Ecclesiastes - ప్రసంగి 4 | View All

1. పిమ్మట సూర్యునిక్రింద జరుగు వివిధమైన అన్యాయ క్రియలను గురించి నేను యోచించితిని. బాధింపబడు వారు ఆదరించు దిక్కులేక కన్నీళ్లు విడుచుదురు; వారిని బాధపెట్టువారు బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను.

1. నేను చూసిన మరో విషయం ఏ మిటంటే, చాలా మంది సరిగ్గా చూడరు. వాళ్లు కన్నీళ్లు పెట్టు కోవడం నేను చూశాను. ఆ విచారగ్రస్తుల్ని ఓదార్చే వాళ్లు ఎవరూ లేరన్న విషయం, క్రూరులైనవాళ్ల చేతుల్లోనే అధికారమంతా ఉందన్న విషయం కూడా నేను గమనించాను. ఆ క్రూరుల చేతుల్లో బాధలుపడేవాళ్లకు ఉపశమనం కలిగించే వాడెవడూ లేడని నేను గమనించాను.

2. కాబట్టి యింకను బ్రదుకుచున్నవారి కంటె ఇంతకుముందు కాలము చేసినవారే ధన్యులను కొంటిని.

2. ఇంకా బతికున్నవాళ్ల కంటె చనిపోయిన వాళ్ల పరిస్థితులే మెరుగ్గా ఉన్నాయని నేను తీర్మానించు కున్నాను.

3. ఇంకను పుట్టని వారు సూర్యునిక్రింద జరుగు అన్యాయపు పనులు చూచియుండని హేతువుచేత ఈ ఉభయులకంటెను వారే ధన్యులనుకొంటిని.

3. (పురింట్లోనే చనిపోయే వాళ్ల) పరిస్థితి అంతకంటే కూడా మెరుగ్గా ఉంది! ఎందుకంటే, ఈ ప్రపంచంలో జరిగే ఏ చెడుగునూ వాళ్లెన్నడూ చూడరు.

4. మరియు కష్టమంతయు నేర్పుతో కూడిన పను లన్నియు నరులకు రోషకారణములని నాకు కనబడెను; ఇదియు వ్యర్థముగా నొకడు గాలిని పట్టుకొనుటకై చేయు ప్రయత్నమువలెనున్నది.

4. తర్వాత నేనిలా అనుకున్నాను, “మనుష్యులు మరింత కష్టపడి పనిచేస్తారెందుకు?” కొందరు విజయం సాధించి ఇతరులకంటె మెరుగవాలని ప్రయత్నించడం నేను చూశాను. ఎందుకంటే, వాళ్లలో ఈర్ష్య ఉంది. తమకి ఉన్నదానికంటె ఇతరులు అధికంగా కలిగివుండటం వాళ్లకి ఇష్టం లేదు. ఇది కూడా బుధ్ది హీనత. ఇది గాలిని మూట కట్టుకొనే ప్రయత్నం.

5. బుద్ధిహీనుడు చేతులు ముడుచు కొని తన మాంసము భక్షించును.

5. కొందరు ఇలా అంటారు: “ఏమీ చెయ్యకుండా చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోవడం మూర్ఖత్వం. మీరు పనిచెయ్యకపోతే పస్తులుండి చస్తారు.”

6. శ్రమయును గాలి కైన యత్నములును రెండు చేతులనిండ నుండుటకంటె ఒక చేతినిండ నెమ్మదికలిగి యుండుట మేలు.

6. బహుశాః ఈ మాట నిజమే కావచ్చు. మరికొన్ని సంపాదించు కోవాలని సదా తంటాలు పడటం కంటె, ఉన్న కొద్దివాటితో తృప్తి చెందడం మెరుగని నా ఉద్దేశం.

7. నేనాలోచింపగా వ్యర్థమైనది మరియొకటి సూర్యుని క్రింద నాకు కనబడెను.

7. మతిమాలిన మరో విషయం నేను గమనించాను,

8. ఒంటరిగా నున్న ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కష్టపడును; అతని కన్ను ఐశ్వర్యముచేత తృప్తిపొందదు, అతడుసుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరినిమిత్తము కష్టపడుచున్నానని అను కొనడు; ఇదియు వ్యర్థమైనదై బహు చింత కలిగించును.

8. ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. అతనికి కుటుంబం ఉండకపోవచ్చు. ఒక కొడుకో, ఒక సోదరుడో ఉండక పోవచ్చు. అయితేనేమి, అతను రెక్కలు విరుచుకొని అతిగా పని చేస్తూనే ఉంటాడు. తనకి ఉన్నదానితో అతను ఎన్నడూ తృప్తిచెందడు. అతను నిర్విరామంగా కష్టించి పనిచేసి, “నేనిలా ఎందుకు రెక్కలు విరుచుకొని పనిచేస్తున్నట్లు? నేను నా జీవితాన్ని హాయిగా ఎందుకు గడపకూడదు?” అని అడగడు. ఇది కూడా చెడ్డదే అర్థరహితమైనదే.

9. ఇద్దరి కష్టముచేత ఉభయులకు మంచిఫలముకలుగును గనుక ఒంటిగాడై యుండుటకంటె ఇద్దరు కూడి యుండుట మేలు.

9. ఒకరికంటె ఇద్దరు మెరుగు. ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తే, తాము చేసే పనికి ఎక్కువ ప్రతిఫలం పొందుతారు.

10. వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెత్తును; అయితే ఒంటరిగాడు పడిపోయినయెడల వానికి శ్రమయే కలుగును, వాని లేవనెత్తువాడు లేక పోవును.

10. ఒకడు పడిపోతే రెండోవాడు అతనికి సహాయం చెయ్యగలుగుతాడు. ఒంటరిగాడు పడి పోయినప్పుడు అతను నిస్సహాయుడవుతాడు. అక్కడ అతనికి సాయిపడేవాడు ఎవడూ వుండడు.

11. ఇద్దరు కలిసి పండుకొనినయెడల వారికి వెట్ట కలుగును; ఒంటరిగానికి వెట్ట ఏలాగు పుట్టును?

11. ఇద్దరు జంటగా పడుకుంటే, వాళ్లకి వెచ్చగా ఉంటుంది. ఒంటిరిగా నిద్రించేవాడికి వెచ్చదనం ఉండదు.

12. ఒంటరి యగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇద్దరు కూడి వాని నెదిరింప గలరు, మూడు పేటల త్రాడు త్వరగా తెగిపోదు గదా?

12. ఒంటరి వ్యక్తిని శత్రువు ఓడించగలుగుతాడు. అయితే, అదే శత్రువు ఇద్దర్ని ఓడించలేడు. అదే ముగ్గురుంటే, ఇంకా ఎక్కువ బలం కలిగివుంటారు. ముప్పేట తాడును తెంచలేనట్లే, వాళ్లని దెబ్బతియ్యడం చాలా కష్టసాధ్యమవుతుంది.

13. మూఢత్వముచేత బుద్ధి మాటలకిక చెవియొగ్గలేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన జ్ఞానవంతుడగు చిన్న వాడే శ్రేష్ఠుడు.

13. వృద్ధుడే అయినా బుద్ధిహీనుడైన రాజుకంటె, బీదవాడే అయినా బుద్ధిశాలి అయిన యువ నాయకుడు మేలు. ఆ ముసలి రాజు హెచ్చరికలను చెవిన పెట్టడు.

14. అట్టివాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుట్టినను పట్టాభిషేకము నొందుటకు చెరసాలలోనుండి బయలువెళ్లును.

14. ఆ యువ రాజు రాజ్యంలో పేదవాడై పుట్టి ఉండవచ్చు. బహుశాః అతను చెరనుండి బయటకు వచ్చిన రాజు అవ్వొచ్చు.

15. సూర్యునిక్రింద సంచరించు సజీవు లందరు గతించిన రాజునకు బదులుగా రాజైన ఆ చిన్న వాని పక్షమున నుందురని నేను తెలిసికొంటిని.

15. నేనీ ప్రపంచంలో మనుష్యుల్ని పరిశీలించాను. నాకీ విషయం తెలుసు: జనం ఆ యువకుణ్ణే అనుసరిస్తారు. అతనే కొత్త రాజు అవుతాడు.

16. అతని ఆధిపత్యము క్రింది జనులకు లెక్కయే లేదు, అయినను తరువాత రాబోవువారు వీనియందు ఇష్టపడరు. నిజముగా ఇదియు వ్యర్థమే, ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టే.

