Luke - లూకా సువార్త 16 | View All

1. మరియు ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను ఒక ధనవంతునియొద్ద ఒక గృహనిర్వాహకుడుండెను. వాడతని ఆస్తిని పాడుచేయుచున్నాడని అతనియొద్ద వాని మీద నేరము మోపబడగా

1. He also said to His disciples: 'There was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods.

2. అతడు వాని పిలిపించి నిన్నుగూర్చి నేను వినుచున్న యీ మాట ఏమిటి? నీ గృహనిర్వాహకత్వపు లెక్క అప్పగించుము; నీవు ఇక మీదట గృహనిర్వాహకుడవై యుండ వల్లకాదని వానితో చెప్పెను.

2. 'So he called him and said to him, 'What is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward.'

3. ఆ గృహనిర్వాహకుడు తనలో తాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిర్వాహ కత్వపు పనిలోనుండి నన్ను తీసివేయును గనుక నేను ఏమి చేతును? త్రవ్వలేను, భిక్షమెత్త సిగ్గుపడుచున్నాను.

3. 'Then the steward said within himself, 'What shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig; I am ashamed to beg.

4. నన్ను ఈ గృహనిర్వాహకత్వపు పనినుండి తొలగించునప్పుడు వారు నన్ను తమ యిండ్లలోనికి చేర్చుకొనునట్లు ఏమి చేయవలెనో నాకు తెలియుననుకొని,

4. 'I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses.'

5. తన యజమానుని రుణస్థులలో ఒక్కొక్కని పిలిపించి నీవు నా యజమానునికి ఎంత అచ్చియున్నావని మొదటివాని నడిగెను.

5. 'So he called every one of his master's debtors to [him,] and said to the first, 'How much do you owe my master?'

6. వాడు నూరు మణుగుల నూనె అని చెప్పగా నీవు నీ చీటి తీసి కొని త్వరగా కూర్చుండి యేబది మణుగులని వ్రాసి కొమ్మని వానితో చెప్పెను.

6. 'And he said, 'A hundred measures of oil.' So he said to him, 'Take your bill, and sit down quickly and write fifty.'

7. తరువాత వాడు నీవు ఎంత అచ్చియున్నావని మరియొకని నడుగగా వాడు నూరు తూముల గోధుమలని చెప్పినప్పుడు. వానితోనీవు నీ చీటి తీసికొని యెనుబది తూములని వ్రాసికొమ్మని చెప్పెను.

7. 'Then he said to another, 'And how much do you owe?' So he said, 'A hundred measures of wheat.' And he said to him, 'Take your bill, and write eighty.'

8. అన్యాయస్థుడైన ఆ గృహనిర్వాహకుడు యుక్తిగా నడుచుకొనెనని వాని యజమానుడు వాని మెచ్చుకొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ తరమునుబట్టి చూడగా యుక్తిపరులై యున్నారు

8. 'So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light.

9. అన్యాయపు సిరివలన మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మును వదిలి పోవునప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసములలో మిమ్మును చేర్చుకొందురని మీతో చెప్పుచున్నాను.

9. 'And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home.

10. మిక్కిలి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను నమ్మకముగా ఉండును; మిక్కిలి కొంచెములో అన్యాయముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను అన్యాయముగా ఉండును.

10. 'He who [is] faithful in [what is] least is faithful also in much; and he who is unjust in [what is] least is unjust also in much.

11. కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయములో నమ్మకముగా ఉండనియెడల సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును?

11. 'Therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true [riches?]

12. మీరు పరుల సొమ్ము విష యములో నమ్మకముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది మీకు ఎవడిచ్చును?

12. 'And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own?

13. ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమిం చును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింప లేరని చెప్పెను.

13. 'No servant can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.'

14. ధనాపేక్షగల పరిసయ్యులు ఈ మాటలన్నియు విని ఆయనను అపహసించుచుండగా

14. Now the Pharisees, who were lovers of money, also heard all these things, and they derided Him.

15. ఆయన మీరు మనుష్యులయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుష్యులలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృష్టికి అసహ్యము.

15. And He said to them, 'You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God.

16. యోహాను కాలమువరకు ధర్మశాస్త్ర మును ప్రవక్తలును ఉండిరి; అప్పటినుండి దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటింప బడుచున్నది; ప్రతివాడును ఆ రాజ్యములో బలవంతముగా జొరబడుచున్నాడు

16. 'The law and the prophets [were] until John. Since that time the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it.

17. ధర్మశాస్త్రములో ఒక పొల్లయిన తప్పి పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు గతించిపోవుట సులభము.

17. 'And it is easier for heaven and earth to pass away than for one tittle of the law to fail.

18. తన భార్యను విడనాడి, మరియొకతెను వివాహము చేసికొను ప్రతివాడు వ్యభిచ రించుచున్నాడు; భర్తను విడిచినదానిని వివాహము చేసి కొనువాడు వ్యభిచరించుచున్నాడు.

18. 'Whoever divorces his wife and marries another commits adultery; and whoever marries her who is divorced from [her] husband commits adultery.

19. ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బట్టలును సన్నపు నార వస్త్రములును ధరించుకొని ప్రతి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు.

19. ' There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day.

20. లాజరు అను ఒక దరిద్రుడుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని యింటి వాకిట పడియుండి

20. 'But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate,

21. అతని బల్లమీద నుండి పడు రొట్టెముక్కలతో ఆకలి తీర్చుకొన గోరెను; అంతేకాక కుక్కలు వచ్చి వాని కురుపులు నాకెను.

21. 'desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover the dogs came and licked his sores.

22. ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబ్రాహాము రొమ్మున (ఆనుకొనుటకు) కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెట్టబడెను.

22. 'So it was that the beggar died, and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried.

23. అప్పుడతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కన్నులెత్తి దూరమునుండి అబ్రా హామును అతని రొమ్మున (ఆనుకొనియున్న) లాజరును చూచి

23. 'And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

24. తండ్రివైన అబ్రాహామా, నాయందు కనికరపడి, తన వ్రేలికొనను-నీళ్లలోముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగ్నిజ్వాలలో యాతనపడుచున్నానని కేకలువేసి చెప్పెను.

24. 'Then he cried and said, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented in this flame.'

25. అందుకు అబ్రాహాము-కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిష్టమైనట్టు సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కష్టము అనుభవించెనని జ్ఞాపకము చేసికొనుము; ఇప్పుడైతే వాడు ఇక్కడ నెమ్మది పొందుచున్నాడు, నీవు యాతన పడుచున్నావు.

25. 'But Abraham said, 'Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things; but now he is comforted and you are tormented.

26. అంతేకాక ఇక్కడనుండి మీ యొద్దకు దాట గోరువారు దాటి పోజాలకుండునట్లును, అక్కడి వారు మాయొద్దకు దాటి రాజాలకుండునట్లును, మాకును మీకును మధ్య మహా అగాధముంచబడియున్నదని చెప్పెను.

26. 'And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us.'

27. అప్పుడతడు తండ్రీ, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులున్నారు.

27. 'Then he said, 'I beg you therefore, father, that you would send him to my father's house,

28. వారును ఈ వేదనకరమైన స్థలమునకు రాకుండ వారికి సాక్ష్యమిచ్చుటకై నా తండ్రి యింటికి వాని పంపవలెనని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాననెను.

28. 'for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment.'

29. అందుకు అబ్రాహాము -వారియొద్ద మోషేయు ప్రవక్తలును ఉన్నారు; వారి మాటలు వినవలెనని అతనితో చెప్పగా

29. 'Abraham said to him, 'They have Moses and the prophets; let them hear them.'

30. అతడు తండ్రివైన అబ్రాహామా, ఆలాగు అనవద్దు; మృతులలోనుండి ఒకడు వారియొద్దకు వెళ్లిన యెడల వారు మారుమనస్సు పొందుదురని చెప్పెను.

30. 'And he said, 'No, father Abraham; but if one goes to them from the dead, they will repent.'

31. అందుకతడు మోషేయు ప్రవక్తలును (చెప్పిన మాటలు) వారు విననియెడల మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమ్మరని అతనితో చెప్పెననెను.

31. 'But he said to him, 'If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead.' 'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అన్యాయమైన స్టీవార్డ్ యొక్క ఉపమానం. (1-12) 
మన దగ్గర ఉన్నదంతా చివరికి దేవునికి చెందుతుంది; మన దైవిక ప్రభువు యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో మరియు అతని మహిమ కోసం దాని ఉపయోగం మాకు మాత్రమే అప్పగించబడింది. తన యజమాని యొక్క వనరులను వృధా చేసిన కథలోని స్టీవార్డ్ లాగానే, మనం కూడా, దేవుడు మనకు అప్పగించిన వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడంలో తరచుగా విఫలమవుతాము. మేము ఈ వాస్తవాన్ని తిరస్కరించలేము; చివరికి, మన సారథ్యం కోసం మనం ఖాతా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.
ఇది మరణం అనివార్యమని రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది మరియు ఇది మనం ప్రస్తుతం అనుభవిస్తున్న అవకాశాలను తొలగిస్తుంది. ఉపమానంలోని స్టీవార్డ్ తన యజమాని యొక్క రుణగ్రస్తులు లేదా అద్దెదారుల నుండి వారి అప్పులను గణనీయంగా తగ్గించడం ద్వారా వారితో అనుకూలతను పొందాడు. మాస్టర్ నిజాయితీని మెచ్చుకోలేదు కానీ అతని భవిష్యత్తును భద్రపరచడంలో స్టీవార్డ్ యొక్క చాకచక్యాన్ని ప్రశంసించాడు.
ఈ సందర్భంలో, ప్రాపంచిక ప్రజలు తమ ప్రయత్నాలలో తెలివితక్కువ ఎంపికలు చేసినప్పటికీ, వారు తరచుగా తమ చర్యలలో మరియు దృఢసంకల్పంలో జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తారని ఉపమానం నొక్కి చెబుతుంది. అన్యాయమైన స్టీవార్డ్ ఒకరి యజమానిని మోసం చేయడానికి లేదా నిజాయితీని సమర్థించడానికి ఉదాహరణగా పరిగణించబడదు, బదులుగా ప్రాపంచిక వ్యక్తుల వివేకవంతమైన చర్యలను హైలైట్ చేస్తుంది.
విశ్వాసులు తమ ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని శ్రద్ధగా అనుసరించినట్లే, తమ లక్ష్యాలలో ప్రపంచ జ్ఞానం నుండి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. "నిజమైన ధనవంతులు" ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను సూచిస్తాయి మరియు ఒక వ్యక్తి తమ కోసం విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తే లేదా వారి ప్రాపంచిక ఆస్తులను కూడబెట్టుకుంటే, వారు క్రీస్తు ద్వారా దేవుని వారసులని ఎలా ప్రదర్శించగలరు?
ఈ ప్రపంచంలోని సంపద మోసపూరితమైనది మరియు నమ్మదగనిది. నిజమైన ధనవంతులు విశ్వాసం కలిగి ఉండటం, దేవుని పట్ల ధనవంతులుగా ఉండటం, క్రీస్తులో నిలిచి ఉండటం మరియు దైవిక వాగ్దానాలను పట్టుకోవడం. కాబట్టి, మన సంపదలను పరలోకంలో భద్రపరుచుకుందాం మరియు మన పరలోక వారసత్వం కోసం ఎదురుచూద్దాము.

అత్యాశగల పరిసయ్యుల కపటత్వాన్ని క్రీస్తు ఖండించాడు. (13-18) 
ఈ ఉపమానంతో పాటు, మన ప్రభువు ఒక గంభీరమైన హెచ్చరికను జారీ చేశాడు: మీరు ఏకకాలంలో దేవునికి మరియు ప్రపంచానికి అంకితం చేయలేరు, ఎందుకంటే ఈ రెండు అన్వేషణలు సరిదిద్దలేని సంఘర్షణలో ఉన్నాయి. మన ప్రభువు ఈ సందేశాన్ని తెలియజేసినప్పుడు, వారి స్వంత దురాశతో సేవించబడిన పరిసయ్యులు అతని బోధనలను అసహ్యంగా ప్రవర్తించారు. అయినప్పటికీ, వారు చట్టంగా అర్థం చేసుకున్నదానిపై వారి పట్టుదల, వాస్తవానికి, దాని నిజమైన అర్థాన్ని తప్పుగా సూచించడమేనని అతను వారిని హెచ్చరించాడు. మన ప్రభువు ద్వారా విడాకులకు సంబంధించిన ఒక సందర్భంలో ఇది స్పష్టంగా కనిపించింది.
దైవభక్తి యొక్క బాహ్య రూపాలను తీవ్రంగా సమర్థించే చాలా మంది దురభిమాన వ్యక్తులు ఉన్నారు, అదే సమయంలో దాని పరివర్తన శక్తి పట్ల లోతైన శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారు ఇతరులను సత్యానికి వ్యతిరేకంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

ధనవంతుడు మరియు లాజరు. (19-31)
ఈ ప్రకరణము ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలో నీతిమంతుల మరియు దుర్మార్గుల గమ్యాలను విభేదిస్తూ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను వివరిస్తుంది. ధనవంతుడు తన సంపదను మోసం లేదా మోసం ద్వారా సంపాదించాడని ఇది పేర్కొనలేదు, అయితే, దేవుని కోపం మరియు శాపం కింద శాశ్వతమైన శాపాన్ని ఎదుర్కొంటూనే ఎవరైనా ఈ ప్రపంచంలో గొప్ప సంపద, విలాసవంతమైన మరియు ఆనందాన్ని పొందవచ్చని క్రీస్తు నిరూపించాడు.
ధనవంతుడి పాపం అతని స్వీయ-కేంద్రంలో ఉంది, అతను తన స్వంత శ్రేయస్సు కోసం మాత్రమే శ్రద్ధ వహిస్తాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, కష్టాలు మరియు బాధల మధ్య శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందే దైవభక్తిగల, నీతిమంతుడైన వ్యక్తి ఉన్నాడు. తరచుగా, దేవుని ప్రియమైన పరిశుద్ధులు మరియు సేవకులు ఈ జీవితంలో ముఖ్యమైన బాధలను సహిస్తారు.
జీవితంలో మరియు మరణానంతరం దైవభక్తిగల పేదవాడు మరియు దుష్ట ధనవంతుడు యొక్క విభిన్న గమ్యాలను ఈ ఖాతా హైలైట్ చేస్తుంది. ధనవంతుడు, ఇప్పుడు నరకంలో ఉన్నాడు, వేదనతో మరియు బాధతో పైకి చూస్తున్నాడు. మహిమాన్వితమైన సాధువులు మరియు హేయమైన పాపుల మధ్య సంభాషణలు జరిగే అవకాశం లేనప్పటికీ, ఈ డైలాగ్ ఖండించబడిన ఆత్మలు అనుభవించే నిస్సహాయ దుస్థితి మరియు నెరవేరని కోరికలను వివరిస్తుంది.
ప్రస్తుతం దేవుని ప్రజలను తృణీకరించి తిరస్కరించే వారు వారి నుండి దయను కోరుకునే రోజు వస్తుంది. అయినప్పటికీ, నరకంలో హేయమైన వారికి వారి హింస నుండి ఉపశమనం లభించదు. పాపులు గుర్తుంచుకోవాలని కోరారు, కానీ వారు దానిని నిరోధించడానికి మార్గాలను కనుగొంటారు.
ఈ ప్రపంచంలో, పాపం మరియు దయ యొక్క స్థితికి మధ్య పూడ్చలేని అంతరం లేదు. మనము పాపము నుండి దేవుని వైపుకు మరలవచ్చు. అయితే, మనం మన పాపాలలో చనిపోతే, తప్పించుకునే అవకాశం లేదు. ధనవంతుడికి ఐదుగురు సోదరులు ఉన్నారు మరియు అతను తన పాపపు మార్గాన్ని అనుసరించకుండా వారిని నిరోధించాలనుకున్నాడు, హింసించే ఆ ప్రదేశానికి వారి రాక తన బాధను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని గుర్తించి, అతను అనుకోకుండా వారిని అక్కడికి నడిపించాడు.
చాలామంది ఇప్పుడు తమ గత చర్యలను రద్దు చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. ధనవంతుడు అబ్రహాముకు చేసిన ప్రార్థన ఆధారంగా నిష్క్రమించిన సాధువులకు ప్రార్థించడాన్ని సమర్థించటానికి ప్రయత్నించే వారు సాక్ష్యం కోసం పట్టుబడుతున్నారు, ఎందుకంటే వారు హేయమైన పాపి యొక్క ఉదాహరణ మాత్రమే వారు కనుగొనగలరు. అయినప్పటికీ, ఈ ఉదాహరణను అనుసరించడానికి ఎటువంటి ప్రోత్సాహం లేదు, ఎందుకంటే అతని ప్రార్థనలన్నీ ఫలించలేదు. చనిపోయినవారి నుండి వచ్చిన ఒక దూత ఇప్పటికే లేఖనాల్లో చెప్పబడిన దానికంటే ఎక్కువ చెప్పలేడు. వ్రాతపూర్వక వాక్యం యొక్క నేరారోపణలను అధిగమించే అదే అవినీతి ప్రభావం చనిపోయిన సాక్షి యొక్క సాక్ష్యంపై కూడా ప్రబలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, చరిత్ర అంతటా ఉన్న పరిస్థితులు భయాందోళనలు లేదా వాదనల ద్వారా మాత్రమే నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని సాధించలేవని, అయితే పాప హృదయాన్ని పునరుద్ధరించడానికి దేవుని ప్రత్యేక దయ అవసరమని చూపుతున్నందున, మనం చట్టం మరియు లేఖనాలను ఆశ్రయిద్దాం.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |