Jeremiah - యిర్మియా 5 | View All

1. యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెత్తుచు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; న్యాయము జరిగించుచు నమ్మకముగానుండ యత్నించుచున్న ఒకడు మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.

నాలుగవ అధ్యాయంలో దేవుడు యూదాపైకి రానున్న భయానకమైన శిక్షను గురించి మాట్లాడాడు. అలాంటి శిక్షను ఎందుకు పంపించవలసివచ్చిందో కారణాలను ఈ అధ్యాయంలో ఇంకా వివరిస్తున్నాడు. మొదటి కారణమేమంటే జెరుసలం నగరమంతట్లో సత్యం అంటే ఇష్టమున్నవాడెక్కడా కానరాడు. జెరుసలంలో గాని, మరెక్కడైనా గాని ఇంత కుళ్ళిపోయిన పరిస్థితులుంటే శిక్ష రావాల్సిందే మరి.

2. యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై ప్రమాణము చేయుదురు.

యిర్మియా 4:2; లేవీయకాండము 19:12.

3. యెహోవా, యథార్థతమీదనే గదా నీవు దృష్టి యుంచుచున్నావు? నీవు వారిని కొట్టితివి గాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని క్షీణింప జేసియున్నావు గాని వారు శిక్షకు లోబడనొల్లకున్నారు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియున్నారు, మళ్లుటకు సమ్మతింపరు.

ప్రజల గురించి, వారి నాయకుల గురించి అనుభవపూర్వకంగా తెలిసినవాడు గనుక యిర్మీయా కూడా దేవుని తీర్పుకు తప్పనిసరై అంగీకరించవలసి వచ్చింది. యిర్మియా 2:30; లేవీయకాండము 26:23. వారి హృదయస్థితి వారి ముఖాల్లోనే తెలిసిపోయింది (యెహెఙ్కేలు 36:26; జెకర్యా 7:12).

4. నేనిట్లనుకొంటిని వీరు ఎన్నికలేనివారై యుండి యెహోవా మార్గమును, తమ దేవుని న్యాయవిధిని ఎరుగక బుద్ధిహీనులై యున్నారు.

5. ఘనులైనవారియొద్దకు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా మార్గమును, తమ దేవుని న్యాయవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే ఒకడును తప్పకుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కట్లను తెంపు కొనినవారుగాను ఉన్నారు.

యిర్మియా 2:8, యిర్మియా 2:20.

6. వారు తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశ్వాసఘాతకులైరి గనుక అరణ్యమునుండి వచ్చిన సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును, చిరుతపులి వారి పట్టణములయొద్ద పొంచి యుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు ప్రతివాడు చీల్చబడును.

లేవీయకాండము 26:22. ఈ జంతువులు ఇస్రాయేల్ పైకి విరుచుకుపడే శత్రు సైన్యాలకు గుర్తులు కావచ్చు.

7. నీ పిల్లలు నన్ను విడిచి దైవము కానివాటి తోడని ప్రమాణము చేయుదురు; నేను వారిని తృప్తిగ పోషించినను వారు వ్యభిచారము చేయుచు వేశ్యల ఇండ్లలో గుంపులు కూడుదురు; నేనెట్లు నిన్ను క్షమించుదును?

“క్షమించాలి”– మళ్ళీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. తమను క్షమించేందుకు దేవునికి ఎలాంటి అవకాశమూ ఇవ్వలేదు ఈ మనుషులు. ఏ కోశానా లేశమాత్రమైనా పశ్చాత్తాపం లేదు వీరిలో. “దేవుళ్ళు కానివాళ్ళు”– యిర్మియా 2:11; యిర్మియా 16:20; గలతియులకు 4:8. “వ్యభిచారం”– వారి ఆత్మ సంబంధమైన వ్యభిచారం శారీరక వ్యభిచారంలోకి దింపింది. దేవుని ఆజ్ఞలను వారు కాళ్ళక్రింద త్రొక్కివేసేందుకు దారితీసింది.

8. బాగుగా బలిసిన గుఱ్ఱములవలె ప్రతివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన పొరుగువాని భార్యవెంబడి సకి లించును

9. అట్టి కార్యములనుబట్టి నేను దండింపకుందునా? అట్టి జనముమీద నా కోపము తీర్చుకొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

యిర్మియా 5:29; యిర్మియా 9:9. దేవుడు వారిని శిక్షించకూడదు అని వాదించేందుకు ఎవరైనా ఏ ఒక్కడైనా కారణాన్ని చూపగలిగారా?

10. దాని ప్రాకారము లెక్కి నాశనముచేయుడి, అయినను నిశ్శేషముగా నాశనముచేయకుడి, దాని శాఖలను కొట్టి వేయుడి. అవి యెహోవావి కావు.

ఇది శత్రువులు ఇస్రాయేల్‌ను కొంతవరకు నాశనం చేయవచ్చని వారికి అనుమతినివ్వడాన్ని సూచిస్తున్నది.

11. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులును యూదా వంశస్థులును బహుగా విశ్వాసఘాతకము చేసియున్నారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. వారుపలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు రాదనియు, ఖడ్గమునైనను కరవునైనను చూడ మనియు,

తమ స్వంత లేఖనాల్లోనే రాసి ఉన్న దేవుని భవిష్యద్వాక్కునూ (లేవీయకాండము 26:14-39; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:15-68) తన ప్రవక్తల నోట పలికించిన హెచ్చరికలనూ కాదనడం ద్వారా వారు అబద్ధాలు ఆడారు. వారి దృష్టిలో యెషయా, యిర్మీయా తదితర ప్రవక్తలు గాలి తిత్తుల్లాంటి వారన్నమాట. దేవుని వాక్కులోని సత్యాన్ని కాదంటే అసలు ఆ వాక్కే నెరవేరకుండా పోతుందని వారు తెలివితక్కువగా ఊహించారు.

13. ప్రవక్తలు గాలి మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజ్ఞ ఇచ్చువాడు వారిలో లేడనియు, తాము చెప్పినట్లు తమకు కలుగుననియు చెప్పుదురు.

14. కావున సైన్యములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాక్యములు వారిని కాల్చునట్లు నీ నోట వాటిని అగ్నిగాను ఈ జనమును కట్టెలుగాను నేను చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
ప్రకటన గ్రంథం 11:5

నిర్గమకాండము 24:17; ద్వితీయోపదేశకాండము 4:24; ద్వితీయోపదేశకాండము 9:3; హెబ్రీయులకు 12:29.

15. ఇశ్రాయేలు కుటుంబమువారలారా, ఆలకించుడి, దూర ముననుండి మీ మీదికి ఒక జనమును రప్పించెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు.

“చాలా కాలంనుంచి”– బబులోను అప్పటికే కొన్ని వందల ఏళ్ళ చరిత్రగల నగరం (ఆదికాండము 10:10).

16. వారి అమ్ముల పొది తెరచిన సమాధి, వారందరు బలా ఢ్యులు,

17. వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను నాశనము చేయుదురు, నీ గొఱ్ఱెలను నీ పశువులను నాశనము చేయుదురు, నీ ద్రాక్షచెట్ల ఫలమును నీ అంజూరపుచెట్ల ఫలమును నాశనము చేయుదురు, నీకు ఆశ్రయముగానున్న ప్రాకారములుగల పట్టణములను వారు కత్తిచేత పాడుచేయుదురు.

18. అయినను ఆ దినములలో నేను మిమ్మును శేషములేకుండ నశింపజేయను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

కోపంలోనే మళ్ళీ కరుణ, నమ్మకత్వం – యిర్మియా 4:27; యిర్మియా 5:10; లేవీయకాండము 26:44-45.

19. మన దేవుడైన యెహోవా దేనినిబట్టి ఇవన్నియు మాకు చేసెనని వారడుగగా నీవు వారితో ఈలాగనుము మీరు నన్ను విసర్జించి మీ స్వదేశములో అన్యదేవతలను కొలిచి నందుకు, మీదికాని దేశములో మీరు అన్యులను కొలిచెదరు అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

వారీ ప్రశ్న అడగడంలో ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో వారి గుడ్డితనమూ దేవుని వాక్కు విషయంలో అజ్ఞానమూ బయట పడుతున్నాయి.

20. యాకోబు వంశస్థులకు ఈ మాట తెలియజేయుడి, యూదా వంశస్థులకు ఈ సమాచారము చాటించుడి

ఈ భాగంలో దేవుడు 19వ వచనంలోని ప్రశ్నకు సంపూర్తిగా జవాబిస్తున్నాడు.

21. కన్నులుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నున్న వివేకములేని మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి.
మార్కు 8:18

వారికి ఏమాత్రం బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నా ఆ ప్రశ్న అడిగి ఉండేవాళ్ళు కాదు (ద్వితీయోపదేశకాండము 29:4; యెషయా 6:9; యెషయా 42:20; యెహెఙ్కేలు 12:2; మత్తయి 13:15).

22. సముద్రము దాటలేకుండునట్లును, దాని తరంగము లెంత పొర్లినను అవి ప్రబలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునట్లును నిత్య నిర్ణయముచేత దానికి ఇసుకను సరిహద్దుగా నియమించిన నాకు మీరు భయ పడరా? నా సన్నిధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

చాలా విషయాలకు మనుషులు భయపడుతూ ఉంటారు గాని తమ జీవితాలనూ, శాశ్వత స్థితిని తన చేతుల్లో ఉంచుకున్న దేవునికి భయపడరు. మానవుల హృదయాల్లో ఉంటుందని సొలొమోను చెప్పిన వెర్రితనానికి ఇది రుజువు (ప్రసంగి 9:3). ఆదికాండము 20:11; కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14; కీర్తనల గ్రంథము 111:10; కీర్తనల గ్రంథము 130:3-4 దగ్గర దేవునిపట్ల భయభక్తుల గురించి నోట్స్ చూడండి.

23. ఈ జనులు తిరుగు బాటును ద్రోహమునుచేయు మనస్సుగల వారు, వారు తిరుగుబాటుచేయుచు తొలగి పోవుచున్నారు.

ఈ విశాల విశ్వంలో ఒక్క మానవులు, సైతాను, వాడి దయ్యాలు తప్ప మిగతావన్నీ దేవుడు ఇచ్చిన చట్టాలనూ నియమాలనూ అనుసరిస్తాయి.

24. వారు రండి మన దేవుడైన యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగియుందము, ఆయనే తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును దాని దాని కాలమున కురిపించు వాడు గదా; నిర్ణయింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రప్పించునని తమ మనస్సులో అనుకొనరు.
అపో. కార్యములు 14:17, యాకోబు 5:7

25. మీ దోషములు వాటి క్రమమును తప్పించెను, మీకు మేలు కలుగకుండుటకు మీ పాపములే కారణము.

కీర్తనల గ్రంథము 84:11. తన స్వరాన్ని తిరస్కరించి తన ఆజ్ఞలను కాళ్ళక్రింద మట్టగించినవారిని దేవుడు తనకెంత ఇష్టమైతే మాత్రం ఎలా దీవించగలడు?

26. నా జనులలో దుష్టులున్నారు, పక్షుల వేటకాండ్రు పొంచి యుండునట్లు వారు పొంచియుందురు వారు బోనులు పెట్టుదురు, మనుష్యులను పట్టుకొందురు.

యిర్మియా 9:8; కీర్తనల గ్రంథము 10:8; మీకా 7:2.

27. పంజరము పిట్టలతో నిండియుండునట్లు వారి యిండ్లు కపటముతో నిండియున్నవి, దానిచేతనే వారు గొప్పవారును ఐశ్వర్య వంతులును అగుదురు.

“మోసం”– ఇతరులను మోసగించడం ద్వారా వారు ధనవంతులయ్యారు.

28. వారు క్రొవ్వి బలిసియున్నారు, అంతేకాదు అత్యధికమైన దుష్కార్యములు చేయు చున్నారు, తండ్రిలేనివారు గెలువకుండునట్లు వారి వ్యాజ్యెమును అన్యాయముగా తీర్చుదురు, దీనుల వ్యాజ్యెమును తీర్పునకు రానియ్యరు.

“తండ్రిలేని...బీదవారి”– నిర్గమకాండము 22:21-24; కీర్తనల గ్రంథము 82:3; యెషయా 1:23.

29. అట్టి వాటిని చూచి నేను శిక్షింపక యుందునా? అట్టి జనులకు నేను ప్రతి దండన చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

వ 9.

30. ఘోరమైన భయంకరకార్యము దేశములో జరుగు చున్నది.

యిర్మియా 6:13; యిర్మియా 2:8. దేవుడు స్వయంగా ఒక విషయం ఘోరం, భయంకరం అని వర్ణిస్తే ఇక దాని గురించి మనం ఎటువంటి సందేహమూ పెట్టుకోనక్కర్లేదు. దేవుని పేరట ప్రవక్తలు అబద్ధాలాడడం, యాజులు అహంభావంతో పరిపాలించడం ఇవే ఎంతో ఘోరమైనవి. అది అలా ఉంటేనే తమకు ఇష్టమని దేవుని ప్రజలు కోరుకోవడం మరింత ఘోరం. అబద్ధాలు నమ్మి సంతృప్తిపడితే అది ఏ ప్రజనైనా భయంకరమైన ప్రమాదానికి నడుపుతుంది (2 థెస్సలొనీకయులకు 2:10).

31. ప్రవక్తలు అబద్ధప్రవచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా ప్రజలకు ఇష్టము; దాని ఫలము నొందునప్పుడు మీరేమి చేయుదురు?


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.