16. తండోపతండాలుగా జనం అ యువకుణ్ణి అనుసరిస్తారు. అయితే, దరిమిలా, ఆ జనమే అతనంటే ఇష్టపడరు. ఇది అర్థరహితమే. ఇది గాలిని మూటగట్ట ప్రయత్నించడం లాంటిదే.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అణచివేత నుండి బాధలు. (1-3) 
నీతిపై శక్తి సాధించిన విజయాన్ని చూసి సొలొమోను చాలా బాధపడ్డాడు. మనం ఎక్కడ చూసినా, మానవత్వం యొక్క దుష్టత్వం మరియు బాధల యొక్క నిగూఢమైన సాక్ష్యాలను మనం ఎదుర్కొంటాము, ఎందుకంటే ప్రజలు తమ కోసం మరియు ఇతరుల కోసం నిరంతరం అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తారు. అటువంటి కఠినమైన చికిత్సకు గురైనప్పుడు, వ్యక్తులు జీవితం పట్ల ద్వేషాన్ని మరియు ధిక్కారాన్ని పెంచుకోవడానికి శోదించబడతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక సద్గుణవంతుడు, ఈ ప్రపంచంలో కష్టాలను సహిస్తున్నప్పుడు కూడా, వారి ఉనికి గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వారు కష్టాల మధ్య కూడా భగవంతుడిని గౌరవిస్తారు మరియు చివరికి శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, దైవభక్తిని తిరస్కరించే వారు తమ పాపపు స్థితిలో నశిస్తే చాలా దౌర్భాగ్యమైన విధి వారికి ఎదురుచూస్తుంది కాబట్టి, అనేక పరీక్షలు ఉన్నప్పటికీ, జీవితాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకునే అత్యంత కారణం ఉంటుంది. భూసంబంధమైన మరియు భౌతికమైన విషయాలు మన పరిపూర్ణతకు మూలమైనట్లయితే, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వివిధ అణచివేతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అస్తిత్వం జీవితం కంటే ఉత్తమమైనదిగా అనిపించవచ్చు.

అసూయ నుండి ఇబ్బందులు. (4-6) 
శ్రద్ధగా పనిచేసి, తమ ప్రయత్నాలకు ప్రతిఫలం లభించేలా చూసే వారందరితో సహా, సద్గుణవంతులు మరియు శ్రమజీవులు ఎదుర్కొనే ప్రత్యేకమైన సవాళ్లను సోలమన్ గమనిస్తాడు. తరచుగా, వారు గొప్పతనాన్ని మరియు శ్రేయస్సును పొందుతారు, కానీ ఇది ఇతరుల నుండి అసూయ మరియు వ్యతిరేకతను రేకెత్తిస్తుంది. కొందరు, చురుకైన జీవితంతో వచ్చే ఇబ్బందులను చూసి, సోమరితనం మరియు నిష్క్రియాత్మకతలో మరింత సంతృప్తిని మూర్ఖంగా ఆశిస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పనిలేకుండా ఉండటం అనేది పాపాత్మకమైన ప్రవర్తన, అది దాని స్వంత పరిణామాలను తెస్తుంది.
నిజాయితీగా మరియు శ్రద్ధగా పని చేయడం ద్వారా, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ గ్రహించడానికి ప్రయత్నించకుండా మనకు అవసరమైన వాటిని భద్రపరుచుకుందాం, అలా చేయడం అంతర్గత గందరగోళానికి దారి తీస్తుంది. సంతులిత విధానాన్ని అనుసరించడం ఉత్తమం, ఇక్కడ ప్రయత్నాలు మరియు ప్రతిఫలాలు సహేతుకమైన పరిమితుల్లో ఉంచబడతాయి.

దురాశ యొక్క మూర్ఖత్వం. (7,8) 
తరచుగా, ప్రజలు ఎంత ఎక్కువ ఆస్తులు సంపాదించుకుంటారో, అంత ఎక్కువగా వారు కోరుకుంటారు మరియు వారు ఈ సాధనలో స్థిరంగా ఉంటారు, వారు ఇప్పటికే కలిగి ఉన్న దాని నుండి వారు సంతృప్తిని పొందలేరు. స్వార్థమే ఈ సమస్యకు మూలం. స్వార్థపరులు తమ గురించి తప్ప మరెవరి పట్లా శ్రద్ధ చూపరు, అయినప్పటికీ తమకు మరియు తమ ఉద్యోగులకు అవసరమైన విశ్రాంతిని కల్పించడం కూడా వారికి కష్టంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ కోసం వారి ఆకలికి హద్దులు లేవు. వారు తమ జీవనోపాధికి మరియు వారి కుటుంబాలకు తగినంతగా ఉండవచ్చు, కానీ వారు తమ కోరికలకు ఎప్పటికీ సరిపోరని వారు నమ్ముతారు. అనేకులు ప్రాపంచిక విషయాలలో ఎంతగా మునిగిపోతారు, వారు దేవుని అనుగ్రహాన్ని మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఈ భూసంబంధమైన అస్తిత్వపు సాధారణ ఆనందాలను కూడా కోల్పోతారు. అటువంటి వ్యక్తుల సంపదను చివరికి వారసత్వంగా పొందిన వారు, తరచుగా దూరపు బంధువులు లేదా అపరిచితులు, అరుదుగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు.
దురాశ సమయం మరియు అలవాటుతో బలపడుతుంది; జీవితాంతం దగ్గర పడుతున్న వారు కూడా అత్యాశకు గురవుతారు. "ఆయన ధనవంతుడు అయినప్పటికీ, మన నిమిత్తము పేదవాడయ్యాడు" అనే వ్యక్తి యొక్క మాదిరిని అనుసరిస్తున్నట్లు చెప్పుకునే వ్యక్తులను సాక్ష్యమివ్వడం నిరుత్సాహపరుస్తుంది, అయినప్పటికీ వారు అవిశ్రాంతంగా సంపదను పోగుచేసుకుంటారు మరియు పోగుచేసుకుంటారు. వారు తమ చర్యలను ఆర్థిక వివేకం మరియు దుబారా యొక్క ప్రమాదాల గురించి క్లిచ్ వాదనలతో సమర్థించుకుంటారు.

పరస్పర సహాయం యొక్క ప్రయోజనాలు. (9-12)
నిశ్చయంగా, నిస్సందేహంగా వారి నిరంతర శ్రమ కంటే నిరుపేదలు తమ ప్రియమైన వారిని ఆదుకోవడానికి శ్రద్ధగా పని చేయడం ద్వారా జీవితంలో గొప్ప సంతృప్తిని పొందుతారు. అన్ని ప్రయత్నాలలో, ఐక్యత విజయం మరియు భద్రతకు దారితీస్తుంది మరియు క్రైస్తవుల ఐక్యతకు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. వారు ప్రోత్సాహం మరియు అవసరమైనప్పుడు, సున్నితమైన దిద్దుబాటు ద్వారా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు. వారు క్రీస్తు ప్రేమ గురించి మాట్లాడినప్పుడు లేదా ఆయన స్తుతులను పాడటంలో కలిసి ఉన్నప్పుడు వారి హృదయాలు వేడెక్కుతాయి. కాబట్టి, క్రైస్తవ సహవాసం కోసం మనకున్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేద్దాం. ఈ విషయాలలో, మనం ఈ ప్రపంచంలో జీవించినంత కాలం కొన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రతిదీ వ్యర్థం కాదు. ఇద్దరు వ్యక్తులు పవిత్ర ప్రేమ మరియు సహవాసంలో సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు, క్రీస్తు తన ఆత్మ ద్వారా వారి వద్దకు వస్తాడు, మూడు రెట్లు బలాన్ని సృష్టిస్తాడు.

రాయల్టీ మార్పులు. (13-16)
మానవులు చాలా అరుదుగా సంతృప్తి చెందుతారు; వారు కొత్తదనం పట్ల మక్కువ కలిగి ఉంటారు. ఇది ఇటీవలి పరిణామం కాదు. పాలకులు కూడా కొన్నిసార్లు తమను తాము సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించిన వారిచే నిర్లక్ష్యం చేయబడతారు; ఇది వ్యర్థం మరియు నిరాశకు మూలం. అయినప్పటికీ, మన రాజైన ప్రభువైన యేసును ఇష్టపూర్వకంగా సేవించే వారు, ఆయనలో ప్రత్యేకంగా ఆనందాన్ని పొందుతారు మరియు ఆయన పట్ల వారి ప్రేమ శాశ్వతత్వం అంతటా బలంగా పెరుగుతుంది.Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |