Song of Solomon - పరమగీతము 8 | View All

1. నా తల్లియొద్ద స్తన్యపానము చేసిన యొక సహోదరుని వలె నీవు నాయెడలనుండిన నెంతమేలు! అప్పుడు నేను బయట నీకు ఎదురై ముద్దులిడుదును ఎవరును నన్ను నిందింపరు.

ఈ భ్రష్ట లోకంలో క్రీస్తును ప్రేమించేవారూ ఆయన ప్రేమను చూరగొనేవారూ భక్తి హీనుల తిరస్కారానికీ ద్వేషానికీ గురౌతారు (యోహాను 15:18-21; యోహాను 16:33; 1 పేతురు 4:12-16). ఇక్కడ పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటే ఎంత బావుణ్ణు అనుకొంటూ ఉంది వధువు. అయితే ఆమె పరమగీతము 4:9-10, పరమగీతము 4:12; పరమగీతము 5:1-2 లో ఉన్న వరుని మాటలను మర్చిపోయిందా? – అతడు ఆమెను 5 సార్లు సోదరీ అని సంబోధించాడు.

2. నేను నీకు మార్గదర్శినౌదును నా తల్లియింట చేర్చుదును నీవు నాకు ఉపదేశము చెప్పుదువు సంభార సమ్మిళిత ద్రాక్షారసమును నా దాడిమఫలరసమును నేను నీకిత్తును.

పరమగీతము 7:13. ఇవ్వాలని తహతహలాడే హృదయం ప్రేమకు అచ్చమైన గీటురాయి.

3. అతని యెడమచెయ్యి నా తలక్రింద నున్నది అతని కుడిచెయ్యి నన్ను కౌగిలించుచున్నది

4. యెరూషలేము కుమార్తెలారా, లేచుటకు ప్రేమకు ఇచ్ఛపుట్టువరకు లేపకయు కలతపరచకయు నుందుమని నేను మీచేత ప్రమాణము చేయించుకొందును.

5. తన ప్రియునిమీద ఆనుకొని అరణ్యమార్గమున వచ్చునది ఎవతె? జల్దరువృక్షము క్రింద నేను నిన్ను లేపితిని అచ్చట నీ తల్లికి నీవలన ప్రసవవేదన కలిగెను నిన్ను కనిన తల్లి యిచ్చటనే ప్రసవవేదన పడెను.

“ఎడారి”– పరమగీతము 3:6. ఇస్రాయేల్ జాతి బలిష్ఠమైన యెహోవా చేతిని ఆనుకుని ఎడారి దారిగుండా ఈజిప్ట్ నుంచి కనాను దేశానికి వచ్చింది. అలానే ఎడారి వంటి ఈ లోకం నుంచి క్రీస్తు సంఘం పరమ జెరుసలంకు క్రీస్తుపై అనుకుని పయనిస్తున్నది. ఈ వచనం చివరి భాగంలోను, 6,7 వచనాల్లోనూ మాట్లాడుతున్నది వధువో వరుడో చెప్పడం కష్టం.

6. ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది ఈర్ష్య పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని జ్వాలలు అగ్నిజ్వాలా సమములు అది యెహోవా పుట్టించు జ్వాల నీ హృదయముమీద నన్ను నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా నన్నుంచుము.

“ముద్ర”– ఇది ప్రియుని పేరు చెక్కివున్న ఒక రత్నం కావచ్చు. నిర్గమకాండము 28:9-12, నిర్గమకాండము 28:17-21; యెషయా 49:16 పోల్చి చూడండి. ప్రియుడు (లేక ప్రియురాలు) తనను ప్రేమించే వ్యక్తి ప్రేమ అంతటి పైనా శాశ్వతంగా తనకే హక్కు ఉండాలని, అంటే లక్కమీద ముద్ర పడినట్టుగా ఆమె ప్రేమ పై తన రూపే ముద్రించబడాలని కోరుకోవడం ఈ మాటల్లోని అంతరార్థం కావచ్చు. “మరణం”– మనుషుల శత్రువైన మరణం చాలా శక్తివంతమైనది. తన చేజిక్కినవారిని ఇకెన్నడూ విడిచి పెట్టదు. మానవుని పాలిట పరమ మిత్రుని వంటి దైవ ప్రేమకు ఉన్న శక్తి అంతకన్నా తక్కువేమీ కాదు. దేవుని ప్రేమ తనవారిని ఎన్నడూ విడిచి పెట్టదు (రోమీయులకు 8:38-39). “రోషం”– నిర్గమకాండము 20:5; నిర్గమకాండము 34:14; ద్వితీయోపదేశకాండము 4:24. ప్రేమ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ప్రేమించిన వ్యక్తి దారి తొలగిపోవచ్చునేమో అన్న తపన, రోషం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

7. అగాధసముద్ర జలము ప్రేమను ఆర్పజాలదు నదీ ప్రవాహములు దాని ముంచివేయజాలవు ప్రేమకై యొకడు తన స్వాస్థ్యమంత ఇచ్చినను తిరస్కారముతో అతడు త్రోసివేయబడును.

దేవుని ప్రేమ ఎంత తీవ్రమైన అగ్ని జ్వాల అంటే, నీళ్ళు ఎంత వరదలై పొంగినా దాన్లోని చిన్న మంటను కూడా ఆర్పలేవు. దాని కాలిగోటికి సాటియైనది కూడా ఈ లోకంలో మరేదీ లేదు. ఆధ్యాత్మిక సుగుణాలు యోగ్యతలన్నిటిలోకీ ప్రేమ గొప్పది (1 కొరింతు 13 అధ్యాయం).

8. మాకొక చిన్న చెల్లెలు కలదు దానికి ఇంకను వయస్సు రాలేదు వివాహకాలము వచ్చినప్పుడు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము?

ఈ మాటలు పలుకుతున్నది బహుశా మిత్రులు– అంటే జెరుసలం కుమార్తెలు కావచ్చు. లేక పరమగీతము 1:6 లో ఉన్న సోదరులు కావచ్చు. ఎలా అర్థం చేసుకున్నా ఆధ్యాత్మిక భావం ఒకటే. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు చిన్న చెల్లెలంటే క్రొత్త ఒడంబడిక సంఘం అని అభిప్రాయపడ్డారు. మరి కొందరు ఆమె ఇంకా క్రీస్తు వైపుకు తిరగని వ్యక్తులకు సూచన అని వ్యాఖ్యానించారు. బయటివి బయటే ఉంచేందుకు గోడ కడతారు. లోపల ఉండవలసిన వాటిని లోపలికి రానిచ్చేందుకు తలుపు ఉపయోగపడుతుంది.

9. అది ప్రాకారమువంటిదాయెనా? మేము దానిపైన వెండి గోపురమొకటి కట్టుదుము. అది కవాటమువంటిదాయెనా? దేవదారు మ్రానుతో దానికి అడ్డులను కట్టుదుము

10. నేను ప్రాకారమువంటిదాననైతిని నా కుచములు దుర్గములాయెను అందువలన అతనిదృష్టికి నేను క్షేమము నొందదగినదాననైతిని.

తన చిన్న చెల్లెలు ముందు కాలంలో ఎలా కావచ్చునో ఈమె ఇప్పటికే అలా అయింది – అంటే పరిణతి చెంది పెండ్లి ఈడుకు వచ్చింది. తన సోదరుల చెప్పు చేతల్లో ఇక లేదు (పరమగీతము 1:6). 11,12 వచనాలను చూస్తూంటే యేసు ద్రాక్షతోటల గురించి చెప్పిన ఉదాహరణలు గుర్తు వస్తున్నాయి (మత్తయి 20:1-16; మత్తయి 21:33-40). దేవుని ద్రాక్ష తోటలో పని చేస్తున్నవారంగా మన బాధ్యతను గుర్తు చేస్తున్నాయి.

11. బయలు హామోనునందు సాలొమోను కొక ద్రాక్షావనము కలదు అతడు దానిని కాపులకిచ్చెను దాని ఫలములకు వచ్చుబడిగా ఒక్కొక్కడు వేయి రూపాయిలు తేవలెను.

12. నా ద్రాక్షావనము నా వశమున ఉన్నది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు నీకే చెల్లును. దానిని కాపుచేయువారికి రెండువందలు వచ్చును.

13. ఉద్యానవనములలో పెంచబడినదానా, నీ చెలికత్తెలు నీ స్వరము వినగోరుదురు నన్నును దాని విననిమ్ము.

ఈ పుస్తకంలో వరుని ఆఖరు విన్నపం ఇది.

14. నా ప్రియుడా, త్వరపడుము లఘువైన యిఱ్ఱివలె ఉండుము గంధవర్గవృక్ష పర్వతములమీద గంతులువేయు లేడిపిల్లవలె ఉండుము.

ఇది వధువు ఆఖరు విన్నపం. ఇది బైబిల్లోని ఆఖరు ప్రార్థనను పోలి ఉంది – ప్రకటన గ్రంథం 22:20. ఇది మనలను పరమగీతము 2:17 కు తీసుకువెళ్తున్నది. కాలగమనంలో క్రీస్తును గురించి మన ఎదురుతెన్నులు తగ్గుముఖం పట్టకూడదు. ఆయన రాకడే మన ఆశాభావానికి నెరవేర్పు. దీన్ని ఎన్నడూ విస్మరించరాదు. ఆయన రాకడ పైనే మన ఆశయాలన్నీ ఉండేలా చూసుకోవాలి.


Shortcut Links
పరమగీతము - Song of Solomon : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.