Amos - ఆమోసు 2 | View All

1. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మోయాబు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్ప కుండ దానిని శిక్షింతును; ఏలయనగా వారు ఎదోమురాజు ఎముకలను కాల్చి సున్నముచేసిరి.

“మోయాబు”– మృత సముద్రానికి తూర్పుగా, ఎదోంకు ఉత్తరంగా, అమ్మోనుకు దక్షిణంగా ఉన్న దేశం. దీన్ని గురించిన ఇతర ప్రవచనాలు యెషయా 15:1-9 యెషయా 16:14; యిర్మీయా 48వ అధ్యాయం; యెహెఙ్కేలు 25:8-11; జెఫన్యా 2:8-11. “కాల్చి”– ఆ కాలం సాంప్రదాయంబట్టి ఇది దుర్మార్గం. మోయాబు చేసిన పాపం ఇదొక్కటే కాదు గాని ఇతర జనాల పట్ల అది చూపిన ద్వేషం, తిరస్కారాలకు ఒక మచ్చు తునక.

2. మోయాబుమీద నేను అగ్నివేసెదను, అది కెరీయోతు నగరులను దహించి వేయును. గొల్లును రణకేకలును బాకానాదమును విన బడుచుండగా మోయాబు చచ్చును.

“కెరీయోతు”– బహుశా ఇదీ మోయాబు రాజధాని అయిన కీర్‌మోయాబు, లేక కీర్‌హరెశత్ కావచ్చు.

3. మోయాబీయులకు న్యాయాధిపతియుండకుండ వారిని నిర్మూలము చేసెదను, వారితోకూడ వారి అధిపతులనందరిని నేను సంహరించెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

“నిర్మూలిస్తాను”– శత్రు సైన్యాన్ని ఇందుకోసం దేవుడు వాడుకున్నాడు. ఆమోసు 1:5 పోల్చి చూడండి.

4. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా యూదా మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ వారిని శిక్షింతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరు లనుసరించిన అబద్ధములను చేపట్టి, మోసపోయి యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించి, ఆయన విధులను గైకొనక పోయిరి.

ఇక్కడినుండి ఈ పుస్తకం చివరిదాకా దేవుడు తన స్వంత ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇతర జాతులవారి పాపాలకంటే వీరి పాపాల గురించే చాలా ఎక్కువగా చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన ధర్మశాస్త్రం వీరికి ఉంది, ఇతర ప్రజలకంటే ఎక్కువగా సత్యం వీరికి తెలుసు గనుక వీరి దోషం ఎక్కువ. మరింత కఠినమైన శిక్షకు వీరు పాత్రులు. ఇతర జాతులవారిని శిక్షించాలని నిశ్చయించుకున్న దేవుడు తన స్వంత ప్రజలను శిక్ష తప్పించుకోనిస్తాడా? ఆమోసు 3:2 చూడండి. “ధర్మశాస్త్రాన్ని విసర్జించారు”– 1:3—2:3 వర్ణించిన పాపాలు ఇతర ప్రజలకు విరోధంగా చేసినవి. యూదా అయితే దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి విరోధంగాను, దాన్ని ఇచ్చిన దేవునికి విరోధంగాను ఘోర పాపాలు చేశారు (యిర్మియా 6:19; యెహెఙ్కేలు 20:23-24; అపో. కార్యములు 7:53; రోమీయులకు 3:19). “పూర్వీకులు”– యెహోషువ 24:14-15; న్యాయాధిపతులు 2:10-12, న్యాయాధిపతులు 2:16-19; యిర్మియా 9:14. “అబద్ధాలు”– అబద్ధ దేవుళ్ళను సూచిస్తూ ఉండవచ్చు. హబక్కూకు 2:18 పోల్చి చూడండి. వాస్తవం కాని దేవుళ్ళను అనుసరించడం పాపం. దీన్ని గురించి దేవుడు పదే పదే తన ప్రజలను హెచ్చరించాడు – నిర్గమకాండము 20:3-6 మొ।।. అబద్ధ దేవుళ్ళను పూజించడం ఎప్పుడూ ప్రజలను ఏకైక నిజ దేవుని మార్గం నుంచి తొలగిస్తుంది.

5. యూదామీద నేను అగ్ని వేసెదను, అది యెరూషలేము నగరులను దహించివేయును.

“మంటలు”– ఆమోసు 1:5, ఆమోసు 1:7, ఆమోసు 1:10, ఆమోసు 1:12, ఆమోసు 1:14; ఆమోసు 2:2. వారి పాపాలను బట్టి ఇతర రాజ్యాలను నాశనం చేయాలని దేవుడు నిశ్చయించుకున్నాడు గనుక పశ్చాత్తాపం లేని యూదావారి పాపాలను చూచి చూడనట్టు ఊరుకోగలడా? ఊరుకోలేడు, ఊరుకోడు.

6. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ దానిని శిక్షింతును; ఏలయనగా ద్రవ్యమునకై దాని జనులు నీతిమంతులను అమ్మి వేయుదురు; పాదరక్షలకొరకై బీదవారిని అమ్మి వేయుదురు.

ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ విషయమే, ముఖ్యంగా ఉత్తర రాజ్యం విషయమే ఉంది (పన్నెండు గోత్రాలవారు రెండు రాజ్యాలుగా చీలిపోవడం గురించి 1 రాజులు 12వ అధ్యాయంలో ఉంది). అది కూడా దేవునికీ దేవుని శాసనాలకూ విరోధంగా అనేకమైన పాపాలు చేసింది. దాన్ని శిక్షించాలి. ఆ జాతి మొత్తాన్ని పవిత్ర జాతిగాను నీతిన్యాయాలు గల జనంగాను పేదల పట్ల దయ చూపించే జనంగాను ఉండేందుకు దేవుడు పిలిచాడు – నిర్గమకాండము 19:3-6; నిర్గమకాండము 23:11; ద్వితీయోపదేశకాండము 15:7-8, ద్వితీయోపదేశకాండము 15:11. కానీ వారు న్యాయవంతులను, పేదలను పీడించారు. తమ లాభం కోసం ఎలాంటి దుష్టత్వమైనా జరిగించేందుకు సిద్ధమయ్యారు – ఆమోసు 4:1; ఆమోసు 5:11; ఆమోసు 8:4-6.

7. దరిద్రుల నోటిలో మన్ను వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల త్రోవకు అడ్డము వచ్చెదరు; తండ్రియు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుద్ధనామమును అవమానపరచుదురు;

“గెంటివేస్తున్నారు”– లంచాలు, లాభమే తప్ప న్యాయమంటే వారికి ఆసక్తి లేదు. పేదవాళ్ళు, బాధితులు లంచం పెట్టలేకపోయారు గనుక వారికి న్యాయం చేకూరలేదు. “ఒకే ఒక స్త్రీని”– దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని త్రోసిపుచ్చే మరో ఉదాహరణ (లేవీయకాండము 18:7-8, లేవీయకాండము 18:15; లేవీయకాండము 20:11-12). “నా పవిత్రమైన పేరును అవమాన పరుస్తారు”– లేవీయకాండము 18:21; లేవీయకాండము 19:12; లేవీయకాండము 21:6; యిర్మియా 34:16; యెహెఙ్కేలు 20:9. దేవుని పేరు ఆయన ప్రజలతో ముడిపడి ఉంది వారు పాపం చేస్తే ఆయన ప్రతిష్ఠ దెబ్బ తింటుంది.

8. తాకట్టుగా ఉంచబడిన బట్టలను అప్పగింపక వాటిని పరచుకొని బలి పీఠములన్నిటియొద్ద పండుకొందురు. జుల్మానా సొమ్ముతో కొనిన ద్రాక్షారసమును తమ దేవుని మందిరములోనే పానము చేయుదురు.

“తాకట్టు”– ఈ ప్రవర్తన ధర్మశాస్త్రానికి విరోధమైనది (నిర్గమకాండము 22:26-27; ద్వితీయోపదేశకాండము 24:12-13, ద్వితీయోపదేశకాండము 24:17). “బలిపీఠం”– వారి అబద్ధ దేవుళ్ళ గుళ్ళలో అవినీతి కార్యాలు చేశారు.

9. దేవదారు వృక్షమంత యెత్తయిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి ఫలమును క్రింద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా,

“అమోరి”– ఇస్రాయేల్‌వారు ఆ దేశాన్ని ఆక్రమించుకోక ముందు అక్కడ నివసించిన జనం (ఆదికాండము 15:16; న్యాయాధిపతులు 6:10). “ఎత్తుగా”– సంఖ్యాకాండము 13:32-33.

10. మరియఐగుప్తుదేశములో నుండి మిమ్మును రప్పించి, అమోరీయుల దేశమును మీకు స్వాధీనపర చవలెనని నలువది సంవత్సరములు అరణ్యమందు మిమ్మును నడిపించితిని గదా.

“ఈజిప్ట్”– ఆమోసు 3:1; నిర్గమకాండము 20:2; ద్వితీయోపదేశకాండము 8:2; యెహోషువ 21:43-45.

11. మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, మీ ¸యౌవనులలో కొందరిని నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశ్రాయేలీయు లారా, యీ మాటలు నిజమైనవికావా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

“ప్రవక్తలు”– దేవుని వాక్కును ప్రజలకు అందించడానికి దేవునివల్ల ప్రేరణ పొందిన మనుషులు (ప్రవక్తలంటే వీరే – ఆదికాండము 20:7). ఈ లోక జాతులన్నిటిలోకి ఒక్క ఇస్రాయేల్ జాతిలోనే ఉన్నారు. “నాజీరులు”– సంఖ్యాకాండము 6:1-21. నాజీరులంటే ఏకైక నిజ దేవునికి అంకితమైనవారు. ప్రవక్తలనూ నాజీరులనూ ఎన్నుకొన్నది దేవుడే అన్న సంగతి గమనించండి. ఎఫెసీయులకు 4:11-12 పోల్చి చూడండి.

12. అయితే నాజీరులకు మీరు ద్రాక్షారసము త్రాగించితిరి, ప్రవచింపవద్దని ప్రవక్తలకు ఆజ్ఞ ఇచ్చితిరి.

దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప ఉచిత వరాలతో ఇస్రాయేల్‌వారు ఈ విధంగా చేశారు. దేవుని సేవకుల పట్ల కేవలం తిరస్కార భావాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా దేవుణ్ణే తిరస్కరించారు. నాజీరు అయిన వ్యక్తి మద్యం తాగితే తన ప్రతిష్ఠిత స్థితిని కోల్పోతాడు. పూర్తిగా దేవుని అంకితమైన వ్యక్తులు గానీ తమకు దేవుని సత్యాన్ని చెప్పే మనుషులు గానీ తమ మధ్య ఉండడం ఇస్రాయేల్‌వారికి ఇష్టం లేదు. ఎవరి జీవితాల ద్వారా గానీ మాటల ద్వారా గానీ తమ పాపాల విషయంలో గద్దింపు, హెచ్చరిక కలగడం వారికి ఇష్టం లేదన్న మాట. 2 తిమోతికి 4:3-4 పోల్చి చూడండి. “పలకవద్దని”– ఆమోసు 7:12-13; యెషయా 30:10; యిర్మియా 11:21; మీకా 2:6. మనుషుల్లో సత్యం లేకపోవడం విచారకరమైన సంగతి. అయితే తమకు సత్యం అక్కర్లేదన్న వారంటే అది మరీ విచారకరం.

13. ఇదిగో పంటచేని మోపుల నిండుబండి నేలను అణగ ద్రొక్కునట్లు నేను మిమ్మును అణగద్రొక్కుదును.

వారు దేవుడు ఎన్నుకొన్న జాతి అయినప్పటికీ అలాంటివారు శిక్ష తప్పించుకోలేకపోతారు. “అణిగిపోయేలా”– యెషయా 10:5-6.

14. అప్పుడు అతివేగియగు వాడు తప్పించుకొన జాలకపోవును, పరాక్రమశాలి తన బలమునుబట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొన జాలక పోవును, బలాఢ్యుడు తన ప్రాణము రక్షించుకొన జాలకుండును.

15. విలుకాడు నిలువజాలకపోవును, వడిగా పరుగెత్తువాడు తప్పించు కొనలేకపోవును, గుఱ్ఱము ఎక్కిన వాడు తన ప్రాణమును రక్షించుకొనలేకపోవును.

16. మరియు ఆ దినమందు బలాఢ్యులలో బహు ధైర్యము గలవాడు దిగంబరియై పారిపోవును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

“ఆ రోజున”– ఇస్రాయేల్‌ను శిక్షించడానికి దేవుడు అష్షూరు సైన్యాన్ని పంపిన రోజున (2 రాజులు 17:5-23).


Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.