Luke - లూకా సువార్త 16 | View All

1. మరియు ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను ఒక ధనవంతునియొద్ద ఒక గృహనిర్వాహకుడుండెను. వాడతని ఆస్తిని పాడుచేయుచున్నాడని అతనియొద్ద వాని మీద నేరము మోపబడగా

1. mariyu aayana thana shishyulathoo iṭlanenu oka dhanavanthuniyoddha oka gruhanirvaahakuḍuṇḍenu. Vaaḍathani aasthini paaḍucheyuchunnaaḍani athaniyoddha vaani meeda nēramu mōpabaḍagaa

2. అతడు వాని పిలిపించి నిన్నుగూర్చి నేను వినుచున్న యీ మాట ఏమిటి? నీ గృహనిర్వాహకత్వపు లెక్క అప్పగించుము; నీవు ఇక మీదట గృహనిర్వాహకుడవై యుండ వల్లకాదని వానితో చెప్పెను.

2. athaḍu vaani pilipin̄chi ninnugoorchi nēnu vinuchunna yee maaṭa ēmiṭi? nee gruhanirvaahakatvapu lekka appagin̄chumu; neevu ika meedaṭa gruhanirvaahakuḍavai yuṇḍa vallakaadani vaanithoo cheppenu.

3. ఆ గృహనిర్వాహకుడు తనలో తాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిర్వాహ కత్వపు పనిలోనుండి నన్ను తీసివేయును గనుక నేను ఏమి చేతును? త్రవ్వలేను, భిక్షమెత్త సిగ్గుపడుచున్నాను.

3. aa gruhanirvaahakuḍu thanalō thaanu naa yajamaanuḍu ee gruhanirvaaha katvapu panilōnuṇḍi nannu theesivēyunu ganuka nēnu ēmi chethunu? Travvalēnu, bhikshamettha siggupaḍuchunnaanu.

4. నన్ను ఈ గృహనిర్వాహకత్వపు పనినుండి తొలగించునప్పుడు వారు నన్ను తమ యిండ్లలోనికి చేర్చుకొనునట్లు ఏమి చేయవలెనో నాకు తెలియుననుకొని,

4. nannu ee gruhanirvaahakatvapu paninuṇḍi tolagin̄chunappuḍu vaaru nannu thama yiṇḍlalōniki cherchukonunaṭlu ēmi cheyavalenō naaku teliyunanukoni,

5. తన యజమానుని రుణస్థులలో ఒక్కొక్కని పిలిపించి నీవు నా యజమానునికి ఎంత అచ్చియున్నావని మొదటివాని నడిగెను.

5. thana yajamaanuni ruṇasthulalō okkokkani pilipin̄chi neevu naa yajamaanuniki entha achiyunnaavani modaṭivaani naḍigenu.

6. వాడు నూరు మణుగుల నూనె అని చెప్పగా నీవు నీ చీటి తీసి కొని త్వరగా కూర్చుండి యేబది మణుగులని వ్రాసి కొమ్మని వానితో చెప్పెను.

6. vaaḍu nooru maṇugula noone ani cheppagaa neevu nee chiṭi theesi koni tvaragaa koorchuṇḍi yēbadhi maṇugulani vraasi kommani vaanithoo cheppenu.

7. తరువాత వాడు నీవు ఎంత అచ్చియున్నావని మరియొకని నడుగగా వాడు నూరు తూముల గోధుమలని చెప్పినప్పుడు. వానితోనీవు నీ చీటి తీసికొని యెనుబది తూములని వ్రాసికొమ్మని చెప్పెను.

7. tharuvaatha vaaḍu neevu entha achiyunnaavani mariyokani naḍugagaa vaaḍu nooru thoomula gōdhumalani cheppinappuḍu. Vaanithooneevu nee chiṭi theesikoni yenubadhi thoomulani vraasikommani cheppenu.

8. అన్యాయస్థుడైన ఆ గృహనిర్వాహకుడు యుక్తిగా నడుచుకొనెనని వాని యజమానుడు వాని మెచ్చుకొనెను. వెలుగు సంబంధుల కంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ తరమునుబట్టి చూడగా పరులై యున్నారు

8. anyaayasthuḍaina aa gruhanirvaahakuḍu yukthigaa naḍuchukonenani vaani yajamaanuḍu vaani mechukonenu. Velugu sambandhula kaṇṭe ee lōka sambandhulu thama tharamunubaṭṭi chooḍagaa yukthiparulai yunnaru.

9. అన్యాయపు సిరివలన మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మును వదిలి పోవునప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసములలో మిమ్మును చేర్చుకొందురని మీతో చెప్పుచున్నాను.

9. anyaayapu sirivalana meeku snēhithulanu sampaadhin̄chukonuḍi; endukanagaa aa siri mimmunu vadhili pōvunappuḍu vaaru nityamaina nivaasamulalō mimmunu cherchukondurani meethoo cheppuchunnaanu.

10. మిక్కిలి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను నమ్మకముగా ఉండును; మిక్కిలి కొంచెములో అన్యాయముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను అన్యాయముగా ఉండును.

10. mikkili kon̄chemulō nammakamugaa uṇḍuvaaḍu ekkuvalōnu nammakamugaa uṇḍunu; mikkili kon̄chemulō anyaayamugaa uṇḍuvaaḍu ekkuvalōnu anyaayamugaa uṇḍunu.

11. కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయములో నమ్మకముగా ఉండనియెడల సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును?

11. kaabaṭṭi meeru anyaayapu siri vishayamulō nammakamugaa uṇḍaniyeḍala satyamaina dhanamunu evaru mee vashamu cheyunu?

12. మీరు పరుల సొమ్ము విష యములో నమ్మకముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది మీకు ఎవడిచ్చును?

12. meeru parula sommu visha yamulō nammakamugaa uṇḍaniyeḍala mee sonthamainadhi meeku evaḍichunu?

13. ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమిం చును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింప లేరని చెప్పెను.

13. ē sēvakuḍunu iddaru yajamaanulanu sēvimpalēḍu; vaaḍu okani dvēshin̄chi okani prēmiṁ chunu, lēka okani anusarin̄chi okani truṇeekarin̄chunu; meeru dhevunini sirini sēvimpa lērani cheppenu.

14. ధనాపేక్షగల పరిసయ్యులు ఈ మాటలన్నియు విని ఆయనను అపహసించుచుండగా

14. dhanaapēkshagala parisayyulu ee maaṭalanniyu vini aayananu apahasin̄chuchuṇḍagaa

15. ఆయన మీరు మనుష్యులయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుష్యులలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృష్టికి అసహ్యము.

15. aayana meeru manushyulayeduṭa neethimanthulani anipin̄chukonuvaaru gaani dhevuḍu mee hrudayamulanu erugunu. Manushyulalō ghanamugaa en̄chabaḍunadhi dhevuni drushṭiki asahyamu.

16. యోహాను కాలమువరకు ధర్మశాస్త్ర మును ప్రవక్తలును ఉండిరి; అప్పటినుండి దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటింప బడుచున్నది; ప్రతివాడును ఆ రాజ్యములో బలవంతముగా జొరబడుచున్నాడు

16. yōhaanu kaalamuvaraku dharmashaastra munu pravakthalunu uṇḍiri; appaṭinuṇḍi dhevuni raajya suvaartha prakaṭimpa baḍuchunnadhi; prathivaaḍunu aa raajyamulō balavanthamugaa jorabaḍuchunnaaḍu

17. ధర్మశాస్త్రములో ఒక పొల్లయిన తప్పి పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు గతించిపోవుట సులభము.

17. dharmashaastramulō oka pollayina thappi pōvuṭakaṇṭe aakaashamunu bhoomiyu gathin̄chipōvuṭa sulabhamu.

18. తన భార్యను విడనాడి, మరియొకతెను వివాహము చేసికొను ప్రతివాడు వ్యభిచ రించుచున్నాడు; భర్తను విడిచినదానిని వివాహము చేసి కొనువాడు వ్యభిచరించుచున్నాడు.

18. thana bhaaryanu viḍanaaḍi, mariyokatenu vivaahamu chesikonu prathivaaḍu vyabhicha rin̄chuchunnaaḍu; bharthanu viḍichinadaanini vivaahamu chesi konuvaaḍu vyabhicharin̄chuchunnaaḍu.

19. ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బట్టలును సన్నపు నార వస్త్రములును ధరించుకొని ప్రతి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు.

19. dhanavanthuḍokaḍuṇḍenu. Athaḍu oodaaraṅgu baṭṭalunu sannapu naara vastramulunu dharin̄chukoni prathi dinamu bahugaa sukhapaḍuchuṇḍuvaaḍu.

20. లాజరు అను ఒక దరిద్రుడుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని యింటి వాకిట పడియుండి

20. laajaru anu oka daridruḍuṇḍenu. Vaaḍu kurupulathoo niṇḍinavaaḍai dhanavanthuni yiṇṭi vaakiṭa paḍiyuṇḍi

21. అతని బల్లమీద నుండి పడు రొట్టెముక్కలతో ఆకలి తీర్చుకొన గోరెను; అంతేకాక కుక్కలు వచ్చి వాని కురుపులు నాకెను.

21. athani ballameeda nuṇḍi paḍu roṭṭemukkalathoo aakali theerchukona gōrenu; anthēkaaka kukkalu vachi vaani kurupulu naakenu.

22. ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబ్రాహాము రొమ్మున (ఆనుకొనుటకు) కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెట్టబడెను.

22. aa daridruḍu chanipōyi dhevadoothalachetha abraahaamu rommuna (aanukonuṭaku) konipōbaḍenu. Dhanavanthuḍu kooḍa chanipōyi paathipeṭṭabaḍenu.

23. అప్పుడతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కన్నులెత్తి దూరమునుండి అబ్రా హామును అతని రొమ్మున (ఆనుకొనియున్న) లాజరును చూచి

23. appuḍathaḍu paathaaḷamulō baadhapaḍuchu, kannuletthi dooramunuṇḍi abraa haamunu athani rommuna (aanukoniyunna) laajarunu chuchi

24. తండ్రివైన అబ్రాహామా, నాయందు కనికరపడి, తన వ్రేలికొనను-నీళ్లలోముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగ్నిజ్వాలలో యాతనపడుచున్నానని కేకలువేసి చెప్పెను.

24. thaṇḍrivaina abraahaamaa, naayandu kanikarapaḍi, thana vrēlikonanu-neeḷlalōmun̄chi naa naalukanu challaarchuṭaku laajarunu pampumu; nēnu ee agnijvaalalō yaathanapaḍuchunnaanani kēkaluvēsi cheppenu.

25. అందుకు అబ్రాహాము-కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిష్టమైనట్టు సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కష్టము అనుభవించెనని జ్ఞాపకము చేసికొనుము; ఇప్పుడైతే వాడు ఇక్కడ నెమ్మది పొందుచున్నాడు, నీవు యాతన పడుచున్నావు.

25. anduku abraahaamu-kumaaruḍaa, neevu nee jeevithakaalamandu neekishṭamainaṭṭu sukhamu anubhavin̄chithivi, aalaagunanē laajaru kashṭamu anubhavin̄chenani gnaapakamu chesikonumu; ippuḍaithē vaaḍu ikkaḍa nemmadhi ponduchunnaaḍu, neevu yaathana paḍuchunnaavu.

26. అంతేకాక ఇక్కడనుండి మీ యొద్దకు దాట గోరువారు దాటి పోజాలకుండునట్లును, అక్కడి వారు మాయొద్దకు దాటి రాజాలకుండునట్లును, మాకును మీకును మధ్య మహా అగాధముంచబడియున్నదని చెప్పెను.

26. anthēkaaka ikkaḍanuṇḍi mee yoddhaku daaṭa gōruvaaru daaṭi pōjaalakuṇḍunaṭlunu, akkaḍi vaaru maayoddhaku daaṭi raajaalakuṇḍunaṭlunu, maakunu meekunu madhya mahaa agaadhamun̄chabaḍiyunnadani cheppenu.

27. అప్పుడతడు తండ్రీ, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులున్నారు.

27. appuḍathaḍu thaṇḍree, aalaagaithē naa kayiduguru sahōdarulunnaaru.

28. వారును ఈ వేదనకరమైన స్థలమునకు రాకుండ వారికి సాక్ష్యమిచ్చుటకై నా తండ్రి యింటికి వాని పంపవలెనని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాననెను.

28. vaarunu ee vēdhanakaramaina sthalamunaku raakuṇḍa vaariki saakshyamichuṭakai naa thaṇḍri yiṇṭiki vaani pampavalenani ninnu vēḍukonuchunnaananenu.

29. అందుకు అబ్రాహాము -వారియొద్ద మోషేయు ప్రవక్తలును ఉన్నారు; వారి మాటలు వినవలెనని అతనితో చెప్పగా

29. anduku abraahaamu -vaariyoddha mōshēyu pravakthalunu unnaaru; vaari maaṭalu vinavalenani athanithoo cheppagaa

30. అతడు తండ్రివైన అబ్రాహామా, ఆలాగు అనవద్దు; మృతులలోనుండి ఒకడు వారియొద్దకు వెళ్లిన యెడల వారు మారుమనస్సు పొందుదురని చెప్పెను.

30. athaḍu thaṇḍrivaina abraahaamaa, aalaagu anavaddu; mruthulalōnuṇḍi okaḍu vaariyoddhaku veḷlina yeḍala vaaru maarumanassu pondudurani cheppenu.

31. అందుకతడు మోషేయు ప్రవక్తలును (చెప్పిన మాటలు) వారు విననియెడల మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమ్మరని అతనితో చెప్పెననెను.

31. andukathaḍu mōshēyu pravakthalunu (cheppina maaṭalu) vaaru vinaniyeḍala mruthulalō nuṇḍi okaḍu lēchinanu vaaru nammarani athanithoo cheppenanenu.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |