Hosea - హోషేయ 8 | View All

1. బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతిక్రమించి నా ధర్మశాస్త్రమును మీరియున్నారు గనుక పక్షిరాజు వ్రాలినట్టు శత్రువు యెహోవా మందిర మునకు వచ్చునని ప్రకటింపుము.

“బూర”– హెచ్చరిక చేసేందుకన్నమాట. “గరుడపక్షి”– అష్షూరు సైన్యం. “ఒడంబడిక”– నిర్గమకాండము 19:5.

2. వారుమా దేవా, ఇశ్రాయేలువారలమైన మేము నిన్ను ఎరిగియున్న వారమేయని నాకు మొఱ్ఱపెట్టుదురు;

వారి ఆక్రందన హృదయ పూర్వకమైనది కాదు. అందులో పశ్చాత్తాపం లేదు (హోషేయ 5:6-7).

3. ఇశ్రాయేలీయులు సన్మార్గమును విసర్జించిరి గనుక శత్రువు వారిని తరుమును.

“మంచి”– దేవుని ఒడంబడిక, ఆయన శాసనాలు, విధానాలు.

4. నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యున్నారు, నేనెరుగని అధిపతులను తమకుంచుకొని యున్నారు, విగ్రహ నిర్మాణమందు తమ వెండి బంగార ములను వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొట్టుకొని యున్నారు.

“రాజులను”– హోషేయ 7:7; 2 రాజులు 15:8-30. “నాశనానికే”– వారి పైకి రాబోయే నాశనానికి కారణం చూడండి – విగ్రహ పూజ. నిర్గమకాండము 20:3-5; లేవీయకాండము 26:30-33; ద్వితీయోపదేశకాండము 27:15 పోల్చి చూడండి.

5. షోమ్రోనూ, ఆయన నీ దూడను (విగ్రహము) విసర్జించెను నా కోపము వారిమీదికి రగులు కొనెను. ఎంతకాలము వారు పవిత్రత నొందజాల కుందురు?

“దూడ విగ్రహం”– హోషేయ 10:5. 1 రాజులు 12:28-33 చూడండి. ఉత్తర రాజ్యానికి రాజధాని షోమ్రోను. ఇక్కడ దీన్ని జాతి అంతటికీ ప్రతినిధిగా వాడారు. “కోపం”– లేవీయకాండము 26:28; సంఖ్యాకాండము 25:3; ద్వితీయోపదేశకాండము 4:25; ద్వితీయోపదేశకాండము 11:16-17. ప్రపంచంలో జరిగే పనుల్లో విగ్రహ పూజ అంతగా దేవునికి కోపం తెప్పించేవి చాలా తక్కువ.

6. అది ఇశ్రాయేలువారి చేతి పనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు గదా; షోమ్రోను చేసికొనిన యీ దూడ ఛిన్నాభిన్నములగును.

“స్వర్ణకారుడు”– యెషయా 40:20; యెషయా 41:22-24; యెషయా 44:9-20. “దేవుడు కాదు”– విగ్రహానికీ, ఏకైక నిజ దేవునికీ ఎలాంటి పొత్తూ లేదు. ఏ విగ్రహానికి చేసిన పూజనైనా ఆయన ఎంతమాత్రం స్వీకరించడు.

7. వారు గాలిని విత్తియున్నారు గనుక ప్రళయవాయువు వారికి కోతయగును; విత్తినది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెత్తినది అది పంటకు వచ్చినయెడల అన్యులు దాని తినివేతురు.

“విత్తి...కోస్తారు”– యోబు 4:8; సామెతలు 22:8; గలతియులకు 6:7-8. “విదేశీయులు”– అష్షూరువారు.

8. ఇశ్రాయేలువారు తినివేయబడుదురు; ఎవరికిని ఇష్టముకాని ఘటమువంటివారై అన్యజనులలో నుందురు.

“ఇతర జాతుల మధ్య”– హోషేయ 7:8 దేవునికోసం ప్రత్యేక ప్రజగా ఉండే తన లక్షణాన్ని ఇస్రాయేల్ పోగొట్టుకున్నది. ఇతర జాతుల్లాగా అయిపోయింది. అందువల్ల వారిలాగే దేవునికి ఎందుకూ పనికి రాకుండా పోయింది.

