Job - యోబు 33 | View All

1. యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలన్నియు చెవిని బెట్టుము.

తానేదో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది చెప్పబోతున్నాడని ఎలీహు ఉద్దేశం. యోబు బాధల విషయంలో వచ్చిన సమస్యను తాను పరిష్కరించగలను అనుకుంటున్నాడు. ఈ యువకుడికి తాను జ్ఞానిననీ నీతినిజాయితీలు గలవాడిననీ ఏ సందేహమూ లేదు (యోబు 33:3; యోబు 36:3-4). అయితే ఇతనిలో వినయం లేదని ఇప్పటికే అర్థమైపోతూ ఉంది.

2. ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచున్నది.

3. నామాటలు నా హృదయ యథార్థతను తెలుపుచున్నవినా పెదవులు జ్ఞానమును యథార్థముగా పలుకును.

4. దేవుని ఆత్మ నన్ను సృజించెను సర్వశక్తునియొక్క శ్వాసము నాకు జీవమిచ్చెను

5. నీ చేతనైనయెడల నాకుత్తరమిమ్ము నా యెదుట నీ వాదము సిద్ధపరచుకొనుము వ్యాజ్యె మాడుము.

యోబు 9:32-35 లో యోబు మధ్యవర్తిగా ఎవరన్నా కావాలన్నాడు. దేవుని ఎదుట తన వాదనను వినిపించాలని అతనికి ఉంది గాని తాను పడుతున్న బాధ, తనకు వచ్చిన ఆపదలవల్ల అతనిలో గొప్ప భయం చోటు చేసుకుంది (యోబు 13:20-22). ఇక్కడ ఎలీహు తానే ఆ మధ్యవర్తిగా ఉంటానని చెప్తున్నట్టు ఉంది. యోబు భయం లేకుండా తన వాదనను అతనికి వినిపించవచ్చు.

6. దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే

7. నావలని భయము నిన్ను బెదరించదు నా చెయ్యి నీమీద బరువుగా నుండదు.

8. నిశ్చయముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధ్వని నాకు వినబడెను.

యోబు చెప్పిన విషయాల్లో కొన్ని పొరపాట్లు అని ఎలీహుకు అనిపించింది. వాటిని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు. 10 వ వచనం చివరి భాగంలోనూ, 11 వ వచనంలోనూ యోబు అన్న మాటలనే తిరిగి వినిపిస్తున్నాడు (యోబు 13:24 యోబు 13:27). 9వ వచనంలో యోబు పలికిన కొన్ని మాటలకు తన ఉద్దేశం ప్రకారం ఎలాంటి అర్థం వస్తుందో చెప్తున్నాడు (యోబు 9:21; యోబు 10:7; యోబు 16:16; యోబు 23:10; యోబు 27:5). అయితే యోబు తాను పవిత్రుడిననీ నిష్కళంకుడిననీ ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. తాను అలాంటివాడిని కానని అతనికి బాగా తెలుసు (యోబు 13:26; యోబు 14:4 యోబు 14:16 యోబు 14:17; యోబు 31:33). యోబు మాటలకు యోబు ఉద్దేశించని మరేదో అర్థాన్ని ఇవ్వడంలో ఎలీహు యోబుకు సరైన జవాబు చెప్పలేడన్న విషయం తెలుస్తూ వుంది. అయితే యోబు తన స్నేహితులతో చేసిన వివాదంలో యోబులో కనిపించిన అతి పెద్ద పొరపాటును తేటగా ఎత్తి చూపించాడు ఎలీహు. అదేమంటే దేవుడు అకారణంగా తనపై శత్రుత్వం పెట్టుకున్నాడనీ తనను బంధించి పీడిస్తున్నాడనీ యోబు అన్నాడు.

9. ఏమనగానేను నేరములేని పవిత్రుడను మాలిన్యములేని పాపరహితుడను.

10. ఆయన నామీద తప్పులు పట్టించుటకు సమయము వెదకుచున్నాడు నన్ను తనకు పగవానిగా భావించుచున్నాడు.

11. ఆయన నా కాళ్లను బొండలో బిగించుచున్నాడు. నా త్రోవలన్నిటిని కనిపెట్టుచున్నాడని నీ వను చున్నావు.

12. ఈ విషయములో నీవు న్యాయము కనిపెట్టలేదు నేను నీకు ప్రత్యుత్తరము చెప్పెదను.

ఈ విషయంలో ఎలీహు మాట సరైనదే. దేవుడు మనుషులందరి కంటే గొప్పవాడు, ఆయన పనులన్నిటిలోను న్యాయవంతుడు. తన ప్రవర్తన గురించి మనుషులకు సంజాయిషీ ఇవ్వవలసిన అవసరం దేవునికి లేదు.

13. తన క్రియలలో దేనిగూర్చియు ఆయన ప్రత్యుత్తరమియ్యడు దేవుడు నరులశక్తికిమించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?

14. దేవుడు ఒక్కమారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుష్యులు అది కనిపెట్టరు

యోబు బాధల విషయంలో వచ్చిన సమస్యకు ఎలీహు చూపిస్తున్న పరిష్కారం ఈ వచనాల్లో కనిపిస్తూ వుంది. దేవుడు తన పనుల గురించి మనుషులకు సంజాయిషీ ఇవ్వనప్పటికీ ఆయన మనుషులతో మాట్లాడకుండా మాత్రం ఉండడు. ఆయన కలల్లోనూ, ముఖ్యంగా భయం గొలిపే కలల్లోనూ మాట్లాడతాడు (15,16 వ. సంఖ్యాకాండము 12:6 నోట్‌). దేవుడు శిక్షల ద్వారా, బాధలను పంపడం ద్వారా కూడా మాట్లాడుతాడు (19-22 వ). ఎలీఫజు కూడా మొదటి సారి మాట్లాడినప్పుడు వీటిని ప్రస్తావించాడు (యోబు 4:12-16; యోబు 5:17-18). కానీ ఎలీహు ఈ విషయాల గురించి ఎలీఫజు కంటే మరింత స్పష్టంగా, సవిస్తరంగా చెప్పాడు. యోబు తాను కంటున్న పీడ కలల గురించి, దర్శనాల గురించి (యోబు 7:13-14), నివారణ లేని బాధ గురించీ (యోబు 30:16-17), ఆకలి లేకపోవడం గురించి (యోబు 3:24), కృశించిపోయిన తన దేహస్థితి గురించి (యోబు 16:8; యోబు 19:20) చెప్పాడు. ఎలీహు కూడా స్వప్నాలు, బాధల గురించి అదే ధోరణిలో చెప్తున్నాడు. అంటే తాను చెప్తున్నదంతా యోబు స్వీకరించవలసిందని చెప్తున్నాడన్నమాట. అలాంటి వాటిని దేవుడు పంపిన ఉద్దేశం ఏమిటో యోబుకు చెప్తున్నాడు. భయం గొలిపే కలలూ దుర్భరమైన బాధలూ దేవుని దూతల్లాంటివి. దేవుడు ఆలాంటివాటిని ఏవో మంచి కారణాలను ఆశించే పంపుతుంటాడు. దేవుడు మనుషులను దుర్మార్గంనుండి వారిని తప్పించాలనీ వారి అహంభావాన్ని విరగ్గొట్టాలనీ నాశనం నుంచి వారిని తప్పించాలనీ చూస్తున్నాడు (17,18,29,30 వచనాలు). దీని అర్థం యోబు దుష్టత్వాన్నీ చేశాడనీ గర్వంతో ఉన్నాడనీ అతణ్ణి నాశనం నుంచి తప్పించడం అవసరమనీ ఎలీహు అభిప్రాయం. అంటే ఎలీహు కూడా కొంతవరకు ముగ్గురు స్నేహితులతో ఏకీభవిస్తున్నట్టే. చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఎలీహు చెప్తున్నది చక్కగా ఉంది, చాలామంది విషయంలో అతికినట్టు సరిపోతుంది. కానీ యోబు విషయంలో ఇది ఎంత మాత్రం సరిపోలేదు, సరి గదా యోబు బాధల సమస్యకు పరిష్కారం కాలేదు.

15. మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిద్ర పట్టునప్పుడు కలలో రాత్రి కలుగు స్వప్నములలో

16. నరులు గర్విష్ఠులు కాకుండ చేయునట్లు తాము తలచిన కార్యము వారు మానుకొనచేయునట్లు

17. గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునట్లు కత్తివలన నశింపకుండ వారి ప్రాణమును తప్పించునట్లు

18. ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిద్ధపరచును.

19. వ్యాధిచేత మంచమెక్కుటవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలనను వాడు శిక్షణము నొందును

20. రొట్టెయు రుచిగల ఆహారమును వానికసహ్యమగును

21. వాని శరీరమాంసము క్షీణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన యెముకలు పైకి పొడుచు కొనివచ్చును

22. వాడు సమాధికి సమీపించును వాని ప్రాణము సంహారకులయొద్దకు సమీపించును.

23. నరులకు యుక్తమైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియ జేయుటకువేలాది దూతలలో ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధ్యవర్తియై యుండినయెడల

బాధల ద్వారా బుద్ధి తెచ్చుకున్న మనిషిని ఆ బాధల నుంచి విడిపించేందుకు దేవుడు ఉపయోగించగలిగిన మార్గాన్ని ఎలీహు వర్ణిస్తున్నాడు. 23,24 వచనాల్లో హీబ్రూలో కనిపించే భాషను అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఈ మధ్యవర్తి దేవదూతో లేక మనిషో ఖచ్చితంగా తెలియదు. ఇక్కడి అర్థం ప్రకారం ఆ వ్యక్తి చాలా ప్రత్యేకమైనవాడో (అంటే నూటికి కోటికి ఒకడో) లేక అనేకమంది లాంటివాడో (వెయ్యి మందిలో ఒక మనిషి) తెలుసుకోవడం కష్టంగా ఉంది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న విడుదల వెల ఏమిటో కూడా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఎలీహు తనను తానే ఆ మధ్యవర్తిగా చెప్పుకుంటున్నాడని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు అభిప్రాయపడితే, మరికొందరు పరలోకం నుంచి వచ్చిన దూతను గురించి ఎలీహు అంటున్నాడు అని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరి కొందరైతే ఎలీహు తనకు తెలియకుండానే ఓ భవిష్యద్వాక్కు పలుకుతున్నాడని వ్యాఖ్యానించారు. అంటే దేవునికీ మనిషికీ మధ్యవర్తిగా మనుషుల చెంతకు దేవుని సందేశాన్ని తీసుకువచ్చి మనుషుల విమోచన కోసం తనను తాను విడుదల వెలగా అర్పించుకొన్న క్రీస్తును గురించి ఎలీహు పలుకుతున్నాడని వారి అభిప్రాయం. ఏది ఏమైనా యోబుకు ఆశాభావాన్ని ఎలీహు అందిస్తున్నాడు. శిక్ష ద్వారా దేవుడు యోబుకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటో యోబు వినగలిగితే, విని పశ్చాత్తాపపడితే అతని ఆరోగ్యం తిరిగి చేకూరుతుంది. అతని ఆనందం, నీతి న్యాయాలు, దేవునితో సహవాసం (25,26 వ) తిరిగి సమకూరుతాయి. అప్పుడు యోబు 27,28 వచనాల్లో కనిపించే మనిషిలాగా మాట్లాడతాడని ఎలీహు అభిప్రాయం.

24. దేవుడు వానియందు కరుణ జూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళ్లకుండ వానిని విడిపించును ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరకెనని సెలవిచ్చును.

25. అప్పుడు వాని మాంసము బాలురమాంసముకన్న ఆరో గ్యముగా నుండును. వానికి తన చిన్ననాటిస్థితి తిరిగి కలుగును.

26. వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాక్షించును కావున వాడు ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిర్దోషత్వము ఆయన నరునికి దయచేయును.

27. అప్పుడు వాడు మనుష్యులయెదుట సంతోషించుచు ఇట్లని పలుకును యథార్థమైనదానిని వ్యత్యాసపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన ప్రతికారము నాకు చేయబడ లేదు

28. కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా ప్రాణమును ఆయన విమోచించియున్నాడు నా జీవము వెలుగును చూచుచున్నది.

29. ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునట్లు

30. కూపములోనుండి వారిని మరల రప్పింపవలెనని మానవులకొరకు రెండు సారులు మూడు సారులు ఈ క్రియలన్నిటిని దేవుడు చేయువాడైయున్నాడు.

31. యోబూ, చెవిని బెట్టుము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను మాటలాడెదను.

మాట్లాడదలచుకుంటే మాట్లాడమని యోబుకు అవకాశమిస్తున్నాడు ఎలీహు. యోబు మౌనంగానే ఉన్నాడు. బహుశా ఎలీహు ఇంకా మాట్లాడాలని యోబు ఉద్దేశం కావచ్చు. లేక ఎలీహు చెప్పినదాన్లో కొత్త సంగతి ఏమీ లేదనీ అలాంటి విషయాలకు తాను ఇంతకు ముందే జవాబిచ్చేశాననీ అనుకొని ఉండవచ్చు. తన జ్ఞానంలో ఎలీహుకు ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూచి అతని వినయం గురించి మనకు సందేహం కలగదా?

32. చెప్పవలసిన మాట యేదైన నీకున్నయెడల నాతో ప్రత్యుత్తరము చెప్పుము మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని స్థాపింప గోరుచున్నాను.

33. మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము, నేను నీకు జ్ఞానము బోధించెదను.


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.