Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 16 | View All

1. పరిశుద్ధులకొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు నియమించిన ప్రకారము మీరును చేయుడి.

రోమీయులకు 15:26; 2 కొరింతు 8—9 అధ్యాయాలు; అపో. కార్యములు 24:17. జెరుసలంలోని విశ్వాసులు పేదలు, అవసరతలో ఉన్నవారల్లే ఉంది. అందువల్ల ఇతర సంఘాలు ఆర్థికంగా వారిని ఆదుకొనేలా పౌలు ఏర్పాటు చేశాడు.

2. నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగుచేయకుండ ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతివాడును తాను వర్ధిల్లిన కొలది తనయొద్ద కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలెను.

“ఆదివారం”– అపో. కార్యములు 20:7; ప్రకటన గ్రంథం 1:10. క్రీస్తు మరణించి సజీవంగా లేచిన కొద్ది కాలానికే విశ్వాసులు యూదుల విశ్రాంతి దినమైన శనివారం నాడు గాక, ఆదివారం నాడు ఆరాధనకు సమకూడేవారని దీన్ని బట్టి అనుకోవాలి.

3. నేను వచ్చినప్పుడు మీరెవరిని యోగ్యులని యెంచి పత్రికలిత్తురో, వారిచేత మీ ఉపకార ద్రవ్యమును యెరూషలేమునకు పంపుదును.

ఈ డబ్బు గురించి పౌలు ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాడో చూడండి. అది దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉండకూడదనీ, దుర్వినియోగం అయిందని ఎవరికీ అనుమానం రాకూడదనీ అతని కోరిక – 2 కోరింథీయులకు 8:20-21.

4. నేను కూడ వెళ్లుట యుక్తమైనయెడల వారు నాతో కూడ వత్తురు.

5. అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళ్లనుద్దేశించుచున్నాను గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళ్లినప్పుడు మీయొద్దకు వచ్చెదను.

“మాసిదోనియ”– అపో. కార్యములు 19:21; అపో. కార్యములు 20:1-2.

6. అప్పుడు మీయొద్ద కొంతకాలము ఆగవచ్చును, ఒక వేళ శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అప్పుడు నేను వెళ్లెడి స్థలమునకు మీరు నన్ను సాగనంపవచ్చును.

“సాగనంపవచ్చు”– రోమీయులకు 15:24 పోల్చి చూడండి.

7. ప్రభువు సెలవైతే మీయొద్ద కొంతకాలముండ నిరీక్షించుచున్నాను

8. గనుక ఇప్పుడు మార్గములో మిమ్మును చూచుటకు నాకు మనస్సులేదు.
లేవీయకాండము 23:15-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 16:9-11

9. కార్యానుకూలమైన మంచి సమయము నాకు ప్రాప్తించియున్నది; మరియు ఎదిరించువారు అనేకులున్నారు గనుక పెంతెకొస్తు వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.

“గొప్ప ద్వారం”– అపో. కార్యములు 14:27; 2 కోరింథీయులకు 2:12; కొలొస్సయులకు 4:3; ప్రకటన గ్రంథం 3:7-8. ప్రభువుసేవ కోసం మనకు ఒక అవకాశం ఇస్తే అందులో మనం అడుగుపెట్టాలని ఆయన ఉద్దేశం. కానీ శుభవార్తకు శత్రువులు మనల్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు.

10. తిమోతి వచ్చినయెడల అతడు మీయొద్ద నిర్భయుడై యుండునట్లు చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు ప్రభువు పనిచేయుచున్నాడు

“తిమోతి”– అపో. కార్యములు 16:1; 1 తిమోతికి 1:2; 2 తిమోతికి 2:2. “నిర్భయం”– 1 తిమోతికి 4:12. తిమోతి యువకుడు. బహుశా బిడియస్థుడు. కొరింతువారు ఉండవలసినంత సహాయకరంగా అంతవరకు లేరేమో.

11. గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింప వద్దు. నా యొద్దకు వచ్చుటకు అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచ్చునని యెదురు చూచుచున్నాను.

12. సహోదరుడైన అపొల్లోను గూర్చిన సంగతి ఏమనగా, అతడీ సహోదరులతో కూడ మీయొద్దకు వెళ్లవలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిప్పుడు వచ్చుటకు అతనికి ఎంతమాత్రమును మనస్సులేదు, వీలైనప్పుడతడు వచ్చును.

“అపొల్లో”– 1 కోరింథీయులకు 1:12; 1 కోరింథీయులకు 3:4-9; అపో. కార్యములు 18:24-28.

13. మెలకువగా ఉండుడి, విశ్వాసమందు నిలుకడగా ఉండుడి, పౌరుషముగలవారై యుండుడి, బలవంతులై యుండుడి;
కీర్తనల గ్రంథము 31:24

“మెళకువగా”– అపో. కార్యములు 20:28; రోమీయులకు 16:17; కొలొస్సయులకు 4:2; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:6; 2 తిమోతికి 4:5. “నిలకడ”– 1 కోరింథీయులకు 15:58. “బలంగా”– ఎఫెసీయులకు 6:10; 2 తిమోతికి 2:3; యెషయా 40:31.

14. మీరు చేయు కార్యములన్నియు ప్రేమతో చేయుడి.

“ప్రేమతో”– 1 కోరింథీయులకు 10:24; 1 కోరింథీయులకు 13:1-13; యోహాను 13:34.

15. స్తెఫను ఇంటివారు అకయయొక్క ప్రథమఫలమై యున్నారనియు, వారు పరిశుద్ధులకు పరిచర్య చేయుటకు తమ్మును తాము అప్పగించుకొని యున్నారనియు మీకు తెలియును.

అకయ కొరింతు నగరం ఉన్న ప్రాంతం. “పరిచర్య”– వారు ఎడతెగకుండా హృదయపూర్వకంగా ఉపయోగించిన ఆధ్యాత్మిక సామర్థ్యం ఇది (రోమీయులకు 12:7). ఇలాంటి విశ్వాసులు బహిరంగమైన, బాగా గుర్తింపు పొందిన సామర్థ్యాలేమీ లేని ఇతర విశ్వాసులకు ఆదర్శం.

16. కాబట్టి సహోదరులారా, అట్టివారికిని, పనిలో సహాయముచేయుచు ప్రయాసపడుచు ఉండు వారికందరికిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను.

17. స్తెఫను, ఫొర్మూనాతు, అకాయికు అనువారు వచ్చినందున సంతోషించుచున్నాను.

“కొరత”– ఆర్థికంగా వారు తనకేమీ సహాయం చేయలేదని అతడు వారికి గుర్తు చేయడం లేదు (1 కోరింథీయులకు 9:12-18 చూడండి). వారినుంచి ఏ వార్తా లేకపోవడం, వారితో సహవాసం లేకపోవడంవల్ల కొంత విచారంగా ఉందని పౌలు ఉద్దేశం.

18. మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీర్చి నా ఆత్మకును మీ ఆత్మకును సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అట్టివారిని సన్మానించుడి.

ఎవరి సహవాసమైతే ఇతరుల ప్రాణాలకు సేద తీరుస్తుందో అలాంటివారుగా ఉండడం మంచిది.

19. ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. అకుల ప్రిస్కిల్ల అనువారును, వారి యింటనున్న సంఘమును, ప్రభువునందు మీకు అనేక వందనములు చెప్పుచున్నారు.

ఆసియా రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పట్టణమైన ఎఫెసులో పౌలు ఈ లేఖ రాస్తున్నాడు. “అకుల, ప్రిస్కిల్ల”– అపో. కార్యములు 18:1-3, అపో. కార్యములు 18:26; రోమీయులకు 16:3-4. “ఇంట్లో – రోమీయులకు 16:5.

20. సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. పవిత్రమైన ముద్దుపెట్టుకొని, మీరు ఒకరికి ఒకరు వందనములు చేసికొనుడి.

“ముద్దు”– రోమీయులకు 16:16

21. పౌలను నేను నా చేతితోనే వందన వచనము వ్రాయు చున్నాను.

పౌలు కొన్ని సార్లు ఉత్తరాలు చెప్తుంటే ఎవరన్నా రాసేవారు (రోమీయులకు 16:22). అయితే చివర్లో తప్పనిసరిగా తన స్వహస్తంతో అభివందనాలు రాసేవాడు (2 థెస్సలొనీకయులకు 3:17).

22. ఎవడైనను ప్రభువును ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడునుగాక; ప్రభువు వచ్చుచున్నాడు

ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు పట్ల ప్రేమే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి రుజువు (1 యోహాను 3:14; 1 యోహాను 4:7-8, 1 యోహాను 4:10). ఆయనపట్ల ప్రేమ లేకపోవడం ఆధ్యాత్మిక మరణానికి రుజువు. మనం క్రీస్తును ప్రేమించకపోతే ప్రేమించలేకపోతే మనమింకా భ్రష్ట స్థితిలో, మన పాపాల్లోనే ఉన్నామన్నమాట. అంటే దేవుని శాపానికీ తగిన వారమన్నమాట. యేసుప్రభువు పట్ల మన అంతరంగ స్థితికన్నా ప్రాముఖ్యమైనది మరేదీ లేదు. “ప్రభువు వస్తున్నాడు”– ప్రకటన గ్రంథం 22:20.

23. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుండును గాక.

1 కోరింథీయులకు 1:3; రోమీయులకు 1:7; రోమీయులకు 16:20.

24. క్రీస్తుయేసునందలి నా ప్రేమ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన్‌.

కొరింతులో పౌలుకు విరోధులున్నారు. కొంతమంది శరీర సంబంధులు, గర్విష్ఠులు, చీలికలు తెచ్చేవారు, ఆధ్యాత్మిక సామర్థ్యాలను దుర్వినియోగం చేసేవారు, అతని పైకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినవారు ఉన్నారు. వారిని దారిలో పెట్టేందుకు పౌలు కొన్ని కఠినమైన మాటలు రాయవలసి వచ్చింది. కానీ వారందరికీ తన ప్రేమ తోడుంటుందంటున్నాడు. 1 కోరింథీయులకు 13:4-7 పోల్చి చూడండి. ఇతరులకు ఉపదేశించిన దాన్ని తాను చేసి చూపించడం పౌలుకు సంతోషమే.


Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.