9. అడవి గార్దభము తన ఆశ తీర్చుకొనబోయి నట్లు ఇశ్రాయేలు వారు అష్షూరీయులయొద్దకు పోయిరి; ఎఫ్రాయిము కానుకలు ఇచ్చి విటకాండ్రను పిలుచు కొనెను.

2 రాజులు 15:19; 2 రాజులు 17:3 పోల్చి చూడండి.

10. వారు కానుకలు ఇచ్చి అన్యజనులలో విట కాండ్రను పిలుచుకొనినను ఇప్పుడే నేను వారిని సమ కూర్చుదును; అధిపతులుగల రాజు పెట్టు భారముచేత వారు త్వరలో తగ్గిపోవుదురు.

సహాయపడతామని మాట ఇచ్చే ఎవరికైనా డబ్బు చెల్లిచేందుకు ఇస్రాయేల్‌వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

11. ఎఫ్రాయిము పాపము నకు ఆధారమగు బలిపీఠములను ఎన్నెన్నో కట్టెను, అతడు పాపము చేయుటకు అవి ఆధారములాయెను.

ఏకైక నిజ దేవునికి గాక అబద్ధ దేవుళ్ళకు వారు బలిపీఠాలను కట్టారు. గనుక అలాంటిచోట్ల వాళ్ళ పూజలన్నీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసే పాపమే.

12. నేను అతని కొరకు నా ధర్మశాస్త్రమును పరిపూర్ణముగా వ్రాయించి నియమించినను వాటిని అతడు అన్యములుగా ఎంచెను.

“వ్రాయించాను”– మోషే రాసినవన్నీ తననుండే వచ్చాయని దేవుడు చెప్తున్నాడు. మోషే దేవుని కలం. 2 తిమోతికి 3:16; 2 పేతురు 1:21 చూడండి. “విడ్డూరం”– ఇస్రాయేల్ వారు ఎంత చెడిపోయారంటే వారి ధర్మశాస్త్రం వారికి వింతగా అనిపించింది.

13. నా కర్పింపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు; అట్టి బలులయందు యెహోవాకు ఇష్టము లేదు, త్వరలో ఆయన వారి దోషమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని వారి పాపములనుబట్టి వారిని శిక్షించును; వారు మరల ఐగుప్తునకు వెళ్లవలసి వచ్చెను.

వ 2. విగ్రహాలకు కాక దేవునికే బలులు అర్పిస్తున్నప్పుడు కూడా వారిలో యథార్థత లోపించింది, గనుక వారి ఆరాధన అంగీకార యోగ్యం కాదు. యెషయా 1:11-17 చూడండి. “తలచుకొని”– హోషేయ 7:2; హోషేయ 9:9. “ఈజిప్ట్”– హోషేయ 7:11, హోషేయ 7:16; హోషేయ 9:3, హోషేయ 9:6. అష్షూరువాళ్ళు చాలామందిని తీసుకుపోయారు (2 రాజులు 17:3-6). అయితే కొందరు తప్పించుకొని ఈజిప్ట్‌కు పారిపోతున్నారు (హోషేయ 9:6).

14. ఇశ్రాయేలు వారు తమకే నగరులను కట్టించుకొని తమ సృష్టికర్తను మరచియున్నారు; యూదావారు ప్రాకారములుగల పట్టణములను చాల కట్టియున్నారు. అయితే నేను వారి పట్టణములను అగ్నిచే తగులబెట్టెదను, అది వాటి నగరులను కాల్చివేయును.

“సృష్టికర్త”– తమను చేసినవాణ్ణి మరచి విగ్రహాలకు తిరగడం మనుషుల్లో కనిపించే సామాన్య పాపం (రోమీయులకు 1:21-25, రోమీయులకు 1:28). ఇస్రాయేల్‌వారికి దేవుని ధర్మశాస్త్రం ఉంది గనుక ఇతర ప్రజల కంటే వీరి విషయంలో ఇది మరింత ఘోర పాపం. “మరచిపోయి”– హోషేయ 2:13 చూడండి. “భవనాలు”– ఈ హీబ్రూ పదాన్ని “గుళ్ళు” అని కూడా తర్జుమా చెయ్యవచ్చు. సృష్టికర్తను మరచి నిజం కాని దేవతలకు గుడులు కట్టడం కూడా మనుషులలో సామాన్యమైన వాడుక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |