Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 33 | View All

1. దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు ఇశ్రాయేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిట్లనెను యెహోవా సీనాయినుండి వచ్చెను

1. daivajanuḍaina mōshē mruthinondakamunupu athaḍu ishraayēleeyulanu deevin̄china vidhamu idi; athaḍiṭlanenu yehōvaa seenaayinuṇḍi vacchenu

2. శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను కొండనుండి ప్రకాశించెను వేవేల పరిశుద్ద సమూహముల మధ్యనుండి ఆయన వచ్చెను ఆయన కుడిపార్శ్వమున అగ్నిజ్వాలలు మెరియు చుండెను.
యూదా 1:14

2. shēyeerulōnuṇḍi vaariki udayin̄chenu aayana paaraanu koṇḍanuṇḍi prakaashin̄chenu vēvēla parishudda samoohamula madhyanuṇḍi aayana vacchenu aayana kuḍipaarshvamuna agnijvaalalu meriyu chuṇḍenu.

3. ఆయన జనములను ప్రేమించును ఆయన పరిశుద్ధులందరు నీ వశమున నుందురు వారు నీ పాదములయొద్ద సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.
ఎఫెసీయులకు 1:18, అపో. కార్యములు 20:32, అపో. కార్యములు 26:18

3. aayana janamulanu prēmin̄chunu aayana parishuddhulandaru nee vashamuna nunduru vaaru nee paadamulayoddha saagilapaḍuduru nee upadheshamunu aṅgeekarinthuru.

4. మోషే మనకు ధర్మశాస్త్రమును విధించెను అది యాకోబు సమాజ స్వాస్థ్యము.
ఎఫెసీయులకు 1:18, అపో. కార్యములు 20:32, అపో. కార్యములు 26:18

4. mōshē manaku dharmashaastramunu vidhin̄chenu adhi yaakōbu samaaja svaasthyamu.

5. జనులలో ముఖ్యులును ఇశ్రాయేలు గోత్రములును కూడగా అతడు యెషూరూనులో రాజు ఆయెను.

5. janulalō mukhyulunu ishraayēlu gōtramulunu kooḍagaa athaḍu yeshooroonulō raaju aayenu.

6. రూబేను బ్రదికి చావక యుండునుగాక అతనివారు లెక్కింపలేనంతమంది అగుదురు.

6. roobēnu bradhiki chaavaka yuṇḍunugaaka athanivaaru lekkimpalēnanthamandi aguduru.

7. యూదానుగూర్చి అతడిట్లనెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, అతని ప్రజల యొద్దకు అతనిని చేర్చుము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునట్లుచేసి అతని శత్రువులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.

7. yoodhaanugoorchi athaḍiṭlanenu yehōvaa, yoodhaa manavi vini, athani prajala yoddhaku athanini cherchumu. yoodhaa baahubalamu athaniki chaalunaṭluchesi athani shatruvulaku virōdhamugaa neevathaniki sahaayuḍavai yunduvu.

8. లేవినిగూర్చి యిట్లనెను నీ తుమీ్మము నీ ఊరీము నీ భక్తునికి కలవు మస్సాలో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళ్లయొద్ద అతనితో వివాదపడితివి.

8. lēvinigoorchi yiṭlanenu nee thumeemamu nee ooreemu nee bhakthuniki kalavu massaalō neevu athani parishōdhin̄chithivi mereebaa neeḷlayoddha athanithoo vivaadapaḍithivi.

9. అతడునేను వానినెరుగనని తన తండ్రిని గూర్చియు తన తల్లినిగూర్చియు అనెను తన సహోదరులను లక్ష్యపెట్టలేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు వారు నీ వాక్యమునుబట్టి నీ నిబంధనను గైకొనిరి.
మత్తయి 10:37, లూకా 14:26

9. athaḍunēnu vaanineruganani thana thaṇḍrini goorchiyu thana thallinigoorchiyu anenu thana sahōdarulanu lakshyapeṭṭalēdu thana kumaarulanu kumaarulani yen̄chalēdu vaaru nee vaakyamunubaṭṭi nee nibandhananu gaikoniri.

10. వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశ్రాయేలునకు నీ ధర్మశాస్త్రమును నేర్పుదురు నీ సన్నిధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సర్వాంగబలిని అర్పించుదురు

10. vaaru yaakōbunaku nee vidhulanu ishraayēlunaku nee dharmashaastramunu nērpuduru nee sannidhini dhoopamunu nee balipeeṭhamumeeda sarvaaṅgabalini arpin̄chuduru

11. యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు కార్యమును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని ద్వేషించువారును లేవ కుండునట్లు వారి నడుములను విరుగగొట్టుము.

11. yehōvaa, athani balamunu aṅgeekarin̄chumu athaḍu cheyu kaaryamunu aṅgeekarin̄chumee athani virōdhulunu athani dvēshin̄chuvaarunu lēva kuṇḍunaṭlu vaari naḍumulanu virugagoṭṭumu.

12. బన్యామీనునుగూర్చి యిట్లనెను బెన్యామీను యెహోవాకు ప్రియుడు ఆయనయొద్ద అతడు సురక్షితముగా నివసించును దినమెల్ల ఆయన అతనికి ఆశ్రయమగును ఆయన భుజములమధ్య అతడు నివసించును
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:13

12. banyaameenunugoorchi yiṭlanenu benyaameenu yehōvaaku priyuḍu aayanayoddha athaḍu surakshithamugaa nivasin̄chunu dinamella aayana athaniki aashrayamagunu aayana bhujamulamadhya athaḍu nivasin̄chunu

13. యోసేపునుగూర్చి యిట్లనెను ఆకాశ పరమార్థములవలన మంచువలన క్రింద క్రుంగియున్న అగాధ జలములవలన

13. yōsēpunugoorchi yiṭlanenu aakaasha paramaarthamulavalana man̄chuvalana krinda kruṅgiyunna agaadha jalamulavalana

14. సూర్యునివలన కలుగు ఫలములోని శ్రేష్ఠపదార్థముల వలన చంద్రుడు పుట్టించు శ్రేష్ఠపదార్థములవలన

14. sooryunivalana kalugu phalamulōni shrēshṭhapadaarthamula valana chandruḍu puṭṭin̄chu shrēshṭhapadaarthamulavalana

15. పురాతన పర్వతముల శ్రేష్ఠపదార్థములవలన నిత్యపర్వతముల శ్రేష్ఠపదార్థములవలన

15. puraathana parvathamula shrēshṭhapadaarthamulavalana nityaparvathamula shrēshṭhapadaarthamulavalana

16. సంపూర్ణముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శ్రేష్ఠపదార్థ ములవలన యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచ్చును తన సహోదరులలో ప్రఖ్యాతినొందినవాని నడినెత్తి మీదికి అది వచ్చును.

16. sampoorṇamugaa phalin̄chu bhoomiki kaligina shrēshṭhapadaartha mulavalana yehōvaa athani bhoomini deevin̄chunu podalōnuṇḍinavaani kaṭaakshamu yōsēpu thalameediki vachunu thana sahōdarulalō prakhyaathinondinavaani naḍinetthi meediki adhi vachunu.

17. అతని వృషభమునకు మొదట పుట్టినదానికి ఘనత కలదు. అతని కొమ్ములు గురుపోతు కొమ్ములు వాటివలన అతడు భూమ్యంతములవరకు జనులను త్రోసివేయును ఎఫ్రాయిముయొక్క పదివేలును మనష్షేయొక్క వేలును ఆలాగున నుందురు.

17. athani vrushabhamunaku modaṭa puṭṭinadaaniki ghanatha kaladu. Athani kommulu gurupōthu kommulu vaaṭivalana athaḍu bhoomyanthamulavaraku janulanu trōsivēyunu ephraayimuyokka padhivēlunu manashshēyokka vēlunu aalaaguna nunduru.

18. జబూలూనునుగూర్చి యిట్లనెను జెబూలూనూ, నీవు బయలు వెళ్లు స్థలమందు సంతో షించుము ఇశ్శాఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.

18. jabooloonunugoorchi yiṭlanenu jebooloonoo, neevu bayalu veḷlu sthalamandu santhoo shin̄chumu ishshaakhaaroo, nee guḍaaramulayandu santhooshin̄chumu.

19. వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి అక్కడ నీతి బలుల నర్పింతురు వారు సముద్రముల సమృద్ధిని ఇసుకలో దాచబడిన రహస్యద్రవ్యములను పీల్చుదురు.

19. vaaru janamulanu koṇḍaku pilichiri akkaḍa neethi balula narpinthuru vaaru samudramula samruddhini isukalō daachabaḍina rahasyadravyamulanu peelchuduru.

20. గాదునుగూర్చి యిట్లనెను గాదును విశాలపరచువాడు స్తుతింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహు వును నడినెత్తిని చీల్చివేయును.

20. gaadunugoorchi yiṭlanenu gaadunu vishaalaparachuvaaḍu sthuthimpabaḍunu athaḍu aaḍu simhamuvale pon̄chiyuṇḍunu baahu vunu naḍinetthini chilchivēyunu.

21. అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అక్కడ నాయకుని భాగము కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖ్యులతో కూడ వచ్చెను యెహోవా తీర్చిన న్యాయమును జరిపెను ఇశ్రాయేలీయులయొద్ద యెహోవా విధులను ఆచరించెను.

21. athaḍu thanakoraku modaṭibhaagamu choochukonenu akkaḍa naayakuni bhaagamu kaapaaḍabaḍenu. Athaḍu janamulōni mukhyulathoo kooḍa vacchenu yehōvaa theerchina nyaayamunu jaripenu ishraayēleeyulayoddha yehōvaa vidhulanu aacharin̄chenu.

22. దానునుగూర్చి యిట్లనెను దాను సింహపుపిల్ల అది బాషానునుండి దుమికి దాటును.

22. daanunugoorchi yiṭlanenu daanu sinhapupilla adhi baashaanunuṇḍi dumiki daaṭunu.

23. నఫ్తాలినిగూర్చి యిట్లనెను కటాక్షముచేత తృప్తిపొందిన నఫ్తాలి, యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫ్తాలి, పశ్చిమ దక్షిణ దిక్కులను స్వాధీనపరచుకొనుము.

23. naphthaalinigoorchi yiṭlanenu kaṭaakshamuchetha trupthipondina naphthaali, yehōvaa deevenachetha nimpabaḍina naphthaali, pashchima dakshiṇa dikkulanu svaadheenaparachukonumu.

24. ఆషేరునుగూర్చి యిట్లనెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె ఎక్కువగా ఆశీర్వ దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను తైలములో ముంచుకొనును.

24. aashērunugoorchi yiṭlanenu aashēru thana sahōdarulakaṇṭe ekkuvagaa aasheerva dimpabaḍunu. Athaḍu thana sahōdarulakaṇṭe kaṭaakshamu nondunu thana paadamulanu thailamulō mun̄chukonunu.

25. నీ కమ్ములు ఇనుపవియు ఇత్తడివియునై యుండును.నీవు బ్రదుకు దినములలో నీకు విశ్రాంతి కలుగును.

25. nee kammulu inupaviyu itthaḍiviyunai yuṇḍunu.neevu braduku dinamulalō neeku vishraanthi kalugunu.

26. యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచ్చును మహోన్నతుడై మేఘవాహనుడగును.

26. yeshooroonoo, dhevuni pōlinavaaḍevaḍunu lēḍu aayana neeku sahaayamu cheyuṭaku aakaashavaahanuḍai vachunu mahōnnathuḍai mēghavaahanuḍagunu.

27. శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాసస్థలము నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శత్రువును వెళ్ళగొట్టి నశింపజేయుమనెను.
ఎఫెసీయులకు 1:18

27. shaashvathuḍaina dhevuḍu neeku nivaasasthalamu nityamuganuṇḍu baahuvulu nee krindanuṇḍunu aayana nee yeduṭanuṇḍi shatruvunu veḷḷagoṭṭi nashimpajēyumanenu.

28. ఇశ్రాయేలు నిర్భయముగా నివసించును యాకోబు ఊట ప్రత్యేకింపబడును అతడు ధాన్య ద్రాక్షారసములుగల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము మంచును కురిపించును.

28. ishraayēlu nirbhayamugaa nivasin̄chunu yaakōbu ooṭa pratyēkimpabaḍunu athaḍu dhaanya draakshaarasamulugala dheshamulō nuṇḍunu athanipai aakaashamu man̄chunu kuripin̄chunu.

29. ఇశ్రాయేలూ, నీ భాగ్యమెంత గొప్పది యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔన్నత్యమును కలిగించు ఖడ్గము నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉన్నతస్థలములను త్రొక్కుదువు.

29. ishraayēloo, nee bhaagyamentha goppadhi yehōvaa rakshin̄china ninnu pōlinavaaḍevaḍu? aayana neeku sahaayakaramaina kēḍemu neeku aunnatyamunu kaligin̄chu khaḍgamu nee shatruvulu neeku lōbaḍinaṭlugaa vaaru vēshamu vēyuduru neevu vaari unnathasthalamulanu trokkuduvu.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |