Hosea - హోషేయ 13 | View All

1. ఎఫ్రాయిము మాటలాడినప్పుడు భయము కలిగెను; అతడు ఇశ్రాయేలువారిలో తన్ను గొప్ప చేసికొనెను; తరువాత బయలు దేవతనుబట్టి అపరాధియై అతడు నాశన మొందెను.

ఈ వచనంలో ఎఫ్రాయిం అంటే పన్నెండు గోత్రాల్లో ఒకటి. ఇస్రాయేల్ అంటే మొత్తం పన్నెండు గోత్రాలు. “వణికారు”– కొంత కాలం పాటు ఎఫ్రాయిం బహు శక్తివంతమైన గోత్రాలలో ఒకటి. మోషే వారసుడు యెహోషువ, ఉత్తర రాజ్య స్థాపకుడు యరొబాం ఈ గోత్రానికి చెందినవారే. “బయల్”– హోషేయ 2:8, హోషేయ 2:13, హోషేయ 2:17; హోషేయ 11:2. “నశించిన స్థితి”– విగ్రహ పూజవల్ల ఎఫ్రాయిం గోత్రంలో నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జీవనం నశించింది (సామెతలు 14:2; రోమీయులకు 6:23 పోల్చిచూడండి). ఆ గోత్రం తన బలాన్ని, సంపదను కూడా కోల్పోయింది.

2. ఇప్పుడు వారు పాపము పెంపుచేయుదురు, తమకు తోచినట్టు వెండితో విగ్రహములను పోతపోయు దురు, అదంతయు పనివారు చేయు పనియే, వాటికి బలులను అర్పించువారుదూడలను ముద్దు పెట్టుకొనుడని చెప్పు దురు.

“ఇంకా”– పాపాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే మరింత పాపానికి అది ఎప్పుడూ దారి తీస్తుంది. “పనివారు”– హోషేయ 8:6. “బలులు”– 2 రాజులు 17:17; యెహెఙ్కేలు 20:26; లేవీయకాండము 18:21; ద్వితీయోపదేశకాండము 18:10. ఇస్రాయేల్‌వారు తమ పాపంలో ఎంత బరి తెగించి పోయారంటే అబద్ధ దేవుళ్ళ కోసం పిల్లలను వధించడానికి సిద్ధమయ్యారు.

3. కాబట్టి వారు ఉదయమున కనబడు మేఘము వలెను పెందలకడ గతించు ప్రాతఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళ్లములోనుండి గాలి యెగురగొట్టు పొట్టు వలెను, కిటకీలోగుండ పోవు పొగవలె నుందురు.

ఇస్రాయేల్ త్వరలోనే ఆ దేశంలో ఉండకుండా పోతుంది – హోషేయ 9:17; హోషేయ 10:7; హోషేయ 11:5.

4. మీరు ఐగుప్తు దేశములోనుండి వచ్చినది మొదలుకొని యెహోవా నగు నేనే మీ దేవుడను; నన్ను తప్ప నీవు ఏ దేవునిని ఎరుగవు, నేను తప్ప రక్షకుడును లేడు.

హోషేయ 11:1; హోషేయ 12:9; నిర్గమకాండము 20:2-3; యెషయా 43:11; యెషయా 45:21-22.

5. మహా యెండకు కాలిన అరణ్యములో నిన్ను స్నేహించినవాడను నేనే.

యెషయా 11:3-4; యెషయా 12:13.

6. తరువాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తిపొందిరి; తృప్తిపొంది గర్వించి నన్ను మరచిరి.

ద్వితీయోపదేశకాండము 6:11-12; ద్వితీయోపదేశకాండము 8:10-14; ద్వితీయోపదేశకాండము 11:15-16; ద్వితీయోపదేశకాండము 31:20; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:15, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:18. దేవుడు మనకిచ్చే వాటిమీద మనసు నిలుపుకొని, వాటికి మనం యోగ్యులమని భావించి, గర్వం పెంచుకుని, ఆ తరువాత వాటిని ఇచ్చిన దేవుణ్ణే మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

7. కాబట్టి నేను వారికి సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మార్గమున పొంచియున్నట్లు నేను వారిని పట్టుకొన పొంచియుందును.

హోషేయ 5:14. విలాపవాక్యములు 3:10-11 పోల్చిచూడండి.

8. పిల్లలు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడు నట్టు నేను వారిమీద పడి వారి రొమ్మును చీల్చివేయు దును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయు నట్లు వారిని మింగివేతును; దుష్టమృగములు వారిని చీల్చివేయును.

హోషేయ 9:7. తమ అసలైన సహాయకుణ్ణి తిరస్కరించేవారికి నిజమైన సహాయం ఎక్కడుంది? అయితే నలుదిక్కులా మనం చూచేది ఇదే. మనుషులు ఏకైక నిజ దేవుణ్ణి వ్యతిరేకిస్తూ ఉండి అయోమయంలో పడతారు.

9. ఇశ్రాయేలూ, నీ సహాయకర్తనగు నాకు నీవు విరోధివై నిన్ను నీవే నిర్మూలము చేసికొనుచున్నావు.

10. నీ పట్టణ ములలో దేనియందును నీకు సహాయము చేయకుండ నీ రాజు ఏమాయెను? రాజును అధిపతులను నామీద నియమించుమని నీవు మనవి చేసికొంటివిగదా; నీ అధిపతులు ఏమైరి?

హోషేయ 3:4; హోషేయ 10:7; 1 సమూయేలు 8:4-9, 1 సమూయేలు 8:19-20; 1 సమూయేలు 13:14; 1 సమూయేలు 15:10-11, 1 సమూయేలు 15:28; 1 రాజులు 11:29-31; 1 రాజులు 14:10.

11. కాగా కోపము తెచ్చుకొని నీకు రాజును నియమించితిని; క్రోధముకలిగి అతని కొట్టివేయు చున్నాను.

12. ఎఫ్రాయిము దోషము నాయొద్ద ఉంచబడి యున్నది, అతని పాపము భద్రము చేయబడియున్నది.

హోషేయ 7:2; హోషేయ 8:13; హోషేయ 9:9. “పోగుపడుతూ”– రోమీయులకు 2:5 పోల్చిచూడండి.

13. ప్రసూతి వేదనలు కలిగినట్టుగా అతనికి వేదనపుట్టును, పిల్లపుట్టు సమయమున బయటికి రాని శిశువైనట్టుగా అతడు బుద్ధిలేనివాడై వృద్ధికి రాడు.

యెషయా 13:8; యెషయా 21:3; యెషయా 26:17; యిర్మియా 4:31; యిర్మియా 13:21; మత్తయి 24:8. “పుట్టే సమయంలో”– 2 రాజులు 19:3 ఆ సమయంలో కొత్త జీవితాన్ని పొందడానికి బదులు ఇస్రాయేల్ రాజ్యం నాశనమైపోతుంది.

14. అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; మృత్యువు నుండి వారిని రక్షింతును. ఓ మరణమా, నీ విజయ మెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ? పశ్చాత్తాపము నాకు పుట్టదు.
1 కోరింథీయులకు 15:55, ప్రకటన గ్రంథం 6:8

ఈ హెచ్చరికలు, ఆపదలమధ్య దేవుడు ఇస్రాయేల్‌కు ఈ గొప్ప వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. (హోషేయ 1:10-11; హోషేయ 2:14-23 పోల్చిచూడండి). “మృత్యు లోకమా”– ఆదికాండము 37:35 నోట్. “వెలయిచ్చి”– విడుదల గురించి నోట్ కీర్తనల గ్రంథము 78:35. “మరణం నుంచి”– వ 1; 1 కోరింథీయులకు 15:55.

15. నిజముగా ఎఫ్రాయిము తన సహోదరు లలో ఫలాభివృద్ధినొందును. అయితే తూర్పుగాలి వచ్చును, యెహోవా పుట్టించు గాలి అరణ్యములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని నీటిబుగ్గలు ఎండి పోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి ప్రియమైన వస్తువు లన్నిటిని శత్రువు కొల్లపెట్టును.

వ 14 లో దేవుడు ఇస్తానన్న విమోచన రాబోయే కాలంలోది. దేవుడు తాను చెప్పినట్టుగానే ముందు ఆ ప్రజను శిక్షిస్తాడు. “తూర్పు గాలి”– ఇస్రాయేల్‌వారి పైకి దేవుడు పంపబోయే అష్షూరు సైన్యం.

16. షోమ్రోను తన దేవుని మీద తిరుగుబాటుచేసెను గనుక అది శిక్షనొందును, జనులు కత్తిపాలగుదురు, వారి పిల్లలు రాళ్లకువేసి కొట్టబడుదురు, గర్భిణిస్త్రీల కడుపులు చీల్చబడును.

హోషేయ 7:1, హోషేయ 7:13; హోషేయ 8:5-6; హోషేయ 10:5, హోషేయ 10:7, హోషేయ 10:14; హోషేయ 11:6-7.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |