Galatians - గలతీయులకు 2 | View All

1. అటుపిమ్మట పదునాలుగు సంవత్సరములైన తరువాత నేను తీతును వెంటబెట్టుకొని బర్నబాతోకూడ యెరూష లేమునకు తిరిగి వెళ్లితిని.

1వ అధ్యాయంలోని విషయాన్నే పౌలు కొనసాగిస్తున్నాడు. దేవుడు తనను రాయబారిగా ఉండేందుకు పిలిచి తనకు శుభవార్తను వెల్లడి చేశాడని అక్కడ చెప్పాడు. ఇతర రాయబారులు తనను స్వీకరించి, తాను ప్రకటిస్తున్న శుభవార్త వారు ప్రకటిస్తున్న శుభవార్తేనని గుర్తించారని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. “తీతు”– 2 కోరింథీయులకు 2:13; 2 కోరింథీయులకు 7:6; 2 తిమోతికి 4:10; తీతుకు 1:4. “బర్నబా”– అపో. కార్యములు 4:36; అపో. కార్యములు 9:27; అపో. కార్యములు 11:25, అపో. కార్యములు 11:30; అపో. కార్యములు 12:25; అపో. కార్యములు 13:2; అపో. కార్యములు 15:2.

2. దేవదర్శన ప్రకారమే వెళ్లితిని. మరియు నా ప్రయాసము వ్యర్థమవు నేమో, లేక వ్యర్థమై పోయినదేమో అని నేను అన్యజనులలో ప్రకటించుచున్న సువార్తను వారికిని ప్రత్యేకముగా ఎన్నికైనవారికిని విశదపరచితిని.

“వృథా కాకుండా”– తనకు నిజమైన శుభవార్త లేదని కాదు పౌలు భయం. తనకున్నది నిజమైన శుభవార్తేనని అతనికి బాగా తెలుసు (గలతియులకు 1:12). అయితే ఇతర రాయబారులు తనను వ్యతిరేకించి తాను ప్రకటిస్తున్న శుభవార్తను ఖండిస్తే, ఇతర ప్రజల మధ్య తన పరిచర్యకు అది గొడ్డలిపెట్టు అవుతుందని గుర్తించాడు. “ఏకాంతంగా”– శుభవార్తను గురించి జెరుసలం సంఘంలోని నాయకులతో బహిరంగంగా వాదనకు దిగదలచు కోలేదు పౌలు. ఏకాంతంగానైతే శుభవార్త గురించి వారు తనతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తారని ఆశించాడు. అప్పుడు ఇలా ఏకీభవించిన విషయాన్ని అందరికీ చెప్పవచ్చుననుకున్నాడు. ఇలానే జరిగింది.

3. అయినను నాతోకూడనున్న తీతు గ్రీసు దేశస్థుడైనను అతడు సున్నతి పొందుటకు బలవంతపెట్ట బడలేదు.

ఆ రోజుల్లో సున్నతి సంస్కారం ఒక ముఖ్యమైన సమస్య – వ 12; గలతియులకు 5:2-3, గలతియులకు 5:6, గలతియులకు 5:11; గలతియులకు 6:12-15; అపో. కార్యములు 15:1-5; రోమీయులకు 4:9-16. ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇతర ప్రజల్లో క్రైస్తవులైనవారు యూద మతం పుచ్చుకొని సున్నతి పొంది మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించాలా? పౌలు, ఇతర రాయబారులంతా అక్కర్లేదు అని జవాబిచ్చారు. తీతు విషయంలో ఈ ప్రశ్న పరీక్షకు నిలిచింది. అతడు ఇతర ప్రజల్లోనుంచి వచ్చిన క్రైస్తవుడు. అతడు సున్నతి పొందకపోయినప్పటికీ అతడు క్రీస్తును నిజంగా నమ్మి అనుసరిస్తున్నాడని రాయబారులు అంగీకరించారు.

4. మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని క్రీస్తు యేసువలన మనకు కలిగిన మన స్వాతంత్ర్యమును వేగు చూచుటకు, రహస్యముగా తేబడి దొంగతనముగా ప్రవేశించిన కపట సహోదరులవలన జరిగినది.

కపట సోదరులంటే జెరుసలం క్రైస్తవులు సాటిక్రైస్తవులుగా ఎంచిన యూదులు. ఈ యూదుల గురి ఏమిటంటే యూదులని, ఇతరులని భేదం లేకుండా క్రైస్తవులందరినీ మోషే ధర్మశాస్త్రం దాస్యం క్రిందికి తేవడం. క్రీస్తు రావడంలోని ఒక ఉద్దేశం ఈ ధర్మశాస్త్రం నుంచి మనుషుల్ని విడుదల చేయడానికేనని పౌలుకు తెలుసు. మనుషులకు పాపవిముక్తి ఎలా కలుగుతుంది అనేదే అసలు ప్రశ్న – ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం మూలంగానా, లేక దేవుని కృప మూలంగానా. దీనికి జవాబు అతి స్పష్టం – గలతియులకు 5:1-4; అపో. కార్యములు 13:38-39; అపో. కార్యములు 15:10-11; రోమీయులకు 3:24-28; రోమీయులకు 6:14; రోమీయులకు 7:4.

5. సువార్త సత్యము మీ మధ్యను నిలుచునట్లు మేము వారికి ఒక్కగడియయైనను లోబడుటకు ఒప్పుకొనలేదు.

ఈ కపట బోధకులకు ఒక్క క్షణం పాటు తాను లొంగినా గలతీయ క్రైస్తవులకు అది గొప్ప నష్టం కలుగజేయవచ్చునని పౌలుకు తెలుసు. అతడు చేసిన వాటన్నిటిలో అది ఇతరులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందన్నదే ఎప్పుడూ మనసులో ఉంచుకున్నాడు.

6. ఎన్నికైన వారుగా ఎంచబడినవారియొద్ద నేనేమియు నేర్చుకొనలేదు; వారెంతటివారైనను నాకు లక్ష్యము లేదు, దేవుడు నరునివేషము చూడడు. ఆ యెన్నికైనవారు నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17

తనను గానీ ఇతరులను గానీ మనిషనేవాడు ఎవరినీ గానీ గొప్ప చేయడం పౌలుకు ఇష్టం లేదు – 1 కోరింథీయులకు 3:5, 1 కోరింథీయులకు 3:22-23. ఈ విషయంలో మనుషులు బయటికి ఎలా కనిపిస్తున్నారు, వారికున్న గొప్ప ఆధిక్యతలేమిటి, లేక ఉన్నతమైన హోదాలేమిటి, ఇతరుల దృష్టిలో వారి పరువు ప్రతిష్ఠలేమిటి అన్నది అతనికి ముఖ్యం కాదు. అతడు ముఖ్యంగా చూచినదేమిటంటే క్రీస్తు తనకు వెల్లడి చేసిన నిజమైన శుభవార్తను వారు అంగీకరించారా లేదా అనేదే. జెరుసలంలోని క్రైస్తవ సంఘ నాయకులైన పేతురు, యాకోబు, యోహానులు శుభవార్త అర్థాన్ని గురించి తనతో ఏకీభవించారని గలతీయ క్రైస్తవులకు పౌలు తెలియజేయగలిగాడు (వ 9).

7. అయితే సున్నతి పొందినవారికి బోధించుటకై సువార్త పేతురుకేలాగు అప్పగింపబడెనో ఆలాగు సున్నతి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కప్ప గింపబడెనని వారు చూచినప్పుడు,

8. అనగా సున్నతి పొందినవారికి అపొస్తలుడవుటకు పేతురునకు సామర్థ్యము కలుగజేసిన వాడే అన్యజనులకు అపొస్తలుడనవుటకు నాకును సామర్థ్యము కలుగజేసెనని వారు గ్రహించినప్పుడు,

9. స్తంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అను వారు నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అన్యజనులకును తాము సున్నతిపొందినవారికిని అపొ స్తలులుగా ఉండవలెనని చెప్పి, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బర్నబాకును కుడిచేతిని ఇచ్చిరి.

10. మేము బీదలను జ్ఞాపకము చేసికొనవలెనని మాత్రమే వారు కోరిరి; ఆలాగు చేయుటకు నేనును ఆసక్తి కలిగి యుంటిని.

పౌలు ఇతర ప్రజలకు శుభవార్తను తీసుకువెళ్ళినప్పుడు యూదయ ప్రాంతంలోని యూద క్రైస్తవుల అవసరతలను అతడు మర్చిపోకూడదని ఇతర రాయబారులు కోరారు. అక్కడున్న పేదల అవసరాలు తీర్చాలని పౌలుకు కూడా ఆసక్తిగానే ఉంది – అపో. కార్యములు 24:17; రోమీయులకు 15:25-28; 1 కోరింథీయులకు 16:1-4; 2 కోరింథీయులకు 8:9 అధ్యాయాలు. గంబీరమైన సిద్ధాంతాల చర్చ మధ్య పేదలకు సహాయపడాలన్న ఈ మాట కనిపించడం అలాంటి సేవకు వారెంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో చూపిస్తున్నది. నిర్గమకాండము 23:11; ద్వితీయోపదేశకాండము 15:7-8; కీర్తనల గ్రంథము 41:1; సామెతలు 14:31; సామెతలు 19:17; సామెతలు 21:13; సామెతలు 29:7; సామెతలు 31:9; మత్తయి 19:21; 2 కోరింథీయులకు 9:9.

11. అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచ్చినప్పుడు అతడు అపరాధిగా తీర్చబడెను గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని;

ఈ భాగంలో క్రీస్తు రాయబారిగా పౌలు తన అధికారాన్ని సమర్థించుకుంటూ ఇంకా వాదిస్తున్నాడు. క్రీస్తు తన శుభవార్తను అతనికి వెల్లడించాడన్న విషయంలో అతనికెలాంటి సందేహమూ లేదు (గలతియులకు 1:12). ఆ సత్యాన్ని సందేహంలో పడవేసేలా ఎవరైనా మాట్లాడినా, ఏమైనా చేసినా బహిరంగంగా వారిని ఎదిరించడానికి అతడు సిద్ధమే. క్రీస్తు ప్రధమ శిష్యులకు నాయకుడు పేతురు. అతడు మంచివాడు. దేవుడు అతణ్ణి గొప్పగా వాడుకున్నాడు (అపొ కా 2–11 అధ్యాయాలు). అయితే అతడు లోపం లేనివాడు కాదు. శుభవార్త కోసమని పౌలు అతణ్ణి ముఖాముఖిగానే మందలించవలసిన సందర్భం కూడా వచ్చింది. పేతురు అంతియొకయకు ఎప్పుడు వచ్చినది, అతని రాక ఉద్దేశం మనకు తెలియదు. ఆ కాలంలో ఆసియా ప్రాంతంలో అంతియొకయ పెద్ద నగరం. ఇతర జనాలైన క్రైస్తవులకు కేంద్ర స్థానం.

12. ఏలయనగా యాకోబు నొద్దనుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు అన్యజనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సున్నతి పొందిన వారికి భయపడి వెనుకతీసి వేరై పోయెను.

యాకోబు దగ్గరనుంచి అంటే యాకోబు వీరిని పంపాడని అనుకోవలసిన అవసరం లేదు. అయితే సరిగానో, పొరపాటుగానో మొత్తానికి తాము యాకోబును అనుసరించే వారమని వారు తమను ఎంచుకున్నట్టున్నారు. “సున్నతి సంస్కారం ఆచరించేవారు” అని పౌలు వీరిని అంటున్నాడు. వీరు యూదుల్లోనుంచి క్రైస్తవులైన వారు. క్రీస్తుపై నమ్మకం ఉంచిన యూదులు మోషే ధర్మశాస్త్రంలోని విధులను, ఆచారాలను పాటిస్తూనే ఉండాలని బోధించేవారు. ఇతర క్రైస్తవులు యూదుల విధులూ ఆచారాలూ పాటిస్తేనే తప్ప యూదా క్రైస్తవులు వారితో కలిసి భోజనం చేయడం సరికాదని వారి ఉద్దేశం. ఈ ధోరణి తప్పని పేతురు గ్రహించాడు (అపో. కార్యములు 10:27-29; అపో. కార్యములు 11:2-17). అందువల్ల అంతియొకయలో ఇతర ప్రజలైన క్రైస్తవులతో కలిసి భోజనం చేసేవాడు. అయితే సున్నతి ఆచరించేవారు వచ్చినప్పుడు అలా చేయడం మానుకున్నాడు. పవిత్రాత్మతో నిండినప్పుడు పేతురు బహు ధైర్యశాలి (అపో. కార్యములు 2:4, అపో. కార్యములు 2:14, అపో. కార్యములు 2:36; అపో. కార్యములు 4:18-20, అపో. కార్యములు 4:31; అపో. కార్యములు 5:29-33, అపో. కార్యములు 5:41-42), గానీ ఆత్మతో నిండివుండకపోతే భయానికి తేలికగా లొంగిపోయే మనిషి (మత్తయి 26:69-75). సామెతలు 29:25 లో ఉన్న మాట ఎంత సత్యం!

13. తక్కిన యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక బర్నబాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోస పోయెను.

పేతురు ప్రవర్తనకు పౌలు పెట్టిన పేరు “కపటం”. ఎందుకంటే పేతురు నమ్మినది ఒకటి (ఇతర జనాలైన క్రైస్తవులతో కలిసి భోజనం చేయడంలో తప్పు లేదని), కానీ ప్రవర్తించినది వేరొక విధంగా (అలా భోజనం చేయడం తగదన్నట్లు ప్రవర్తించాడు). ఈ విధంగా ఇతరులకు భయపడడం, వారి మెప్పు సంపాదించాలని చూడడం దేవుని మహా భక్తులను కూడా కపట ప్రవర్తనకు దిగజార్చవచ్చు. అంతియొకయలోని యూద క్రైస్తవులు, చాలా మంచివాడైన బర్నబా సైతం (అపో. కార్యములు 11:24) ఇదే పాపంలో పడిపోయారు.

14. వారు సువార్త సత్యము చొప్పున క్రమముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను చూచినప్పుడు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెప్పినదేమనగానీవు యూదుడవై యుండియు యూదులవలె కాక అన్యజనులవలెనే ప్రవర్తించు చుండగా, అన్యజనులు యూదులవలె ప్రవర్తింప వలెనని యెందుకు బలవంతము చేయుచున్నావు?

పరిస్థితి చాలా విషమించిందని పౌలు గ్రహించాడు. పేతురుకు సత్యం బాగా తెలుసు గాని తెలిసిన సత్యం ప్రకారం అతడు ప్రవర్తించడం లేదు. శుభవార్తకున్న నిజమైన అర్థం పై అతని ప్రవర్తన అనుమానం నీడలు పడేలా చేస్తున్నది. “ఇతర జనాలలాగే”– అంటే పేతురు తానే యూదుల ఆచారాలు, ఆజ్ఞలు పాటించడం లేదని పౌలు మాటలకు అర్థం. “బలవంతం”– పేతురు మాటల ద్వారా ఇతర జనాలను బలవంతం చేయలేదు గాని తన ప్రవర్తన ద్వారా వారిపై ఒత్తిడి కలిగించాడు. అందువల్ల సత్యం కోసమని పౌలు అతణ్ణి మందలించవలసి వచ్చింది. తరువాత 15-21 వచనాల్లో పౌలు శుభవార్త అంటే అర్థాన్ని వివరిస్తున్నాడు. ఈ వచనాల్లోని సత్యం ఈ లేఖ మిగతా భాగానికి ఆధారం.

