Zechariah - జెకర్యా 1 | View All

1. దర్యావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవత్సరము ఎనిమిదవ నెలలో యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయు ఇద్దోకు పుట్టిన బెరక్యా కుమారుడునైన జెకర్యాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా
మత్తయి 23:25

1. daryaavēshu ēlubaḍiyandu reṇḍava samvatsaramu enimidava nelalō yehōvaa vaakku pravakthayu iddōku puṭṭina berakyaa kumaaruḍunaina jekaryaaku pratyakshamai selavichinadhemanagaa

2. యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను.

2. yehōvaa mee pitharulameeda bahugaa kōpin̄chenu.

3. కాబట్టి నీవు వారితో ఇట్లనుము సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగామీరు నాతట్టు తిరిగినయెడల నేను మీ తట్టు తిరుగుదునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.
యాకోబు 4:8

3. kaabaṭṭi neevu vaarithoo iṭlanumu sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichuna dhemanagaameeru naathaṭṭu thiriginayeḍala nēnu mee thaṭṭu thirugudunani sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichuchunnaaḍu; idhe sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa vaakku.

4. మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవద్దు; పూర్వికులైన ప్రవక్తలు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగామీ దుర్మార్గ తను మీ దుష్‌క్రియలను మాని తిరుగుడని వారికి ప్రకటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించక పోయిరి; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

4. meeru mee pitharulavaṇṭivaarai yuṇḍavaddhu; poorvikulaina pravakthalu sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichunadhemanagaamee durmaarga thanu mee dush‌kriyalanu maani thiruguḍani vaariki prakaṭin̄chinanu vaaru vinakapōyiri, naa maaṭa aalakin̄chaka pōyiri; idhe yehōvaa vaakku.

5. మీ పితరు లేమైరి? ప్రవక్తలు నిత్యము బ్రదుకుదురా?

5. mee pitharu lēmairi? Pravakthalu nityamu bradukuduraa?

6. అయినను నా సేవకులైన ప్రవక్తలకు నేను సెలవిచ్చిన మాటలును కట్టడలును మీ పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగిమన ప్రవర్తననుబట్టియు క్రియలను బట్టియు యెహోవా మనకు చేయదలచిన ప్రకారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియున్నాడని చెప్పుకొనిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 10:7, ప్రకటన గ్రంథం 11:18

6. ayinanu naa sēvakulaina pravakthalaku nēnu selavichina maaṭalunu kaṭṭaḍalunu mee pitharula vishayamulō neravēralēdaa? Neravēragaa vaaru thirigimana pravarthananubaṭṭiyu kriyalanu baṭṭiyu yehōvaa manaku cheyadalachina prakaaramugaa aayana anthayu manaku chesiyunnaaḍani cheppukoniri.

7. మరియదర్యావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవ త్సరము శెబాటు అను పదకొండవ నెల యిరువది నాలుగవ దినమున యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయు ఇద్దోకు పుట్టిన బెరక్యా కుమారుడునైన జెకర్యాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

7. mariyu daryaavēshu ēlubaḍiyandu reṇḍava sanva tsaramu shebaaṭu anu padakoṇḍava nela yiruvadhi naalugava dinamuna yehōvaa vaakku pravakthayu iddōku puṭṭina berakyaa kumaaruḍunaina jekaryaaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu.

8. రాత్రి ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱమునెక్కిన మనుష్యు డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనున్న గొంజి చెట్లలో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱము లును చుక్కలు చుక్కలుగల గుఱ్ఱములును తెల్లని గుఱ్ఱము లును కనబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 6:2-4-5, ప్రకటన గ్రంథం 19:11

8. raatri errani gurramunekkina manushyu ḍokaḍu naaku kanabaḍenu; athaḍu lōyalōnunna gon̄ji cheṭlalō niluvabaḍiyuṇḍagaa athani venuka errani gurramu lunu chukkalu chukkalugala gurramulunu tellani gurramu lunu kanabaḍenu.

9. అప్పుడునా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూతఇవి ఏమి యైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను.

9. appuḍunaa yēlinavaaḍaa, yivi ēmani nēnaḍugagaa naathoo maaṭalaaḍu dootha'ivi ēmi yainadhi nēnu neeku teliyajēthunanenu.

10. అప్పుడు గొంజి చెట్లలో నిలువబడియున్నవాడు ఇవి లోకమంతటను తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱ్ఱములని చెప్పెను.

10. appuḍu gon̄ji cheṭlalō niluvabaḍiyunnavaaḍu ivi lōkamanthaṭanu thirugulaaḍuṭaku yehōvaa pampin̄china gurramulani cheppenu.

11. అవి గొంజిచెట్లమధ్యను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచిమేము లోకమంతట తిరుగులాడివచ్చి యున్నాము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతముకలిగి నిమ్మళ ముగా ఉన్నారని చెప్పెను.

11. avi gon̄jicheṭlamadhyanu niluvabaḍina yehōvaa doothanu chuchimēmu lōkamanthaṭa thirugulaaḍivachi yunnaamu; idigō lōkulandaru shaanthamukaligi nimmaḷa mugaa unnaarani cheppenu.

12. అందుకు యెహోవా దూతసైన్యములకధిపతియగు యెహోవా, డెబ్బది సంవత్సరములనుండి నీవు యెరూషలేముమీదను యూదా పట్టణములమీదను కోపముంచియున్నావే; యిక ఎన్నాళ్లు కనికరింపకయుందువు అని మనవిచేయగా
ప్రకటన గ్రంథం 6:10

12. anduku yehōvaa doothasainyamulakadhipathiyagu yehōvaa, ḍebbadhi samvatsaramulanuṇḍi neevu yerooshalēmumeedanu yoodhaa paṭṭaṇamulameedanu kōpamun̄chiyunnaavē; yika ennaaḷlu kanikarimpakayunduvu ani manavicheyagaa

13. యెహోవా నాతో మాటలాడిన దూతకు ఆదరణయైన మధుర వచనములతో ఉత్తరమిచ్చెను.

13. yehōvaa naathoo maaṭalaaḍina doothaku aadharaṇayaina madhura vachanamulathoo uttharamicchenu.

14. కాబట్టి నాతో మాటలాడు చున్న దూత నాతో ఇట్లనెను-నీవు ప్రకటన చేయ వలసినదేమనగా సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను యెరూషలేము విషయములోను సీయోనువిషయములోను అధికాసక్తి కలిగియున్నాను;

14. kaabaṭṭi naathoo maaṭalaaḍu chunna dootha naathoo iṭlanenu-neevu prakaṭana cheya valasinadhemanagaa sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu nēnu yerooshalēmu vishayamulōnu seeyōnuvishayamulōnu adhikaasakthi kaligiyunnaanu;

15. నిమ్మళముగా ఉన్న అన్యజనులమీద నేను బహుగా కోపించుచున్నాను; ఏలయనగా నేను కొంచెము కోపపడగా కీడుచేయవలెనన్న తాత్పర్యముతో వారు సహాయులైరి.

15. nimmaḷamugaa unna anyajanulameeda nēnu bahugaa kōpin̄chuchunnaanu; yēlayanagaa nēnu kon̄chemu kōpapaḍagaa keeḍucheyavalenanna thaatparyamuthoo vaaru sahaayulairi.

16. కాబట్టి యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగావాత్సల్యముగలవాడనై నేను యెరూషలేము తట్టు తిరిగియున్నాను; అందులో నా మందిరము కట్ట బడును; యెరూషలేముమీద శిల్పకారులు నూలు సాగ లాగుదురు; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.

16. kaabaṭṭi yehōvaa selavichuna dhemanagaavaatsalyamugalavaaḍanai nēnu yerooshalēmu thaṭṭu thirigiyunnaanu; andulō naa mandiramu kaṭṭa baḍunu; yerooshalēmumeeda shilpakaarulu noolu saaga laaguduru; idhe sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa vaakku.

17. నీవు ఇంకను ప్రకటన చేయవలసినదేమనగా ఇక నా పట్టణములు భాగ్యముతో మరి ఎక్కువగా నింపబడును, ఇంకను యెహోవా సీయోనును ఓదార్చును, యెరూషలేమును ఆయన ఇకను కోరుకొనును.

17. neevu iṅkanu prakaṭana cheyavalasinadhemanagaa ika naa paṭṭaṇamulu bhaagyamuthoo mari ekkuvagaa nimpabaḍunu, iṅkanu yehōvaa seeyōnunu ōdaarchunu, yerooshalēmunu aayana ikanu kōrukonunu.

18. అప్పుడు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొమ్ములు కన బడెను.

18. appuḍu nēnu thērichooḍagaa naalugu kommulu kana baḍenu.

19. ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడు చున్న దూతనడుగగా అతడుఇవి యూదావారిని ఇశ్రా యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొట్టిన కొమ్ములనెను.

19. ivi ēmiṭivani nēnu naathoo maaṭalaaḍu chunna doothanaḍugagaa athaḍu'ivi yoodhaavaarini ishraa yēluvaarini yerooshalēmu nivaasulanu chedharagoṭṭina kommulanenu.

20. యెహోవా నలుగురు కంసాలులను నాకు కనుపరచగా

20. yehōvaa naluguru kansaalulanu naaku kanuparachagaa

21. వీరేమి చేయబోవుచున్నారని నేనడిగి నందుకు ఆయన ఎవడును తలయెత్తకుండ యూదావారిని చెదరగొట్టిన కొమ్ములు ఇవే. అయితే వాటిని భయపెట్టుటకును, యూదాదేశస్థులనందరిని చెదరగొట్టుటకై వారిమీద బలాత్కారము జరిగించిన అన్యజనుల కొమ్ము లను పడగొట్టుటకును వీరు వచ్చియున్నారని నాకు సెలవిచ్చెను.

21. veerēmi cheyabōvuchunnaarani nēnaḍigi nanduku aayana evaḍunu thalayetthakuṇḍa yoodhaavaarini chedharagoṭṭina kommulu ivē. Ayithē vaaṭini bhayapeṭṭuṭakunu, yoodhaadheshasthulanandarini chedharagoṭṭuṭakai vaarimeeda balaatkaaramu jarigin̄china anyajanula kommu lanu paḍagoṭṭuṭakunu veeru vachiyunnaarani naaku selavicchenu.


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.