Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 34 | View All

1. యోషీయా యేలనారంభించినప్పుడు ఎనిమిదేండ్ల వాడై యెరూషలేములో ముప్పది యొక సంవత్సరము ఏలెను.

1. Josiah was eight years old when he became king, and he ruled thirty-one years in Jerusalem.

2. అతడు యెహోవా దృష్టికి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన ప్రవర్తనకు సరిగా ప్రవర్తించెను.

2. He did what the Lord said was right. He lived as his ancestor David had lived, and he did not stop doing what was right.

3. తన యేలుబడి యందు ఎనిమిదవ సంవత్సరమున తానింకను బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొక్క దేవునియొద్ద విచారించుటకు పూనుకొనినవాడై, పండ్రెండవయేట ఉన్నతస్థలములను దేవతాస్తంభములను పడగొట్టి, చెక్కిన విగ్రహములను పోతవిగ్రహములను తీసివేసి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవిత్రముచేయ నారంభించెను.

3. In his eighth year as king while he was still young, Josiah began to obey the God of his ancestor David. In his twelfth year as king, Josiah began to remove from Judah and Jerusalem the gods, the places for worshiping gods, the Asherah idols, and the wooden and metal idols.

4. అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను పడగొట్టి, వాటిపైన ఉన్న సూర్య దేవతల విగ్రహములను అతని ఆజ్ఞచొప్పున నరికివేసి, దేవతా స్తంభములను చెక్కిన విగ్రహములను పోత విగ్రహములను తుత్తునియలుగా కొట్టి చూర్ణముచేసి, వాటికి బలులు అర్పించినవారి సమాధులమీద చల్లి వేసిరి.

4. The people tore down the altars for the Baal gods as Josiah directed. Then Josiah cut down the incense altars that were above them. He broke up the Asherah idols and the wooden and metal idols and beat them into powder. Then he sprinkled the powder on the graves of the people who had offered sacrifices to these gods.

5. బయలుదేవత యాజకుల శల్యములను బలిపీఠములమీద అతడు కాల్పించి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవిత్రపరచెను.

5. He burned the bones of their priests on their own altars. So Josiah removed idol worship from Judah and Jerusalem,

6. ఆ ప్రకారము అతడు మనష్షే ఎఫ్రాయిము షిమ్యోను దేశములవారి పట్టణములలోను, నఫ్తాలి మన్యమునందును, చుట్టుపట్లనున్న పాడుస్థలములన్నిటను బలిపీఠములను పడ గొట్టెను.

6. and from the towns in the areas of Manasseh, Ephraim, and Simeon all the way to Naphtali, and in the ruins near these towns.

7. బలిపీఠములను దేవతా స్తంభములను పడగొట్టి చెక్కిన విగ్రహములను చూర్ణముచేసి, ఇశ్రాయేలీయుల దేశమంతటనున్న సూర్యదేవతా విగ్రహములన్నిటిని నరికి వేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చెను.

7. Josiah broke down the altars and Asherah idols and beat the idols into powder. He cut down all the incense altars in all of Israel. Then he went back to Jerusalem.

8. అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవత్సరమున, దేశమును మందిరమును పవిత్రపరచుటయైన తరువాత, అతడు అజల్యా కుమారుడైన షాఫానును, పట్టాణాధిపతి యైన మయశేయాను, రాజ్యపు దస్తావేజులమీదనున్న యోహాహాజు కుమారుడగు యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను.

8. In Josiah's eighteenth year as king, he made Judah and the Temple pure again. He sent Shaphan son of Azaliah, Maaseiah the city leader, and Joah son of Joahaz the recorder to repair the Temple of the Lord, the God of Josiah.

9. వారు ప్రధానయాజకుడైన హిల్కీయాయొద్దకు వచ్చి, ద్వారపాలకులైన లేవీయులు మనష్షే ఎఫ్రాయిమీయుల దేశములయందు ఇశ్రాయేలువారిలో శేషించియున్న వారందరియొద్దనుండియు,యూదా బెన్యామీనీయులందరి యొద్ద నుండియు కూర్చి,దేవుని మందిరములోనికి తీసికొని వచ్చిన ద్రవ్యమును అతనికి అప్పగించిరి.

9. These men went to Hilkiah the high priest and gave him the money the Levite gatekeepers had gathered from the people of Manasseh, Ephraim, and all the Israelites who were left alive, and also from all the people of Judah, Benjamin, and Jerusalem. This is the money they had brought into the Temple of God.

10. వారు దానిని యెహోవా మందిరపు పనిమీదనున్న పైవిచారణకర్తల కియ్యగా, దాని బాగుచేయుటకును, యూదా రాజులు పాడుచేసిన యిండ్లకు దూలములను అమర్చుటకును

10. Then the Levites gave it to the supervisors of the work on the Temple of the Lord, and they paid the workers who rebuilt and repaired the Temple.

