Numbers - సంఖ్యాకాండము 10 | View All

1. యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవు రెండు వెండి బూరలు చేయించుకొనుము;

1. yehōvaa mōshēku eelaagu selavicchenuneevu reṇḍu veṇḍi booralu cheyin̄chukonumu;

2. నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును సేనలను తర్లించుటకును నీకుండవలెను.

2. nakishipanigaa vaaṭini cheyimpavalenu. Avi samaajamunu piluchuṭakunu sēnalanu tharlin̄chuṭakunu neekuṇḍavalenu.

3. ఊదువారు వాటిని ఊదునప్పుడు సమాజము ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునెదుట నీ యొద్దకు కూడి రావలెను.

3. ooduvaaru vaaṭini oodunappuḍu samaajamu pratyakshapu guḍaaramuyokka dvaaramuneduṭa nee yoddhaku kooḍi raavalenu.

4. వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశ్రాయేలీయుల సమూహములకు ముఖ్యులైన ప్రధానులు నీయొద్దకు కూడి రావలెను.

4. vaaru okaṭē oodinayeḍala ishraayēleeyula samoohamulaku mukhyulaina pradhaanulu neeyoddhaku kooḍi raavalenu.

5. మీరు ఆర్భాటముగా ఊదునప్పుడు తూర్పుదిక్కున దిగి యున్న సైన్యములు సాగవలెను.

5. meeru aarbhaaṭamugaa oodunappuḍu thoorpudikkuna digi yunna sainyamulu saagavalenu.

6. మీరు రెండవమారు ఆర్భాటముగా ఊదునప్పుడు దక్షిణదిక్కున దిగిన సైన్య ములు సాగవలెను. వారు ప్రయాణమైపోవునప్పుడు ఆర్భాటముగా ఊదవలెను.

6. meeru reṇḍavamaaru aarbhaaṭamugaa oodunappuḍu dakshiṇadhikkuna digina sainya mulu saagavalenu. Vaaru prayaaṇamaipōvunappuḍu aarbhaaṭamugaa oodavalenu.

7. సమాజమును కూర్చునప్పుడు ఊదవలెను గాని ఆర్భాటము చేయవలదు.

7. samaajamunu koorchunappuḍu oodavalenu gaani aarbhaaṭamu cheyavaladu.

8. అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నిత్య మైన కట్టడనుబట్టి అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును.

8. aharōnu kumaarulaina yaajakulu aa booralu oodavalenu; nitya maina kaṭṭaḍanubaṭṭi avi mee vanshamula paramparagaa meeku uṇḍunu.

9. మిమ్మును బాధించు శత్రువులకు విరోధ ముగా మీ దేశములో యుద్ధమునకు వెళ్లునప్పుడు ఆ బూరలు ఆర్భాటముగా ఊదవలెను అప్పుడు మీ దేవు డైన యెహోవా సన్నిధిని మీరు జ్ఞాపకమునకు వచ్చి మీ శత్రువులనుండి రక్షింపబడుదురు.

9. mimmunu baadhin̄chu shatruvulaku virōdha mugaa mee dheshamulō yuddhamunaku veḷlunappuḍu aa booralu aarbhaaṭamugaa oodavalenu appuḍu mee dhevu ḍaina yehōvaa sannidhini meeru gnaapakamunaku vachi mee shatruvulanuṇḍi rakshimpabaḍuduru.

10. మరియు ఉత్సవ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల ఆరంభ ములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలు లనుగాని అర్పించునప్పుడు ఆ బూరలు ఊదవలెను అప్పుడు అవి మీ దేవుని సన్నిధిని మీకు జ్ఞాపకార్థముగా ఉండును మీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే.

10. mariyu utsava dinamandunu niyaamaka kaalamulayandunu nelala aarambha mulayandunu meeru dahanabalulanugaani samaadhaanabalu lanugaani arpin̄chunappuḍu aa booralu oodavalenu appuḍu avi mee dhevuni sannidhini meeku gnaapakaarthamugaa uṇḍunu mee dhevuḍaina yehōvaanu nēnē.

11. రెండవ సంవత్సరము రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము సాక్ష్యపు మందిరము మీదనుండి పైకెత్తబడెను గనుక ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి అరణ్యములోనుండి ప్రయాణములు చేయసాగిరి.

11. reṇḍava samvatsaramu reṇḍava nela yiruvadhiyava thēdhini mēghamu saakshyapu mandiramu meedanuṇḍi paiketthabaḍenu ganuka ishraayēleeyulu seenaayi araṇyamulōnuṇḍi prayaaṇamulu cheyasaagiri.

12. తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణ్యములో నిలిచెను.

12. tharuvaatha aa mēghamu paaraanu araṇyamulō nilichenu.

13. యెహోవా మోషే చేత పలికించిన మాటనుబట్టి వారు మొదట ప్రయాణము చేసిరి.

13. yehōvaa mōshē chetha palikin̄china maaṭanubaṭṭi vaaru modaṭa prayaaṇamu chesiri.

14. యూదీయుల పాళెపు ధ్వజము వారి సేనల చొప్పున ముందర సాగెను; అమ్మీనాదాబు కుమారుడైన నయస్సోను ఆ సైన్యమునకు అధిపతి.

14. yoodeeyula paaḷepu dhvajamu vaari sēnala choppuna mundhara saagenu; ammeenaadaabu kumaaruḍaina nayassōnu aa sainyamunaku adhipathi.

15. ఇశ్శాఖారీయుల గోత్రసైన్య మునకు సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు అధి పతి.

15. ishshaakhaareeyula gōtrasainya munaku sooyaaru kumaaruḍaina nethanēlu adhi pathi.

16. జెబూలూనీయుల గోత్రసైన్యమునకు హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అధిపతి.

16. jeboolooneeyula gōtrasainyamunaku hēlōnu kumaaruḍaina ēleeyaabu adhipathi.

17. మందిరము విప్పబడి నప్పుడు గెర్షోనీయులును మెరారీయులును మందిరమును మోయుచు సాగిరి.

17. mandiramu vippabaḍi nappuḍu gershoneeyulunu meraareeyulunu mandiramunu mōyuchu saagiri.

18. రూబేనీయుల పాళెము ధ్వజము వారి సేనలచొప్పున సాగెను. ఆ సైన్యమునకు షెదే యూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అధిపతి.

18. roobēneeyula paaḷemu dhvajamu vaari sēnalachoppuna saagenu. aa sainyamunaku shedhe yooru kumaaruḍaina ēleesooru adhipathi.

19. షిమ్యోనీయుల గోత్రసైన్యమునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన షెలుమీ యేలు అధిపతి.

19. shimyōneeyula gōtrasainyamunaku sooreeshadaayi kumaaruḍaina shelumee yēlu adhipathi.

20. గాదీయుల గోత్రసైన్యమునకు దెయు వేలు కుమారుడైన ఎలీయా సాపు అధిపతి.

20. gaadeeyula gōtrasainyamunaku deyu vēlu kumaaruḍaina eleeyaa saapu adhipathi.

21. కహాతీయులు పరిశుద్ధమైనవాటిని మోయుచుసాగిరి; అందరు వచ్చులోగా వారు మందిరమును నిలువబెట్టిరి.

21. kahaatheeyulu parishuddhamainavaaṭini mōyuchusaagiri; andaru vachulōgaa vaaru mandiramunu niluvabeṭṭiri.

22. ఎఫ్రాయీమీయుల పాళెపు ధ్వజము వారి సేనల చొప్పున సాగెను; ఆ సైన్యము నకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి.

22. ephraayeemeeyula paaḷepu dhvajamu vaari sēnala choppuna saagenu; aa sainyamu naku ameehoodu kumaaruḍaina eleeshaamaa adhipathi.

23. పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనష్షీయుల గోత్ర సైన్యమునకు అధిపతి.

23. pedaasooru kumaaruḍaina gamaleeyēlu manashsheeyula gōtra sainyamunaku adhipathi.

24. గిద్యోనీ కుమారుడైన అబీదాను బెన్యామీనుల గోత్రసైన్యమునకు అధిపతి.

24. gidyōnee kumaaruḍaina abeedaanu benyaameenula gōtrasainyamunaku adhipathi.

25. దానీయుల పాళెపు ధ్వజము సాగెను; అది పాళెములన్నిటిలో వెనుక నుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైన్యమునకు అధిపతి

25. daaneeyula paaḷepu dhvajamu saagenu; adhi paaḷemulanniṭilō venuka nuṇḍenu; ameeshadaayi kumaaruḍaina aheeyejaru aa sainyamunaku adhipathi

26. ఒక్రాను కుమారుడైన పగీయేలు ఆషేరీయుల గోత్రసైన్య మునకు అధిపతి.

26. okraanu kumaaruḍaina pageeyēlu aashēreeyula gōtrasainya munaku adhipathi.

27. ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫ్తాలీయుల గోత్రసైన్య మునకు అధిపతి.

27. ēnaanu kumaaruḍaina aheera naphthaaleeyula gōtrasainya munaku adhipathi.

28. ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణముచేయు నప్పుడు తమ తమ సైన్యముల చొప్పుననే ప్రయాణమై సాగిరి.

28. ishraayēleeyulu prayaaṇamucheyu nappuḍu thama thama sainyamula choppunanē prayaaṇamai saagiri.

29. మోషే మామయగు మిద్యానీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు హోబాబుతో మోషేయెహోవా మా కిచ్చెదనని చెప్పిన స్థలమునకు మేము ప్రయాణమై పోవుచున్నాము; మాతోకూడ రమ్ము; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు తాను చేయబోవు మేలునుగూర్చి వాగ్దానము చేసెననగా

29. mōshē maamayagu midyaaneeyuḍaina revooyēlu kumaaruḍagu hōbaabuthoo mōshēyehōvaa maa kicchedhanani cheppina sthalamunaku mēmu prayaaṇamai pōvuchunnaamu; maathookooḍa rammu; mēmu meeku mēlu chesedamu; yehōvaa ishraayēleeyulaku thaanu cheyabōvu mēlunugoorchi vaagdaanamu chesenanagaa

30. అందు కతడునేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశస్థుల యొద్దకును వెళ్లుదుననెను.

30. andu kathaḍunēnu raanu, naa dheshamunakunu naa vanshasthula yoddhakunu veḷludunanenu.

31. అందుకు మోషేనీవు దయ చేసి మమ్మును విడువకుము; ఎట్లనగా ఈ అరణ్యమందు మేము దిగవలసిన స్థలములు నీకు తెలిసియున్నవి; నీవు మాకు కన్నులవలె ఉందువు.

31. anduku mōshēneevu daya chesi mammunu viḍuvakumu; eṭlanagaa ee araṇyamandu mēmu digavalasina sthalamulu neeku telisiyunnavi; neevu maaku kannulavale unduvu.

32. మరియు నీవు మాతోకూడ వచ్చినయెడల యెహోవా మాకు ఏ మేలుచేయునో ఆ మేలునుబట్టి మేము నీకు మేలు చేయుదుమనెను.

32. mariyu neevu maathookooḍa vachinayeḍala yehōvaa maaku ē mēlucheyunō aa mēlunubaṭṭi mēmu neeku mēlu cheyudumanenu.

33. వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల ప్రయాణముచేసిరి; వారికి విశ్రాంతిస్థలము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల ప్రయాణములో యెహోవా నిబంధన మందసము వారికి ముందుగా సాగెను.

33. vaaru yehōvaa koṇḍanuṇḍi mooḍu dinamula prayaaṇamuchesiri; vaariki vishraanthisthalamu choochuṭaku aa mooḍu dinamula prayaaṇamulō yehōvaa nibandhana mandasamu vaariki mundhugaa saagenu.

34. వారు తాము దిగిన స్థలమునుండి సాగినప్పుడు యెహోవా మేఘము పగటివేళ వారిమీద ఉండెను.

34. vaaru thaamu digina sthalamunuṇḍi saaginappuḍu yehōvaa mēghamu pagaṭivēḷa vaarimeeda uṇḍenu.

35. ఆ మందసము సాగినప్పుడు మోషేయెహోవా లెమ్ము; నీ శత్రువులు చెదరిపోవుదురుగాక, నిన్ను ద్వేషించువారు నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురుగాక యనెను.

35. aa mandasamu saaginappuḍu mōshēyehōvaa lemmu; nee shatruvulu chedaripōvudurugaaka, ninnu dvēshin̄chuvaaru nee yeduṭanuṇḍi paaripōvudurugaaka yanenu.

36. అది నిలిచినప్పుడు అతడుయెహోవా, ఇశ్రాయేలు వేవేల మధ్యకు మరల రమ్మనెను.

36. adhi nilichinappuḍu athaḍuyehōvaa, ishraayēlu vēvēla madhyaku marala rammanenu.


Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.