John - యోహాను సువార్త 2 | View All

1. మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను.

నజరేతుకు ఉత్తరాన సుమారు 15 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న చిన్న ఊరు కానా. తరువాతి వచనాలను బట్టి యేసు తల్లి మరియ ఈ పెళ్ళివారికి సహాయం చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది.

2. యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను; యేసును ఆయన శిష్యులును ఆ వివాహమునకు పిలువ బడిరి.

వివాహమనే వ్యవస్థను యేసుప్రభువు ఆమోదించాడు. దానికి తాను హాజరు కావడం ద్వారా దానిపట్ల తన గౌరవాన్ని ప్రకటించాడు (మత్తయి 19:4-6; హెబ్రీయులకు 13:4 పోల్చి చూడండి).

3. ద్రాక్షారసమై పోయినప్పుడు యేసు తల్లివారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా

వేడుకైన, ఆనందకరమైన సందర్భంలో ఉన్నట్టుండి ఇలా జరగడం ఆ ఇంటి యజమానికి చాలా తలవంపులు కలిగించే విషయం. మరియ అందుకు ఆందోళన కనపరస్తూ యేసుప్రభువు ఆ విషయంలో ఏమైనా చెయ్యాలని పరోక్షంగా సూచించింది. ఇప్పటివరకు యేసు ఏ అద్భుతాలు బహిరంగంగా చెయ్యలేదు (వ 11. రహస్యంగా కూడా చేసినట్టు ఏమీ సూచన లేదు). అయితే ఆయన సాధారణ వ్యక్తి కాదని మరియకు తెలుసు (లూకా 1:35).

4. యేసు ఆమెతో అమ్మా, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయ మింకను రాలేదనెను.

“నీతో నాకేమి పని?”– దీని అర్థం ఇది కావచ్చు – యేసుప్రభువు దేవుని కుమారుడుగా ఇస్రాయేలువారి అభిషిక్తుడుగా తన పరిచర్య ఆరంభిస్తున్నాడు. మునుపు తమ ఊరు నజరేతులో తన తల్లితో తనకున్న పాత అనుబంధం ఇకపై కొనసాగదు. అప్పటినుంచి ఆమెకు ఆయన పై ఎలాంటి అధికారం ఉండదు. ఇకపై ఆయన నిర్ణయాలను చేస్తుంటే ఆమె మాటలు ఆయనపై ఏమీ ప్రభావం చూపవు. ఆయన ఏమేమి చేయాలో తండ్రి అయిన దేవుడే ఆయనకు తెలియజేస్తాడు (యోహాను 4:34; యోహాను 5:36; యోహాను 8:28-29; యోహాను 17:4; మత్తయి 12:46-50 పోల్చి చూడండి).

5. ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను.
ఆదికాండము 41:55

యేసు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి ఆయన ఏదో చేయనున్నాడని మరియకు అనిపించింది. ఆ సమయానికి ఆ సేవకులతో మరియ చెప్పిన మాటలు చక్కగా సరిపోయే మాటలు. ఈ మాటలే మరింత ఉన్నతమైన పరిపూర్ణమైన స్థాయిలో మనుషులందరూ ఎప్పుడూ అనుసరించదగినవి. యేసుప్రభువు మనతో చెప్పినది చేస్తే మనం ఎన్నడూ తప్పటడుగు వేసే అవకాశం ఉండదు.

6. యూదుల శుద్ధీకరణాచార ప్రకారము రెండేసి మూడేసి తూములు పట్టు ఆరు రాతిబానలు అక్కడ ఉంచబడియుండెను.

మార్కు 7:1-5.

7. యేసు-ఆ బానలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచులమట్టుకు నింపిరి.

8. అప్పుడాయన వారితో మీరిప్పుడు ముంచి, విందు ప్రధానియొద్దకు తీసికొనిపొండని చెప్పగా, వారు తీసికొనిపోయిరి.

