Jeremiah - యిర్మియా 1 | View All

1. బెన్యామీనుదేశమందలి అనాతోతులో కాపురమున్న యాజకులలో ఒకడై, హిల్కీయా కుమారుడైన యిర్మీయా వాక్యములు

అనాతోతు జెరుసలంకు దాదాపు 5 కిలోమీటర్ల ఉత్తరాన ఉన్న గ్రామం. ఇది ఇస్రాయేల్ యాజుల కోసం ప్రత్యేకించిన ఊరు (యెహోషువ 21:18; 1 రాజులు 2:26).

2. ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా యూదాకు రాజై యుండగా అతని యేలుబడి పదుమూడవ సంవత్సరమున యెహోవా వాక్కు యిర్మీయాకు ప్రత్యక్ష మాయెను.

“యెహోవానుంచి వాక్కు...వచ్చింది”– ఈ మాటలు ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో తరచుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి (యెహెఙ్కేలు 1:3; యోనా 1:1; హగ్గయి 1:1; జెకర్యా 1:1; మొ।।). దేవుడు నేరుగా వెల్లడి చేసిన విషయం అని దీని అర్థం. దేవుడు తమకు ఏ మాటలనైతే ఇచ్చాడో సరిగ్గా అదే మాటలను ప్రవక్తలు పలికారు, రాశారు – వ 9; 2 పేతురు 1:21.

3. మరియయోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము యూదాకు రాజైయుండగాను, యోషీయా కుమారుడగు సిద్కియా యూదాకు రాజై యుండగాను, అతని యేలుబడి పదునొకండవ సంవత్సరాంతమువరకును, అనగా ఆ సంవత్సరమున అయిదవ నెలలో యెరూషలేము చెరదీసికొని పోబడు వరకును ఆ వాక్కు ప్రత్యక్షమగు చుండెను.

రెండు, మూడు వచనాల మధ్య ఉన్న కాలపరిమితి 40 ఏళ్ళు. క్రీస్తు పూర్వం 626–586 మధ్య కాలం. అటు తరువాత కూడా యిర్మీయా మరి కొన్ని సంవత్సరాలు దేవునిమూలంగా పలుకుతూనే వచ్చాడు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రాజుల్లో యోషీయా ఒక్కడే మంచి రాజు. ఈ సంవత్సరాలలో జరిగిన చరిత్ర 2 రాజులు 22-25 అధ్యాయాల్లోను, 2 దిన 34-36 అధ్యాయాల్లోనూ క్లుప్తంగా రాసినది.

4. యెహోవావాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

5. గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునుపే నిన్నెరిగితిని, నీవు గర్భమునుండి బయలుపడక మునుపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించితిని, జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించితిని.
గలతియులకు 1:15

“రూపొందించే ముందే”– కీర్తనల గ్రంథము 139:13; కీర్తనల గ్రంథము 119:73; యెషయా 44:24; యెషయా 49:5. “ఎరిగి ఎన్నుకున్నాను”– కీర్తనల గ్రంథము 139:16; రోమీయులకు 8:29; రోమీయులకు 11:2; 1 పేతురు 1:2. “ప్రత్యేకించుకొన్నాను”– యెషయా 49:1, యెషయా 49:5; లూకా 1:13-15; గలతియులకు 1:15. “నియమించాను”– తన ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ తగిన స్థలాన్నీ, పనినీ దేవుడు నిర్ణయించాడు (రోమీయులకు 12:3-8; 1 కోరింథీయులకు 12:27-31). మనం ఏమి చేసినా దేవుడు మనలను ఆ పనికి నియమించాడన్నది గ్రహించి చెయ్యాలి. మనం ఉనికిలోకి రాకముందే మన విషయమంతా దేవునికి తెలుసు. ఆది 20:7లో “ప్రవక్త” గురించి నోట్స్ చూడండి. యిర్మీయా విషయంలో దేవునికి చాలా ఉన్నతమైన ఉద్దేశం ఉంది. అతడు కేవలం ఇస్రాయేల్ వారికి మాత్రమే కాదు, లోక జాతులకు కూడా ప్రవక్తే – వ 10; యిర్మియా 25:15-26; 46—51 అధ్యాయాలు.

6. అందుకు అయ్యో ప్రభువగు యెహోవా, చిత్తగించుము నేను బాలుడనే; మాటలాడుటకు నాకు శక్తి చాలదని నేననగా

యిర్మీయా ఇచ్చిన జవాబు మోషే ఇచ్చిన జవాబులాంటిది. యెషయా ఇచ్చిన జవాబులాంటిది కాదు (యెషయా 6:8). యిర్మీయా తాను దేవుని పక్షంగా మాట్లాడడానికి సమర్థుణ్ణి అనుకోలేదు. ఆ బాధ్యత ఏదో విధంగా తొలగిపోతే సంతోషించేవాడు.

7. యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెను-నేను బాలుడననవద్దు; నేను నిన్ను పంపువారందరియొద్దకు నీవు పోవలెను, నీకాజ్ఞాపించిన సంగతులన్నియు చెప్ప వలెను.
అపో. కార్యములు 26:17

దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఒక పని నిమిత్తం నియమించి నప్పుడు, దాన్ని తప్పించుకునేందుకు అతడు చెప్పే సాకులను దేవుడంగీకరించడు. నిర్గమకాండము 3:10-13; నిర్గమకాండము 4:1, నిర్గమకాండము 4:10-17 పోల్చి చూడండి.

8. వారికి భయపడకుము, నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
అపో. కార్యములు 18:9-10

“భయం”– ఆదికాండము 15:11; ఆదికాండము 26:24; ద్వితీయోపదేశకాండము 31:6; యెహోషువ 1:6-9; యెహోషువ 8:1 మొదలైనవి. “తప్పించడానికి”– వ 19; యిర్మియా 15:21; యిర్మియా 26:24; యిర్మియా 36:26; యిర్మియా 42:11. “నీతో”– ఆదికాండము 26:3; యెహోషువ 1:5; యిర్మియా 15:20.

9. అప్పుడు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముట్టి యీలాగు సెలవిచ్చెను ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచియున్నాను.

నిర్గమకాండము 4:12; సంఖ్యాకాండము 22:38; సంఖ్యాకాండము 23:5, సంఖ్యాకాండము 23:12, సంఖ్యాకాండము 23:16; ద్వితీయోపదేశకాండము 18:18; యెషయా 51:16. ఈ విధంగా బైబిలు వ్రాసిన ప్రవక్తలు దేవుడు చెప్పిన మాటలను ఎలాంటి పొరపాటు లేకుండా సరిగ్గా అదే పలుకులను పలకగలిగారు. దేవుని ఆత్మమూలంగా దేవుని మాటలను పలికారు (2 తిమోతికి 3:16; 2 పేతురు 1:21).

10. పెల్లగించుటకును విరుగగొట్టుటకును, నశింపజేయుటకును పడద్రోయుటకును, కట్టుటకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజ్యములమీదను నిన్ను నియమించియున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 10:11

యిర్మీయా ద్వారా దేవుడు పంపిన వాక్కే జనాల మధ్య, రాజ్యాల మధ్య ఈ సంగతులను జరిగిస్తుంది. యెషయా 55:10-11 చూడండి. దేవుని ఆత్మ ద్వారా యిర్మీయా పలికిన పలుకులు రెండు విధాలైన ఫలితాలను సాధిస్తాయి – వాటిలో నాశనం చేసే శక్తి ఉంది, నిర్మించే శక్తి ఉంది. దేవుని వాక్కును వినేవారి స్థితిని బట్టి, దానికి వారు చూపే వైఖరిని బట్టి ఈ రెండు ఫలితాల్లో ఏదో ఒక రకమైన ఫలితం తప్పక ఉండి తీరుతుంది. కొన్నిసార్లు మంచితనం వర్ధిల్లాలంటే చెడుతనాన్ని నాశనం చేయక తప్పదు.

11. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యిర్మీయా, నీకేమి కనబడుచున్నదని సెలవిచ్చెను. అందుకుబాదముచెట్టు చువ్వ కనబడుచున్నదని నేననగా

దేవుడు తన ప్రవక్తలకు తన సందేశాన్ని ఇచ్చేందుకు ఉదాహరణ పూర్వకమైన పద్ధతిని కొన్ని సార్లు ఎన్నుకొన్నాడు (వ 13; ఆమోసు 7:8; ఆమోసు 8:2; జెకర్యా 4:2; జెకర్యా 5:2). ఇక్కడి వచనాల్లో కనిపించే రెండు ఉదాహరణలు యిర్మీయా గ్రంథంలోని ఉపదేశాలన్నిటికీ పట్టు కొమ్మల్లాంటివి. హీబ్రూలో “బాదం చెట్టు”కూ “శ్రద్ధ వహించడానికీ” ఉపయోగించే మాటలు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉంటాయి (షాకేద్, షోకేద్‌). చిగురించిన అహరోను కర్ర బాదం కర్రే. సంఖ్యాకాండము 17:1-13 చూడండి.

12. యెహోవా నీవు బాగుగా కనిపెట్టితివి; నేను చెప్పిన వాక్యమును నెరవేర్చుటకు నేను ఆతుర పడుచున్నాననెను.

ఇస్రాయేల్‌కు నమ్మకం లేకపోయినా, ప్రపంచ ప్రజలకూ జాతులకూ దేవుడంటే ఎవరో తెలియకపోయినా దేవుడు మాత్రం తన మాటను నిలబెట్టుకుంటాడు. అలా చెయ్యడేమోనని యిర్మీయా భయపడకూడదు. యిర్మీయాను ప్రవక్తగా నియమించిన తరువాత దేవుడు అతనికిచ్చిన మొట్టమొదటి సందేశం ఇదే. యిర్మీయాలాగే అన్ని కాలాల్లోనూ తన సేవకులందరూ దీన్ని నిశ్చయంగా తెలుసుకుని ఉండాలని దేవుని కోరిక.

13. రెండవమారు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై-నీకేమి కనబడుచున్నదని సెలవియ్యగా నేనుమసలుచున్న బాన నాకు కనబడుచున్నది; దాని ముఖము ఉత్తర దిక్కునకు తిరిగియున్నదంటిని.

రెండో సందేశం ఇస్రాయేల్ వినాశనానికి సంబంధించినది. ఉత్తర దిశనుండి కొన్ని జాతులవారు సలసల మరిగే నీటిలాగా ఉద్రేకంగా వస్తారు. దేశాన్ని ముంచెత్తుతారు (యిర్మియా 4:6; యిర్మియా 6:1). యిర్మీయా జీవితకాలానికి సంబంధించినంతవరకు బబులోను, దాని మిత్రరాజ్యాలు యూదాను దండెత్తి ఓడించడం ద్వారా ఇది నెరవేరింది. యిర్మీయా 39 అధ్యాయం; 2 రాజులు 24—25; 2 దిన 36 అధ్యాయం చూడండి. బహుశా ఇంతకంటే సంపూర్ణమైన నెరవేర్పు ఈ యుగాంతంలో వస్తుంది (యెహె 38—39; జెకర్యా 12 అధ్యాయాలు).

14. అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఉత్తర దిక్కునుండి కీడు బయలుదేరి యీ దేశనివాసులందరిమీదికి వచ్చును.

15. ఇదిగో నేను ఉత్తరదిక్కున నున్న రాజ్యముల సర్వవంశస్థు లను పిలిచెదను, వారు వచ్చి ప్రతివాడును యెరూషలేము గుమ్మములలోను, యెరూషలేము చుట్టునున్న ప్రాకారములన్నిటికి ఎదురుగాను, యూదాపట్టణములన్నిటికి ఎదురు గాను తమ సింహాసనములను స్థాపింతురు.

16. అప్పుడు యెరూషలేము వారు నన్ను విడిచి అన్యదేవతలకు ధూపము వేసి, తమ చేతులు రూపించిన వాటికి నమస్కరించుట యను తమ చెడుతనమంతటినిబట్టి నేను వారిని గూర్చిన నా తీర్పులు ప్రకటింతును.

దేవుని తీర్పుకు గల కారణాలు తేటతెల్లమే. ఇస్రాయేల్ వారు ధర్మశాస్త్రంలోని అతి ముఖ్యమైన ఆజ్ఞను పదేపదే అతిక్రమించారు. సృష్టికర్తను విడిచి తాము చేతులతో చేసుకున్న వాటిని ఆరాధించారు (నిర్గమకాండము 20:1-6; లేవీయకాండము 26:14-39; ద్వితీయోపదేశకాండము 27:14-26 చూడండి).

17. కాబట్టి నీవు నడుముకట్టు కొని నిలువబడి నేను నీకాజ్ఞాపించునదంతయు వారికి ప్రకటనచేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుట్టింతును.
లూకా 12:35

దేవుని పక్షంగా మాట్లాడేవాడి ప్రధాన కర్తవ్యం ఇది – మనుషులకు భయపడకుండా ఆయన వాక్కును ఉన్నదున్నట్టు ప్రకటించడం. పవిత్రాత్మ సంపూర్ణత ఉంటే ఇది సాధ్యం (అపో. కార్యములు 4:31). మనం ఎన్నుకోవలసినది ఇది – దేవునికి భయపడాలా మనుషులకా? (మత్తయి 10:28; యెషయా 8:12-13).

18. యూదా రాజుల యొద్దకు గాని ప్రధానులయొద్దకు గాని యాజకులయొద్దకు గాని దేశనివాసులయొద్దకు గాని, యీ దేశమంతటిలో నీవెక్కడికి పోయినను, ప్రాకారముగల పట్టణముగాను ఇనుపస్తంభముగాను ఇత్తడి గోడలు గాను నీవుండునట్లు ఈ దినమున నిన్ను నియమించియున్నాను.

వ 8. అంతా యిర్మీయాకు వ్యతిరేకులౌతారు. పాలకులు, ప్రజలు, మతాధికారులు (అతనికి బాసటగా నిలువ వలసినవారే). అంతా ఎదురు తిరుగుతారు. అతడు ప్రపంచమంతటికీ ఎదురు నిలిచి ఒంటరిగా పోరాడాలి. అయితే తరువాత రోమీయులకు 8:31 లో లిఖితమయ్యే సత్యాన్ని యిర్మీయా తెలుసుకోవాలి (కీర్తనల గ్రంథము 118:6; హెబ్రీయులకు 13:6).

19. వారు నీతో యుద్ధము చేతురు గాని నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై యున్నందున వారు నీపైని విజయము పొంద జాలరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1-3 దేవుడు తన వాక్కును ప్రత్యక్షపరచుకోడానికి యిర్మీయాను ఒక సాధనంగా వాడుకున్నాడు. యిర్మీయా దేవుని వాక్కు తనను స్వాధీనపర్చు కుందనీ, తన జీవితం మీద గాఢమైన ప్రభావం చూపిందనీ తెలియజేస్తూ ఈ భావప్రకటనను పలుసార్లు వ్యక్తపరిచాడు. యిర్మీయా నోటి నుండి వచ్చిన మాటలు, దేవుని వాక్కు ఒకటేనని రూఢిగా తెలియజేస్తూ వ.4లో ఇదే భావప్రకటన మళ్ళీ కనబడుతుంది. ఇవి సుళువుగా గాలికి తేలిపోయేవి, ఊహాజనితమైనవి కాక, దేవుడు యిర్మీయా కిచ్చిన నిర్దిష్టమైన మాటలు. యూదులు బబులోను చెరలోకి వెళ్ళేవరకు అనేక సంవత్సరాలపాటు యిర్మీయాకు దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షత అవుతూ వచ్చింది. రాజైన యోషీయా యూదాను పరిపాలించిన కాలంలో (క్రీ.పూ. 640-609) దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షం కావడం ప్రారంభమై, క్రీ.పూ. 609 లో కేవలం మూడు నెలల కాలం మాత్రమే రాజుగా ఉన్న యెహోయాహాజు కాలంలోను, యెహోయాకీము రాజుగా ఉన్న కాలంలోను (క్రీ.పూ. - 609-597), క్రీ. పూ. 597లో యెహోయాకీను రాజుగా ఉన్న మూడు నెలల కాలంలోను, సిద్కియా రాజుగా ఉన్న కాలంలోను (క్రీ.పూ. 597-586) కొనసాగుతూ వచ్చింది. యెహోయాహాజు, యెహోయాకీను కొద్ది కాలం మాత్రమే పరిపాలించారు కాబట్టి వారి పేర్లను యిర్మీయా తన గ్రంథంలో పేర్కొనలేదు (వ.3). 

1:4-5 యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై. వాక్కు అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీలోని దావార్ అనే పదానికి “పలికిన మాట" అనే అర్థాన్ని తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడంతో బాటు, "కథా విషయాన్ని” “చర్యను” లేదా “సంఘటనను" తెలియజేయడానికి కూడా ఉపయోగించారు. ఈ విధంగా, పాత నిబంధనలోని "వాక్కు, "సంఘటన" పలుచోట్ల ఒకే భావంతో కనబడతాయి. ఒక వ్యక్తి ఆలోచనల్ని, ఉద్దేశాల్ని, కార్యాల్ని, మాట్లాడిన లేదా రాసిన మాటలను ఒకే సంపూర్ణ క్రియగా భావించడం జరిగేది. ఈ ప్రకారంగా, యిర్మీయా దేవుని నుండి వచ్చిన వాక్కు తన శ్రోతల మనసుకు హత్తుకొనేలా సాదృశ్య రూపంలో అభినయం ద్వారా, ప్రకటన ద్వారా తన సందేశాలను తెలియజేశాడు. ఆ 1:5 యిర్మీయాను గర్భములో రూపింపక మునుపే తానెన్నుకున్నానని (నిన్నెరిగితిని) దేవుడు ప్రవక్తతో చెప్పాడు. హెబ్రీలో “ఎరిగితిని” అనే అర్థాన్నిచ్చే ‘యాదా" అనే క్రియావాచకం “వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యం ద్వారా తెలుసుకోవడం” అనే అర్థాన్నిస్తుంది. యెహోవా సేవకుడి పిలుపు విషయంలోను (యెషయా 49:5), అపొస్తలుడైన పౌలు పిలుపు విషయంలోను (గలతీ 1:15) ఇదే భావనతో ఈ పదాన్ని ఉపయోగించారు. దేవుడు యిర్మీయా నెరిగి ఉండడం మేధోపరమైన జ్ఞానాన్ని మించినది, ఇది అతనితో ఆయనకున్న వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. దేవుడు యిర్మీయాను ప్రతిష్ఠించి (యెహోవా కోసం పవిత్రీకరించబడడం, ప్రత్యేకపర్చబడడం) అతనిని అన్య జనములకు ప్రవక్తగా ఎన్నుకున్నాడు (నియమించితిని), దేవుడు సకల విశ్వాన్నేలే ప్రభువు కాబట్టి, ఆయన సందేశం సకల జాతులకు అందడం సమంజసమే. 

1:6 నేను బాలుడనే అని యిర్మీయా అభ్యంతరం చెప్పాడు. “బాలుడు" (హెబ్రీ. నాఆర్) అనే పదం శిశువును (నిర్గమ 2:6), లేదా బిడ్డను (1సమూ 1:22), బాలుడిని (1సమూ 3:1), యౌవన దశలో ఉన్నవానిని (ఆది 22:3-5; 34:19) సూచిస్తుంది. 

1:7-8 విడిపించుటకు అనే పదం “తప్పించు” అనే అర్థాన్ని కూడా ఇస్తుంది. దేవుడు తన ప్రజలను. ఐగుప్తు నుండి విడిపించినప్పుడు (నిర్గమ 3:8; 12:27), దావీదును సింహం నుండి తప్పించినప్పుడు (1సమూ 17:37) ఇదే బలమైన అభయాన్నిచ్చాడు. 

1:9 యెహోవా ప్రవక్త నోరు ముట్టి ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి యున్నాను అని చెప్పాడు. యెహోవా మోషేతో కూడా ఇలాగే మాట్లాడాడు: “అతని నోట నా మాటల నుంచుదును” (ద్వితీ 18:18). దేవుడు తానే వచ్చి ఈ సందేశాన్నిస్తున్నాడనే భావనలో ఇక్కడ దేవునికి మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని ఆపాదించి వర్ణించబడింది. తర్వాత, యిర్మీయా తాను దేవుని మాటలను భుజించానని చెప్పాడు (15:16). ఈ మాటలు యిర్మీయా నోటిలో అగ్నిలా ఉన్నాయి (5:14). దేవుని వాక్కుకు, ఆ వాక్కును ప్రచురపర్చే ప్రవక్తకు మధ్య ఉన్న అన్యోన్య సంబంధం మోషే విషయంలో స్పష్టంగా వివరించబడింది (నిర్గమ 4:15-16; 7:1-2). యిర్మీయా - నోటిలో ఉన్న దేవుని వాక్కు “బండను బద్దలుచేయు సుత్తి వంటిది” (23:29). 

1:10 యిర్మీయా జనాంగాల కిచ్చిన సందేశంలో ఆరు అలంకారిక వర్ణన లున్నాయి, వీటిలో నాలుగు ప్రతికూలమైనవి, రెండు అనుకూలమైనవి - పెల్లగించుటకును విరుగగొట్టుటకును, నశింపజేయుటకును పడద్రోయుట కును, కట్టుటకును నాటుటకును. ఈ భావాన్నిచ్చే పదాల్లో కొన్ని లేదా అన్నీ యిర్మీయా సందేశమంతటా కనబడతాయి. (12:14-17; 16:19-21; 18:7-9; 24:6; 25:9-32; 31:28,40; 42:10; 45:4). ద్వితీ 32:39 నుండి యిర్మీయా అర్థం చేసుకున్నట్టుగా దేవుని వాక్కు జీవింపజేయడానికి లేదా మరణింపజేయడానికి, గాయపర్చడానికి లేదా స్వస్థపర్చడానికి శక్తిగలది, దేవుని హస్తం నుండి వ్యక్తులను గానీ జనములను గానీ విడిపించే శక్తి ఎవరికీ లేదు. 

1:11-12 దేవుడు మొదటి దర్శనంలో యిర్మీయాకు బాదము చెట్టు చువ్వ చూపించాడు, వసంత కాలంలో మొట్టమొదట చిగిర్చి పుష్పించే చెట్లల్లో బాదం చెట్టు ఒకటి. వ.12లో నేను అతురపడుచున్నానని చెబుతూ యెహోవా ఈ వర్ణనను ఇంకా విశదీకరించాడు. “బాదం" అనే పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న "షాకెద్" అనే పదం, “వేగిరమే పరిశీలించు” అనే అర్థాన్నిచ్చే "షోకెద్" అనే క్రియావాచక పదం ధ్వనిసామ్యంలో ఉన్నాయి, మూలభాషలో ఈ రెండు వచనాలు శ్లేషార్ధంలో కనబడుతున్నాయి. ఇశ్రాయేలు దేశంలో వసంతకాల ఆగమనంలోనే బాదంచెట్టు చిగిర్చి పుష్పించి పండ్ల కాలం వస్తుందనే సంకేతాన్నిచ్చినట్టుగా దేవుని నుండి ఫలభరితమైన మాటలు “చిగిర్చి పుష్పించ" నున్నాయని ఆయన యిర్మీయాకు సెలవిచ్చాడు. 

1:13-15 తర్వాత, 2వ దర్శనంలో ప్రవక్తకు మసలుచున్న బాన కనబడింది, దీని ముఖం ఉత్తర దిక్కువైపు తిరిగి ఉంది. ఇశ్రాయేలు మీదకు యూదా మీదకు శత్రువులు ఉత్తరం వైపు నుండి రాబోతున్నారు. ఈ శత్రువు బబులోను అని 25:9 వచనం తెలియజేస్తుంది. అయితే ఉత్తర దిక్కున నున్న రాజ్యములు... సర్వవంశస్థుల నుండి మూకుమ్మడిగా ఆపద ఎదురైంది. ఉత్తరం నుండి వచ్చిన రాజులందరూ తమ సింహాసనములను స్థాపింతురు అనే వర్ణన వారు
యూదా మీద విజయం సాధించి పరిపాలిస్తారని సూచిస్తుంది. 

1:16 ఇటువంటి తీవ్రమైన తీర్పుకు కారణం యూదా ప్రజలు అన్యదేవతలకు ధూపము వేయడం. ఇది పది ఆజ్ఞ లోని మొదటి రెండు ఆజ్ఞల్లో దేవునికి ఇశ్రాయేలుకు మధ్య ఉన్న నిబంధనను ఉల్లంఘించడాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. యూదా ప్రజలు తమ చేతులు రూపించిన వాటికి తలవంచి పూజించారు. హెబ్రీలోని క్రియా వదం ఈ చర్యలింకా కొనసాగుతున్నాయనే భావనను సూచిస్తుంది. 

1:17-19 యిర్మీయాకు మూడు ఆజ్ఞలివ్వబడ్డాయి: (1) నిలువబడి, (2) నేను నీకు ఆజ్ఞాపించునదంతయు వారికి ప్రకటన చేయుము, (3) భయపడకుము. “నిలువబడి” అనే ఆజ్ఞకు అక్షరార్థంగా "నడుము కట్టుకొని సిద్ధంగా ఉండడం” లేక “నిన్ను నీవు దృఢపర్చుకో” అని అర్థం. ఇది ఏదైనా పనికి, యుద్ధానికి, చర్చకు ఉపక్రమించేటప్పుడు లేదా వినడానికి ఇష్టపడని శ్రోతలకు ప్రకటించే భారమైన పనిని చేపట్టడానికి సంసిద్ధం కావడాన్ని సూచించే పదం. ప్రవక్త తన స్వంత ఆలోచనల్లో నుండి మాట్లాడకూడదు గానీ, అతనేమి మాట్లాడాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడో అదే మాట్లాడాలి. బెదిరిపోవడాన్ని లేదా కలవరపడడాన్ని లేదా భీతిచెందడాన్ని సూచించే నీకు భయము పుట్టింతును అనే పదజాలంలో, వారి యెదుట “నశింప జేస్తానని లేదా “భంగపడేలా" చేస్తాననే హెబ్రీలోని ఈ క్రియాపదంలో శబ్దచమత్కారం కనబడుతున్నది. దేవుడు యిర్మీయాను దేశమంతటిలో ప్రాకారముగల పట్టణముగాను ఇనుపస్తంభముగాను ఇత్తడి గోడలుగాను చేయబోతున్నాడు. వీటిలాగానే ప్రవక్త కూడా ఎవరూ ఎదిరించలేని అజేయుడైన బలవంతుడుగా ఉంటాడు. ప్రవక్త సందేశానికి బలమైన వ్యతిరేకత ఉంటుంది. అయితే రాజుల యొద్ద... ప్రధానుల యొద్ద... యాజకుల యొద్ద అతడు తిరుగులేనివాడుగా ఉంటాడు. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |