Isaiah - యెషయా 60 | View All

1. నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది, లెమ్ము, తేజరిల్లుము యెహోవా మహిమ నీమీద ఉదయించెను.
ఎఫెసీయులకు 5:14, లూకా 1:78-79, యోహాను 1:14, ప్రకటన గ్రంథం 21:11-23

“నీకు”– అంటే ఇస్రాయేల్‌జాతికి ప్రతినిధిగా ఉన్న జెరుసలం – వ 10,14,15,18,21. ఇస్రాయేల్‌జాతికి భవితవ్యం ఏమీ లేదనీ ఈ అధ్యాయంలోను, ఇతర చోట్ల కనిపించే ఈ భవిష్యద్వాక్కులు క్రొత్త ఒడంబడిక సంఘానికే వర్తిస్తాయనీ కొందరు భావిస్తారు. ఈ భవిష్యద్వాక్కులు ఆధ్యాత్మికంగా క్రొత్త ఒడంబడిక సంఘానికి ఏమాత్రం చెందవని ఈ వ్యాఖ్యాత చెప్పడం లేదు గాని ఇస్రాయేల్‌జాతి విషయంలో ఇవి అక్షరాలా నెరవేరవు అన్న మాటతో ఏకీభవించడం లేదు. పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో దేవుని రాజ్యం గురించిన భవిష్యద్వాక్కులకు నాలుగు నెరవేర్పులు ఉండవచ్చు – ప్రవక్తలు బ్రతికిన కాలంలోని పరిస్థితులకు ఇవి వర్తించాయి; క్రీస్తు సంఘానికి ఆధ్యాత్మికంగా, సాదృశ్యరూపకంగా వర్తించవచ్చు; వెయ్యేళ్ళ పాలనకు అక్షరార్థంగా వర్తించవచ్చు; చివరిగా క్రొత్త భూమి, ఆకాశాల విషయంలో జరిగే శాశ్వత నేరవేర్పు కూడా ఉండవచ్చు. “వెలుగు...ప్రకాశం”– యెషయా 4:5-6; యెషయా 9:2; యెషయా 58:8; మొ।। “ఉదయించింది”– ఆధ్యాత్మిక అంధకారాన్ని పటాపంచలు చేసే వెలుగు సాక్షాత్తూ యెహోవాదేవుడే (మలాకీ 4:2; యోహాను 8:12; 2 కోరింథీయులకు 4:3-6).

2. చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది కటికచీకటి జనములను కమ్ముచున్నది యెహోవా నీమీద ఉదయించుచున్నాడు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచున్నది
ప్రకటన గ్రంథం 21:24, లూకా 1:78-79, యోహాను 1:14, ప్రకటన గ్రంథం 21:11-23

పాపం వల్ల కలిగే ఆధ్యాత్మిక అంధత్వాన్ని ఈ చీకటి సూచిస్తున్నది – యెషయా 9:1; యెషయా 59:9; ఎఫెసీయులకు 4:17-18.

3. జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చెదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24

వ 5; 10-12; యెషయా 2:2-4 మొ।।. ఇస్రాయేల్‌కు రక్షణ పూర్వ క్షేమస్థితి కలగడంవల్ల లోకమంతటికీ అద్భుతమైన దీవెనలు వస్తాయన్న సత్యం యెషయా గ్రంథంలో పదేపదే కనిపిస్తున్నది (ఆదికాండము 12:3).

4. కన్నులెత్తి చుట్టు చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొద్దకు వచ్చుచున్నారు నీ కుమారులు దూరమునుండి వచ్చుచున్నారు నీ కుమార్తెలు చంకనెత్తబడి వచ్చుచున్నారు.

యెషయా 49:18, యెషయా 49:22.

5. నీవు చూచి ప్రకాశింతువు నీ గుండె కొట్టుకొనుచు ఉప్పొంగును సముద్రవ్యాపారము నీ వైపు త్రిప్పబడును జనముల ఐశ్వర్యము నీయొద్దకు వచ్చును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24

“కాంతిమయుడవు”– కీర్తనల గ్రంథము 34:5. “సంతోషంతో”– యెషయా 35:2, యెషయా 35:10; యెషయా 66:14. “ఐశ్వర్యం”– వ 11; యెషయా 18:7; యెషయా 23:18; యెషయా 45:14; యెషయా 61:6; యెషయా 66:12.

6. ఒంటెల సమూహము మిద్యాను ఏయిఫాల లేత ఒంటె లును నీ దేశముమీద వ్యాపించును వారందరు షేబనుండి వచ్చెదరు బంగారమును ధూపద్రవ్యమును తీసికొనివచ్చెదరు యెహోవా స్తోత్రములను ప్రకటించెదరు.
మత్తయి 2:11

“మిద్యాను”– ఆదికాండము 37:28; న్యాయాధిపతులు 6:2; కీర్తనల గ్రంథము 83:9. ఏయిఫా మిద్యాను కొడుకు. “షేబ”– అరేబియా దక్షిణ భాగాన ఉంది. “కీర్తిని ప్రకటిస్తూ”– ఆ జాతిలో కలిగే సంపూర్ణమైన మార్పును సూచిస్తూ ఉంది. “వారంతా” అనే మాటను గమనించండి.

7. నీ కొరకు కేదారు గొఱ్ఱెమందలన్నియు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొట్లేళ్లు నీ పరిచర్యకు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా శృంగార మందిరమును నేను శృంగారించెదను.
మత్తయి 21:13

“కేదారు”– యెషయా 21:16 దగ్గర నోట్ చూడండి. “నెబాయోతు”– ఇష్మాయేల్ కొడుకు. “బలులు”– యెషయా 56:6-7. కానీ రాబోయే వెయ్యేళ్ళ పరిపాలన కాలంలో జంతు బలులు ఉంటాయా? ఇది చాలా చిక్కు ప్రశ్నే యెహెఙ్కేలు 40:38-43 నోట్ చూడండి.

8. మేఘమువలెను ఎగయు గువ్వలవలెను గూళ్లకు ఎగసి వచ్చు వీరెవరు?

9. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబట్టి ఆయన నిన్ను శృంగారించినందున ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుని నామమునుబట్టి దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి బంగారము లను తీసికొని వచ్చుటకు ద్వీపములు నాకొరకు కనిపెట్టుకొనుచున్నవి తర్షీషు ఓడలు మొదట వచ్చుచున్నవి.

8వ వచనంలోని ప్రశ్నకు జవాబు. యెషయా 11:11-12 చూడండి. అన్ని జాతులవారూ నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించే కాలం వస్తుంది – ప్రకటన గ్రంథం 21:24, ప్రకటన గ్రంథం 21:26. “ఘనపరచినందుచేత”– యెషయా 44:23; యెషయా 55:5. “తర్‌షీషు”– యెషయా 2:16; యెషయా 23:1; 2 దినవృత్తాంతములు 9:21; కీర్తనల గ్రంథము 48:7; కీర్తనల గ్రంథము 72:10.

10. అన్యులు నీ ప్రాకారములను కట్టుదురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నిన్ను కొట్టితినిగాని కటాక్షించి నీ మీద జాలిపడుచున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24-25

అనేక జాతులకు చెందిన నేటి విశ్వాసులు క్రొత్త ఒడంబడిక సంఘాన్ని ఏదో విధంగా కడుతూ ఉన్నవాళ్ళు అన్నది నిజం (1 కోరింథీయులకు 3:10-13). అలానే క్రీస్తు సంఘం ఇప్పుడు నిర్మాణ దశలో ఉన్నదన్న మాటా నిజమే (ఎఫెసీయులకు 2:22). రాజులు కూడా ఈ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో చేతులు కలిపారు. అయితే ఈ తరువాత వస్తున్న మాటలు ఇస్రాయేల్‌కు ప్రతినిధిగా ఉన్న జెరుసలంను ఉద్దేశించి రాసినవని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. “కొట్టినా”– లేవీయకాండము 26:27-33; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:22; విలాపవాక్యములు 1:12; యెషయా 1:5; యెషయా 5:25; లూకా 19:41-44; లూకా 20:14-18; 1 థెస్సలొనీకయులకు 2:16. “జాలిపడుతాను”– యెషయా 54:7-8.

11. నీయొద్దకు జనముల భాగ్యము తేబడునట్లు వారి రాజులు జయోత్సాహముతో రప్పింపబడునట్లు నీ ద్వారములు రాత్రింబగళ్లు వేయబడక నిత్యము తెరువబడి యుండును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24-25

ఈ మాటలు ప్రకటన గ్రంథం 21:24-26 లో కనిపిస్తున్న మాటలను పోలి ఉన్నాయి. అలాగని జెరుసలం నగరం విషయంలో ఇది అక్షరాలా నెరవేరదని కాదు. ప్రకటన గ్రంథం 21:24-26 లోని నగరాన్ని దేవుడెన్నడూ కొట్టలేదు, విడిచిపెట్టలేదు (యెషయా 54:7). దేవుడు ఎన్నడూ నిజ సంఘాన్ని విడిచిపెట్టలేదు.

12. నిన్ను సేవింపనొల్లని జనమైనను రాజ్యమైనను నిలువదు అట్టి జనములు నిర్మూలము చేయబడును.

భవిష్యత్తులో ఇస్రాయేల్‌జాతి రాజకీయంగా ఉన్నత స్థానాన్ని అలంకరిస్తుందని ఈ భాగం మరోమారు తెలియజేయడం లేదా? యెషయా 14:2; యెషయా 49:23; జెకర్యా 14:16-19 చూడండి.

13. నా పరిశుద్ధాలయపు అలంకారము నిమిత్తమై లెబానోను శ్రేష్ఠమైన దేవదారు వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెట్లును నీయొద్దకు తేబడును నేను నా పాదస్థలమును మహిమపరచెదను.

“లెబానోను”– యెషయా 35:2. సొలొమోను కట్టించిన దేవాలయం నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన మేలిరకం కలపకు ప్రసిద్ధి (1 రాజులు 5:10, 1 రాజులు 5:18). పాత ఒడంబడిక కాలంలో ఇస్రాయేల్ రాజకీయంగా దాని అత్యున్నత స్థాయిని అందుకున్నది సొలొమోను పరిపాలనా కాలంలోనే. అదే మహిమ, ప్రభావం అంతకన్నా ఎక్కువగా తిరిగి దానికి చేకూరుతుంది.

14. నిన్ను బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచ్చి సాగిలపడెదరు నిన్ను తృణీకరించినవారందరు వచ్చి నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పట్టణమనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెట్టెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

వ 10,12; యెషయా 49:7, యెషయా 49:23. “యెహోవా నగరం”– భవిష్యత్తులో జెరుసలంకు ఉండబోయే అనేక పేర్లలో ఇదొకటి – యెషయా 1:26; యెషయా 62:4; యెహెఙ్కేలు 48:35; జెకర్యా 8:3. దేవుని పరలోక నగరానికి ఇది భూలోకంలో ప్రతిబింబంగా ఉంటుంది (హెబ్రీయులకు 12:22).

15. నీవు విసర్జింపబడుటనుబట్టియు ద్వేషింపబడుటను బట్టియు ఎవడును నీ మార్గమున దాటిపోవుట లేదు. నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు సంతోషకారణముగాను చేసెదను.

“దాటేవాళ్ళు”– అక్షరాలా జెరుసలం నగరం ఇస్రాయేల్ దేశం విషయంలో ఇది వాస్తవమే (యెషయా 6:11-12; యెషయా 62:4; యిర్మియా 30:17; కీర్తనల గ్రంథము 106:40; లేవీయకాండము 26:14-39; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:15-68). “శోభ”– జెరుసలం భూమిపైనున్న స్థలాలన్నిటిలోకీ సర్వ శ్రేష్ఠం, ప్రకాశమానం అవుతుంది. సత్యానికీ, ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితులకూ కేంద్రస్థానం అవుతుంది.

16. యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాక్రమముగల యాకోబు దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునట్లు నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల చంటి పాలు త్రాగెదవు.

“పాలు కుడుస్తావు”– వ 11. “అప్పుడు”– యెషయా 49:26 లో మానవాళి అంతా తెలుసుకుంటారు అని ఉంది. ఇస్రాయేల్‌కు అయితే ఇలాంటి అనుభవ పూర్వకమైన జ్ఞానం పరిపూర్ణంగా కలుగుతుంది.

17. నేను ఇత్తడికి ప్రతిగా బంగారమును తెచ్చుచున్నాను ఇనుమునకు ప్రతిగా వెండిని కఱ్ఱకు ప్రతిగా ఇత్తడిని రాళ్లకు ప్రతిగా ఇనుమును తెచ్చుచున్నాను. సమాధానమును నీకధికారులుగానునీతిని నీకు విచారణకర్తలుగాను నియమించుచున్నాను.

“బంగారాన్ని”– సొలొమోను పరిపాలన లక్షణాల్లో ఒకటి (1 రాజులు 10:21, 1 రాజులు 10:27). “శాంతిని...న్యాయాన్ని”– యెషయా 9:7; యెషయా 32:17; యెషయా 48:18; యెషయా 54:13-14.

18. ఇకను నీ దేశమున బలాత్కారమను మాట వినబడదు నీ సరిహద్దులలో పాడు అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు ప్రాకారములనియు ప్రఖ్యాతియే నీ గుమ్మములనియు నీవు చెప్పుకొందువు.

దౌర్జన్యం”– యెషయా 14:4; యెషయా 49:19; యెషయా 54:14. “విముక్తి”, “స్తుతి”– యెషయా 26:1. సంపూర్ణ భద్రత, దాన్ని స్థాపించిన దేవునికి స్తుతి.

19. ఇకమీదట పగలు సూర్యుని ప్రకాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు వెలుగిచ్చుటకై చంద్రుడు ఇకను ప్రకాశింపడు యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు భూషణముగా ఉండును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:11-23, ప్రకటన గ్రంథం 22:5

యెషయా 4:5-6; వెయ్యేళ్ళ పాలన సమయంలో పరిస్థితులు. ప్రకటన గ్రంథం 21:23; ప్రకటన గ్రంథం 22:5 పోల్చి చూడండి. ఆ వచనాలలో శాశ్వత కాలంలో నెలకొని ఉండే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.

20. నీ సూర్యుడికను అస్తమింపడు నీ చంద్రుడు క్షీణింపడు యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాప్తములగును.

“దుఃఖ దినాలు”– యెషయా 25:8; యెషయా 35:10; యెషయా 40:1; యెషయా 51:11; యెషయా 65:19; ప్రకటన గ్రంథం 21:4.

21. నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు నన్ను నేను మహిమపరచుకొనునట్లు వారు నేను నాటిన కొమ్మగాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశ్వతముగా స్వతంత్రించుకొందురు.
2 పేతురు 3:13

“న్యాయవంతులు”– యెషయా 4:3; యెషయా 35:8; ప్రకటన గ్రంథం 21:27. “దేశం”– దేవుడు ఇస్రాయేల్‌వారికి వాగ్దానం చేసిన దేశం. దేవుడు ఈ వాగ్దానాన్ని పదే పదే స్థిరపరచాడు (ఆదికాండము 12:6-7; ఆదికాండము 15:18-19; ఆదికాండము 17:8; ఆదికాండము 28:13; కీర్తనల గ్రంథము 37:11, కీర్తనల గ్రంథము 37:22; యెషయా 49:8; యెషయా 61:7). “ఘనత”– యెషయా 49:3; యెషయా 61:3. తన కుమారుణ్ణి తిరస్కరించి సిలువ వేసిన తలబిరుసువారు, తిరుగుబాటు దారులు, అపనమ్మకస్థులు, పాపులు అయిన ఆ జనాన్ని దేవుడు విధేయులు, పవిత్రులు శ్రేష్ఠులుగా చేసినప్పుడు ఆయనకు కలిగే మహిమ ఎంత వర్ణనాతీతమైనది! “నాటిన”– ఈ అంకురం ఇస్రాయేల్ జాతి (యెషయా 5:1-2, యెషయా 5:7; నిర్గమకాండము 15:17; కీర్తనల గ్రంథము 44:2; కీర్తనల గ్రంథము 80:8-11). వారిని తిరిగి నాటడం జరుగుతుంది – ఆమోసు 9:15.

22. వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎన్నికలేనివాడు బలమైన జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును.

“వేయిమంది”– యెషయా 51:2; యెషయా 54:3. సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అని భావం. “త్వరగా”– ఇస్రాయేల్‌ను తిరిగి దాని పూర్వస్థితికి తెచ్చే కార్యాన్ని దేవుడు ఒకసారి ఆరంభించాడంటే అది పూర్తయ్యేందుకు ఎక్కువ కాలం పట్టదు.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.