9. ఆ ద్రాక్షారసము ఎక్కడ నుండి వచ్చెనో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసికొనిపోయిన పరిచారకులకే తెలిసినదిగాని విందు ప్రధానికి తెలియక పోయెను గనుక ద్రాక్షారసమైన ఆ నీళ్లు రుచిచూచినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెండ్లి కుమారుని పిలిచి

ఈ అద్భుతం గురించి వివరణ ఏమీ లేదు. బానల్లో నీళ్ళు పోశారనీ, ద్రాక్షరసం ముంచుకుని తీసుకువెళ్ళారనీ మాత్రం రాసి ఉంది. అంతకుముందంతా తాగిన ద్రాక్షరసానికీ దీనికీ తేడా ఏమీ ఉన్నట్టుగా చెప్పలేదు. దానికంటే ఇదే ఎక్కువ రుచిగా ఉందని మాత్రం రాసి ఉంది. యేసు ఈ ద్రాక్షరసాన్ని చేశాడంటే కొందరు విశ్వాసులు కొద్దిగా ఆందోళన చెందుతుంటారు. అయితే ఆ రోజుల్లో భోజన సమయంలో ద్రాక్షరసం తాగడం సర్వసాధారణమే. ఇది హానికరంగా ఎంచబడలేదు. మామూలుగా వారు ద్రాక్షరసంలో నీళ్ళు కలిపేవారు – ఒక పాలు ద్రాక్షరసానికి మూడు పాళ్ళు నీరు కలిపేవారు. త్రాగుబోతు తనాన్ని మాత్రం బైబిల్లో అంతటా ఖండించడం చూడవచ్చు. ఆదికాండము 9:21; మొ।। నోట్స్ చూడండి. బైబిల్లో కొన్ని సార్లు ద్రాక్షరసం అనేమాటను మంచిదానికి గుర్తుగా వాడారు (సామెతలు 9:1-2, సామెతలు 9:5; యెషయా 55:1; మత్తయి 26:37-39). మత్తయి 9:17 లో యేసుప్రభువు శుభవార్తకు చిహ్నంగా కొత్త ద్రాక్షరసాన్ని చెప్పాడు. ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన పాత ఒడంబడికకు వేరుగా ఆయన తెచ్చిన శుభవార్త కొత్త ద్రాక్షరసం వంటిది. ఇక్కడ యూదులు తమ మతాచారం సంబంధంగా కాళ్ళు కడుక్కునే నీరు ఉంచిన బానల్లోనుంచి యేసుప్రభువు కొత్త ద్రాక్షరసం రప్పించాడు. యేసు ఏ పని చేసేందుకు వచ్చాడో దానికి ఇది ఒక చిన్న సాదృశ్యం కావచ్చు. పాత ఒడంబడిక స్థానంలో తన కృప, ఆనంద రాజ్యాన్ని స్థాపించేందుకు ఆయన వచ్చాడు.

10. ప్రతివాడును మొదట మంచి ద్రాక్షారసమును పోసి, జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బురసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి ద్రాక్షారసము ఉంచుకొని యున్నావని అతనితో చెప్పెను.

ఈ మనిషి విందుల్లో సామాన్యంగా జరిగే సంగతి గురించి చెప్తున్నాడు. అక్కడ జరుగుతున్న విందులో మనుషులు మత్తెక్కి తూలుతున్నారని చెప్పడం లేదు. అతిథులు మత్తెక్కిపోయేలా తాగుతున్న విందులో యేసు పాల్గొనేవాడు కాదు, అలాంటివారికోసం ద్రాక్షరసం చేసి ఇచ్చేవాడూ కాదు.

11. గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచకక్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిష్యులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరి.

యోహాను శుభవార్తలో యేసుప్రభువు చేసిన అద్భుతాలను “సూచనకోసమైన అద్భుతాలు” అనడం 11 సార్లు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అవి చాలా అంతరార్థంతో నిండి ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను అవి చూపిస్తున్నాయి. యేసుప్రభువు ద్వారా దేవుడే పని చేస్తున్నాడనీ, యేసుప్రభువు ఇస్రాయేల్‌వారి అభిషిక్తుడనీ, దేవుని కుమారుడనీ, పరలోకం నుంచి వచ్చినరాజు అనీ అవి తెలియజేస్తున్నాయి. అవి ఆయన ప్రభావాన్నీ, కృపనూ, ప్రేమనూ వెల్లడి చేస్తున్నాయి. క్రీస్తు ఎవరో మనుషులు అర్థం చేసుకోగలిగేలా సహాయం చేయడమే వీటి ఉద్దేశం. వ 23; యోహాను 3:2; యోహాను 20:30-31 చూడండి. అవి ఉదాహరణలు – మాటల్లో కాదు, చేతల్లో. తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి యేసుప్రభువు వెల్లడి చేసిన పద్ధతుల్లో ఇదొకటి (యోహాను 1:17-18). అద్భుతాల గురించి మత్తయి 8:1 నోట్ చూడండి. “మహాత్యం”– యోహాను 1:14. ఆయన శిష్యులు ఇప్పటికే నమ్మడం మొదలు పెట్టారు. ఈ సూచన మూలంగా వారి నమ్మకం ఎక్కువై స్థిరపడింది.

12. అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తల్లియు ఆయన సహోదరులును ఆయన శిష్యులును కపెర్నహూమునకు వెళ్లి అక్కడ కొన్ని దినములుండిరి.

కపెర్‌నహూం గలలీ సరస్సు తీరాన ఉన్న ఊరు. గలలీ ప్రాంతంలో యేసు ఈ ఊర్లో నివసిస్తూ అక్కడనుంచి ఆయా చోట్లకూ వెళ్తూ పరిచర్య జరిగించాడు (మత్తయి 9:1). యేసు తమ్ముళ్ళు గురించి యోహాను 7:3; మత్తయి 12:46; మత్తయి 13:55 లో ఉంది.

13. యూదుల పస్కాపండుగ సమీపింపగా యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్లి

పస్కా గురించి నోట్స్ నిర్గమ 12వ అధ్యాయం; లేవీయకాండము 23:4-8.

14. దేవాలయములో ఎడ్లను గొఱ్ఱెలను పావురములను అమ్మువారును రూకలు మార్చువారును కూర్చుండుట చూచి

మత్తయి, మార్కు, లూకా ముగ్గురూ ఇలాంటి సంఘటనే క్రీస్తు సిలువ మరణానికి కొద్ది కాలానికి ముందు జరిగినట్టుగా రాశారు. మత్తయి 21:12-13 నోట్స్ చూడండి. యోహానైతే క్రీస్తు పరిచర్య ఆరంభంలో ఇది జరిగినట్టు రాస్తున్నాడు. ఆలయానికి చెందనివాటిని యేసు రెండు పర్యాయాలు అక్కడినుంచి తొలగించినట్టుంది.

15. త్రాళ్లతో కొరడాలుచేసి, గొఱ్ఱెలను ఎడ్లనన్నిటిని దేవాలయములోనుండి తోలివేసి, రూకలు మార్చువారి రూకలు చల్లివేసి, వారి బల్లలు పడ ద్రోసి

16. పావురములు అమ్ము వారితో వీటిని ఇక్కడ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండ్రి యిల్లు వ్యాపారపుటిల్లుగా చేయకుడని చెప్పెను.

ఆలయం సరైన ఉపయోగాన్ని వారు వక్రం చేశారు. దానిద్వారా తమకు ఏం లాభం కలుగుతుందా అని మాత్రమే చూశారు. 1 తిమోతికి 6:5 పోల్చి చూడండి.

17. ఆయన శిష్యులు నీ యింటినిగూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించునని వ్రాయ బడియున్నట్టు జ్ఞాపకము చేసికొనిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 69:9

కీర్తనల గ్రంథము 69:9.

18. కాబట్టి యూదులు నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్నావే; యే సూచక క్రియను మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా

వ 11.

19. యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొట్టుడి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని వారితో చెప్పెను.

యేసు పలికిన ఈ మాటలను తరువాతి కాలంలో ఆయన శత్రువులు వక్రం చేసి ఆయనకు తీర్పు తీర్చేటప్పుడు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించారు (మత్తయి 26:61). ఇక్కడ తన పరిచర్య ప్రథమ దశలోనే యేసు తన మరణం గురించీ, తిరిగి సజీవంగా లేవడం గురించీ చెప్తున్నాడు. ఆయన దేహం దేవునికి నివాస స్థలమైన ఆలయం (1 కోరింథీయులకు 6:19-20 పోల్చి చూడండి). వారు దాన్ని చంపేస్తారు గానీ ఆయన దాన్ని తిరిగి బ్రతికించి లేపుతాడు. యూదులు ఆయన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోలేక ఎగతాళి చేశారు. ఆయన శిష్యులు సైతం ఆయన సజీవంగా తిరిగి లేచిన సమయం వరకు ఆయన మాటల్లోని అర్థాన్ని గ్రహించలేదు. మత్తయి 16:21-22; లూకా 18:31-34 చూడండి.

20. యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవత్సరములు కట్టిరే; నీవు మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి.

21. అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూర్చి యీ మాట చెప్పెను.

22. ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయన ఈ మాట చెప్పెనని ఆయన శిష్యులు జ్ఞాపకము చేసికొని, లేఖనమును యేసు చెప్పిన మాటను నమ్మిరి.

యోహాను 14:26. లేఖనం అంటే ఇక్కడ పాత ఒడంబడిక గ్రంథం అని అర్థం. లేఖనం అని ఏకవచనం వాడితే ఒక్క వచనాన్ని, లేక కీర్తనల గ్రంథము 16:10 లాంటి ఒక వాగ్దానాన్ని సూచించవచ్చు.

23. ఆయన పస్కా (పండుగ) సమయమున యెరూషలేములో ఉండగా, ఆ పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచకక్రియలను చూచి ఆయన నామమందు విశ్వాసముంచిరి.

వ 12. ఆయన పేరుమీద నమ్మకం ఉంచడమంటే ఆయనను నమ్మి స్వీకరించడమే (యోహాను 1:12).

24. అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తన్ను వారి వశము చేసికొన లేదు. ఆయన మనుష్యుని ఆంతర్యమును ఎరిగిన వాడు

కొందరు ఆయన పేరులో నమ్మకం ఉంచారు గాని ఆయన వారిలో నమ్మకం ఉంచలేదు. యేసు శరీరంతో ఉన్న దేవుడు (యోహాను 1:14). మానవ స్వభావం గురించి దేవుని కున్న జ్ఞానం ఆయనలో ఉంది – 1 రాజులు 8:39; యిర్మియా 17:9-10. ఈ శుభవార్తలో ఆయనకున్న మానవాతీత జ్ఞానం గురించిన అనేక ఉదాహరణలున్నాయి (యోహాను 1:48-49; యోహాను 4:17-18; యోహాను 5:42; యోహాను 6:26; మొ।।). మనుషులందరిలోనూ భ్రష్ట స్వభావం ఉన్నదనీ విశ్వాసులు సైతం కొన్నిసార్లు తమ నమ్మకంలో చంచలంగా, అపనమ్మకంగా, లోతు లేకుండా ఉంటారనీ ఆయనకు తెలుసు. ఆయన సన్నిహితులూ, శిష్యులందరిలో ప్రధాన శిష్యులైనవారు కూడా కొన్నిసార్లు ఆత్మ విషయాల్లో మందమతులుగా ఉండి ఆయన మార్గాలను అనుసరించలేదు. ఆయనకు గొప్ప అత్యవసర స్థితి వాటిల్లినప్పుడు కూడా ఎంతమాత్రం ఆయనకు తోడ్పడలేదు (మత్తయి 26:36-56).

25. గనుక ఎవడును మనుష్యునిగూర్చి ఆయనకు సాక్ష్యమియ్య నక్కరలేదు.
1 సమూయేలు 16:7


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.