Jeremiah - యిర్మియా 5 | View All

1. యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెత్తుచు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; న్యాయము జరిగించుచు నమ్మకముగానుండ యత్నించుచున్న ఒకడు మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.

1. yerooshalēmu veedhulalō aṭu iṭu parugetthuchu chuchi telisikonuḍi; daani raajaveedhulalō vichaaraṇa cheyuḍi; nyaayamu jarigin̄chuchu nammakamugaanuṇḍa yatnin̄chuchunna okaḍu meeku kanabaḍinayeḍala nēnu daani kshamin̄chudunu.

2. యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై ప్రమాణము చేయుదురు.

2. yehōvaa jeevamuthooḍu anu maaṭa palikinanu vaaru mōsamunakai pramaaṇamu cheyuduru.

3. యెహోవా, యథార్థతమీదనే గదా నీవు దృష్టి యుంచుచున్నావు? నీవు వారిని కొట్టితివి గాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని క్షీణింప జేసియున్నావు గాని వారు శిక్షకు లోబడనొల్లకున్నారు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియున్నారు, మళ్లుటకు సమ్మతింపరు.

3. yehōvaa, yathaarthathameedanē gadaa neevu drushṭi yun̄chuchunnaavu? neevu vaarini kotthithivi gaani vaariki duḥkhamu kalugalēdu; vaarini ksheeṇimpa jēsiyunnaavu gaani vaaru shikshaku lōbaḍanollakunnaaru. Raathikaṇṭe thama mukhamulanu kaṭhinamugaa chesikoniyunnaaru, maḷluṭaku sammathimparu.

4. నేనిట్లనుకొంటిని వీరు ఎన్నికలేనివారై యుండి యెహోవా మార్గమును, తమ దేవుని న్యాయవిధిని ఎరుగక బుద్ధిహీనులై యున్నారు.

4. nēniṭlanukoṇṭini veeru ennikalēnivaarai yuṇḍi yehōvaa maargamunu, thama dhevuni nyaayavidhini erugaka buddhiheenulai yunnaaru.

5. ఘనులైనవారియొద్దకు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా మార్గమును, తమ దేవుని న్యాయవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే ఒకడును తప్పకుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కట్లను తెంపు కొనినవారుగాను ఉన్నారు.

5. ghanulainavaariyoddhaku pōyedanu vaarithoo maaṭalaaḍedanu, vaaru yehōvaa maargamunu, thama dhevuni nyaayavidhini eriginavaarai yundurugadaa ani nēnanukoṇṭini. Ayithē okaḍunu thappakuṇḍa vaaru kaaḍini virichinavaarugaanu kaṭlanu tempu koninavaarugaanu unnaaru.

6. వారు తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశ్వాసఘాతకులైరి గనుక అరణ్యమునుండి వచ్చిన సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును, చిరుతపులి వారి పట్టణములయొద్ద పొంచి యుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు ప్రతివాడు చీల్చబడును.

6. vaaru thirugubaaṭuchesi bahugaa vishvaasaghaathakulairi ganuka araṇyamunuṇḍi vachina simhamu vaarini champunu, aḍavi thooḍēlu vaarini naashanamu cheyunu, chiruthapuli vaari paṭṭaṇamulayoddha pon̄chi yuṇḍunu, vaaṭilōnuṇḍi bayaludheru prathivaaḍu chilchabaḍunu.

7. నీ పిల్లలు నన్ను విడిచి దైవము కానివాటి తోడని ప్రమాణము చేయుదురు; నేను వారిని తృప్తిగ పోషించినను వారు వ్యభిచారము చేయుచు వేశ్యల ఇండ్లలో గుంపులు కూడుదురు; నేనెట్లు నిన్ను క్షమించుదును?

7. nee pillalu nannu viḍichi daivamu kaanivaaṭi thooḍani pramaaṇamu cheyuduru; nēnu vaarini trupthiga pōshin̄chinanu vaaru vyabhichaaramu cheyuchu vēshyala iṇḍlalō gumpulu kooḍuduru; nēneṭlu ninnu kshamin̄chudunu?

8. బాగుగా బలిసిన గుఱ్ఱములవలె ప్రతివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన పొరుగువాని భార్యవెంబడి సకి లించును

8. baagugaa balisina gurramulavale prathivaaḍunu iṭu aṭu thiruguchu thana poruguvaani bhaaryavembaḍi saki lin̄chunu

9. అట్టి కార్యములనుబట్టి నేను దండింపకుందునా? అట్టి జనముమీద నా కోపము తీర్చుకొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

9. aṭṭi kaaryamulanubaṭṭi nēnu daṇḍimpakundunaa? Aṭṭi janamumeeda naa kōpamu theerchukonakundunaa? Idhe yehōvaa vaakku.

10. దాని ప్రాకారము లెక్కి నాశనముచేయుడి, అయినను నిశ్శేషముగా నాశనముచేయకుడి, దాని శాఖలను కొట్టి వేయుడి. అవి యెహోవావి కావు.

10. daani praakaaramu lekki naashanamucheyuḍi, ayinanu nishshēshamugaa naashanamucheyakuḍi, daani shaakhalanu koṭṭi vēyuḍi. Avi yehōvaavi kaavu.

11. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులును యూదా వంశస్థులును బహుగా విశ్వాసఘాతకము చేసియున్నారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

11. ishraayēlu vanshasthulunu yoodhaa vanshasthulunu bahugaa vishvaasaghaathakamu chesiyunnaaru; idhe yehōvaa vaakku.

12. వారుపలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు రాదనియు, ఖడ్గమునైనను కరవునైనను చూడ మనియు,

12. vaarupalukuvaaḍu yehōvaa kaaḍaniyu aayana lēḍaniyu, keeḍu manaku raadaniyu, khaḍgamunainanu karavunainanu chooḍa maniyu,

13. ప్రవక్తలు గాలి మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజ్ఞ ఇచ్చువాడు వారిలో లేడనియు, తాము చెప్పినట్లు తమకు కలుగుననియు చెప్పుదురు.

13. pravakthalu gaali maaṭalu palukuduraniyu, aagna ichuvaaḍu vaarilō lēḍaniyu, thaamu cheppinaṭlu thamaku kalugunaniyu cheppuduru.

14. కావున సైన్యములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాక్యములు వారిని కాల్చునట్లు నీ నోట వాటిని అగ్నిగాను ఈ జనమును కట్టెలుగాను నేను చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
ప్రకటన గ్రంథం 11:5

14. kaavuna sainyamulakadhipathiyu dhevuḍunagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu vaaru ee maaṭalu palikinanduna naa vaakyamulu vaarini kaalchunaṭlu nee nōṭa vaaṭini agnigaanu ee janamunu kaṭṭelugaanu nēnu chesedanu; idhe yehōvaa vaakku.

15. ఇశ్రాయేలు కుటుంబమువారలారా, ఆలకించుడి, దూర ముననుండి మీ మీదికి ఒక జనమును రప్పించెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు.

15. ishraayēlu kuṭumbamuvaaralaaraa, aalakin̄chuḍi, doora munanuṇḍi mee meediki oka janamunu rappin̄chedanu, adhi balamaina janamu puraathanamaina janamu; daani bhaasha neeku raanidi, aa janulu palukumaaṭalu neeku bōdhapaḍavu.

16. వారి అమ్ముల పొది తెరచిన సమాధి, వారందరు బలా ఢ్యులు,

16. vaari ammula podi terachina samaadhi, vaarandaru balaa ḍhyulu,

17. వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను నాశనము చేయుదురు, నీ గొఱ్ఱెలను నీ పశువులను నాశనము చేయుదురు, నీ ద్రాక్షచెట్ల ఫలమును నీ అంజూరపుచెట్ల ఫలమును నాశనము చేయుదురు, నీకు ఆశ్రయముగానున్న ప్రాకారములుగల పట్టణములను వారు కత్తిచేత పాడుచేయుదురు.

17. vaaru nee paṇṭanu nee aahaaramunu naashanamu cheyuduru, nee kumaarulanu nee kumaarthelanu naashanamu cheyuduru, nee gorrelanu nee pashuvulanu naashanamu cheyuduru, nee draakshacheṭla phalamunu nee an̄joorapucheṭla phalamunu naashanamu cheyuduru, neeku aashrayamugaanunna praakaaramulugala paṭṭaṇamulanu vaaru katthichetha paaḍucheyuduru.

18. అయినను ఆ దినములలో నేను మిమ్మును శేషములేకుండ నశింపజేయను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

18. ayinanu aa dinamulalō nēnu mimmunu shēshamulēkuṇḍa nashimpajēyanu; idhe yehōvaa vaakku.

19. మన దేవుడైన యెహోవా దేనినిబట్టి ఇవన్నియు మాకు చేసెనని వారడుగగా నీవు వారితో ఈలాగనుము మీరు నన్ను విసర్జించి మీ స్వదేశములో అన్యదేవతలను కొలిచి నందుకు, మీదికాని దేశములో మీరు అన్యులను కొలిచెదరు అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

19. mana dhevuḍaina yehōvaa dheninibaṭṭi ivanniyu maaku chesenani vaaraḍugagaa neevu vaarithoo eelaaganumu meeru nannu visarjin̄chi mee svadheshamulō anyadhevathalanu kolichi nanduku, meedikaani dheshamulō meeru anyulanu kolichedaru ani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

20. యాకోబు వంశస్థులకు ఈ మాట తెలియజేయుడి, యూదా వంశస్థులకు ఈ సమాచారము చాటించుడి

20. yaakōbu vanshasthulaku ee maaṭa teliyajēyuḍi, yoodhaa vanshasthulaku ee samaachaaramu chaaṭin̄chuḍi

21. కన్నులుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నున్న వివేకములేని మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి.
మార్కు 8:18

21. kannuluṇḍiyu chooḍakayu chevuluṇḍiyu vinakayu nunna vivēkamulēni mooḍhulaaraa, ee maaṭa vinuḍi.

