Colossians - కొలస్సయులకు 4 | View All

1. యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజ మానుడున్నాడని యెరిగి, న్యాయమైనదియు ధర్మాను సార మైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

ఎఫెసీయులకు 5:22-33ను, ఆ నోట్స్ చూడండి. ఎఫెసీయులకు 6:9.

2. ప్రార్థనయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజ్ఞతగలవారై దానియందు మెలకువగా ఉండుడి.

ఎఫెసీయులకు 6:18; లూకా 18:1. “కృతజ్ఞతతో”– కొలొస్సయులకు 1:12; కొలొస్సయులకు 2:7; కొలొస్సయులకు 3:15, కొలొస్సయులకు 3:17; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18.

3. మరియు నేను బంధకములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే

ఎఫెసీయులకు 6:19-20. “క్రీస్తు రహస్య సత్యం”– కొలొస్సయులకు 1:25-27. పౌలు మనకందరికీ ఆదర్శ ప్రాయంగా, ఎప్పుడూ ఇతరులకు క్రీస్తును గురించి చెప్పే అవకాశాల కోసం చూస్తున్నాడు. అలాంటి అవకాశాలు కోసం అతడు ప్రార్థించాడు, ఇతర విశ్వాసులను కూడా ప్రార్థించండని అడిగాడు.

4. ఆ మర్మమును వెల్లడిపరచునట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు ప్రార్థించుడి.

“మాట్లాడవలసిన విధంగా”– మనం మాట్లాడుతున్న దేమిటో వింటున్నవారికి అంతుబట్టకుండా ఉంటే మనం శుభవార్తను ప్రకటించి లాభం ఏమిటి?

5. సమయము పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు వెలుపటి వారియెడల జ్ఞానము కలిగి నడుచు కొనుడి.

విశ్వాసులు తమ మాటలు, చర్యలు అవిశ్వాసులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాయోనని ఎప్పుడూ గమనించి మెలుగుతూ ఉండాలి. ఇతరులు మనలో చూస్తున్నదీ వింటున్నదీ తప్ప క్రైస్తవం గురించి మరేదీ వారికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. మనం జ్ఞానంతో ప్రవర్తించకపోతే అనవసరంగా వారికి ఆటంకం కలిగించినవారం అవుతామేమో. వారితో క్రీస్తును గురించి మాట్లాడేందుకు దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించు కోకపోతే, వారు నశిస్తే ఆ దోషం మనమీదికి వస్తుంది – అపో. కార్యములు 20:25-27. వారితో మాట్లాడే సమయంలో దయగా, మర్యాదగా, ఇంపుగా మాట్లాడాలి. వారికి మనం ఇచ్చే సందేశంలో దేవుని కృపకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండాలి. కీర్తనల గ్రంథము 45:2; లూకా 4:22 పోల్చి చూడండి.

6. ప్రతి మనుష్యునికి ఏలాగు ప్రత్యుత్తరమియ్య వలెనో అది మీరు తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను ఉండనియ్యుడి.

“ఉప్పు”- అనేది రెంటిని సూచించవచ్చు. అది ఆహార పదార్థాలకు రుచి కలిగిస్తుంది. మనం మాట్లాడే తీరు ఇతరుల్లో ఇంకా వినాలన్న ఆసక్తిని రేకెత్తించాలి. ఉప్పు పదార్థాలను చెడిపోకుండా నిలవ ఉంచుతుంది. మనుషులు మాట్లాడే విధానం సాధారణంగా చెడ్డదిగా ఉంటుంది. ఆ విధానం మనలో కనిపించకూడదు. ఎఫెసీయులకు 4:29.

7. ప్రియసహోదరుడును, ప్రభువునందు నమ్మకమైన పరిచారకుడును, నా తోడి సేవకుడునైన తుకికు నన్నుగూర్చిన సంగతులన్నియు మీకు తెలియజేయును.

“తుకికస్”– ఎఫెసీయులకు 6:21.

8. మీరు మా స్థితి తెలిసికొనునట్లును మీ హృదయములను అతడు ఆదరించు నట్లును,

“ప్రోత్సాహం”– కొలొస్సయులకు 2:2.

9. అతనిని అతనితోకూడ నమ్మకమైన ప్రియసహో దరుడైన ఒనేసిమును మీయొద్దకు పంపుచున్నాను; ఇతడు మీ యొద్దనుండి వచ్చినవాడే; వీరిక్కడి సంగతులన్నియు మీకు తెలియజేతురు.

“ఒనేసిము”– ఫిలేమోనుకు 1:10-12, ఫిలేమోనుకు 1:16.

10. నాతోకూడ చెరలో ఉన్న అరిస్తార్కును, బర్నబాకు సమీపజ్ఞాతియైన మార్కును మీకు వందనములు చెప్పు చున్నారు; ఈ మార్కునుగూర్చి మీరు ఆజ్ఞలు పొందితిరి, ఇతడు మీయొద్దకు వచ్చినయెడల ఇతని చేర్చుకొనుడి.

“ఖైదులో ఉన్న”– వ 18; ఎఫెసీయులకు 3:1; ఫిలిప్పీయులకు 1:13. “అరిస్తార్కస్”– అపో. కార్యములు 19:29; అపో. కార్యములు 20:4; అపో. కార్యములు 27:2; ఫిలేమోనుకు 1:24. “మార్కు”– అపో. కార్యములు 12:12, అపో. కార్యములు 12:25; అపో. కార్యములు 13:5, అపో. కార్యములు 13:13; అపో. కార్యములు 15:37, అపో. కార్యములు 1:39; 2 తిమోతికి 4:11; ఫిలేమోనుకు 1:24; 1 పేతురు 5:13.

11. మరియయూస్తు అను యేసుకూడ మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు. వీరు సున్నతి పొందినవారిలో చేరిన వారు, వీరుమాత్రమే దేవుని రాజ్యము నిమిత్తము నా జత పనివారై యున్నారు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను.

“యెహోషువ” అనే పేరే గ్రీకు భాషలో “యేసు” అయింది. యేసు ఆ కాలంలో యూదులలో అక్కడక్కడ కనిపించే పేరే. “దేవుని రాజ్యం”– మత్తయి 4:17; రోమీయులకు 14:17 నోట్స్. “వీరు మాత్రమే”– మిగతా వారంతా ఇతర దేశాలకూ, జాతులకూ చెందినవారు.

12. మీలో ఒకడును క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు; మీరు సంపూర్ణులును, ప్రతి విషయములో దేవుని చిత్తమునుగూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయతగలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెల్లప్పుడును మీకొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు.

“ఎపఫ్రా”– కొలొస్సయులకు 1:7. “ప్రార్థనలో...పోరాడుతూ”– కొలొస్సయులకు 2:1. ఈ మాటలు అతని తీవ్రమైన ఆసక్తిని తెలుపుతున్నాయి. ఇతడు ఇతరుల మేలుకోసం ఆధ్యాత్మిక విజయాలు సాధించగోరు తున్నాడు – మన స్వభావం మూలంగా కలిగే బలహీనతవల్ల, ఆత్మల లోకంలోని శత్రువుల ఎదిరింపువల్ల ఈ విధంగా ఆత్మ సంబంధమైన పోరాటాలు తరచుగా అవసరం అవుతాయి – మత్తయి 26:40-41; ఎఫెసీయులకు 6:12. ఆదికాండము 32:24-32 పోల్చి చూడండి. విశ్వాసులకు మూడు మేళ్ళు కలగాలని ఎపఫ్రా కోరాడు. ఇవి ఈనాటికి కూడా విశ్వాసులకు అవసరమే. దేవుని సంకల్పాన్ని ఎరిగి అందులో స్థిరంగా నిలిచి ఉండడం (కొలొస్సయులకు 1:9-10), ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణులు కాగలగడం (ఎఫెసీయులకు 4:13-15), క్రీస్తులో వారి విముక్తి, రక్షణ గురించీ స్థానం గురించీ సంపూర్ణ నిశ్చయత అనుభవించడం (కొలొస్సయులకు 2:2; హెబ్రీయులకు 10:22; 1 యోహాను 5:13).

13. ఇతడు మీకొరకును, లవొదికయవారి కొరకును, హియెరా పొలివారికొరకును బహు ప్రయాసపడుచున్నాడని యితనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను.

“లవొదికయ”– వ 15,16; కొలొస్సయులకు 2:1.

14. లూకా అను ప్రియుడైన వైద్యుడును, దేమాయు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.

“లూకా”– ఫిలేమోనుకు 1:24; 2 తిమోతికి 4:11. లూకా యూదుడు కాడు (వ 11 పోల్చి చూడండి). ఇతడు లూకా శుభవార్త, అపొ కా గ్రంథాల రచయిత. ఇతణ్ణి వైద్యుడు అన్నది ఈ ఒక్కచోటే. “దేమాస్”– ఫిలేమోనుకు 1:24; 2 తిమోతికి 4:10.

15. లవొదికయలో ఉన్న సహోదరులకును, నుంఫాకును, వారి యింట ఉన్న సంఘమునకును వందనములు చెప్పుడి.

పౌలు లేఖలు (బైబిలు ఇతర భాగాలూ) క్రైస్తవ సంఘాలకు తెలిసినది ఈ పద్ధతి ద్వారానే. ఆ రోజుల్లో ముద్రణ సౌకర్యాలు, వేరే ప్రతులు తయారు చేయగల యంత్రాలు ఏమీ లేవు.

16. ఈ పత్రిక మీరు చదివించుకొనిన తరువాత లవొదికయ వారి సంఘములోను చదివించుడి; లవొదికయకు వ్రాసి పంపిన పత్రికను మీరును చదివించుకొనుడి.

17. మరియు ప్రభువునందు నీకు అప్ప గింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని అర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి.

“అర్కిప్పస్”– ఫిలేమోనుకు 1:2. ప్రతి విశ్వాసీ ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉండవలసిన విషయాల్లో ఒకటి యేసుప్రభువు తనకిచ్చిన పనిని పూర్తి చేయగలగడమే. అపో. కార్యములు 20:24; 2 తిమోతికి 4:7.

18. పౌలను నేను స్వహస్తముతో నా వందనములు వ్రాయుచున్నాను; నా బంధకములను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక.

“సొంత చేత్తో”– 1 కోరింథీయులకు 16:21; గలతియులకు 6:11; 2 థెస్సలొనీకయులకు 3:17. “ఖైదీనని”– వ 10.


Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.