John - యోహాను సువార్త 9 | View All

1. ఆయన మార్గమున పోవుచుండగా పుట్టు గ్రుడ్డియైన యొక మనుష్యుడు కనబడెను.

నాలుగు శుభవార్తల్లోనూ యేసు మరే ఇతర రోగంకంటే ఎక్కువగా గుడ్డితనాన్ని బాగు చేశాడు (మత్తయి 9:27-31; మత్తయి 12:22; మత్తయి 15:30; మత్తయి 21:14; మార్కు 8:22-26; మార్కు 10:46-52; లూకా 7:21). పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో మనుషుల్ని గుడ్డివారుగా చేసేదీ, చూపు ఇచ్చేదీ దేవుడేనని ఉంది (నిర్గమకాండము 4:11; కీర్తనల గ్రంథము 146:8). అక్కడ కూడా గుడ్డివారికి చూపు ఇవ్వడానికీ, అభిషిక్తుని రాకకూ సంబంధం ఉన్నట్టు చూడవచ్చు (యెషయా 29:18; యెషయా 35:5; యెషయా 42:7). యోహాను ఈ శుభవార్త రాయడంలో అతని ఉద్దేశాల్లో ఒకటి యేసే అభిషిక్తుడనీ దేవుని కుమారుడనీ చూపించడం (యోహాను 20:31). ఈ ఉద్దేశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ అధ్యాయాన్ని అతడు దైవావేశపూర్వకంగా రాసినట్టుంది. ఇందులో ఉన్న అద్భుతం కూడా సూచనకోసమైనదే (వ 16; యోహాను 2:11). ఇది సూచిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక అర్థం ఏమిటంటే – మనుషులు ఈ లోకంలో ఆత్మ సంబంధంగా గుడ్డివారుగా పుట్టారు. స్వభావ సిద్ధంగా వారు తమ గురించి, దేవుణ్ణి గురించి పాపవిముక్తి గురించిన సత్యాలను గ్రహించలేరు. యేసుప్రభువు మనుషులకు ఆధ్యాత్మికమైన చూపు ఇస్తాడు (వ 39). ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైన జ్ఞానప్రకాశం ఇదే. వ 39; యోహాను 8:12; కీర్తనల గ్రంథము 36:9; అపో. కార్యములు 26:15-18; 2 కోరింథీయులకు 4:4, 2 కోరింథీయులకు 4:6; ఎఫెసీయులకు 1:17-18; ఎఫెసీయులకు 5:14; 1 పేతురు 2:9 చూడండి.

2. ఆయన శిష్యులు బోధకుడా, వీడు గ్రుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసెను? వీడా, వీని కన్నవారా? అని ఆయనను అడుగగా
నిర్గమకాండము 20:5, యెహెఙ్కేలు 18:20

ఒక వ్యక్తికి వచ్చే వ్యాధులకు గానీ అంగవైకల్యానికి గానీ దుర్బలతకు గాని మనిషి స్వయంగా చేసిన పాపాలే కారణమని యూదులు సాధారణంగా భావించేవారు. యోబు స్నేహితుల్లో ఇదే మనస్తత్వం కనిపిస్తుంది. (యోబు 4:7-9; యోబు 8:3; యోబు 18:5-21 నోట్స్ చూడండి). ఎవరైనా పుట్టడమే ఏదన్నా అంగవైకల్యంతో పుడితే పై నియమం వర్తిస్తుందో లేదో అర్థం చేసుకునేందుకు శిష్యులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ మనిషి గుడ్డితనం అతని తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపాలకు శిక్షగా అతనికి వచ్చిందా, లేక ఆ మనిషే ఏదో విధంగా పుట్టకముందే ఏదో పాపం చేశాడా? ఆ రోజుల్లో యూద మత గురువులు ఇంకా పుట్టని శిశువు తల్లి గర్భంలోనే పాపం చేయగల అవకాశం ఉందో లేదో దాని గురించి ఊహాగానాలు చేసేవారు. అంతేకాకుండా బహుశా పునర్జన్మ సిద్ధాంతం (గత జన్మలో ఒక వ్యక్తి చేసిన పాపాలు తరువాతి జన్మలో అతడిపై ప్రభావం చూపుతుందనే తప్పు సిద్ధాంతం) గురించి కూడా ఆ రోజుల్లో చర్చలు జరిగాయేమో. శిష్యులు పై ఊహల్లో దేన్నైనా నమ్మారని అనుకునేందుకు ఆస్కారం లేదు (యోబు 11:12; హెబ్రీయులకు 9:27 పోల్చి చూడండి). కానీ ఆ మనిషి పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడెందుకు అయ్యాడని వారికి కుతూహలంగా ఉంది. అతడికి ఏదన్నా సహాయం చేసే విధానాన్ని వారు సూచించలేదు. అతడిపై జాలి చూపలేదని గమనించండి. వారి దృష్టిలో అతడు కేవలం వేదాంత సంబంధమైన ఊహాగానాలకు కారణమైన వస్తువులా ఉన్నాడు.

3. యేసు వీడైనను వీని కన్నవారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని క్రియలు వీనియందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెను.

యేసుప్రభువు శిష్యుల ఊహాగానాలన్నిటినీ త్రోసిపుచ్చాడు. మనుషులందరి లాగానే (రోమీయులకు 3:23) ఆ గుడ్డివాడు, అతని తల్లిదండ్రులు పాపులు కాదని ఆయన చెప్పడం లేదు. ఆ మనిషి గుడ్డితనానికి వారి పాపాలకూ మాత్రం ఏ సంబంధమూ లేదంటున్నాడు. యేసుప్రభువు పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని ఉపదేశించలేదు. ఆయన దాన్ని నమ్మినవాడైతే, లేదా ఈ భూమిపై మనిషి జీవితాన్ని వివరించడానికి పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అర్థవంతమని తలచినవాడైతే అది చెప్పడానికి ఇంతకన్నా మంచి అవకాశం రాదు. అలా చెప్పడానికి బదులుగా ఆయన ఆ సిద్ధాంతానికి ఆధారం లేదని చూపుతున్నాడు. గత జన్మలో ఒక మనిషి చేసిన పాపాలు తరువాతి జన్మలో అతడి స్థితిని నిర్ణయిస్తాయన్న ఆలోచనలే ఆయన కాదన్నాడన్నమాట. లూకా 16:19-31 లో యేసు నేర్పిన సత్యం కూడా పునర్జన్మ సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకమైనది. యోహాను 3:3 కూడా చూడండి. శిష్యులు ఊహించిన దానికంటే మరింత ఉత్తమ కారణం మూలంగా ఈ మనిషి గుడ్డివాడుగా పుట్టాడని యేసు చెప్తున్నాడు. ఆ మనిషి విషయంలో దేవుని మహా శక్తివంతమైన అద్భుతం ఒకటి జరగబోతున్నది. దానిద్వారా దేవునికి, ఘనత కలుగనున్నది. మనకు బాధ కలిగించే ఏ వ్యాధి, అశక్తత, అంగవైకల్యంలోనైనా దేవునికి ఇదే ఉద్దేశం ఉండవచ్చు. దేవుని అద్భుత కార్యం ఒకటి మనలో కూడా జరగవచ్చు. లేదా ఆయనకు మహిమ కలిగించే వేరొక పని జరగవచ్చు. అంటే అలాంటి బాధను వినయంతో, నమ్మకంగా, ఆనందంగా మనం సహించగలిగేలా మనకు సహాయం చేసే ఒక కార్యం మన హృదయంలో జరగవచ్చన్నమాట (యోహాను 16:33; అపో. కార్యములు 5:41; రోమీయులకు 5:3; 2 కోరింథీయులకు 4:16-18; 2 కోరింథీయులకు 12:9-10; కొలొస్సయులకు 1:24; 1 పేతురు 4:13).

4. పగలున్నంతవరకు నన్ను పంపినవాని క్రియలు మనము చేయుచుండవలెను; రాత్రి వచ్చుచున్నది, అప్పుడెవడును పనిచేయలేడు.

యోహాను 8:12. క్రీస్తు ఈ భూమిపై జీవించినప్పుడు ఆయన సన్నిధి చీకటిని కూడా పగలుగా మార్చివేసింది (మత్తయి 4:16; లూకా 1:78-79). కానీ తన పని పూర్తి చేసేందుకు ఆయనకు ఎక్కువ సమయం లేదు. రాత్రి వచ్చేస్తున్నది (లూకా 22:53). ఆయన రెండో సారి వచ్చేవరకు అది అలానే నిలిచి ఉంటుంది (రోమీయులకు 13:12; 2 పేతురు 1:19 పోల్చి చూడండి).

5. నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగునని చెప్పెను.
యెషయా 49:6

6. ఆయన ఇట్లు చెప్పి నేలమీద ఉమ్మివేసి, ఉమ్మితో బురదచేసి, వాని కన్నులమీద ఆ బురద పూసి

కొన్నిసార్లు యేసు దూరంనుంచే వ్యాధులు బాగు చేశాడు (యోహాను 4:50). కొన్ని సార్లు ముట్టుకుని బాగు చేశాడు (మత్తయి 8:3, మత్తయి 8:15). ఇక్కడ ఒక పదార్థాన్ని ఆయన ఉపయోగించాడు (మార్కు 8:24-25 నోట్ చూడండి) ఆయన చెయ్యదలచుకున్నది చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడో మనం ఊహించలేము. లేక ఇలా చెయ్యాలని ఆయనకు చెప్పలేము.

7. నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళ్లి అందులో కడుగు కొనుమని చెప్పెను. సిలోయమను మాటకు పంపబడిన వాడని అర్థము. వాడు వెళ్లి కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచ్చెను.
2 రాజులు 5:10

8. కాబట్టి పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారునువీడు కూర్చుండి భిక్ష మెత్తుకొనువాడు కాడా అనిరి.

9. వీడే అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియున్న యొకడని మరికొందరును అనిరి; వాడైతేనేనే యనెను.

10. వారు నీ కన్నులేలాగు తెరవబడెనని వాని నడుగగా

11. వాడు యేసు అను నొక మనుష్యుడు బురద చేసి నా కన్నులమీద పూసి నీవు సిలోయమను కోనేటికి వెళ్లి కడుగుకొనుమని నాతో చెప్పెను; నేను వెళ్లి కడుగుకొని చూపు పొందితిననెను.

12. వారు, ఆయన ఎక్కడనని అడుగగా వాడు, నేనెరుగననెను.

13. అంతకుముందు గ్రుడ్డియై యుండినవానిని వారు పరిసయ్యులయొద్దకు తీసికొనిపోయిరి.

“పరిసయ్యులు”– మత్తయి 3:7.

14. యేసు బురదచేసి వాని కన్నులు తెరచిన దినము విశ్రాంతిదినము

15. వాడేలాగు చూపుపొందెనో దానినిగూర్చి పరిసయ్యులు కూడ వానిని మరల అడుగగా వాడు నా కన్నులమీద ఆయన బురద ఉంచగా నేను కడుగు కొని చూపు పొందితినని వారితో చెప్పెను.

16. కాగా పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మనుష్యుడు విశ్రాంతిదినము ఆచరించుటలేదు గనుక దేవుని యొద్దనుండి వచ్చినవాడు కాడనిరి. మరికొందరు పాపియైన మనుష్యుడు ఈలాటి సూచకక్రియ లేలాగు చేయగలడనిరి; ఇట్లు వారిలో భేదము పుట్టెను.

“విశ్రాంతి దినం”– యోహాను 12:9-14. యేసుప్రభువులోని ప్రభావానికీ, కనికరానికీ పరిసయ్యులు తమను తాము ఆశ్చర్యపోనివ్వలేదు. ఆయనలో ఏ తప్పు దొరుకుతుందా అని మాత్రం చూస్తున్నారు. వారి ఉద్దేశం ఇది – తాము విశ్రాంతి దినం గురించి కల్పించిన కట్టడుల్లో ఒకదాన్ని యేసు మీరాడు కాబట్టి ఆయన దుర్మార్గుడై ఉండాలి! వారిలో కొద్దిమంది దీనితో ఏకీభవించలేకపోయారు. ఇలా గుడ్డివాణ్ణి బాగు చేయడం దేవుని శక్తి ప్రదర్శన అని వారికి తెలుసు.

17. కాబట్టి వారు మరల ఆ గ్రుడ్డివానితో అతడు నీ కన్నులు తెరచినందుకు నీవతనిగూర్చి యేమను కొనుచున్నావని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక ప్రవక్త అనెను.

యేసును దేవుడే పంపాడనీ, యేసు దేవునికి ప్రతినిధి అనీ అతడు నమ్మాడు. యేసు కేవలం ప్రవక్త మాత్రమే కాడని తరువాత అర్థం చేసుకోగలిగాడు (వ 35-38).

18. వాడు గ్రుడ్డి వాడైయుండి చూపు పొందెనని యూదులు నమ్మక, చూపు పొందినవాని తలిదండ్రులను పిలిపించి,

ఈ అద్భుతం జరిగిందన్న సంగతిని యేసు శత్రువులు నమ్మడానికి ఇష్టపడలేదు. అందువల్ల కనిపిస్తున్న గొప్ప సాక్ష్యాధారాలూ రుజువులూ వేటినీ పట్టించుకోకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించారు. చాలా సార్లు మనుషులు నమ్మేవాటితో వాస్తవాలకూ సాక్ష్యాధారాలకూ రుజువులకూ పొందిక ఉండదు. వారి నమ్మకాలు వారి కోరికలు, దురభిమానాల్లో నుంచే వస్తాయి.

19. గ్రుడ్డివాడై పుట్టెనని మీరు చెప్పు మీ కుమారుడు వీడేనా? ఆలాగైతే ఇప్పుడు వీడేలాగు చూచు చున్నాడని వారిని అడిగిరి.

20. అందుకు వాని తలిదండ్రులు వీడు మా కుమారుడనియు వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెననియు మేమెరుగుదుము.

తమ కొడుక్కు చూపు ఇచ్చినది యేసేనని వారికి తెలుసు గాని వారికి ధైర్యం, నిజాయితీ లేవు. ఇతరులవల్ల భయం మనుషులను సత్యంకోసం నిలబడకుండా చేస్తుంది (యోహాను 12:42-43). వ 22లో యేసుప్రభువును నిరాకరించేవారు తమకు గనుక అధికారం ఉంటే విశ్వాసులను ఎలా హింసిస్తారో చూడవచ్చు. అన్యాయంగా ఒత్తిడి తేవడం, భయం, బెదిరింపులను తరచుగా ఉపయోగించి వారు మనుషులను సత్యంనుంచి మళ్ళించాలని చూస్తారు (అపో. కార్యములు 4:18, అపో. కార్యములు 4:21; అపో. కార్యములు 5:17-18, అపో. కార్యములు 5:40; అపో. కార్యములు 7:57-58; అపో. కార్యములు 8:3; మొ।।).

21. ఇప్పుడు వీడేలాగు చూచుచున్నాడో యెరుగము; ఎవడు వీని కన్నులు తెరచెనో అదియు మేమెరుగము; వీడు వయస్సు వచ్చినవాడు, వీనినే అడుగుడి; తన సంగతి తానే చెప్పుకొనగలడని వారితో అనిరి.

22. వాని తలిదండ్రులు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెప్పిరి; ఎందుకనిన ఆయన క్రీస్తు అని యెవరైనను ఒప్పుకొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలి వేతుమని యూదులు అంతకుమునుపు నిర్ణయించుకొని యుండిరి.

“క్రీస్తు”– మత్తయి 1:1. “సమాజ కేంద్రం”– మత్తయి 4:23. సమాజ కేంద్రంనుంచి వెలివేయడం వల్ల ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ సంఘం, మతం విషయాల్లో అంటరానివాడిలాగా అయ్యేవాడు.

23. కావున వాని తలిదండ్రులువాడు వయస్సు వచ్చినవాడు; వానిని అడుగుడనిరి.

24. కాబట్టి వారు గ్రుడ్డివాడైయుండిన మనుష్యుని రెండవ మారు పిలిపించి దేవుని మహిమపరచుము; ఈ మనుష్యుడు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెప్పగా
యెహోషువ 7:19

యేసుప్రభువు మనుషుల దృష్టిలో చెడ్డవాడుగా కనిపించాలని పరిసయ్యుల నిర్ణయం. “దేవునికి మహిమ కలిగించు” అనడంలో దేవుని మహిమ గురించి వారికి శ్రద్ధ ఉన్నట్టు కాదు. నిజం చెప్పమని ఆ మనిషికి ఆజ్ఞ ఇవ్వడమో లేక యేసుకు ఎలాంటి గౌరవమూ ఇయ్యవద్దు అని చెప్పడమో ఈ మాటల్లో ఉద్దేశం. యేసు పాపాత్ముడన్న ఘోరమైన అబద్ధాన్ని ఈ మనిషికి వారు చెప్పారు. అయితే అందుకు రుజువులేవీ వారిదగ్గర లేవు (యోహాను 8:46). సత్యాన్ని ద్వేషించేవారు, అపకారబుద్ధి గలవారు ఎలాంటి రుజువూ అక్కర్లేదన్నట్టు ప్రవర్తిస్తారు.

25. వాడు ఆయన పాపియో కాడో నేనెరుగను; ఒకటి మాత్రము నేనెరుగు దును; నేను గ్రుడ్డివాడనైయుండి ఇప్పుడు చూచుచున్నా ననెను.

యేసు పాపాత్ముడో కాదో ఇతడికి ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం ఉంది (వ 30-33). కానీ దాని గురించి మాట్లాడబోయే ముందు ఒక సత్యాన్ని మరి ఏ సందేహానికీ తావులేకుండా ఒక్కసారే గట్టిగా చెప్పదలచుకున్నాడు. తాను అంతకుముందు గుడ్డివాడు, యేసు తనకు చూపు ఇచ్చాడు. ఇది వాస్తవం. తనకేమాత్రం శంక లేదు. యేసుప్రభువు ద్వారా మనుషులు ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని పొందినప్పుడు కూడా ఇలానే ఉంటుంది. అది జరిగిందని వారికి తెలుసు. ఎన్నో శతాబ్దాలుగా ప్రపంచమంతటా కోట్లకొద్దీ విశ్వాసులు ఇలా చెప్పగలరు: “మేము ఆధ్యాత్మికంగా గుడ్డివారుగా ఉన్నప్పుడు యేసుప్రభువు మాకు చూపు ఇచ్చాడు” అని.

26. అందుకు వారు ఆయన నీకేమి చేసెను? నీ కన్నులు ఏలాగు తెరచెనని మరల వానిని అడుగగా

వారికి ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు, వారి ఎత్తు పారలేదు. అయినా వారు ఊరుకోలేదు.

27. వాడు ఇందాక మీతో చెప్పితిని గాని మీరు వినకపోతిరి; మీరెందుకు మరల వినగోరుచున్నారు? మీరును ఆయన శిష్యులగుటకు కోరుచున్నారా యేమి అని వారితో అనెను.

చాలా వ్యంగ్యంగా ఈ ప్రశ్న అడిగాడు.

28. అందుకు వారు నీవే వాని శిష్యుడవు, మేము మోషే శిష్యులము;

తమ వాదాన్ని ఎవరన్నా వ్యతిరేకించి ఓడిస్తే గర్విష్ఠులు సాధారణంగా ఏ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారో దాన్ని ఇక్కడ వీరు కనపరుస్తున్నారు (యోహాను 7:48 కూడా చూడండి). కానీ అవమానించడం, తిట్టడం అనేవి ఒక్క మంచి వాదానికి కూడా జవాబియ్యలేవు. ఒక చిన్న ఆధారాన్ని కూడా తప్పని నిరూపించలేవు. తాము మోషే రాసిన ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించే వారమని వారి ఉద్దేశం కానీ నిజంగా వారలా అనుసరించేవారు కారు. యోహాను 5:45-47; మత్తయి 23:1-3 చూడండి. తాము మోషే శిష్యులమని వారు గర్వంగా చెప్పుకొన్నారు గాని మోషే ఎవరిని గురించి అయితే రాశాడో ఆయన్ను చంపడానికి కుట్రలు పన్నుతున్నారు (యోహాను 1:45; యోహాను 5:46; లూకా 24:27, లూకా 24:44). యిర్మియా 17:9 కు ఇది మరో ఉదాహరణ.

29. దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెక్కడనుండి వచ్చెనో యెరుగమని చెప్పి వానిని దూషించిరి.

క్రీస్తు ఎక్కడినుంచి వచ్చాడో వారు తెలుసుకోగలిగేవారే. కానీ యేసు ఆ విషయం చెప్పినప్పుడు ఆయన్ను వారు నమ్మలేదు (యోహాను 6:41-42; యోహాను 8:23-25).

30. అందుకు ఆ మనుష్యుడు ఆయన ఎక్కడనుండి వచ్చెనో మీరెరుగకపోవుట ఆశ్చర్యమే; అయినను ఆయన నా కన్నులు తెరచెను.

చాలా మతనిష్ఠ, విద్య గల ఈ పరిసయ్యులందరి మాటల్లో కనిపించిన దానికంటే ఈ పేద పామరుడి జవాబులో ఎక్కువ జ్ఞానం కనిపిస్తున్నది. తరుచుగా సామాన్యుడైన విశ్వాసిలో కనిపించే ఇంగిత జ్ఞానం, ఆరితేరినవారని పేరు పొందినవారి ఆలోచనల్నీ తర్కాల్నీ వెలవెలబోయేలా చేస్తుంది. దీనికి కారణం మత్తయి 11:25-26; కీర్తనల గ్రంథము 8:2; కీర్తనల గ్రంథము 119:99; యెషయా 54:13; యిర్మియా 31:34; 1 కోరింథీయులకు 2:12; 1 యోహాను 2:20, 1 యోహాను 2:27 లో కనిపిస్తున్నది.

31. దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభక్తుడై యుండి ఆయన చిత్తముచొప్పున జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును.
కీర్తనల గ్రంథము 34:15, కీర్తనల గ్రంథము 66:18, సామెతలు 15:29, యెషయా 1:15

దీని విషయంలో పాత ఒడంబడిక ఏమని చెప్తున్నదో పరిసయ్యులకు తెలుసు. కీర్తనల గ్రంథము 66:18; సామెతలు 15:29; యెషయా 1:15 చూడండి. అయితే ఈ సందర్భంలో సత్యం నడిపిస్తున్న చోటికి వెళ్ళడం వారికి ఇష్టం లేదు.

32. పుట్టు గ్రుడ్డివాని కన్నులెవరైన తెరచినట్టు లోకము పుట్టినప్పటినుండి వినబడలేదు.

పాత ఒడంబడిక గ్రంథం అంతటిలోనూ ఇలాంటి సంగతి ఎక్కడా రాసిలేదు.

33. ఈయన దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినవాడు కానియెడల ఏమియు చేయనేరడని వారితో చెప్పెను.

పరిసయ్యులు వేదాంతం మాట్లాడబోయారు. చూపు వచ్చిన వ్యక్తి వేదాంతపరంగా చక్కగా వాదించి వెలిబుచ్చిన నిర్ణయం ఇది.

34. అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుట్టినవాడవు, నీవు మాకు బోధింప వచ్చితివా అని వానితో చెప్పి వాని వెలివేసిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 51:5

విద్వాంసులైన ఈ మనుషులు ఈ సామాన్యుడి నిర్ణయాన్ని ఏమాత్రం కదిలించలేకపోయారు. అందువల్ల మళ్ళీ అతణ్ణి తిట్టారు (వ 28).

35. పరిసయ్యులు వానిని వెలివేసిరని యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని కుమారునియందు విశ్వాసముంచు చున్నావా అని అడిగెను.

యోహాను 5:14 నోట్. తనకు చెందిన వారందరినీ ఆయన వెతికి కనుగొంటాడు. తమ నమ్మకం కారణంగా మనుషులద్వారా వెలివేయబడిన వారి చెంతకు వస్తాడు. “దేవుని కుమారుని”– మత్తయి 8:20.

36. అందుకు వాడు ప్రభువా, నేను ఆయనయందు విశ్వాసముంచుటకు ఆయన ఎవడని అడుగగా

ఆ రోజుల్లోని పరిసయ్యుల్లో అనేకమందిలాగా కాకుండా సత్యం వెల్లడి అయితే దాన్ని నమ్మేందుకు ఇతడు సిద్ధమే. యేసుప్రభువును స్వీకరించేందుకు అన్ని చోట్లా వ్యక్తులను దేవుడు ఇలాగే సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు (యోహాను 6:37, యోహాను 6:44).

37. యేసు నీవాయనను చూచుచున్నావు; నీతో మాటలాడుచున్నవాడు ఆయనే అనెను.

యోహాను 4:26. వినయ విధేయతలు గలవారికీ, చిన్నపిల్లల్లాంటి వారికీ తన గురించిన సత్యాన్ని వెల్లడి చేయడం ప్రభువుకు ఎంతో సంతోషం.

38. అంతట వాడు ప్రభువా, నేను విశ్వసించుచున్నానని చెప్పి ఆయనకు మ్రొక్కెను.

మనుషులు తనను ఆరాధించబోయినప్పుడు యేసుప్రభువు అంగీకరించేవాడు (మత్తయి 8:2; మత్తయి 9:18; మత్తయి 14:33; మత్తయి 15:25; మత్తయి 28:9, మత్తయి 28:17). దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించాలని ఆయనకు తెలుసు (మత్తయి 4:10). కాబట్టి ఆరాధనను తాను స్వీకరించడంలో తాను దేవుని అవతారమని తనకు తెలుసని కనపరుస్తున్నాడు.

39. అప్పుడు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గ్రుడ్డివారు కావలెను, అను తీర్పు నిమిత్తము నేనీలోకమునకు వచ్చితినని చెప్పెను.

తీర్పరిగా కూర్చుని మనుషులకు శిక్షలు విధించేందుకు ఆయన రాలేదు. కానీ లోకానికి వెలుగుగా ఆయన రాకడే తీర్పును తెచ్చినట్టుంది (యోహాను 3:17-21). అది మనుషుల్ని రెండు వర్గాలుగా విభజించింది – ఆ వెలుగు దగ్గరికి వచ్చినవారు, రాకుండా ఉన్నవారు; చూపు పొందినవారు, అంధులుగానే ఉండిపోయినవారు. ఈ వచనంలో యేసు ఆధ్యాత్మిక అంధత్వం, దృష్టి గురించి మాట్లాడుతున్నాడన్నది స్పష్టం. “చూచేవారు గుడ్డివారు కావాలి” అనడంలో వెలుగు ఉండి చూస్తున్నాం అనుకునేవారినీ అలా అనుకొని గర్వపడేవారినీ పూర్తి అంధులుగా చేయడం జరుగుతుంది అని యేసు ఉద్దేశం (మత్తయి 13:14-16 పోల్చి చూడండి). క్రీస్తు ఇచ్చే వెలుగును నిరాకరించడంలో వారు తమపైకి తామే తెచ్చి పెట్టుకున్న తీర్పు ఇది. యేసు ఈ లోకానికి వచ్చిన ఇతర కారణాల గురించి మత్తయి 5:17 నోట్స్ చూడండి.

40. ఆయన యొద్దనున్న పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మాట వినిమేమును గ్రుడ్డివారమా అని అడిగిరి.

చూడగలిగిన వాళ్ళం తాము మాత్రమే అనుకున్నారు. తాము అంధులమై ఉండవచ్చునన్న ఆలోచన చూచాయగానైనా వారికి కలగలేదు. మానవ హృదయం (యిర్మియా 17:9), సైతాను శక్తి (2 కోరింథీయులకు 4:4) ఎలాంటివో చూడండి.

41. అందుకు యేసు మీరు గ్రుడ్డివారైతే మీకు పాపము లేక పోవును గాని చూచుచున్నామని మీరిప్పుడు చెప్పు కొనుచున్నారు గనుక మీ పాపము నిలిచియున్నదని చెప్పెను.

దేవుడు వారికిచ్చే వెలుగు విషయంలో ఏం చెయ్యాలన్నది మనుషుల బాధ్యతే. యోహాను 12:35-36; మత్తయి 6:22-23; లూకా 11:35 పోల్చి చూడండి. పాత ఒడంబడిక వెలుగు ఆ యూదులకు ఉంది. లోకానికి వెలుగై ఉన్నవాడు వారిమధ్య ఉన్నాడు. అంతటా మనుషులందరికీ దేవుడిచ్చే వెలుగు కూడా వారికి ఉంది – యోహాను 1:9; రోమీయులకు 1:18-20. వారు పూర్తిగా అంధులైతే, ఒక్క కాంతి కిరణమైనా వీరికి సోకకపోతే వారిపై ఏమీ బాధ్యత ఉండేది కాదు. వెలుగును నిరాకరించిన దోషం వారికి అంటేది కాదు. కానీ వారి జ్ఞానాన్ని బట్టి వారికి గర్వం. తమ అవసరత ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. తమకున్న వెలుగును ఇష్టపూర్తిగా నిరాకరించారు. అందువల్ల దేవుడు వారి దోషాన్ని చూచీ చూడనట్టు ఊరుకోలేడు. ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో జ్ఞానం, వెలుగు కలిగి ఉండి దాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోకపోవడం కన్నా ఏమీ లేకుండా ఉండడం మంచిది (2 పేతురు 2:21 పోల్చి చూడండి). ఎక్కువ సత్యం తెలిసి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టని క్రైస్తవులు అసలు క్రీస్తు అంటే ఎప్పుడూ వినని వారికంటే ఎక్కువ శిక్షావిధికి పాత్రులు. మనకు ఎంత ఎక్కువ వెలుగు ఉంటే దాన్ని అనుసరించని పక్షంలో మన పాపం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.