Luke - లూకా సువార్త 16 | View All

1. మరియు ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను ఒక ధనవంతునియొద్ద ఒక గృహనిర్వాహకుడుండెను. వాడతని ఆస్తిని పాడుచేయుచున్నాడని అతనియొద్ద వాని మీద నేరము మోపబడగా

గృహనిర్వాహకుడు ఆస్తి వ్యవహారాలు సరిగా చూడక యజమానికి నష్టం కలిగిస్తున్నాడని ఫిర్యాదు.

2. అతడు వాని పిలిపించి నిన్నుగూర్చి నేను వినుచున్న యీ మాట ఏమిటి? నీ గృహనిర్వాహకత్వపు లెక్క అప్పగించుము; నీవు ఇక మీదట గృహనిర్వాహకుడవై యుండ వల్లకాదని వానితో చెప్పెను.

3. ఆ గృహనిర్వాహకుడు తనలో తాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిర్వాహ కత్వపు పనిలోనుండి నన్ను తీసివేయును గనుక నేను ఏమి చేతును? త్రవ్వలేను, భిక్షమెత్త సిగ్గుపడుచున్నాను.

4. నన్ను ఈ గృహనిర్వాహకత్వపు పనినుండి తొలగించునప్పుడు వారు నన్ను తమ యిండ్లలోనికి చేర్చుకొనునట్లు ఏమి చేయవలెనో నాకు తెలియుననుకొని,

తన ఉద్యోగం ఊడిపోయాక భవిష్యత్తులో తనకు సహాయం చేసే స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలని అతడు నిర్ణయించు కున్నాడు.

5. తన యజమానుని రుణస్థులలో ఒక్కొక్కని పిలిపించి నీవు నా యజమానునికి ఎంత అచ్చియున్నావని మొదటివాని నడిగెను.

6. వాడు నూరు మణుగుల నూనె అని చెప్పగా నీవు నీ చీటి తీసి కొని త్వరగా కూర్చుండి యేబది మణుగులని వ్రాసి కొమ్మని వానితో చెప్పెను.

7. తరువాత వాడు నీవు ఎంత అచ్చియున్నావని మరియొకని నడుగగా వాడు నూరు తూముల గోధుమలని చెప్పినప్పుడు. వానితోనీవు నీ చీటి తీసికొని యెనుబది తూములని వ్రాసికొమ్మని చెప్పెను.

8. అన్యాయస్థుడైన ఆ గృహనిర్వాహకుడు యుక్తిగా నడుచుకొనెనని వాని యజమానుడు వాని మెచ్చుకొనెను. వెలుగు సంబంధుల కంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ తరమునుబట్టి చూడగా పరులై యున్నారు

నిర్వాహకుడి వంచనను యజమాని మెచ్చుకోవడం లేదు. దాన్ని తప్పక అసహ్యించుకుంటాడు. అయితే నిర్వాహకుడు తన భవిష్యత్తును ఎంత తెలివిగా సురక్షితం చేసుకున్నాడో అది యజమాని దృష్టిని ఆకర్షించింది. యేసుప్రభువు దీన్ని గురించి ఒక వ్యాఖ్యానం చేశాడు. “లోకంలోని మనుషులు” అంటే దేవుణ్ణెరుగని పాపాత్ములు. “వెలుగుకు చెందిన మనుష్యులు” అంటే దేవుని సొంత ప్రజలు – మత్తయి 5:14; యోహాను 12:36; ఎఫెసీయులకు 5:8; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:5. దేవుని ప్రజలు పరలోక సంబంధమైన విషయాల్లో ప్రవర్తించినదానికన్నా మరింత వివేకంతో లోకసంబంధులు ఇహలోక విషయాల్లో ప్రవర్తిస్తారు. వారు భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తారు. ఈ ఉదాహరణలోని నిర్వాహకుడిలాగా స్నేహితుల్ని సంపాదించుకునేందుకు తమ ధనాన్ని వినియోగిస్తారు.

9. అన్యాయపు సిరివలన మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మును వదిలి పోవునప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసములలో మిమ్మును చేర్చుకొందురని మీతో చెప్పుచున్నాను.