11. చెక్కిన రాళ్లను జోడింపుపనికి మ్రానులను కొనుటకై యెహోవా మందిరమునందు పనిచేయువారికిని శిల్పకారుల కును దాని నిచ్చిరి.

11. They gave money to carpenters and builders to buy cut stone and wood. The wood was used to rebuild the buildings and to make beams for them, because the kings of Judah had let the buildings fall into ruin.

12. ఆ మనుష్యులు ఆ పనిని నమ్మకముగా చేసిరి. వారి మీది పైవిచారణకర్తలు ఎవరనగా, మెరా రీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబద్యా అనువారును, పని నడిపించుటకు ఏర్పడిన కహాతీయులగు జెకర్యా మెషు ల్లాము అనువారును, లేవీయులలో వాద్యప్రవీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి.

12. The men did their work well. Their supervisors were Jahath and Obadiah, who were Levites from the family of Merari, and Zechariah and Meshullam, who were from the family of Kohath. These Levites were all skilled musicians.

13. మరియు బరువులు మోయు వారిమీదను, ప్రతివిధమైన పని జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పైవిచారణకర్త లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో లేఖకులును పరిచారకులును ద్వారపాలకులు నైనవారు ఆయా పనులమీద నియమింపబడిరి.

13. They were also in charge of the workers who carried loads and all the other workers. Some Levites worked as secretaries, officers, and gatekeepers.

14. యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన ద్రవ్యమును బయటికి తీసికొని వచ్చినప్పుడు,మోషేద్వారా యెహోవా దయచేసిన ధర్మ శాస్త్రముగల గ్రంథము యాజకుడైన హిల్కీయాకు కన బడెను.

14. The Levites brought out the money that was in the Temple of the Lord. As they were doing this, Hilkiah the priest found the Book of the Lord's Teachings that had been given through Moses.

15. అప్పుడు హిల్కీయాయెహోవా మందిరమందు ధర్మశాస్త్రముగల గ్రంథము నాకు దొరికెనని శాస్త్రియగు షాఫానుతో చెప్పి ఆ గ్రంథమును షాఫానుకు అప్ప గించెను.

15. Hilkiah said to Shaphan the royal secretary, 'I've found the Book of the Teachings in the Temple of the Lord!' Then he gave it to Shaphan.

16. షాఫాను ఆ గ్రంథమును రాజునొద్దకు తీసికొని పోయి రాజుతో ఇట్లనెనునీ సేవకులకు నీవు ఆజ్ఞాపించిన దంతయు వారు చేయుచున్నారు.

16. Shaphan took the book to the king and reported to Josiah, 'Your officers are doing everything you told them to do.

17. యెహోవా మందిరము నందు దొరికిన ద్రవ్యమును వారు పోగుచేసి పైవిచారణ కర్తల చేతికిని పనివారి చేతికిని దాని అప్పగించియున్నారు.

17. They have paid out the money that was in the Temple of the Lord and have given it to the supervisors and the workers.'

18. మరియు యాజకుడైన హిల్కీయా నాకు ఒక గ్రంథము ఇచ్చెనని రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, శాస్త్రియగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను.

18. Then Shaphan the royal secretary told the king, 'Hilkiah the priest has given me a book.' And Shaphan read from the book to the king.

19. అతడు ధర్మశాస్త్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన వస్త్రములను చింపుకొని

19. When the king heard the words of the Teachings, he tore his clothes to show how upset he was.

20. హిల్కీయాకును, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా కుమారుడైన అబ్దోనుకును, శాస్త్రియగు షాఫానుకును, రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజ్ఞ ఇచ్చెను

20. He gave orders to Hilkiah, Ahikam son of Shaphan, Acbor son of Micaiah, Shaphan the royal secretary, and Asaiah, the king's servant. These were the orders:

21. మీరు వెళ్లి దొరకిన యీ గ్రంథములోని మాటలవిషయమై నాకొరకును, ఇశ్రాయేలు యూదావారిలో శేషించి యున్నవారికొరకును యెహోవాయొద్ద విచారించుడి. మన పితరులు ఈ గ్రంథమునందు వ్రాయబడియున్న సమస్తమును అనుసరింపకయు, యెహోవా ఆజ్ఞలను గైకొన కయు నుండిరి గనుక యెహోవా కోపము మనమీదికి అత్యధికముగా వచ్చియున్నది.

21. Go and ask the Lord about the words in the book that was found. Ask for me and for the people who are left alive in Israel and Judah. The Lord is very angry with us, because our ancestors did not obey the Lord's word; they did not do everything this book says to do.'

22. అప్పుడు హిల్కీయాయును రాజు నియమించినవారును సంగతినిగూర్చి విచారణచేయుటకై హర్హషుకు పుట్టిన తిక్వా కుమారుడును వస్త్రశాలకు పైవిచారణకర్తయునగు షల్లూముయొక్క భార్యయైన హుల్దా అను ప్రవక్త్రియొద్దకు పోయిరి. ఆమె అప్పుడు యెరూషలేమునకు చేరిన యుప భాగములో కాపురముండెను. వారు ఆమెతో సంగతి చెప్పగా

22. So Hilkiah and those the king sent with him went to talk to Huldah the prophetess. She was the wife of Shallum son of Tikvah, the son of Harhas, who took care of the king's clothes. Huldah lived in Jerusalem, in the new area of the city.

23. ఆమె వారితో ఇట్లనెనుఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా

23. She said to them, 'This is what the Lord, the God of Israel, says: Tell the man who sent you to me,

24. ఆల కించుడి, నేను ఈ స్థలముమీదికిని దాని కాపురస్థులమీదికిని యూదారాజు సముఖమున చదివి వినిపింపబడిన గ్రంథమునందు వ్రాయబడియున్న శాపములన్నిటిని రప్పిం చెదను.

24. 'This is what the Lord says: I will bring trouble to this place and to the people living here. I will bring all the curses that are written in the book that was read to the king of Judah.

25. వారు నన్ను విసర్జించి యితర దేవతలకు ధూపము వేసి, తమ చేతిపనులవలన నాకు కోపము పుట్టించి యున్నారు గనుక నా కోపము ఈ స్థలముమీద మితి లేకుండ కుమ్మరింపబడును. నాయొద్దకు మిమ్మును పంపిన వానికి ఈ వార్త తెలుపుడి.

25. The people of Judah have left me and have burned incense to other gods. They have made me angry by all the evil things they have made. So I will punish them in my anger, which will not be put out.'

26. మరియయెహోవాయొద్ద విచారించుడని మిమ్మును పంపిన యూదారాజుకు మీరు ఈ మాట తెలియజెప్పుడినీవు ఎవనిమాటలు విని యున్నావో ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన ఆ యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా

26. Tell the king of Judah, who sent you to ask the Lord, 'This is what the Lord, the God of Israel, says about the words you heard:

27. నీ మనస్సు మెత్తనిదై యీ స్థలముమీదను దాని కాపురస్థులమీదను దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినప్పుడు నా సన్నిధిని నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని నీ వస్త్రములు చింపుకొని నా సన్నిధిని కన్నీరు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని.

27. When you heard my words against this place and its people, you became sorry for what you had done and you humbled yourself before me. You tore your clothes to show how upset you were, and you cried in my presence. This is why I have heard you, says the Lord.

28. నేను నీ పితరులయొద్ద నిన్ను చేర్చుదును;నెమ్మదిగలవాడవై నీవు నీ సమాధిలోనికి చేర్చబడుదువు; ఈ స్థలముమీదికిని దాని కాపురస్థులమీదికిని నేను రప్పించు అపాయము నీవు కన్నులార చూడవు.

28. So I will let you die and be buried in peace. You won't see all the trouble I will bring to this place and the people living here.'' So they took her message back to the king.

29. వారు రాజునొద్దకు ఈ వర్తమానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా యెరూషలేములోని పెద్దలనందరిని పిలువ నంపించి

29. Then the king gathered all the older leaders of Judah and Jerusalem together.

30. వారిని సమకూర్చెను. రాజును, యూదా వారందరును, యెరూషలేము కాపురస్థులును, యాజ కులును, లేవీయులును, జనులలో పిన్నపెద్దలందరును యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిర మందు దొరకిన నిబంధన గ్రంథపు మాటలన్నియు వారికి వినిపింపబడెను.

30. He went up to the Temple of the Lord, and all the people from Judah and from Jerusalem went with him. The priests, the Levites, and all the people -- from the most important to the least important -- went with him. He read to them all the words in the Book of the Agreement that was found in the Temple of the Lord.

31. పిమ్మట రాజు తన స్థలమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను అనుసరించుచు, ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను శాసనములను కట్టడలను పూర్ణమనస్సుతోను పూర్ణహృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గ్రంథమందు వ్రాయబడిన నిబంధన మాటల ప్రకారముగా ప్రవర్తించుదునని యెహోవా సన్నిధిని నిబంధన చేసికొనెను.

31. The king stood by his pillar and made an agreement in the presence of the Lord to follow the Lord and obey his commands, rules, and laws with his whole being and to obey the words of the agreement written in this book.

32. మరియు అతడు యెరూషలేమునందున్న వారినందరిని బెన్యామీనీ యులనందిరిని అట్టి నిబంధనకు ఒప్పుకొన జేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురస్థులు తమ పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన ప్రకారము ప్రవర్తించిరి.

32. Then Josiah made all the people in Jerusalem and Benjamin promise to accept the agreement. So the people of Jerusalem obeyed the agreement of God, the God of their ancestors.

33. మరియయోషీయా ఇశ్రాయేలీయులకు చెందిన దేశములన్నిటిలోనుండి హేయ మైన విగ్రహములన్నిటిని తీసివేసి, ఇశ్రాయేలీయులందరును తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించునట్లు చేసెను. అతని దినములన్నియు వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను అనుసరించుట మానలేదు.

33. And Josiah threw out the hateful idols from all the land that belonged to the Israelites. He led everyone in Israel to serve the Lord their God. While Josiah lived, the people obeyed the Lord, the God of their ancestors.



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 34 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదాలోయోషీయా మంచి పాలన.

బాల్యంలో ప్రారంభ సంవత్సరాలు మన తోటి జీవుల సంక్షేమానికి దోహదపడవు కాబట్టి, మన ప్రారంభ యవ్వనం దేవునికి అంకితం చేయడం సముచితం. అలా చేయడం ద్వారా, మన జీవితంలో మిగిలి ఉన్న పరిమిత సమయాన్ని వృధా చేయడాన్ని మేము నివారిస్తాము. ప్రభువును వెదకాలని ఎంచుకునే వారు మరియు వారి నిర్మాణ సంవత్సరాల్లో ఉద్దేశ్యపు జీవితానికి సిద్ధపడేవారు నిజంగా అదృష్టవంతులు మరియు తెలివైనవారు. ఇతరులు పాపభరితమైన ఆనందాలను వెంబడిస్తూ, హానికరమైన అలవాట్లను స్వీకరించి, హానికరమైన సంబంధాలను ఏర్పరుచుకుంటూ ఉండవచ్చు, ముందుగా పుణ్యం యొక్క మార్గాన్ని ప్రారంభించిన వారు అపరిమితమైన ప్రయోజనాలను అనుభవిస్తారు. అటువంటి ఎంపిక యొక్క విలువ తగినంతగా వ్యక్తీకరించబడదు; అది దుఃఖాన్ని నివారిస్తుంది మరియు శుభాలకు దారితీస్తుంది.
శ్రద్ధగల స్వీయ-పరిశీలన మరియు జాగరూకత ద్వారా, మన స్వంత హృదయాలలోని మోసాన్ని మరియు దుష్టత్వాన్ని, అలాగే మన జీవితాల్లో వ్యాపించే పాపాన్ని గుర్తించగలుగుతాము. ఈ సాక్షాత్కారము దేవుని యెదుట మనలను మనము తగ్గించుకొనుటకు మరియు ఆయన మార్గనిర్దేశమును కోరుట ద్వారా యోషీయా యొక్క ఉదాహరణను అనుకరించుటకు మనలను ప్రేరేపిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ప్రకరణం విశ్వాసులను మరణానికి భయపడవద్దని ప్రోత్సహిస్తుంది, కానీ రాబోయే చెడుల నుండి విముక్తిగా దానిని స్వాగతించండి. సంస్కరణల లక్ష్యంతో చేసిన ప్రయత్నాలను విస్మరించడం అనేది ప్రజల పతనాన్ని వేగవంతం చేయడానికి మరియు వారిని నాశనానికి పక్వానికి తీసుకురావడానికి ఖచ్చితంగా మార్గం. దురభిప్రాయం ఉండనివ్వండి-దేవుడిని మోసం చేయలేడు లేదా అపహాస్యం చేయలేడు. అపరాధాలు మరియు పాపాలలో చిక్కుకున్న వారిని పునరుత్థానం చేసే వ్యక్తి యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా మాత్రమే మన ప్రేమ ప్రవాహాలు దారి మళ్లించబడతాయి.
లేత సంవత్సరాల నుండి, రక్షకుని తెలుసుకోవాలని మరియు ప్రేమించాలని ప్రయత్నించే వారికి ప్రభువు ప్రసాదించిన కృపలో మనం ఒక ప్రత్యేక సౌందర్యాన్ని చూస్తాము. పై నుండి పగటి వసంతుడైన యేసు మీ జీవితాన్ని తన సన్నిధితో అలంకరించారా? జోషియా లాగా, ఈ ప్రకాశించే మరియు జీవితాన్ని ఇచ్చే శక్తి గురించి మీ అవగాహనను మీ యవ్వనంలో గుర్తించగలరా? ఓహ్, ఉనికిలో ఉన్న తొలి క్షణాల నుండి యేసుతో తనను తాను పరిచయం చేసుకోవడంలో వర్ణించలేని ఆనందం!


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |