Leviticus - లేవీయకాండము 19 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెల విచ్చెనుఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజముతో ఇట్లు చెప్పుము.

1. mariyu yehōvaa mōshēku eelaagu sela vicchenu'ishraayēleeyula sarvasamaajamuthoo iṭlu cheppumu.

2. మీరు పరిశుద్ధులై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పరిశుద్ధుడనై యున్నాను.
మత్తయి 5:48, 1 పేతురు 1:16

2. meeru parishuddhulai yuṇḍavalenu. mee dhevuḍanaina yehōvaanagu nēnu parishuddhuḍanai yunnaanu.

3. మీలో ప్రతివాడు తన తల్లికి తన తండ్రికి భయపడవలెను. నేను నియమించిన విశ్రాంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

3. meelō prathivaaḍu thana thalliki thana thaṇḍriki bhayapaḍavalenu. Nēnu niyamin̄china vishraanthidinamulanu aacharimpavalenu; nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu.

4. మీరు వ్యర్థమైన దేవతలతట్టు తిరుగకూడదు. మీరు పోతవిగ్రహములను చేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను

4. meeru vyarthamaina dhevathalathaṭṭu thirugakooḍadu. meeru pōthavigrahamulanu chesikonakooḍadu. Nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu

5. మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అర్పించునప్పుడు అది అంగీ కరింపబడునట్లుగా అర్పింపవలెను.

5. meeru yehōvaaku samaadhaanabali arpin̄chunappuḍu adhi aṅgee karimpabaḍunaṭlugaa arpimpavalenu.

6. మీరు బలినర్పిం చునాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలెను. మూడవ నాటివరకు మిగిలియున్న దానిని అగ్నితో కాల్చివేయ వలెను.

6. meeru balinarpiṁ chunaaḍainanu marunaaḍainanu daani thinavalenu. Mooḍava naaṭivaraku migiliyunna daanini agnithoo kaalchivēya valenu.

7. మూడవనాడు దానిలో కొంచె మైనను తినినయెడల అది హేయమగును; అది అంగీకరింపబడదు.

7. mooḍavanaaḍu daanilō kon̄che mainanu thininayeḍala adhi hēyamagunu; adhi aṅgeekarimpabaḍadu.

8. దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు పరిశుద్ధమైన దానిని అపవిత్రపరచెను. వాడు ప్రజలలోనుండి కొట్టివేయ బడును.

8. daanini thinuvaaḍu thana dōshashikshanu bharin̄chunu. Vaaḍu yehōvaaku parishuddhamaina daanini apavitraparachenu. Vaaḍu prajalalōnuṇḍi koṭṭivēya baḍunu.

9. మీరు మీ భూమి పంటను కోయునప్పుడు నీ పొలము యొక్క ఓరలను పూర్తిగా కోయకూడదు; నీ కోతలో పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట పరిగెను కూర్చుకొనకూడదు;

9. meeru mee bhoomi paṇṭanu kōyunappuḍu nee polamu yokka ōralanu poorthigaa kōyakooḍadu; nee kōthalō parigenu ērukonakooḍadu; nee phalavrukshamula thooṭa parigenu koorchukonakooḍadu;

10. నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన పండ్లను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెట్టవలెను;

10. nee phalavrukshamula thooṭalō raalina paṇḍlanu ērukonakooḍadu, beedalakunu paradheshulakunu vaaṭini viḍichipeṭṭavalenu;

11. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబద్ధమాడకూడదు;

11. nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu. meeru doṅgilimpakooḍadu, boṅkakooḍadu, okanithoo okaḍu abaddhamaaḍakooḍadu;

12. నా నామమునుబట్టి అబద్ధప్రమా ణము చేయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచ కూడదు; నేను యెహోవాను.
మత్తయి 5:33

12. naa naamamunubaṭṭi abaddhapramaa ṇamu cheyakooḍadu; nee dhevuni naamamunu apavitraparacha kooḍadu; nēnu yehōvaanu.

13. నీ పొరుగువాని హింసింప కూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలి వాని కూలి మరునాటి వరకు నీయొద్ద ఉంచుకొనకూడదు;
మత్తయి 20:8, 1 తిమోతికి 5:18, యాకోబు 5:4

13. nee poruguvaani hinsimpa kooḍadu, vaani dōchukonakooḍadu, kooli vaani kooli marunaaṭi varaku neeyoddha un̄chukonakooḍadu;

14. చెవిటివాని తిట్ట కూడదు, గ్రుడ్డివానియెదుట అడ్డమువేయకూడదు; నీ దేవునికి భయపడవలెను, నేను యెహోవాను.

14. cheviṭivaani thiṭṭa kooḍadu, gruḍḍivaaniyeduṭa aḍḍamuvēyakooḍadu; nee dhevuniki bhayapaḍavalenu, nēnu yehōvaanu.

15. అన్యాయపు తీర్పు తీర్చకూడదు, బీదవాడని పక్ష పాతము చేయకూడదు, గొప్పవాడని అభిమానము చూపకూడదు; న్యాయమునుబట్టి నీ పొరుగువానికి తీర్పు తీర్చవలెను.
యోహాను 7:24, అపో. కార్యములు 23:3

15. anyaayapu theerpu theerchakooḍadu, beedavaaḍani paksha paathamu cheyakooḍadu, goppavaaḍani abhimaanamu choopakooḍadu; nyaayamunubaṭṭi nee poruguvaaniki theerpu theerchavalenu.

16. నీ ప్రజలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ సహోదరునికి ప్రాణ హానిచేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను.

16. nee prajalalō koṇḍemulaaḍuchu iṇṭiṇṭiki thirugakooḍadu, nee sahōdaruniki praaṇa haanicheya chooḍakooḍadu, nēnu yehōvaanu.

17. నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపట్టకూడదు, నీ పొరుగువాని పాపము నీ మీదికి రాకుండునట్లు నీవు తప్పక వానిని గద్దింపవలెను.
మత్తయి 18:15

17. nee hrudayamulō nee sahōdaruni meeda pagapaṭṭakooḍadu, nee poruguvaani paapamu nee meediki raakuṇḍunaṭlu neevu thappaka vaanini gaddimpavalenu.

18. కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు, నీ ప్రజలమీద కోపముంచు కొనక నిన్నువలె నీ పొరుగు వానిని ప్రేమింపవలెను; నేను యెహోవాను.
మత్తయి 5:43, మత్తయి 19:19, మత్తయి 22:39, మార్కు 12:31-33, లూకా 10:27, రోమీయులకు 12:19, రోమీయులకు 13:9, గలతియులకు 5:14, యాకోబు 2:8

18. keeḍuku prathikeeḍu cheyakooḍadu, nee prajalameeda kōpamun̄chu konaka ninnuvale nee porugu vaanini prēmimpavalenu; nēnu yehōvaanu.

19. మీరు నాకట్టడలను ఆచరింప వలెను; నీ జంతువులను ఇతర జాతిజంతువులను కలియ నీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల విత్తన ములు చల్లకూడదు; బొచ్చును నారయు కలిసినబట్ట వేసి కొనకూడదు.

19. meeru naakaṭṭaḍalanu aacharimpa valenu; nee janthuvulanu ithara jaathijanthuvulanu kaliya neeyakooḍadu; nee polamulō vēru vēru jaathula vitthana mulu challakooḍadu; bochunu naarayu kalisinabaṭṭa vēsi konakooḍadu.

20. ఒకనికి ప్రధానము చేయబడిన దాసి, వెలయిచ్చి విమోచింపబడకుండగానేమి ఊరక విడిపింప బడకుండగానేమి ఒకడు దానితో శయనించి వీర్యస్ఖలనము చేసినయెడల వారిని శిక్షింపవలెను. అది విడిపింపబడలేదు గనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపకూడదు.

20. okaniki pradhaanamu cheyabaḍina daasi, velayichi vimōchimpabaḍakuṇḍagaanēmi ooraka viḍipimpa baḍakuṇḍagaanēmi okaḍu daanithoo shayanin̄chi veeryaskhalanamu chesinayeḍala vaarini shikshimpavalenu. adhi viḍipimpabaḍalēdu ganuka vaariki maraṇashiksha vidhimpakooḍadu.

21. అతడు అపరాధ పరిహారార్ధబలిని, అనగా అపరాధపరిహారార్థబలియగు పొట్టేలును ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునకు యెహోవా సన్నిధికి తీసికొనిరావలెను.

21. athaḍu aparaadha parihaaraardhabalini, anagaa aparaadhaparihaaraarthabaliyagu poṭṭēlunu pratyakshapu guḍaaramuyokka dvaaramunaku yehōvaa sannidhiki theesikoniraavalenu.

22. అప్పుడు యాజ కుడు అతడు చేసిన పాపమునుబట్టి పాపపరిహారార్థబలియగు పొట్టేలువలన యెహోవా సన్నిధిని అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను. దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును.

22. appuḍu yaaja kuḍu athaḍu chesina paapamunubaṭṭi paapaparihaaraarthabaliyagu poṭṭēluvalana yehōvaa sannidhini athani nimitthamu praayashchitthamu cheyavalenu. Deenivalana athaḍu chesina paapamu vishayamai athaniki kshamaapaṇa kalugunu.

23. మీరు ఆ దేశమునకు వచ్చి ఆహారమునకై నానా విధములైన చెట్లను నాటినప్పుడు వాటి పండ్లను అపవిత్రముగా ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎక్కువగా ఉండునట్లు అవి మూడు సంవత్సరములవరకు మీకు అపవిత్రముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు.

23. meeru aa dheshamunaku vachi aahaaramunakai naanaa vidhamulaina cheṭlanu naaṭinappuḍu vaaṭi paṇḍlanu apavitramugaa en̄chavalenu. Vaaṭi kaapu meeku ekkuvagaa uṇḍunaṭlu avi mooḍu samvatsaramulavaraku meeku apavitramugaa uṇḍavalenu, vaaṭini thina kooḍadu.

24. నాలుగవ సంవత్సరమున వాటి ఫలము లన్నియు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన స్తుతియాగ ద్రవ్యములగును; అయిదవ సంవత్సరమున వాటి ఫలములను తినవచ్చును;

24. naalugava samvatsaramuna vaaṭi phalamu lanniyu yehōvaaku prathishṭhithamaina sthuthiyaaga dravyamulagunu; ayidava samvatsaramuna vaaṭi phalamulanu thinavachunu;

25. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

25. nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu.

26. రక్తము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడ కూడదు, మంత్ర యోగములు చేయకూడదు,

26. rakthamu kooḍinadhediyu thinakooḍadu, shakunamulu chooḍa kooḍadu, mantra yōgamulu cheyakooḍadu,

27. మీ నుదుటి వెండ్రుకలను గుండ్రముగా కత్తిరింపకూడదు, నీ గడ్డపు ప్రక్కలను గొరగకూడదు,

27. mee nuduṭi veṇḍrukalanu guṇḍramugaa katthirimpakooḍadu, nee gaḍḍapu prakkalanu goragakooḍadu,

28. చచ్చినవారికొరకు మీ దేహ మును చీరుకొనకూడదు, పచ్చబొట్లు మీ దేహమునకు పొడుచు కొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

28. chachinavaarikoraku mee dheha munu chirukonakooḍadu, pacchaboṭlu mee dhehamunaku poḍuchu konakooḍadu; nēnu mee dhevuḍanaina yehō vaanu.

29. మీ దేశము వ్యభిచరింపకయు దుష్కామ ప్రవర్తనతోనిండకయు ఉండునట్లు నీ కుమార్తె వ్యభి చారిణియగుటకై ఆమెను వేశ్యగా చేయకూడదు.

29. mee dheshamu vyabhicharimpakayu dushkaama pravarthanathooniṇḍakayu uṇḍunaṭlu nee kumaarthe vyabhi chaariṇiyaguṭakai aamenu vēshyagaa cheyakooḍadu.

30. నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా పరిశుద్ధస్థలమును మన్నింపవలెను; నేను యెహోవాను.

30. nēnu niyamin̄china vishraanthi dinamulanu meeru aacharimpavalenu naa parishuddhasthalamunu mannimpavalenu; nēnu yehō vaanu.

31. కర్ణపిశాచిగలవారి దగ్గరకుపోకూడదు, సోదె గాండ్రను వెదకి వారివలన అపవిత్రత కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

31. karṇapishaachigalavaari daggarakupōkooḍadu, sōde gaaṇḍranu vedaki vaarivalana apavitratha kalugajēsikonakooḍadu; nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu.

32. తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘన పరచి నీ దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను.
1 తిమోతికి 5:1

32. thala nerasinavaani yeduṭa lēchi musalivaani mukhamunu ghana parachi nee dhevuniki bhayapaḍavalenu; nēnu yehōvaanu.

33. మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధ్య నివసించునప్పుడు వానిని బాధింపకూడదు,

33. mee dheshamandu paradheshi nee madhya nivasin̄chunappuḍu vaanini baadhimpakooḍadu,

34. మీ మధ్య నివసించు పరదేశిని మీలో పుట్టినవానివలె ఎంచవలెను, నిన్నువలె వానిని ప్రేమింప వలెను, ఐగుప్తుదేశములో మీరు పరదేశులై యుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

34. mee madhya nivasin̄chu paradheshini meelō puṭṭinavaanivale en̄chavalenu, ninnuvale vaanini prēmimpa valenu, aigupthudheshamulō meeru paradheshulai yuṇṭiri; nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu.

35. తీర్పు తీర్చునప్పుడు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని మీరు అన్యాయము చేయకూడదు.

35. theerpu theerchunappuḍu kolathalōgaani thoonikelōgaani parimaaṇamulōgaani meeru anyaayamu cheyakooḍadu.

36. న్యాయమైన త్రాసులు న్యాయమైన గుండ్లు న్యాయమైన తూము న్యాయమైన పడి మీకుండవలెను; నేను ఐగుప్తుదేశములోనుండి మిమ్మును రప్పించిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

36. nyaayamaina traasulu nyaayamaina guṇḍlu nyaayamaina thoomu nyaayamaina paḍi meekuṇḍavalenu; nēnu aigupthudheshamulōnuṇḍi mimmunu rappin̄china mee dhevuḍanaina yehōvaanu.

37. కాగా మీరు నా కట్టడలన్నిటిని నా విధులన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను.

37. kaagaa meeru naa kaṭṭaḍalanniṭini naa vidhulanniṭini anusarin̄chi naḍuchukonavalenu; nēnu yehōvaanu.


Shortcut Links
లేవీయకాండము - Leviticus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.