ఈ ఉదాహరణనుండి మనకు నేర్పించదలచుకున్న ఒక్క పాఠాన్ని యేసు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. వెలుగుకు చెందిన మనుషులు ఈ లోకంలో తమకున్నవాటితో వివేకవంతమైన, ఆధ్యాత్మిక మార్గాల్లో ఇతరులకు సహాయం చెయ్యాలి. తరువాత కాలంలో అలాంటివారు వారిని పరలోకంలోకి ఆహ్వానిస్తారు. అంటే ఇతరులకు ఆర్థికంగా సహాయం చెయ్యడం వల్ల పాపవిముక్తి, పరలోకం కలుగుతాయని కాదు (ఎఫెసీయులకు 2:8-9; తీతుకు 3:5-6). పరలోకంలో మనం సంపదలను నిలవ చేసుకోగలమనీ, ఇక్కడ ఎవరికైతే మనం సహాయం చేశామో వారిని పరలోకంలో కలుసుకోగలమనీ అర్థం. మత్తయి 6:19-21; మత్తయి 25:34-40; కీర్తనల గ్రంథము 112:5-6, కీర్తనల గ్రంథము 112:9; హెబ్రీయులకు 6:10 పోల్చి చూడండి.

10. మిక్కిలి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను నమ్మకముగా ఉండును; మిక్కిలి కొంచెములో అన్యాయముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను అన్యాయముగా ఉండును.

పై ఉదాహరణలో నిర్వాహకుడి వంచనను తాను మెచ్చుకుంటున్నానని ఎవరూ అనుకోకూడదని యేసుప్రభువు ఈ అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన సూత్రాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తి స్వభావం పెద్ద విషయాల్లో మాత్రమే కాక చిన్నచిన్న విషయాల్లోనూ బయటపడుతుంది. ప్రభువు దీన్ని లూకా 19:11-26; మత్తయి 25:21-23 లో ఎలా వివరిస్తున్నాడో చూడండి. మనం డబ్బుతో ఏం చేస్తామో దానిమూలంగా పరీక్షకు గురి అవుతూ ఉన్నాం. మనం ఎలాంటివారమో ఇదే తెలియజేస్తుంది. కొందరు క్రైస్తవులు తాము సరైన సిద్ధాంతాలను నమ్మితే సరిపోతుందనీ, ఇతరులతో అబద్ధాలాడి, మోసం చేసి, అక్రమంగా వారి డబ్బు కొట్టేసినా పర్వాలేదనుకుంటారు. ఇది పూర్తిగా ప్రమాదకరమైన తప్పుడు ఆలోచన. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వంచన రాజ్యమేలుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తి సత్యస్వరూపి అయిన యేసుప్రభువును (యోహాను 14:6) ఎరిగి ఆయన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని ఎలా అనుకోగలం? ప్రభువు మన చేతుల్లో పెట్టినదాని విషయంలో పూర్తి నిజాయితీ, నమ్మకం కోరుతున్నాడు (1 కోరింథీయులకు 4:1-2). దేవుని రాజ్యంలో భవిష్యత్తులో విశ్వాసి స్థానమంతా ఇప్పుడు ఈ అంశంపై ఆధారపడి ఉంది. ఇప్పుడు డబ్బు విషయాల్లో నిజాయితీ లేకుండా నమ్మకద్రోహం చేసేవారికి భవిష్యత్తులో కలిగే నష్టం అతి భయంకరంగా ఉంటుంది.

11. కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయములో నమ్మకముగా ఉండనియెడల సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును?

నిజమైన సంపదలు ఆధ్యాత్మికమైన, శాశ్వతమైన, దేవుని రాజ్యానికి చెందిన సంపదలే.

12. మీరు పరుల సొమ్ము విష యములో నమ్మకముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది మీకు ఎవడిచ్చును?

“మరొకరి సొత్తు” అంటే మనకు అప్పగించబడిన ఇహలోక విషయాలు. “మీ సొంతం” అంటే క్రీస్తులో ఒకరికి సొంతం కాగలిగిన పరలోక విషయాలు (1 కోరింథీయులకు 3:21-23; కొలొస్సయులకు 1:12; కొలొస్సయులకు 3:23-25).

13. ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమిం చును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింప లేరని చెప్పెను.

మత్తయి 6:24 నోట్ చూడండి. అక్కడ చెప్తున్న విషయం విశ్వసనీయత, లోక సంబంధమైన సంపదలను జ్ఞానవంతంగా ఉపయోగించగలగడం. నమ్మకంగా జ్ఞానవంతంగా ఉండగలగడానికి ఒకటే మార్గం. జీవితానికి దేవుణ్ణే యజమానిగా చేసుకుని డబ్బును యజమాని స్థానం నుండి పడద్రోయడం.

14. ధనాపేక్షగల పరిసయ్యులు ఈ మాటలన్నియు విని ఆయనను అపహసించుచుండగా

ఈనాడు అనేకమందిలాగానే ఈ పరిసయ్యులు దేవుని కుమారుణ్ణి గురించి నేర్చుకోవలసింది పోయి ఆయనను వేళాకోళం చేస్తున్నారు. వారి యజమాని డబ్బే. అది మంచి యజమాని అని వారికి అనిపించేలా వారి మనసులు భ్రమకు గురయ్యాయి. డబ్బు మంచి సేవకుడే గాని చెడ్డ యజమాని. దానిపట్ల మమకారం, ఆశ నాశనానికి దారి తీస్తుంది – 1 తిమోతికి 6:6-10.

15. ఆయన మీరు మనుష్యులయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుష్యులలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృష్టికి అసహ్యము.

లూకా 10:29; లూకా 18:9; మత్తయి 6:1-2, మత్తయి 1:5-6. మనుషులు తాము ఏదైనా చెయ్యవచ్చనీ, ఏమైనా ఆలోచించవచ్చనీ దేవునికి అవి తెలియవనీ అనుకోవడం చాలా వింతైన సంగతి (కీర్తనల గ్రంథము 10:11; కీర్తనల గ్రంథము 64:5; కీర్తనల గ్రంథము 73:11; కీర్తనల గ్రంథము 94:7-11). ఈ వచనం చివరి మాటల్లో ఈ లోకం నిండా పాపులున్నంత కాలం వర్తిస్తూవుండే మరో సూత్రం ఉంది – మనుషుల దృష్టిలో గొప్పవి దేవుని దృష్టికి అసహ్యం.

16. యోహాను కాలమువరకు ధర్మశాస్త్ర మును ప్రవక్తలును ఉండిరి; అప్పటినుండి దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటింప బడుచున్నది; ప్రతివాడును ఆ రాజ్యములో బలవంతముగా జొరబడుచున్నాడు

మత్తయి 11:12-13.

17. ధర్మశాస్త్రములో ఒక పొల్లయిన తప్పి పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు గతించిపోవుట సులభము.

మత్తయి 5:17-18.

18. తన భార్యను విడనాడి, మరియొకతెను వివాహము చేసికొను ప్రతివాడు వ్యభిచ రించుచున్నాడు; భర్తను విడిచినదానిని వివాహము చేసి కొనువాడు వ్యభిచరించుచున్నాడు.

మత్తయి 5:31-32. పరిసయ్యుల్లో చాలామంది తమ భార్యల్ని వదిలి వేరొకరిని పెళ్ళి చేసుకుని ఉండవచ్చు. యేసు ఈ మాటలు ఇక్కడ చెప్పడానికి కారణం ఇదే అయి ఉండవచ్చు.

19. ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బట్టలును సన్నపు నార వస్త్రములును ధరించుకొని ప్రతి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు.

ఈ వచనాల్లో ఇంతకుముందు నేర్పించిన సత్యాన్ని నొక్కి చెప్పేందుకు యేసు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు. పేదల, ధనికుల గురించి క్రీస్తు ఉపదేశాల్లోని సారాంశం ఈ ఉదాహరణలో వ్యక్తమౌతున్నది. ఈ “ధనవంతుడు” అంటే దేవుడు తమకిచ్చిన వాటిని ఉపయోగించడంలో నమ్మకంగా ఉండలేకపోయినవారికి (వ 13), డబ్బంటే ప్రీతి ఉన్నవారికి (వ 14), దేవుని దృష్టిలో అసహ్యమైన దానిని గొప్ప విలువైనదిగా ఎంచినవారికి (వ 15) ప్రతినిధి. దేవుడతనికి ఇచ్చిన ధనాన్ని తనకోసమే దురుపయోగం చేసుకునే నేరాన్ని అతడు ప్రతిరోజూ చేశాడు. పేదలకు సహాయం చెయ్యాలన్న తలంపే అతనిలో లేదు. (వ 21).

20. లాజరు అను ఒక దరిద్రుడుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని యింటి వాకిట పడియుండి

ఇతడు యోహాను 11:1-44 లోని లాజరు కాదు.

21. అతని బల్లమీద నుండి పడు రొట్టెముక్కలతో ఆకలి తీర్చుకొన గోరెను; అంతేకాక కుక్కలు వచ్చి వాని కురుపులు నాకెను.

లాజరు పూర్తిగా దిక్కులేని నిరుపేద. కానీ అతనికి సహాయం చేసేందుకు ధనికుడు చిటికెన వేలైనా కదల్చలేదు. ఈ విధంగా అతడు తన స్వార్థపరత్వం, హృదయ కాఠిన్యతను కనపరచు కున్నాడు. పేదలకు సహాయం చెయ్యాలని అంతటా ఘోషిస్తూ ఉన్న దేవుని వాక్కుపట్ల తిరస్కార భావాన్ని చూపాడు (లేవీయకాండము 19:10; ద్వితీయోపదేశకాండము 15:7-8; కీర్తనల గ్రంథము 41:1; కీర్తనల గ్రంథము 82:3; కీర్తనల గ్రంథము 112:9; సామెతలు 19:17; మార్కు 10:21).

22. ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబ్రాహాము రొమ్మున (ఆనుకొనుటకు) కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెట్టబడెను.

“దేవదూతలు”– ఆదికాండము 16:7. “అబ్రాహాము”– ఆది 12–25 అధ్యాయాలు. రోమీయులకు 4:11-12 లో అబ్రాహాము నమ్మేవారందరికీ తండ్రి అని రాసి ఉంది. ఈ దరిద్రుడు అబ్రాహాము ప్రక్కకు వెళ్ళాడని చెప్పడంవల్ల అతడు అబ్రాహాములాగే విశ్వాసి అని తెలుస్తున్నది. దేవునిలో నమ్మకం ఉంచిన వారందరికీ వెళ్ళే స్థలం ఈ మాటల్లో సూచించబడింది. లూకా 23:43 లో దీన్నే పరమానంద నివాసం అన్నారు. ఈ ధన్యకరమైన స్థలానికి పేదలందరూ వెళ్తారని కాదు – క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచిన పేదలే, అబ్రాహాముకు ఉన్న నమ్మకం కలిగిన వారే వెళ్తారు – రోమీయులకు 4:16; రోమీయులకు 5:1.

23. అప్పుడతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కన్నులెత్తి దూరమునుండి అబ్రా హామును అతని రొమ్మున (ఆనుకొనియున్న) లాజరును చూచి

“పాతాళం”– ఆదికాండము 37:35 చూడండి. తమ పాపాల్లోనే ఉండిపోయిన వారికి ఇది యాతన ఉండే స్థలం (వ 25). ధనికులందరూ అక్కడికి వెళ్తారని కాదు. అబ్రాహాము ధనికుడే (ఆదికాండము 13:2). అయితే ధనికుడు పాప విముక్తి పొందడం అంత తేలిక కాదు – లూకా 18:24-25. ఈ ధనికుడు విశ్వాసి కాడు కాబట్టీ, తన జీవిత విధానం, తన పాపాలద్వారా తన అపనమ్మకాన్ని బయటపెట్టుకున్నాడు కాబట్టే ఈ శిక్ష స్థలానికి వెళ్ళాడు (వ 19,21). ఇతడు లూకా 12:16-21 లోని మనిషిలాంటి వాడు. యాకోబు 5:1-5 లోని వారిలాంటివాడు. మత్తయి 25:41-46; 1 తిమోతికి 6:9-10 కి ఇతడు ఉదాహరణ. ఈ ధనికుడు అబ్రాహాముకు చాలా దూరంగా ఉన్న సంగతి గమనించండి. పరమానంద నివాసానికి, పాతాళానికి గొప్ప అగాధం లేక శూన్యం అడ్డుగా ఉంది. అయితే ఒక చోట ఉన్నవారు రెండో చోట ఉన్నవారిని చూడగలిగేటంత, వినగలిగేటంత సమీపంగానే ఉంది.

24. తండ్రివైన అబ్రాహామా, నాయందు కనికరపడి, తన వ్రేలికొనను-నీళ్లలోముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగ్నిజ్వాలలో యాతనపడుచున్నానని కేకలువేసి చెప్పెను.

ఎవరిమీదా జాలి చూపనివాడు ఇప్పుడు జాలి చూపమని అడుగుతున్నాడు. అయితే అతనికేమీ కరుణ లభించలేదు. (మత్తయి 5:7; మత్తయి 7:2; కీర్తనల గ్రంథము 18:25-26; గలతియులకు 6:7). మరణం తరువాత ధనికుడు, లాజరు, అబ్రాహాము కూడా స్పృహలోనే ఉన్న సంగతి గమనించండి. ఏమి జరుగుతున్నదో వారికి బాగా తెలుసు. మరణం తరువాత ఆత్మ నిద్రపోదు. శరీరం మాత్రమే రాలిపోతుంది. “మంటలు”– మత్తయి 3:10; మత్తయి 5:22; మత్తయి 7:19; మత్తయి 13:40, మత్తయి 13:42; మత్తయి 18:8; మత్తయి 25:41; మార్కు 8:34-37; ప్రకటన గ్రంథం 20:15; ప్రకటన గ్రంథం 21:8.

25. అందుకు అబ్రాహాము-కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిష్టమైనట్టు సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కష్టము అనుభవించెనని జ్ఞాపకము చేసికొనుము; ఇప్పుడైతే వాడు ఇక్కడ నెమ్మది పొందుచున్నాడు, నీవు యాతన పడుచున్నావు.

మరణం తరువాత, దేవుడు లోకానికి తీర్పు తీర్చిన తరువాత పరిస్థితులన్నీ పూర్తిగా మారిపోతాయి.

26. అంతేకాక ఇక్కడనుండి మీ యొద్దకు దాట గోరువారు దాటి పోజాలకుండునట్లును, అక్కడి వారు మాయొద్దకు దాటి రాజాలకుండునట్లును, మాకును మీకును మధ్య మహా అగాధముంచబడియున్నదని చెప్పెను.

మరణం తరువాతి స్థితిని మళ్ళీ ఎవరూ వెనక్కు తిప్పలేరు. శిక్షాస్థలంనుండి బయట పడడమంటూ ఉండదు. మత్తయి 25:46 పోల్చి చూడండి. ఈ ఉదాహరణలో యేసు ఉపదేశం పునర్జన్మ సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న సంగతి గమనించండి. యోబు 11:12; యోహాను 3:3; యోహాను 9:3; హెబ్రీయులకు 9:27 కూడా చూడండి.

27. అప్పుడతడు తండ్రీ, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులున్నారు.

పాతాళంలో ఉన్నవారు భూమిపై ఉన్న తమ బంధువులు పాపవిముక్తి పొందాలని ఆశించవచ్చు. అయితే వారికోసం చేసే విన్నపాలు అంగీకరించడం జరగదు.

28. వారును ఈ వేదనకరమైన స్థలమునకు రాకుండ వారికి సాక్ష్యమిచ్చుటకై నా తండ్రి యింటికి వాని పంపవలెనని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాననెను.

29. అందుకు అబ్రాహాము -వారియొద్ద మోషేయు ప్రవక్తలును ఉన్నారు; వారి మాటలు వినవలెనని అతనితో చెప్పగా

“మోషే, ప్రవక్తలు”– అంటే ఇప్పుడు మనం పాత ఒడంబడిక అని పిలుస్తున్న లేఖన భాగం. ఇప్పుడు భూమి మీద సజీవంగా ఉన్న మనుషులు దేవునివల్ల వెల్లడైన సత్యాన్ని నమ్మాలి. పశ్చాత్తాపంతో నమ్మకంతో ఆయనవైపుకు తిరగాలి.

30. అతడు తండ్రివైన అబ్రాహామా, ఆలాగు అనవద్దు; మృతులలోనుండి ఒకడు వారియొద్దకు వెళ్లిన యెడల వారు మారుమనస్సు పొందుదురని చెప్పెను.

ఇది వ్యర్థమైన ఆశ. తరువాతి వచనంలో అబ్రాహాము దీన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాడు. మనుషుల పాపాలనూ, అపనమ్మకాన్నీ జయించడం అంత సులభం కాదు.

31. అందుకతడు మోషేయు ప్రవక్తలును (చెప్పిన మాటలు) వారు విననియెడల మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమ్మరని అతనితో చెప్పెననెను.

దేవుని వాక్కును నమ్మడానికి నిరాకరించిన మనుషులు యేసుప్రభువు తానే చనిపోయి తిరిగి సజీవంగా లేచినప్పటికీ నమ్మలేదు (మత్తయి 28:11-15). మనుషులకు అవసరమయినవి సూచనలు, అద్భుతాలు కావు గానీ దేవుని ఆత్మ మూలంగా వినయ విధేయతలు, నమ్మకం ఉదయించిన హృదయాలే (మత్తయి 5:3-8).


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.