Kings II - 2 రాజులు 5 | View All

1. సిరియారాజు సైన్యాధిపతియైన నయమాను అను నొక డుండెను. అతనిచేత యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసి యుండెను గనుక అతడు తన యజ మానుని దృష్టికి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాక్రమశాలియై యుండెను గాని అతడు కుష్ఠ రోగి.
లూకా 4:27

“నయమాను”– లూకా 4:27. “విజయం”– సిరియా ఇస్రాయేల్‌లాగా దేవుడెన్నుకొన్న దేశం కాదు. సాధారణంగా ఇస్రాయేల్‌కు విరోధంగా ఉండేది. అది విగ్రహపూజ చేసే జాతి. వారికి కలిగిన విజయాలు తమ దేవుళ్ళ శక్తివల్ల కలిగాయని వారు భావించేవారు. అయితే విజయాన్ని ఇచ్చినది యెహోవా అని గమనించండి. దేవుడు లోకమంతటిపై సర్వాధికారి. అన్ని దేశాలపైనా తన చిత్తాన్ని జరిగిస్తాడు (దానియేలు 4:35). “కుష్ఠురోగి”– లేవీయకాండము 13:1 దగ్గర నోట్స్.

2. సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశ్రా యేలు దేశముమీదికి పోయి యుండిరి. వారచ్చటనుండి యొక చిన్నదాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భార్యకు పరిచారము చేయుచుండెను.

3. అదిషోమ్రో నులోనున్న ప్రవక్తదగ్గర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును బాగుచేయునని తన యజమానురాలితో అనెను.

“ప్రవక్త”– ఎలీషా.

4. నయమాను రాజునొద్దకు పోయి ఇశ్రాయేలు దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను అతనికి తెలియజేయగా

5. సిరియా రాజునేను ఇశ్రాయేలు రాజునకు దూతచేత పత్రిక పంపించెదనని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది దుస్తుల బట్టలను తీసికొని పోయి ఇశ్రా యేలురాజునకు పత్రికను అప్పగించెను.

నయమాను చాలా విలువైన బహుమానం తెచ్చాడు. ఇతడి వ్యాధి ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉందో, దాని నుంచి విడుదల పొందాలని ఇతడు ఎంత తీవ్రంగా అపేక్షిస్తున్నాడో దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతున్నది. ఒమ్రీరాజు షోమ్రోను కొండ మొత్తాన్ని 70 కిలోగ్రాముల వెండితో కొన్నాడు (1 రాజులు 16:24).

6. ఆ పత్రికలో ఉన్న సంగతి యేదనగానా సేవకుడైన నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠరోగమును నీవు బాగుచేయవలెనని యీ పత్రికను అతనిచేత నీకు పంపించి యున్నాను.

7. ఇశ్రాయేలురాజు ఈ పత్రికను చదివి వస్త్రములు చింపుకొనిచంపుటకును బ్రతికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును మాన్పుమని నాయొద్దకు ఇతడు పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎట్లు వెదకుచున్నాడో మీరు ఆలోచించుడనెను.

“బట్టలు చించుకొని”– 2 సమూయేలు 13:31; 1 రాజులు 21:27; ఎస్తేరు 4:, ఎస్తేరు 4:3; యోబు 1:20; యోబు 2:8. ఇస్రాయేల్ రాజు కంటే బందీగా తీసుకువచ్చిన ఈ పిల్లకు ఎలీషా గురించీ, అతడి ద్వారా పని చేసే దేవుని శక్తిని గురించీ ఎక్కువ తెలుసు. ఇలా కబురు పెట్టడంలో సిరియావాళ్ళేదో కుట్ర పన్నుతున్నారని మాత్రమే ఇస్రాయేల్ రాజు ఆలోచిస్తున్నాడు.

8. ఇశ్రాయేలు రాజు తన వస్త్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు వినబడినప్పుడు అతడునీ వస్త్ర ములు నీ వెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశ్రాయేలులో ప్రవక్త యొకడున్నాడని అతనికి తెలియబడునట్లు అతని నాయొద్దకు రానిమ్ము అని రాజునకు వర్తమానము చేసెను.

“ఎందుకని?”– రాజు అపనమ్మకానికి, అజ్ఞానానికి ఇది మందలింపు.

9. నయమాను గుఱ్ఱములతోను రథముతోను వచ్చి ఎలీషా యింటి ద్వారము ముందర నిలిచియుండగా

10. ఎలీషానీవు యొర్దానునదికి పోయి యేడు మారులు స్నానము చేయుము, నీ ఒళ్లు మరల బాగై నీవు శుద్ధుడవగుదువని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపెను.
యోహాను 9:7

ఈ “గొప్పవాణ్ణి” (వ 1) కనీసం చూచేందుకైనా ఎలీషా బయటికి రాలేదు. “యొర్దాను”– శరీరానికి స్వస్థత కలగజేయడానికీ, పాపం కడిగివేయడానికీ, ఆధ్యాత్మికంగా ఎలాంటి మేలు చేయడానికైనా యొర్దాను నీటికి ఎలాంటి శక్తీ లేదు. ప్రపంచంలోని అన్ని నదుల్లాంటిదే ఇది కూడా. ఏ నదికీ ఎక్కడా ఎలాంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రభావమూ లేదు. బాగు చేసేది దేవుడే (నిర్గమకాండము 15:26; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:39). ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు పలికిన మాట పై నమ్మకం, విధేయత నయమానును బాగు చేశాయి.

11. అందుకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగి పోయి యిట్లనెను అతడు నా యొద్దకు వచ్చి నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామ మునుబట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలముమీద ఆడించి కుష్ఠరోగమును మాన్పునని నేననుకొంటిని.

ప్రవక్త తననెలా శుద్ధి చేస్తాడో నయమానుకు కొన్ని స్వంత ఆలోచనలు ఉన్నాయి. చిన్న పిల్లల్లాంటి విధేయతకు అతడింకా సిద్ధం కాలేదు. పైగా అతడి అహం కూడా దెబ్బ తిన్నట్టు ఉంది. ఎలా చూచుకున్నా తాను సిరియాలో గొప్పవాడు, ఎలీషా కనీసం బయటికి తన దగ్గరికి వస్తాడనుకున్నాడు. గర్వం మనుషుల్ని దేవుని దీవెనలకు దూరం చేయగలదు (యాకోబు 4:6 యాకోబు 4:10; మార్కు 10:15).

12. దమస్కు నదులైన అబానాయును ఫర్పరును ఇశ్రాయేలు దేశములోని నదులన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనవి కావా? వాటిలో స్నానముచేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్లిపోయెను.

13. అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చినాయనా, ఆ ప్రవక్త యేదైన నొక గొప్ప కార్యము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయ కుందువా? అయితే స్నానముచేసి శుద్ధుడవు కమ్మను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెప్పినప్పుడు

14. అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యొర్దాను నదిలో ఏడు మారులు మునుగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహమువలెనై అతడు శుద్ధుడాయెను.

మరింకేదీ ఎప్పుడూ దేవుని నుంచి పొందలేని మేలును నమ్మకం, అణుకువతో కూడిన విధేయత తెస్తాయి.

15. అప్పుడతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనునిదగ్గరకు తిరిగివచ్చి అతని ముందర నిలిచిచిత్త గించుము; ఇశ్రాయేలులోనున్న దేవుడు తప్ప లోక మంతటియందును మరియొక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగు దును; ఇప్పుడు నీవు నీ దాసుడనైన నా యొద్ద బహు మానము తీసికొనవలసినదని అతనితో చెప్పగా

ఇస్రాయేల్ జాతి నేర్చుకోలేని దాన్ని విగ్రహపూజ చేసే ఈ విదేశీయుడు నేర్చుకోగలిగాడు (1 రాజులు 18:21 మొ।।). వారేమో ఇతర దేవుళ్ళ వెంట పరిగెడుతున్నారు. ఇతడేమో ఆ దేవుళ్ళను విసర్జించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నయమాను నేర్చుకున్న ఈ సంగతి, అతని శరీరం బాగుపడడం కన్నా ఎంతో శ్రేష్ఠమైన దైవ వరం. యోహాను 17:3 పోల్చి చూడండి.

16. ఎలీషాఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడియున్నానో, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెప్పెను. నయమాను అతనిని ఎంతో బతి మాలినను అతడు ఒప్పక పోయెను.

తనకేమన్నా బహుమతులు దొరుకుతాయని కాదు ఎలీషా దేవుణ్ణి సేవించేది. నయమాను ఇస్తున్న ఈ ఒక్క బహుమానం అతణ్ణి ధనవంతుడుగా చేసేదే (వ 5). అయితే ధన సంపాదనలో ఎలీషాకు ఆసక్తి లేదు. బిలాముకూ (2 పేతురు 2:15), అప్పటి నుంచి అనేకమందికీ, ఎలీషాకూ ఎంత తేడా! (తిమోతికి పౌలు హెచ్చరికను చూడండి – 1 తిమోతికి 6:6-11).

17. అప్పుడుయెహో వాకు తప్ప దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన దేవతలకు నేనికను అర్పింపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మన్ను నీ దాసుడనైన నాకు ఇప్పించ కూడదా?

“మట్టి”– దమస్కులో ఒక బలిపీఠం కట్టడానికన్న మాట. ఇందుకోసం మిగతా చోట్ల మట్టికన్నా ఇస్రాయేల్ మట్టి పవిత్రమైనదేమీ కాదని ఇతడు గ్రహించినట్టు లేదు.

18. నా యజమానుడు మ్రొక్కుటకు రిమ్మోను గుడిలో చొచ్చి నా చేతిమీద ఆనుకొనునప్పుడు, నేను రిమ్మోను గుడిలో నమస్కారము చేసినయెడల, రిమ్మోను గుడిలో నేను నమస్కారముచేసిన సంగతిని గూర్చి యెహోవా నీ దాసుడనైన నన్ను క్షమించునుగాకని

వేరొక దేవుని ఎదుట వినయపూర్వకంగా వంగడం సరైన పని కాదని నయమానుకు తెలుసు. అయితే రాజు తనతో బాటు అలా వంగుతున్నప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలో అతనికి అర్థం కాలేదు.

19. నయమాను చెప్పగాఒఎలీషానెమ్మదిగలిగి పొమ్మని అతనికి సెలవిచ్చెను. అతడు ఎలీషాయొద్దనుండి వెళ్లి కొంత దూరము సాగిపోయెను.
మార్కు 5:34

నయమాను అంతర్వాణిని మరింత పరీక్షించాలని ఎలీషా ప్రయత్నించలేదు. తన సమస్యకు తానే పరిష్కారం కనుగొనేలా అతణ్ణి అలా వదిలిపెట్టాడు.

20. అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ నయమాను తీసికొని వచ్చిన వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనస్సు లేకపోయెను గాని, యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెత్తికొని పోయి అతని కలిసికొని అతనియొద్ద ఏదైనను తీసికొందు ననుకొని

దేవుని సేవ ద్వారా వ్యక్తిగత లాభం పొందజూచే వారందరికీ ప్రతినిధి గేహజీ. అతనికి కావలసినది డబ్బే. గేహజీ మనస్సు తరచుగా నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో కనిపిస్తుంటుంది. ఇది దేవుని తీర్పుకే దారి తీస్తుంది (మత్తయి 6:24; లూకా 12:15; 1 తిమోతికి 6:5). దేవుని మనిషీ, వీటి నుంచి పారిపో! పేరాశ విషయం జాగ్రత్త! నీ పదవి మూలంగా లాభం పొందాలన్న ఆలోచన విషయం జాగ్రత్త! నీకు లభించాలని దేవునికి ఇష్టం లేని కానుకలు తీసుకోవడం విషయం జాగ్రత్త! ఇలాంటివి నీ పరిచర్యనూ, నీ జీవితాన్నీ నాశనం చేయగలవు.

21. నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి పరుగున వచ్చుచున్న వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదుర్కొనిక్షేమమా అని అడిగెను. అతడుక్షేమమే అని చెప్పి

22. నా యజమానుడు నాచేత వర్తమానము పంపిప్రవక్తల శిష్యులలో ఇద్దరు ¸యౌవనులు ఎఫ్రాయిము మన్యము నుండి నాయొద్దకు ఇప్పుడే వచ్చిరి గనుక నీవు వారికొరకు రెండు మణుగుల వెండియు రెండు దుస్తుల బట్టలును దయ చేయుమని సెలవిచ్చుచున్నాడనెను.

కోరినదానిని పొందాలన్న ఆశ గేహజీని అబద్ధమాడడం లోకీ తన యజమాని గురించి ఇతరులకు తప్పుగా చెప్పడంలోకీ దించివేసినది. ఒక పాపం ఇతర పాపాలకు దారి తీసింది. ఇది తరచుగా జరిగేదే. ఈ రోజుల్లో కనిపించే అనేకమంది లాగా ఇతడు సత్యం కంటే ధనమంటే ఎక్కువ ప్రీతి. క్రీస్తు సేవకులమని చెప్పుకునేవారు డబ్బుకు అపేక్షించి దాన్ని పొందేందుకు విషయాలను వక్రం చేస్తే వారు క్రీస్తును గురించి ఇతరుల్లో తప్పుడు అభిప్రాయం కలిగిస్తున్నారన్నమాట.

23. అందుకు నయమానునీకు అనుకూలమైతే రెట్టింపు వెండి తీసికొనుమని బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కట్టి రెండు దుస్తుల బట్టలనిచ్చి, తన పనివారిలో ఇద్దరి మీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొని పోయిరి.

24. మెట్లదగ్గరకు వారు రాగానే వారి యొద్దనుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో దాచి వారికి సెలవియ్యగా వారు వెళ్లిపోయిరి.

తన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునే తిప్పలు మొదలయ్యాయి. ఆకానుతో పోల్చి చూడండి (యెహోషువ 7:1 యెహోషువ 1:11-12 యెహోషువ 1:21).

25. అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందరనిలువగా ఎలీషా వానిని చూచిగేహజీ, నీవెచ్చటనుండి వచ్చితివని అడిగి నందుకు వాడునీ దాసుడనైన నేను ఎచ్చటికిని పోలే దనెను.

తప్పును కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నాలు సాధారణంగా మరిన్ని అబద్ధాలకు దారి తీస్తాయి. ఇవన్నీ దేవునికి అసహ్యమే (సామెతలు 6:16-19; సామెతలు 28:13).

26. అంతట ఎలీషా వానితోఆ మనుష్యుడు తన రథము దిగి నిన్ను ఎదుర్కొనుటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? ద్రవ్యమును వస్త్రములను ఒలీవచెట్ల తోటలను ద్రాక్షతోటలను గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా?

“నేను”– “నా ఆత్మ” అని కూడా తర్జుమా చేయవచ్చు. దేవుడు గేహజీ చేస్తున్నదేమిటో ఎలీషా తెలుసుకోగలిగేలా చేశాడు. ఇతరులు చూడలేని వాటిని చూడగలిగే సామర్థ్యం ఎలీషాకు ఉంది. 2 రాజులు 6:17 పోల్చిచూడండి. మనుషులు ఇతరులకు తెలియకుండా తమ పాపాలను దాచుకోవచ్చు. అయితే జరుగుతున్నదేమిటో దేవుడు చూడగలడు. తగిన కాలంలో తగిన రీతిలో దాన్ని బయట పెట్టి శిక్షిస్తాడు (కీర్తనల గ్రంథము 90:8; కీర్తనల గ్రంథము 139:1-7; హెబ్రీయులకు 4:13).

27. కాబట్టి నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠు నీకును నీ సంతతికిని సర్వకాలము అంటియుండును అని చెప్పగా వాడు మంచువలె తెల్లనైన కుష్ఠము గలిగి ఎలీషా ఎదుట నుండి బయటికి వెళ్లెను.

ఎలీషా అంటున్నాడు, “నయమానుకు చెందినది కావాలని కోరుకున్నావ్ గదా. సరే, అతని కుష్ఠువ్యాధిని తీసుకో!”


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.