22. సముద్రము దాటలేకుండునట్లును, దాని తరంగము లెంత పొర్లినను అవి ప్రబలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునట్లును నిత్య నిర్ణయముచేత దానికి ఇసుకను సరిహద్దుగా నియమించిన నాకు మీరు భయ పడరా? నా సన్నిధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

22. samudramu daaṭalēkuṇḍunaṭlunu, daani tharaṅgamu lentha porlinanu avi prabalalēkayu, entha ghōshin̄chinanu daani daaṭalēkayu uṇḍunaṭlunu nitya nirṇayamuchetha daaniki isukanu sarihaddugaa niyamin̄china naaku meeru bhaya paḍaraa? Naa sannidhini vaṇakaraa? Idhe yehōvaa vaakku.

23. ఈ జనులు తిరుగు బాటును ద్రోహమునుచేయు మనస్సుగల వారు, వారు తిరుగుబాటుచేయుచు తొలగి పోవుచున్నారు.

23. ee janulu thirugu baaṭunu drōhamunucheyu manassugala vaaru, vaaru thirugubaaṭucheyuchu tolagi pōvuchunnaaru.

24. వారు రండి మన దేవుడైన యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగియుందము, ఆయనే తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును దాని దాని కాలమున కురిపించు వాడు గదా; నిర్ణయింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రప్పించునని తమ మనస్సులో అనుకొనరు.
అపో. కార్యములు 14:17, యాకోబు 5:7

24. vaaru raṇḍi mana dhevuḍaina yehōvaa yandu bhayabhakthulu kaligiyundamu, aayanē tolakari varshamunu kaḍavari varshamunu daani daani kaalamuna kuripin̄chu vaaḍu gadaa; nirṇayimpabaḍina kōthakaalapu vaaramulanu aayana manaku rappin̄chunani thama manassulō anukonaru.

25. మీ దోషములు వాటి క్రమమును తప్పించెను, మీకు మేలు కలుగకుండుటకు మీ పాపములే కారణము.

25. mee dōshamulu vaaṭi kramamunu thappin̄chenu, meeku mēlu kalugakuṇḍuṭaku mee paapamulē kaaraṇamu.

26. నా జనులలో దుష్టులున్నారు, పక్షుల వేటకాండ్రు పొంచి యుండునట్లు వారు పొంచియుందురు వారు బోనులు పెట్టుదురు, మనుష్యులను పట్టుకొందురు.

26. naa janulalō dushṭulunnaaru, pakshula vēṭakaaṇḍru pon̄chi yuṇḍunaṭlu vaaru pon̄chiyunduru vaaru bōnulu peṭṭuduru, manushyulanu paṭṭukonduru.

27. పంజరము పిట్టలతో నిండియుండునట్లు వారి యిండ్లు కపటముతో నిండియున్నవి, దానిచేతనే వారు గొప్పవారును ఐశ్వర్య వంతులును అగుదురు.

27. pan̄jaramu piṭṭalathoo niṇḍiyuṇḍunaṭlu vaari yiṇḍlu kapaṭamuthoo niṇḍiyunnavi, daanichethanē vaaru goppavaarunu aishvarya vanthulunu aguduru.

28. వారు క్రొవ్వి బలిసియున్నారు, అంతేకాదు అత్యధికమైన దుష్కార్యములు చేయు చున్నారు, తండ్రిలేనివారు గెలువకుండునట్లు వారి వ్యాజ్యెమును అన్యాయముగా తీర్చుదురు, దీనుల వ్యాజ్యెమును తీర్పునకు రానియ్యరు.

28. vaaru krovvi balisiyunnaaru, anthēkaadu atyadhikamaina dushkaaryamulu cheyu chunnaaru, thaṇḍrilēnivaaru geluvakuṇḍunaṭlu vaari vyaajyemunu anyaayamugaa theerchuduru, deenula vyaajyemunu theerpunaku raaniyyaru.

29. అట్టి వాటిని చూచి నేను శిక్షింపక యుందునా? అట్టి జనులకు నేను ప్రతి దండన చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

29. aṭṭi vaaṭini chuchi nēnu shikshimpaka yundunaa? Aṭṭi janulaku nēnu prathi daṇḍana cheyakundunaa? Idhe yehōvaa vaakku.

30. ఘోరమైన భయంకరకార్యము దేశములో జరుగు చున్నది.

30. ghōramaina bhayaṅkarakaaryamu dheshamulō jarugu chunnadhi.

31. ప్రవక్తలు అబద్ధప్రవచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా ప్రజలకు ఇష్టము; దాని ఫలము నొందునప్పుడు మీరేమి చేయుదురు?

31. pravakthalu abaddhapravachanamulu palikedaru, yaajakulu vaari pakshamuna ēlubaḍi chesedaru, aalaagu jaruguṭa naa prajalaku ishṭamu; daani phalamu nondunappuḍu meerēmi cheyuduru?


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.