15. మనము జన్మమువలన యూదులమే గాని అన్య జనులలో చేరిన పాపులము కాము. మనుష్యుడు యేసు క్రీస్తునందలి విశ్వా సమువలననేగాని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూల మున నీతిమంతుడుగా తీర్చబడడని యెరిగి మనమును ధర్మ శాస్త్రసంబంధ మైన క్రియలమూలమున గాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలననే నీతిమంతులమని తీర్చబడుటకై యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి యున్నాము;

పౌలు కూడా పుట్టుకతో యూదుడే. ఆ దృష్టితోనే మాట్లాడుతున్నాడు.

16. ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలమూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని తీర్చబడడు గదా.
కీర్తనల గ్రంథము 143:2

యూద క్రైస్తవ నాయకులు ఒక మౌలికమైన, ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని నేర్చుకున్నారని పౌలు చెప్తున్నాడు – దేవుడు మోషేకిచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నించడం మూలంగా పాపవిముక్తి కలుగదు. పాపులు వారు యూదులైనా ఇతరులైనా క్రీస్తులో నమ్మకం మూలంగా మాత్రమే నిర్దోషుల లెక్కలోకి వస్తారు (అపో. కార్యములు 13:38-39; రోమీయులకు 3:24-26, రోమీయులకు 3:28, రోమీయులకు 3:30; రోమీయులకు 5:1 పోల్చి చూడండి). క్రైస్తవులు ధర్మశాస్త్రంలోని కట్టడలు, విధులు పాటించాలని వారిపై ఒత్తిడి తెచ్చేదేదైనా శుభవార్తకు గొడ్డలి పెట్టు. ఇప్పటికైనా ఇది నిజమే. మత సంబంధమైన ఆజ్ఞ దేన్నైనా పాటించడం పాపవిముక్తి మార్గమని చెప్పే ఏ ఉపదేశమైనా తప్పే. స్వప్రయత్నం, మంచి కార్యాలు, మనిషి యోగ్యత పాపవిముక్తిని కలిగించగలవన్న ఉపదేశం కూడా తప్పే.

17. కాగా మనము క్రీస్తునందు నీతి మంతులమని తీర్చబడుటకు వెదకుచుండగా మనము పాపుల ముగా కనబడినయెడల, ఆ పక్షమందు క్రీస్తు పాపమునకు పరిచారకుడాయెనా? అట్లనరాదు.

సత్యం గురించి పూర్తి గ్రహింపు లేనివారి కోసం పౌలు శుభవార్తకు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్న ఒక అభ్యంతరానికి జవాబు చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ వాడిన భాష శైలి అస్పష్టంగా ఉండడం వల్ల దీని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం గాని ఈ అభ్యంతరం పౌలు రోమీయులకు 6:1, రోమీయులకు 6:15 లో చర్చించిన అభ్యంతరమే కావచ్చు. తనతో సహా నిర్దోషుల లెక్కలోకి వచ్చినవారంతా కూడా పాపులేనని అతడు ఒప్పుకుంటున్నాడు. అంటే క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచడం పాపాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందా? “కానే కాదు”. రోమ్ 6వ అధ్యాయం అక్కడి నోట్స్ చూడండి.

18. నేను పడ గొట్టినవాటిని మరల కట్టినయెడల నన్ను నేనే అపరాధినిగా కనుపరచుకొందును గదా.

దీని అర్థం ఇది కావచ్చు: “ధర్మశాస్త్రం పాపవిముక్తికి మార్గం అన్న ఉపదేశం పొరపాటని నిరూపించిన తరువాత నేను (లేక ఎవరైనా) అదే మార్గం అన్నట్టుగా దానివైపు తిరిగితే నేను ఆ విషయంలో దోషినౌతాను, ధర్మశాస్త్రమే నన్ను దోషిగా నిలబెడుతుంది”– హెబ్రీయులకు 2:1-4; హెబ్రీయులకు 6:4-6; హెబ్రీయులకు 10:26-29; హెబ్రీయులకు 12:25 పోల్చి చూడండి.

19. నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమిత్తము ధర్మశాస్త్రమువలన ధర్మశాస్త్రము విషయమై చచ్చినవాడనైతిని.

“చనిపోయాను”– రోమీయులకు 7:1-4 చూడండి. పాపవిముక్తికి మార్గంగా ధర్మశాస్త్రాన్ని త్రోసిపుచ్చడం పాపాన్ని ప్రోత్సహించదు. క్రీస్తులో విశ్వాసులను “దేవుని కోసం” జీవించేలా చేస్తుంది. ధర్మశాస్త్రమైతే జీవాన్ని ఇచ్చేందుకు బదులుగా మరణ సాధనంగానే ఉంది (రోమీయులకు 7:9-11; 2 కోరింథీయులకు 3:6).

20. నేను క్రీస్తుతోకూడ సిలువ వేయబడియున్నాను; ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు. నే నిప్పుడు శరీర మందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారునియందలి విశ్వాసమువలన జీవించుచున్నాను.

“క్రీస్తుతో...చెందాను”– ఇది విశ్వాసులందరి విషయంలోనూ వాస్తవమే, ఒక్క పౌలు విషయంలో మాత్రమే కాదు. రోమీయులకు 6:3-8 చూడండి. క్రీస్తు వారి స్థానంలో చనిపోయాడు. దేవుడు ఆయన మరణాన్ని వారి మరణంగా లెక్కించాడు. నూతన జీవిత విధానానికి మార్గం ఇదే. ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవానికి మూలం విశ్వాసులు కాదు, క్రీస్తే. ఈ కొత్త జీవితం గడిపేందుకు కావలసిన శక్తి విశ్వాసుల భౌతిక, మానసిక జీవం నుంచి లభించదు, వారిలో జీవించే క్రీస్తునుంచే లభిస్తుంది. రోమీయులకు 8:1-10 పోల్చి చూడండి. దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తులో నమ్మకం మూలంగా మాత్రమే ఈ కొత్త జీవితాన్ని గడపడం సాధ్యం. ఆయనలో నమ్మకం పెట్టుకోవడంతో నిజమైన క్రైస్తవ జీవితం ఆరంభమౌతుంది, అలానే అది కొనసాగుతుంది (2 కోరింథీయులకు 5:7; కొలొస్సయులకు 2:6-7). రోమీయులకు 6:11 లో ఇతరులకు చెప్పినదాన్ని ఇక్కడ పౌలు స్వయంగా చేస్తున్నాడు. “నాకోసం తనను సమర్పించుకొన్న”– గలతియులకు 1:4; రోమీయులకు 5:6-8.

21. నేను దేవుని కృపను నిరర్థకము చేయను; నీతి ధర్మశాస్త్రమువలననైతే ఆ పక్షమందు క్రీస్తు చనిపోయినది నిష్‌ప్రయోజనమే.

దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం ద్వారా మనుషులకు పాపవిముక్తి కలుగుతుందన్న ఉపదేశం క్రీస్తు మరణాన్ని అర్థం లేనిదిగా, వ్యర్థంగా చేసేస్తుంది. అందువల్ల ఆ ఉపదేశాన్ని తిరస్కరించేందుకు పౌలు ఎంతమాత్రం జంకడం లేదు. మనుషులు తాము చేయగలిగినవాటి మూలంగా దేవునితో సఖ్యపడగలగడం సాధ్యమైతే వారికోసం మరణించేందుకు క్రీస్తు రావడం ఎందుకు? ఇక్కడ మనుషులు ఎన్నుకోవలసినది స్పష్టమే – పాపవిముక్తి దేవుని కృప ద్వారానే, అలా కాకుంటే పాపవిముక్తి లేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |