Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 32 | View All

1. ఆకాశమండలమా, చెవినొగ్గుము; నేను మాట లాడుదును భూమండలమా, నా నోటిమాట వినుము.

1. aakaashamaṇḍalamaa, chevinoggumu; nēnu maaṭa laaḍudunu bhoomaṇḍalamaa, naa nōṭimaaṭa vinumu.

2. నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాక్యము మంచువలెను లేతగడ్డిమీద పడు చినుకులవలెను పచ్చికమీద కురియు వర్షమువలెను ఉండును.

2. naa upadheshamu vaanavale kuriyunu naa vaakyamu man̄chuvalenu lēthagaḍḍimeeda paḍu chinukulavalenu pachikameeda kuriyu varshamuvalenu uṇḍunu.

3. నేను యెహోవా నామమును ప్రకటించెదను మన దేవుని మహాత్మ్యమును కొనియాడుడి.

3. nēnu yehōvaa naamamunu prakaṭin̄chedanu mana dhevuni mahaatmyamunu koniyaaḍuḍi.

4. ఆయన ఆశ్రయదుర్గముగా నున్నాడు; ఆయన కార్యము సంపూర్ణము ఆయన చర్యలన్నియు న్యాయములు ఆయన నిర్దోషియై నమ్ముకొనదగిన దేవుడు. ఆయన నీతిపరుడు యథార్థవంతుడు.
రోమీయులకు 9:14, ప్రకటన గ్రంథం 15:3, ప్రకటన గ్రంథం 16:5

4. aayana aashrayadurgamugaa nunnaaḍu; aayana kaaryamu sampoorṇamu aayana charyalanniyu nyaayamulu aayana nirdōshiyai nammukonadagina dhevuḍu. aayana neethiparuḍu yathaarthavanthuḍu.

5. వారు తమ్ము చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుత్రులుకారు; వారు కళంకులు మూర్ఖతగల వక్రవంశము.
మత్తయి 17:17, అపో. కార్యములు 2:40, ఫిలిప్పీయులకు 2:15

5. vaaru thammu cherupukoniri; aayana putrulukaaru; vaaru kaḷaṅkulu moorkhathagala vakravanshamu.

6. బుద్ధిలేని అవివేకజనమా, ఇట్లు యెహోవాకు ప్రతికారము చేయుదురా? ఆయన నిన్ను సృష్టించిన తండ్రి కాడా?ఆయనే నిన్ను పుట్టించి స్థాపించెను.
యోహాను 8:41

6. buddhilēni avivēkajanamaa, iṭlu yehōvaaku prathikaaramu cheyuduraa? aayana ninnu srushṭin̄china thaṇḍri kaaḍaa?aayanē ninnu puṭṭin̄chi sthaapin̄chenu.

7. పూర్వదినములను జ్ఞాపకము చేసికొనుము తరతరముల సంవత్సరములను తలంచుకొనుము నీ తండ్రిని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును; నీ పెద్దలను అడుగుము, వారు నీతో చెప్పుదురు.

7. poorvadhinamulanu gnaapakamu chesikonumu tharatharamula samvatsaramulanu thalan̄chukonumu nee thaṇḍrini aḍugumu, athaḍu neeku telupunu; nee peddalanu aḍugumu, vaaru neethoo cheppuduru.

8. మహోన్నతుడు జనములకు వారి స్వాస్థ్యములను విభా గించినప్పుడు నరజాతులను ప్రత్యేకించినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల లెక్కనుబట్టి ప్రజలకు సరిహద్దులను నియమించెను.
అపో. కార్యములు 17:26

8. mahōnnathuḍu janamulaku vaari svaasthyamulanu vibhaa gin̄chinappuḍu narajaathulanu pratyēkin̄chinappuḍu ishraayēleeyula lekkanubaṭṭi prajalaku sarihaddulanu niyamin̄chenu.

9. యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన స్వాస్థ్యభాగము యాకోబే.

9. yehōvaa vanthu aayana janamē aayana svaasthyabhaagamu yaakōbē.

10. అరణ్యప్రదేశములోను భీకరధ్వనిగల పాడైన యెడారిలోను వాని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన కనుపాపను వలె వాని కాపాడెను.

10. araṇyapradheshamulōnu bheekaradhvanigala paaḍaina yeḍaarilōnu vaani kanugoni aavarin̄chi paraamarshin̄chi thana kanupaapanu vale vaani kaapaaḍenu.

11. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లలపైని అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయునట్లు యెహోవా వానిని నడిపించెను.

11. pakshiraaju thana gooḍu rēpi thana pillalapaini allaaḍuchu rekkalu chaapukoni vaaṭini paṭṭukoni thana rekkala meeda vaaṭini mōyunaṭlu yehōvaa vaanini naḍipin̄chenu.

12. యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించెను అన్యులయొక్క దేవుళ్లలో ఏ దేవుడును ఆయనతో కూడ ఉండలేదు.

12. yehōvaa maatramu vaani naḍipin̄chenu anyulayokka dhevuḷlalō ē dhevuḍunu aayanathoo kooḍa uṇḍalēdu.

13. భూమియొక్క ఉన్నతస్థలములమీద వాని నెక్కిం చెను పొలముల పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి జుఱ్ఱించెను.

13. bhoomiyokka unnathasthalamulameeda vaani nekkiṁ chenu polamula paṇṭa vaaniki thinipin̄chenu koṇḍabaṇḍanuṇḍi thēnenu chekumuki raathibaṇḍanuṇḍi noonenu athaniki jurrin̄chenu.

14. ఆవు మజ్జిగను గొఱ్ఱెమేకల పచ్చిపాలను గొఱ్ఱెపిల్లల క్రొవ్వును బాషాను పొట్టేళ్లను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచ్చెను. నీవు త్రాగిన మద్యము ద్రాక్షలరసము.

14. aavu majjiganu gorramēkala pachipaalanu gorrapillala krovvunu baashaanu poṭṭēḷlanu mēkalanu gōdhumala merikela saaramunu neekicchenu. neevu traagina madyamu draakshalarasamu.

15. యెషూరూను క్రొవ్వినవాడై కాలు జాడించెను నీవు క్రొవ్వి బలిసి మందుడవైతివి. వాడు తన్ను పుట్టించిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణ శైలమును తృణీకరించెను.

15. yeshooroonu krovvinavaaḍai kaalu jaaḍin̄chenu neevu krovvi balisi manduḍavaithivi. Vaaḍu thannu puṭṭin̄china dhevuni viḍichenu thana rakshaṇa shailamunu truṇeekarin̄chenu.

16. వారు అన్యుల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుట్టిం చిరిహేయకృత్యములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి

16. vaaru anyula dhevathalachetha aayanaku rōshamu puṭṭiṁ chirihēyakrutyamulachetha aayananu kōpimpajēsiri

17. వారు దేవత్వములేని దయ్యములకు తామెరుగని దేవతలకు క్రొత్తగా పుట్టిన దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అర్పించిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:20, ప్రకటన గ్రంథం 9:20

17. vaaru dhevatvamulēni dayyamulaku thaamerugani dhevathalaku krotthagaa puṭṭina dhevathalaku thama pitharulu bhayapaḍani dhevathalaku bali arpin̄chiri.

18. నిన్ను పుట్టించిన ఆశ్రయదుర్గమును విసర్జించితివి. నిన్ను కనిన దేవుని మరచితివి.
హెబ్రీయులకు 1:2, హెబ్రీయులకు 11:3

18. ninnu puṭṭin̄china aashrayadurgamunu visarjin̄chithivi. Ninnu kanina dhevuni marachithivi.

19. యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను కుమార్తెలమీదను క్రోధపడెను వారిని అసహ్యించుకొనెను.

19. yehōvaa daanini chuchenu. thana koomaarulameedanu kumaarthelameedanu krōdhapaḍenu vaarini asahyin̄chukonenu.

20. ఆయన ఇట్లనుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి కడపటిస్థితి యేమగునో చూచెదను వారు మూర్ఖచిత్తముగలవారు విశ్వాసములేని పిల్లలు.
మత్తయి 17:17

20. aayana iṭlanukonenu nēnu vaariki vimukhuḍanai vaari kaḍapaṭisthithi yēmagunō chuchedanu vaaru moorkhachitthamugalavaaru vishvaasamulēni pillalu.

21. వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుట్టిం చిరి తమ వ్యర్థప్రవర్తనవలన నాకు ఆగ్రహము పుట్టించిరి కాబట్టి జనముకానివారివలన వారికి రోషము పుట్టింతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుట్టింతును.
రోమీయులకు 10:19, రోమీయులకు 11:11, 1 కోరింథీయులకు 10:22

21. vaaru daivamu kaanidaanivalana naaku rōshamu puṭṭiṁ chiri thama vyarthapravarthanavalana naaku aagrahamu puṭṭin̄chiri kaabaṭṭi janamukaanivaarivalana vaariki rōshamu puṭṭiṁ thunu avivēka janamuvalana vaariki kōpamu puṭṭinthunu.

22. నా కోపాగ్ని రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాల్చును పర్వతముల పునాదులను రవలబెట్టును.

22. naa kōpaagni ragulukonunu paathaaḷaagaadhamuvaraku adhi dahin̄chunu adhi bhoomini daani paṇṭanu kaalchunu parvathamula punaadulanu ravalabeṭṭunu.

23. వారికి ఆపదలను విస్తరింపజేసెదను వారిమీద నా బాణములన్నిటిని వేసెదను.

23. vaariki aapadalanu vistharimpajēsedanu vaarimeeda naa baaṇamulanniṭini vēsedanu.

24. వారు కరవుచేత క్షీణించుదురు మంటచేతను క్రూరమైన హత్యచేతను హరించి పోవు దురు బురదలో ప్రాకు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి రప్పించెదను.

24. vaaru karavuchetha ksheeṇin̄chuduru maṇṭachethanu krooramaina hatyachethanu harin̄chi pōvu duru buradalō praaku paamula vishamunu mrugamula kōralanu vaarimeediki rappin̄chedanu.

25. బయట ఖడ్గమును లోపట భయమును ¸యౌవనులను కన్యకలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండ్రు కలుగలవారిని నశింపజేయును.

25. bayaṭa khaḍgamunu lōpaṭa bhayamunu ¸yauvanulanu kanyakalanu shishuvulanu nerisina thalaveṇḍru kalugalavaarini nashimpajēyunu.

26. వారిని దూరమునకు చెదరగొట్టెదను వారి పేరు మనుష్యులలో లేకుండచేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గ్రహింపకుందురేమో

26. vaarini dooramunaku chedharagoṭṭedanu vaari pēru manushyulalō lēkuṇḍachesedhananukondunu vaari virōdhulu nijamu grahimpakundurēmō

27. ఇదంతయు యెహోవా చేసినదికాదు మా బలముచేత వారిని గెలిచితివిు అని వారనుకొందు రేమో విరోధి గర్వమునకు భయపడి చెదరగొట్టలేదు.

27. idanthayu yehōvaa chesinadhikaadu maa balamuchetha vaarini gelichithivi ani vaaranukondu rēmō virōdhi garvamunaku bhayapaḍi chedharagoṭṭalēdu.

28. వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు.

28. vaaru aalōchanalēni janamu vaarilō vivēchanalēdu.

29. వారు జ్ఞానము తెచ్చుకొని దీని తలపోసి తమ కడవరి స్థితి యోచించుట మేలు.
లూకా 19:42

29. vaaru gnaanamu techukoni deeni thalapōsi thama kaḍavari sthithi yōchin̄chuṭa mēlu.

30. తమ ఆశ్రయదుర్గము వారిని అమ్మివేయనియెడల యెహోవా వారిని అప్పగింపనియెడల ఒక్కడు ఎట్లు వేయిమందిని తరుమును? ఇద్దరు ఎట్లు పదివేలమందిని పారదోలుదురు?

30. thama aashrayadurgamu vaarini ammivēyaniyeḍala yehōvaa vaarini appagimpaniyeḍala okkaḍu eṭlu vēyimandhini tharumunu? Iddaru eṭlu padhivēlamandhini paaradōluduru?

31. వారి ఆశ్రయదుర్గము మన ఆశ్రయదుర్గమువంటిది కాదు ఇందుకు మన శత్రువులే తీర్పరులు.

31. vaari aashrayadurgamu mana aashrayadurgamuvaṇṭidi kaadu induku mana shatruvulē theerparulu.

32. వారి ద్రాక్షావల్లి సొదొమ ద్రాక్షావల్లి అది గొమొఱ్ఱా పొలములలో పుట్టినది. వారి ద్రాక్షపండ్లు పిచ్చి ద్రాక్షపండ్లు వాటి గెలలు చేదైనవి.

32. vaari draakshaavalli sodoma draakshaavalli adhi gomorraa polamulalō puṭṭinadhi. Vaari draakshapaṇḍlu pichi draakshapaṇḍlu vaaṭi gelalu chedainavi.

33. వారి ద్రాక్షారసము క్రూరసర్పముల విషము నాగుపాముల క్రూరవిషము.

33. vaari draakshaarasamu kroorasarpamula vishamu naagupaamula krooravishamu.

34. ఇది నాయొద్ద మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో ముద్రింపబడి యుండలేదా?

34. idi naayoddha marugupaḍi yuṇḍalēdaa? Naa nidhulalō mudrimpabaḍi yuṇḍalēdaa?

35. వారి కాలు జారుకాలమున పగతీర్చుటయు ప్రతిఫలమిచ్చుటయు నావే; వారి ఆపద్దినము సమీపించును వారి గతి త్వరగా వచ్చును.
లూకా 21:22, రోమీయులకు 12:19, హెబ్రీయులకు 10:30

35. vaari kaalu jaarukaalamuna pagatheerchuṭayu prathiphalamichuṭayu naavē; vaari aapaddinamu sameepin̄chunu vaari gathi tvaragaa vachunu.

36. వారి కాధారము లేకపోవును.
హెబ్రీయులకు 10:30

36. vaari kaadhaaramu lēkapōvunu.

37. నిర్బంధింపబడినవాడును స్వతంత్రుడును లేకపోవును యెహోవా చూచును తన సేవకులనుగూర్చి సంతాపపడును.

37. nirbandhimpabaḍinavaaḍunu svathantruḍunu lēkapōvunu yehōvaa choochunu thana sēvakulanugoorchi santhaapapaḍunu.

38. నిజముగా తన ప్రజలకు తీర్పుచేయును. ఆయనవారి నైవేద్యముల క్రొవ్వును తిని వారి పానీ యార్పణమైన ద్రాక్షారసమును త్రాగినవారి దేవత లేమైరి?వారు ఆశ్రయించిన దుర్గములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచ్చునువారు మీకు శరణము కానియ్యుడి అని చెప్పును.

38. nijamugaa thana prajalaku theerpucheyunu. aayanavaari naivēdyamula krovvunu thini vaari paanee yaarpaṇamaina draakshaarasamunu traaginavaari dhevatha lēmairi?Vaaru aashrayin̄china durgamulē lēchi meeku sahaayamu cheyavachunuvaaru meeku sharaṇamu kaaniyyuḍi ani cheppunu.

39. ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు మృతినొందించువాడను బ్రదికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను స్వస్థపరచువాడను నేనే నా చేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు

39. idigō nēnu nēnē dhevuḍanu nēnu thappa vēroka dhevuḍu lēḍu mruthinondin̄chuvaaḍanu bradhikin̄chuvaaḍanu nēnē gaayaparachuvaaḍanu svasthaparachuvaaḍanu nēnē naa chethilōnuṇḍi viḍipin̄chuvaaḍevaḍunu lēḍu

40. నేను తళతళలాడు నా ఖడ్గము నూరి నా చేత న్యాయమును పట్టుకొనినయెడల నా శత్రువులకు ప్రతీకారము కలుగజేసెదను
ప్రకటన గ్రంథం 10:5-6

40. nēnu thaḷathaḷalaaḍu naa khaḍgamu noori naa chetha nyaayamunu paṭṭukoninayeḍala naa shatruvulaku pratheekaaramu kalugajēsedanu

41. నన్ను ద్వేషించువారికి ప్రతిఫలమిచ్చెదను రక్తముచేత నా బాణములను మత్తిల్ల చేసెదను.

41. nannu dvēshin̄chuvaariki prathiphalamicchedanu rakthamuchetha naa baaṇamulanu matthilla chesedanu.

42. చంపబడినవారి రక్తమును చెరపట్టబడినవారి రక్తమును శత్రువులలో వీరుల తలలను నా ఖడ్గము భక్షించును నేను ఆకాశముతట్టు నా హస్తమెత్తి నా శాశ్వత జీవముతోడని ప్రమాణము చేయుచున్నాను.

42. champabaḍinavaari rakthamunu cherapaṭṭabaḍinavaari rakthamunu shatruvulalō veerula thalalanu naa khaḍgamu bhakshin̄chunu nēnu aakaashamuthaṭṭu naa hasthametthi naa shaashvatha jeevamuthooḍani pramaaṇamu cheyuchunnaanu.

43. జనములారా, ఆయన ప్రజలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన తన సేవకులనుబట్టి ఆయన ప్రతిదండన చేయును తన విరోధులకు ప్రతీకారము చేయును తన దేశము నిమిత్తమును తన ప్రజలనిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేయును.
రోమీయులకు 15:10, హెబ్రీయులకు 1:6, ప్రకటన గ్రంథం 6:10, ప్రకటన గ్రంథం 18:20, ప్రకటన గ్రంథం 19:2

43. janamulaaraa, aayana prajalathookooḍa aanandin̄chuḍi. Hathulaina thana sēvakulanubaṭṭi aayana prathidaṇḍana cheyunu thana virōdhulaku pratheekaaramu cheyunu thana dheshamu nimitthamunu thana prajalanimitthamunu praayashchitthamu cheyunu.

44. మోషేయు నూను కుమారుడైన యెహోషువయు ఈ కీర్తన మాటలన్నియు ప్రజలకు వినిపించిరి.

44. mōshēyu noonu kumaaruḍaina yehōshuvayu ee keerthana maaṭalanniyu prajalaku vinipin̄chiri.

45. మరియమోషే యీ మాటలన్నియు ఇశ్రాయేలీయులందరితో చెప్పి చాలించి

45. mariyu mōshē yee maaṭalanniyu ishraayēleeyulandarithoo cheppi chaalin̄chi

46. మరల వారితో ఇట్లనెనుమీతో సాక్ష్యముగా నేడు నేను పలికిన మాటలన్నిటిని మీ మన స్సులలో పెట్టుకొని, మీ సంతతి వారు ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారి కాజ్ఞాపింపవలెను.

46. marala vaarithoo iṭlanenumeethoo saakshyamugaa nēḍu nēnu palikina maaṭalanniṭini mee mana ssulalō peṭṭukoni, mee santhathi vaaru ee dharmashaastra vaakyamulanniṭini anusarin̄chi naḍuchukonavalenani vaari kaagnaapimpavalenu.

47. ఇది మీకు నిరర్థకమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు మీరు స్వాధీనపరచుకొను టకు యొర్దానును దాటబోవుచున్న దేశములో దీనినిబట్టి మీరు దీర్ఘాయుష్మంతులగుదురు.

47. idi meeku nirarthakamaina maaṭakaadu, idi meeku jeevamē. Mariyu meeru svaadheenaparachukonu ṭaku yordaanunu daaṭabōvuchunna dheshamulō deeninibaṭṭi meeru deerghaayushmanthulaguduru.

48. ఆ దినమున యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను యెరికో యెదుటనున్న మోయాబుదేశమందలి అబారీ మను ఈ పర్వతము,

48. aa dinamuna yehōvaa mōshēthoo iṭlanenu yerikō yeduṭanunna mōyaabudheshamandali abaaree manu ee parvathamu,

49. అనగా నెబోకొండ యెక్కి నేను ఇశ్రాయేలీయులకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చుచున్న కనాను దేశమును చూచి
అపో. కార్యములు 7:5-45

49. anagaa nebōkoṇḍa yekki nēnu ishraayēleeyulaku svaasthyamugaa ichuchunna kanaanu dheshamunu chuchi

50. నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద మృతిబొంది తన స్వజనుల యొద్దకు చేరినట్లు నీవు ఎక్కబోవుచున్న కొండమీద మృతిబొంది నీ స్వజ నులయొద్దకు చేరుదువు.

50. nee sahōdaruḍaina aharōnu hōru koṇḍameeda mruthibondi thana svajanula yoddhaku cherinaṭlu neevu ekkabōvuchunna koṇḍameeda mruthibondi nee svaja nulayoddhaku cheruduvu.

51. ఏలయనగా మీరు సీను అరణ్య ములో కాదేషు మెరీబా నీళ్లయొద్ద ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను నన్ను పరిశుద్ధపరచక ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి.

51. yēlayanagaa meeru seenu araṇya mulō kaadheshu mereebaa neeḷlayoddha ishraayēleeyula madhyanu nannu parishuddhaparachaka ishraayēleeyula madhyanu naameeda thirugubaaṭu chesithiri.

52. ఎదురుగా ఆ దేశమును చూచెదవు కాని నేను ఇశ్రాయేలీయుల కిచ్చుచున్న ఆ దేశమున నీవు ప్రవేశింపవు.

52. edurugaa aa dheshamunu chuchedavu kaani nēnu ishraayēleeyula kichuchunna aa dheshamuna neevu pravēshimpavu.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |