Nehemiah - నెహెమ్యా 5 | View All

1. తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భార్యలును కఠినమైన ఫిర్యాదుచేసిరి.

జెరుసలంలో కొనసాగుతున్న ప్రాకారం పని వల్ల ప్రజలు మామూలుగా సంపాదించుకునే ఆదాయం నిలిచి పోయింది. అంతేగాక చాలాకాలం నుంచి ఇతర సమస్యలు ఉన్నాయి. ఫలితమే వచనాల 1-5 లోని ఫిర్యాదులు. ఇక్కడ వెల్లడైన అనైక్యత ఎప్పుడైనా దేవుని పనికి ఆటంకమే.

2. ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమార్తెలును అనేకు లము. అందుచేత మేము తిని బ్రదుకుటకు ధాన్యము మీయొద్ద తీసి కొందుమనిరి.

“ధాన్యం”– అదనంగా నిల్వలు ఉన్నవారు పేదలైన తమ జాతివారికి సహాయం చెయ్యడం వారి విధి – లేవీయకాండము 25:35; ద్వితీయోపదేశకాండము 15:7-8. ఇప్పుడు విశ్వాసుల కర్తవ్యం ఏమిటి? అపో. కార్యములు 24:17; రోమీయులకు 12:8 రోమీయులకు 12:13; 2 కోరింథీయులకు 8:13-14; 2 కోరింథీయులకు 9:12-13; మత్తయి 25:31-46 చూడండి.

3. మరికొందరుక్షామ మున్నందున మా భూములను ద్రాక్షతోటలను మాయిండ్లను కుదువ పెట్టితివిు గనుక మీయొద్ద ధాన్యము తీసికొందు మనిరి.

“కరవు”– ధాన్యం నిల్వలు ఉన్నవారు ఉచితంగా పంచిపెట్టవలసినది పోయి, పేదలనుంచి లాభాలు గుంజుతున్నారు. ఇది అన్యాయం, హృదయ కాఠిన్యం. ఇవి దేవుని తీర్పుకు, శిక్షకు తప్పక గురౌతాయి.

4. మరికొందరురాజుగారికి పన్ను చెల్లించుటకై మా భూములమీదను మా ద్రాక్షతోటలమీదను మేము అప్పు చేసితివిు.

“రాజు వేసిన పన్ను”– యూదులను పరిపాలించే పారసీక రాజులు వారిపై పన్ను విధించారు. ఇది పేదలపై ఆర్థిక భారాన్ని మరింత పెంచింది.

5. మా ప్రాణము మా సహోదరుల ప్రాణమువంటిది కాదా? మా పిల్లలు వారి పిల్లలను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమార్తెలను దాసులగుటకై అప్పగింపవలసి వచ్చెను; ఇప్పటికిని మా కుమార్తె లలో కొందరు దాసత్వములో నున్నారు, మా భూములును మా ద్రాక్షతోటలును అన్యులవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శక్తి చాలకున్నదని చెప్పగా

లేవీయకాండము 25:39-43; ద్వితీయోపదేశకాండము 15:12-18. “విడిపించలేకపోతున్నాం”– అన్ని తరాల్లోనూ పేదలు చేసే న్యాయమైన ఫిర్యాదు ఇది.

6. వారి ఫిర్యాదును ఈ మాటలను నేను వినినప్పుడు మిగుల కోపపడితిని.

“కోపం”– అన్యాయం, హృదయ కాఠిన్యం పై చెయ్యిగా ఉండడం, పేదలూ నిస్సహాయులూ అణచివేతకు గురౌతూ ఉండడం చూస్తే దేవుని హృదయానికి అనుగుణంగా ఉన్న వారికి కోపం రాక మానదు. నిర్గమకాండము 22:22-24; కీర్తనల గ్రంథము 12:5; యెషయా 1:17; యెషయా 3:14-15; ఆమోసు 2:6-7; ఆమోసు 4:1 పోల్చిచూడండి.

7. అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి ప్రధానులను అధికారులను గద్దించిమీరు మీ సహోదరులయొద్ద వడ్డి పుచ్చుకొనుచున్నారని చెప్పి వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును సమకూర్చి

“వడ్డీ”– నిర్గమకాండము 22:25; లేవీయకాండము 25:36-38.

8. అన్యులకు అమ్మబడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శక్తికొలది మేము విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అమ్ముదురా? వారు మనకు అమ్మబడవచ్చునా? అని వారితో చెప్పగా, వారు ఏమియు చెప్పలేక ఊరకుండిరి.

లేవీయకాండము 25:39-42 లేవీయకాండము 25:48. “ఇతర ప్రజలకు”– నిర్గమకాండము 21:8. “ఊరుకొన్నారు”– వారు ఈ విషయంలో దోషులని వారికి తెలుసు. రోమీయులకు 3:19 పోల్చిచూడండి.

9. మరియు నేనుమీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శత్రువులైన అన్యుల నిందనుబట్టి మన దేవునికి భయపడి మీరు ప్రవర్తింప కూడదా?

“దేవుని భయం”– (ఆదికాండము 20:11); (కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14); (కీర్తనల గ్రంథము 111:10); (సామెతలు 1:7) నోట్స్. “నింద”– 2 సమూయేలు 12:14; రోమీయులకు 2:23-24.

10. నేనును నా బంధువులును నా దాసులునుకూడ ఆలాగుననే వారికి సొమ్మును ధాన్యమును అప్పుగా ఇచ్చితివిు; ఆ అప్పు పుచ్చుకొనకుందము.

11. ఈ దినములోనే వారియొద్ద మీరు అపహరించిన భూములను ద్రాక్షతోటలను ఒలీవతోటలను వారి యిండ్లను వారికి అప్పుగా ఇచ్చిన సొమ్ములోను ధాన్యములోను ద్రాక్షారసములోను నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అప్పగించుడని నేను మిమ్మును బతిమాలుచున్నాను అంటిని.

తాము దోషులమని ఒప్పుకుంటే సరిపోదు. తమ పశ్చాత్తాపం యథార్థమైనదని నిరూపించే విధంగా ప్రవర్తించాలి కూడా. అన్యాయంగా తీసుకున్నదానిని ఇచ్చివేయాలని దేవుడు ఎప్పుడూ కోరుతాడు. మత్తయి 3:8; లూకా 19:8; నిర్గమకాండము 22:1; లేవీయకాండము 6:4-5; లేవీయకాండము 24:18 లేవీయకాండము 24:21; 1 సమూయేలు 12:3; {2

12. అందుకు వారునీవు చెప్పినప్రకారమే యివన్నియు ఇచ్చివేసి వారియొద్ద ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగ్దాన ప్రకారము జరిగించుటకు వారిచేత ప్రమాణము చేయించితిని.

“శపథం”– 2 దినవృత్తాంతములు 28:15; ఎజ్రా 10:5.

13. మరియు నేను నా ఒడిని దులిపిఈ ప్రకారమే దేవుడు ఈ వాగ్దానము నెరవేర్చని ప్రతివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునట్లు దులిపివేయును; ఇటువలె వాడు దులిపి వేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెప్పగా, సమాజకులందరు ఆలాగు కలుగునుగాక అని చెప్పి యెహోవాను స్తుతించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొప్పుననే జరిగించిరి.

వారు గనుక పేదలకు సహాయం చెయ్యకపోతే దేవుడు వారినే పేదలుగా చేస్తాడన్నదే ఈ బెదిరింపు. కీర్తనల గ్రంథము 18:25-26 పోల్చిచూడండి.

14. మరియు నేను యూదాదేశములో వారికి అధికారిగా నిర్ణయింపబడినకాలము మొదలుకొని, అనగా అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవత్సరము మొదలుకొని ముప్పదిరెండవ సంవత్సరము వరకు పండ్రెండు సంవత్సరములు అధికారికి రావలసిన సొమ్మును నేనుగాని నా బంధువులుగాని తీసికొనలేదు.

నెహెమ్యాలోని సేవానిరతి ఎలాంటిదో చూడండి. గవర్నరుగా తన హక్కులను ఉపయోగించడం మానుకోవడం ద్వారా అందరికీ ఆదర్శం చూపాడు. అతడు అక్కడ ఉన్నది సేవ చేయడానికి గాని ఇతరులకు భారంగా ఉండడం కోసమూ ధన సంపాదనకు తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం కోసమూ కాదు. పౌలు విధానం కూడా చూడ

15. అయితే నాకు ముందుగానుండిన అధికారులు జనులయొద్ద నుండి ఆహారమును ద్రాక్షారసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచ్చిరి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద భారము మోపుచు వచ్చిరి, అయితే దేవుని భయము చేత నేనాలాగున చేయలేదు.

16. ఇదియుగాక నేను ఈ గోడపని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు వచ్చిరి.

“భూమి”– నెహెమ్యా దృష్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాల పైనే ఉంది గాని ఇహలోక లాభాలపై కాదు. పౌలు చూపిన ఆదర్శం కూడా ఇంతే. ఇలాంటివారు చూపిన ఆదర్శాన్ని అనుసరించడానికి ఆతురతతో ఉందాము.

17. భూమి సంపాదించుకొనినవారము కాము; నా భోజనపు బల్లయొద్ద మా చుట్టునున్న అన్యజనులలోనుండి వచ్చిన వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది కూర్చునియుండిరి.

18. నా నిమిత్తము ప్రతి దినము ఒక యెద్దును శ్రేష్ఠమైన ఆరు గొఱ్ఱెలును సిద్ధము చేయబడెను. ఇవియుగాక కోళ్లను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన ద్రాక్షారసములను సిద్ధము చేసితిని. ఈ ప్రకారముగా చేసినను ఈ జనుల దాసత్వము బహు కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి రావలసిన సొమ్మును నేను అపేక్షింపలేదు.

గవర్నరుగా అతడు ఇతరులకు ఆతిథ్యం చేయవలసి ఉంది. అందులో కూడా అధికారిగా తనకు న్యాయంగా రావలసిన వాటిని తీసుకోలేదు. అతని దృష్టంతా ప్రజాక్షేమం గురించే, జేబులు ఎలా నింపుకోవాలా అని కాదు.

19. నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబట్టి నాకు మేలు కలుగు నట్లుగా నన్ను దృష్టించుము.

“జ్ఞాపకముంచుకొని”– నెహెమ్యా 13:14 నెహెమ్యా 13:22 నెహెమ్యా 13:31; 2 రాజులు 20:3; హెబ్రీయులకు 6:10. నెహెమ్యా ఉద్దేశంలో కటాక్షం అంటే ఇహలోక సంబంధమైన ప్రతిఫలం కాదు. తన పనిని పూర్తి చేయడానికీ దేవుణ్ణి గౌరవించడానికీ ఆయన ముఖకాంతిని తాను అనుభవించడానికీ దేవుని కృప, బలం పొందడం.


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.