ్మకాన్ని వదలకుండా చేపట్టి ఉండేలా చేయగలడు (హెబ్రీయులకు 3:6, హెబ్రీయులకు 3:14; హెబ్రీయులకు 10:39).

26. పవిత్రుడును, నిర్దోషియు, నిష్కల్మషుడును, పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును. ఆకాశ మండలముకంటె మిక్కిలి హెచ్చయినవాడునైన యిట్టి ప్రధానయాజకుడు మనకు సరిపోయినవాడు.

క్రీస్తు యాజిధర్మం పాత ఒడంబడిక యాజిధర్మం కంటే శ్రేష్ఠమైనదని చెప్పే మరో కారణాన్ని రచయిత చూపిస్తున్నాడు – క్రీస్తు వ్యక్తిగతంగా ఆ యాజులందరి కంటే గొప్పవాడు. ఆయన మనకు “తగినవాడు”. వారిలో ఎవరూ ఇలాంటివారు కాదు. ఆయన లోపం లేని పవిత్రుడు. వారంతా పాపులు, తమ స్వంత పాపాలకోసం బలులు అర్పించ వలసినవారు. వారు ప్రజలకోసం తిరిగి తిరిగి బలులు అర్పించాలి. ఆయనైతే తననే అర్పించుకున్న ఒక్క బలితో ప్రజల పాపాలన్నిటినీ ఒక్క సారే తీసివేశాడు. వారు బలహీన మానవులు. ఆయన దేవుని కుమారుడు. “పాపులలో చేరని ప్రత్యేకమైనవాడు”– భూమిపై ఆయన పాపులమధ్య జీవించాడు, వారితో భోజనం చేశాడు, వారిని స్వీకరించాడు, వారి స్నేహితుడని పేరు పొందాడు, వారిపట్ల ప్రేమభావం చూపించాడు, వారికోసం మరణించాడు – మత్తయి 11:19; లూకా 15:2; రోమీయులకు 5:8; 2 కోరింథీయులకు 5:21; 1 పేతురు 3:18. అయితే ఎప్పుడూ ఆయన వారికంటే భిన్నంగానే ఉన్నాడు. వారి పాపాలవల్ల ఆయనకు అశుద్ధత కలగలేదు. ఆయనలో భ్రష్ట స్వభావం లేదు, ఆయనెన్నడూ పాపం చెయ్యలేదు. “ఆకాశాల కంటే ఉన్నతుడు – హెబ్రీయులకు 1:3; హెబ్రీయులకు 8:1 – ఇది మరి ఏ ఇతర యాజి విషయంలోనూ సత్యం కాదు.

27. ధర్మ శాస్త్రము బలహీనతగల మనుష్యులను యాజకులనుగా నియమించును గాని ధర్మశాస్త్రమునకు తరువాత వచ్చిన ప్రమాణపూర్వకమైన వాక్యము నిరంతరమును సంపూర్ణ సిద్ధిపొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక,
లేవీయకాండము 16:6, లేవీయకాండము 16:15

28. ఈయన ఆ ప్రధానయాజకులవలె మొదట తన సొంత పాపములకొరకు తరువాత ప్రజల పాపములకొరకును దినదినము బలులను అర్పింపవలసిన అవసరము గలవాడు కాడు; తన్ను తాను అర్పించు కొన్నప్పుడు ఒక్కసారే యీ పనిచేసి ముగించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 2:7

“ధర్మశాస్త్రం తరువాత”– ధర్మశాస్త్రం, పాత ఒడంబడిక యాజిధర్మం బలహీనం, నిరుపయోగం అని రుజువైన తరువాత. “ప్రమాణం”– వ 20-22. “పరిపూర్ణ సిద్ధి”– హెబ్రీయులకు 2:10; హెబ్రీయులకు 5:9. మరి ఏ ఇతర యాజి విషయంలోనూ ఇది సత్యం కాదు.


Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.