Nehemiah - నెహెమ్యా 5 | View All

1. తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భార్యలును కఠినమైన ఫిర్యాదుచేసిరి.

1. Then there arose a great cry of the people and of their wives against their brothers the Yehudim.

2. ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమార్తెలును అనేకు లము. అందుచేత మేము తిని బ్రదుకుటకు ధాన్యము మీయొద్ద తీసి కొందుమనిరి.

2. For there were that said, We, our sons and our daughters, are many: let us get grain, that we may eat and live.

3. మరికొందరుక్షామ మున్నందున మా భూములను ద్రాక్షతోటలను మాయిండ్లను కుదువ పెట్టితివిు గనుక మీయొద్ద ధాన్యము తీసికొందు మనిరి.

3. Some also there were that said, We are mortgaging our fields, and our vineyards, and our houses: let us get grain, because of the dearth.

4. మరికొందరురాజుగారికి పన్ను చెల్లించుటకై మా భూములమీదను మా ద్రాక్షతోటలమీదను మేము అప్పు చేసితివిు.

4. There were also that said, We have borrowed money for the king's tribute on our fields and our vineyards.

5. మా ప్రాణము మా సహోదరుల ప్రాణమువంటిది కాదా? మా పిల్లలు వారి పిల్లలను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమార్తెలను దాసులగుటకై అప్పగింపవలసి వచ్చెను; ఇప్పటికిని మా కుమార్తె లలో కొందరు దాసత్వములో నున్నారు, మా భూములును మా ద్రాక్షతోటలును అన్యులవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శక్తి చాలకున్నదని చెప్పగా

5. Yet now our flesh is as the flesh of our brothers, our children as their children: and, behold, we bring into bondage our sons and our daughters to be servants, and some of our daughters are brought into bondage already: neither is it in our power to help it; for other men have our fields and our vineyards.

6. వారి ఫిర్యాదును ఈ మాటలను నేను వినినప్పుడు మిగుల కోపపడితిని.

6. I was very angry when I heard their cry and these words.

7. అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి ప్రధానులను అధికారులను గద్దించిమీరు మీ సహోదరులయొద్ద వడ్డి పుచ్చుకొనుచున్నారని చెప్పి వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును సమకూర్చి

7. Then I consulted with myself, and contended with the nobles and the rulers, and said to them, You exact usury, everyone of his brother. I held a great assembly against them.

8. అన్యులకు అమ్మబడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శక్తికొలది మేము విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అమ్ముదురా? వారు మనకు అమ్మబడవచ్చునా? అని వారితో చెప్పగా, వారు ఏమియు చెప్పలేక ఊరకుండిరి.

8. I said to them, We after our ability have redeemed our brothers the Yehudim, that were sold to the nations; and would you even sell your brothers, and should they be sold to us? Then held they their shalom, and found never a word.

9. మరియు నేనుమీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శత్రువులైన అన్యుల నిందనుబట్టి మన దేవునికి భయపడి మీరు ప్రవర్తింప కూడదా?

9. Also I said, The thing that you do is not good: ought you not to walk in the fear of our God, because of the reproach of the nations our enemies?

10. నేనును నా బంధువులును నా దాసులునుకూడ ఆలాగుననే వారికి సొమ్మును ధాన్యమును అప్పుగా ఇచ్చితివిు; ఆ అప్పు పుచ్చుకొనకుందము.

10. I likewise, my brothers and my servants, do lend them money and grain. Please let us leave off this usury.

11. ఈ దినములోనే వారియొద్ద మీరు అపహరించిన భూములను ద్రాక్షతోటలను ఒలీవతోటలను వారి యిండ్లను వారికి అప్పుగా ఇచ్చిన సొమ్ములోను ధాన్యములోను ద్రాక్షారసములోను నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అప్పగించుడని నేను మిమ్మును బతిమాలుచున్నాను అంటిని.

11. Please restore to them, even this day, their fields, their vineyards, their olive groves, and their houses, also the hundredth part of the money, and of the grain, the new wine, and the oil, that you exact of them.

12. అందుకు వారునీవు చెప్పినప్రకారమే యివన్నియు ఇచ్చివేసి వారియొద్ద ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగ్దాన ప్రకారము జరిగించుటకు వారిచేత ప్రమాణము చేయించితిని.

12. Then said they, We will restore them, and will require nothing of them; so will we do, even as you say. Then I called the Kohanim, and took an oath of them, that they would do according to this promise.

13. మరియు నేను నా ఒడిని దులిపిఈ ప్రకారమే దేవుడు ఈ వాగ్దానము నెరవేర్చని ప్రతివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునట్లు దులిపివేయును; ఇటువలె వాడు దులిపి వేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెప్పగా, సమాజకులందరు ఆలాగు కలుగునుగాక అని చెప్పి యెహోవాను స్తుతించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొప్పుననే జరిగించిరి.

13. Also I shook out my lap, and said, So God shake out every man from his house, and from his labor, that doesn't perform this promise; even thus be he shaken out, and emptied. All the assembly said, Amein, and praised the LORD. The people did according to this promise.

14. మరియు నేను యూదాదేశములో వారికి అధికారిగా నిర్ణయింపబడినకాలము మొదలుకొని, అనగా అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవత్సరము మొదలుకొని ముప్పదిరెండవ సంవత్సరము వరకు పండ్రెండు సంవత్సరములు అధికారికి రావలసిన సొమ్మును నేనుగాని నా బంధువులుగాని తీసికొనలేదు.

14. Moreover from the time that I was appointed to be their governor in the land of Yehudah, from the twentieth year even to the two and thirtieth year of Artachshasta the king, that is, twelve years, I and my brothers have not eaten the bread of the governor.

15. అయితే నాకు ముందుగానుండిన అధికారులు జనులయొద్ద నుండి ఆహారమును ద్రాక్షారసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచ్చిరి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద భారము మోపుచు వచ్చిరి, అయితే దేవుని భయము చేత నేనాలాగున చేయలేదు.

15. But the former governors who were before me were chargeable to the people, and took of them bread and wine, besides forty shekels of silver; yes, even their servants bore rule over the people: but I didn't do so, because of the fear of God.

16. ఇదియుగాక నేను ఈ గోడపని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు వచ్చిరి.

16. Yes, also I continued in the work of this wall, neither bought we any land: and all my servants were gathered there to the work.

17. భూమి సంపాదించుకొనినవారము కాము; నా భోజనపు బల్లయొద్ద మా చుట్టునున్న అన్యజనులలోనుండి వచ్చిన వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది కూర్చునియుండిరి.

17. Moreover there were at my table, of the Yehudim and the rulers, one hundred fifty men, besides those who came to us from among the nations that were round about us.

18. నా నిమిత్తము ప్రతి దినము ఒక యెద్దును శ్రేష్ఠమైన ఆరు గొఱ్ఱెలును సిద్ధము చేయబడెను. ఇవియుగాక కోళ్లను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన ద్రాక్షారసములను సిద్ధము చేసితిని. ఈ ప్రకారముగా చేసినను ఈ జనుల దాసత్వము బహు కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి రావలసిన సొమ్మును నేను అపేక్షింపలేదు.

18. Now that which was prepared for one day was one ox and six choice sheep; also fowls were prepared for me, and once in ten days store of all sorts of wine: yet for all this I didn't demand the bread of the governor, because the bondage was heavy on this people.

19. నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబట్టి నాకు మేలు కలుగు నట్లుగా నన్ను దృష్టించుము.

19. Remember to me, my God, for good, all that I have done for this people.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదులు మనోవేదనల గురించి ఫిర్యాదు చేస్తారు. (1-5) 
వ్యక్తులు పేదవారి పట్ల ధిక్కారాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా వారి తోటి మానవులను బలిపశువులను చేస్తారు, తద్వారా వారిని ఉనికిలోకి తెచ్చిన సంస్థను విమర్శిస్తారు. అలాంటి ప్రవర్తన ఎవరి సున్నితత్వానికి భంగం కలిగిస్తుంది, అయినప్పటికీ బహిరంగంగా క్రైస్తవులుగా గుర్తించే వారు ఆచరించినప్పుడు అది మరింత అసహ్యంగా మారుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అసంఖ్యాకమైన వ్యక్తులు అనుభవిస్తున్న ఇబ్బందులకు విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, అణచివేతను ఎదుర్కొంటున్న వారి పట్ల సానుభూతి చూపడం చాలా ముఖ్యం. భారాన్ని మోస్తున్న వారికి మన ప్రార్థనలు మరియు సహాయాన్ని అందిస్తూ వారి కష్టాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం కృషి చేయాలి. అయితే, కనికరాన్ని ప్రదర్శించడానికి నిరాకరించే వారు ఎలాంటి దయ లేని తీర్పును ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.

నెహెమ్యా మనోవేదనలను పరిష్కరిస్తాడు. (6-13) 
నెహెమ్యా యెరూషలేము గోడలను ఎంత ఎత్తుగా, పటిష్టంగా లేదా పటిష్టంగా నిర్మించినప్పటికీ, అన్యాయాలు ప్రబలంగా ఉన్నంత కాలం నగరం యొక్క భద్రత రాజీపడుతుందని గ్రహించాడు. వ్యక్తులను సంస్కరించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం వారి నైతిక దిక్సూచిని నిమగ్నం చేయడం. అధిక శక్తి పట్ల గౌరవాన్ని స్వీకరించడం ప్రాపంచిక సముపార్జనల ప్రలోభాలను నిరోధిస్తుంది మరియు ఒకరి సోదరుల పట్ల క్రూరత్వాన్ని నిరోధిస్తుంది.
దాని అనుచరులు భౌతికవాదం మరియు నిష్కపటత్వాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు మతం గణనీయమైన విమర్శలను ఎదుర్కొంటుంది. తమ హక్కులను తీవ్రంగా నొక్కిచెప్పేవారు, కానీ ఇతరులను తమ హక్కులను వదులుకునేలా ప్రోత్సహించడానికి పోరాడే వారు నిరుత్సాహకరమైన దయతో అలా చేస్తారు. స్వీయ-కేంద్రీకృత వ్యక్తులతో చర్చిస్తున్నప్పుడు, ఉదారతను ప్రదర్శించే వారి ప్రవర్తనతో వారి ప్రవర్తనను సరిదిద్దడం ప్రయోజనకరమని రుజువు చేస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, 2 కొరింథీయులు 8:9లో విశదీకరించబడినట్లుగా, సంపన్నుడైనప్పటికీ, మన కొరకు ఇష్టపూర్వకంగా పేదరికాన్ని స్వీకరించిన వ్యక్తిని సూచించడానికి అంతిమ ఉదాహరణ.
వారి కమిట్‌మెంట్‌కు అనుగుణంగా నడుచుకున్నారు. మంచి వాగ్దానాలకు విలువ ఉన్నప్పటికీ, ఆ వాగ్దానాల అమలుకు మరింత ప్రాముఖ్యత ఉంది.

నెహెమ్యా సహనం. (14-19)
దేవుని పట్ల నిజమైన భక్తిని కలిగి ఉన్నవారు క్రూరత్వానికి లేదా అన్యాయానికి ఎన్నటికీ సాహసించరు. అధికార స్థానాలను ఆక్రమించే వారు తమ పాత్రలు వ్యక్తిగత సుసంపన్నత కోసం కాకుండా దయతో కూడిన ప్రయోజనాల కోసం నియమించబడ్డాయని గుర్తించనివ్వండి. నెహెమ్యా దేవునికి తన ప్రార్థనలో ఈ భావాన్ని వ్యక్తపరిచాడు, దైవిక అనుగ్రహానికి అర్హతను నొక్కిచెప్పడానికి కాదు, కానీ అతను గౌరవం కోసం త్యాగం చేసిన మరియు ఖర్చు చేసిన వాటికి పరిహారంగా దేవునిపై మాత్రమే ఆధారపడడాన్ని నొక్కిచెప్పాడు.
నెహెమ్యా మాటలు మరియు చర్యలు నిస్సందేహంగా అతని స్వంత పాపపు స్వభావం యొక్క స్వీయ-అవగాహన నుండి ఉద్భవించాయి. అతని ఉద్దేశ్యం బాధ్యతగా ప్రతిఫలాన్ని కోరడం కాదు, కానీ భగవంతుడు తన లక్ష్యం కోసం శిష్యుడికి ఇచ్చిన ఒక కప్పు చల్లటి నీళ్ల వంటి సాధారణ నైవేద్యాన్ని దయతో అంగీకరించే పద్ధతిలో. హృదయంలో దేవుని పట్ల ఉన్న ప్రగాఢమైన భయం మరియు ప్రేమ, తోటి విశ్వాసుల పట్ల నిజమైన ప్రేమతో సహజంగానే సద్గుణ చర్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ లక్షణాలు సమర్థించే విశ్వాసానికి ప్రామాణికమైన సూచికలుగా పనిచేస్తాయి మరియు మన సయోధ్య ఉన్న సృష్టికర్త తన ప్రజలకు వారి సహకారాన్ని గౌరవిస్తూ, అలాంటి వ్యక్తిత్వాన్ని అనుకూలంగా పరిగణిస్తాడు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |