Kings II - 2 రాజులు 5 | View All

1. సిరియారాజు సైన్యాధిపతియైన నయమాను అను నొక డుండెను. అతనిచేత యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసి యుండెను గనుక అతడు తన యజ మానుని దృష్టికి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాక్రమశాలియై యుండెను గాని అతడు కుష్ఠ రోగి.
లూకా 4:27

1. siriyaaraaju sainyaadhipathiyaina nayamaanu anu noka ḍuṇḍenu. Athanichetha yehōvaayē siriyaa dheshamunaku jayamu kalugajēsi yuṇḍenu ganuka athaḍu thana yaja maanuni drushṭiki ghanuḍai dayapondinavaaḍaayenu. Athaḍu mahaa paraakramashaaliyai yuṇḍenu gaani athaḍu kushṭha rōgi.

2. సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశ్రా యేలు దేశముమీదికి పోయి యుండిరి. వారచ్చటనుండి యొక చిన్నదాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భార్యకు పరిచారము చేయుచుండెను.

2. siriyanulu gumpu gumpulugaa bayaludheri ishraa yēlu dheshamumeediki pōyi yuṇḍiri. Vaaracchaṭanuṇḍi yoka chinnadaani cheragoni thēgaa, adhi nayamaanu bhaaryaku parichaaramu cheyuchuṇḍenu.

3. అదిషోమ్రో నులోనున్న ప్రవక్తదగ్గర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును బాగుచేయునని తన యజమానురాలితో అనెను.

3. adhishomrō nulōnunna pravakthadaggara naa yēlinavaaḍuṇḍavalenani nēnenthoo kōruchunnaanu; athaḍu naa yēlinavaaniki kaligina kushṭharōgamunu baagucheyunani thana yajamaanuraalithoo anenu.

4. నయమాను రాజునొద్దకు పోయి ఇశ్రాయేలు దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను అతనికి తెలియజేయగా

4. nayamaanu raajunoddhaku pōyi ishraayēlu dheshapu chinnadhi cheppina maaṭalanu athaniki teliyajēyagaa

5. సిరియా రాజునేను ఇశ్రాయేలు రాజునకు దూతచేత పత్రిక పంపించెదనని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది దుస్తుల బట్టలను తీసికొని పోయి ఇశ్రా యేలురాజునకు పత్రికను అప్పగించెను.

5. siriyaa raajunēnu ishraayēlu raajunaku doothachetha patrika pampin̄chedhanani aagna icchenu ganuka athaḍu iruvadhi maṇugula veṇḍiyu laksha yiruvadhi vēla roopaayila baṅgaarunu padhi dusthula baṭṭalanu theesikoni pōyi ishraa yēluraajunaku patrikanu appagin̄chenu.

6. ఆ పత్రికలో ఉన్న సంగతి యేదనగానా సేవకుడైన నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠరోగమును నీవు బాగుచేయవలెనని యీ పత్రికను అతనిచేత నీకు పంపించి యున్నాను.

6. aa patrikalō unna saṅgathi yēdhanagaanaa sēvakuḍaina nayamaanunaku kaligina kushṭharōgamunu neevu baagucheyavalenani yee patrikanu athanichetha neeku pampin̄chi yunnaanu.

7. ఇశ్రాయేలురాజు ఈ పత్రికను చదివి వస్త్రములు చింపుకొనిచంపుటకును బ్రతికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును మాన్పుమని నాయొద్దకు ఇతడు పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎట్లు వెదకుచున్నాడో మీరు ఆలోచించుడనెను.

7. ishraayēluraaju ee patrikanu chadhivi vastramulu chimpukonichampuṭakunu brathikin̄chuṭakunu nēnu dhevuḍanaa? Okaniki kaligina kushṭharōgamunu maanpumani naayoddhaku ithaḍu pampuṭayēmi? Naathoo kalahamunaku kaaraṇamu athaḍu eṭlu vedakuchunnaaḍō meeru aalōchin̄chuḍanenu.

8. ఇశ్రాయేలు రాజు తన వస్త్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు వినబడినప్పుడు అతడునీ వస్త్ర ములు నీ వెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశ్రాయేలులో ప్రవక్త యొకడున్నాడని అతనికి తెలియబడునట్లు అతని నాయొద్దకు రానిమ్ము అని రాజునకు వర్తమానము చేసెను.

8. ishraayēlu raaju thana vastramunu chimpukonina saṅgathi daivajanuḍaina eleeshaaku vinabaḍinappuḍu athaḍunee vastra mulu nee venduku chimpukoṇṭivi? Ishraayēlulō pravaktha yokaḍunnaaḍani athaniki teliyabaḍunaṭlu athani naayoddhaku raanimmu ani raajunaku varthamaanamu chesenu.

9. నయమాను గుఱ్ఱములతోను రథముతోను వచ్చి ఎలీషా యింటి ద్వారము ముందర నిలిచియుండగా

9. nayamaanu gurramulathoonu rathamuthoonu vachi eleeshaa yiṇṭi dvaaramu mundhara nilichiyuṇḍagaa

10. ఎలీషానీవు యొర్దానునదికి పోయి యేడు మారులు స్నానము చేయుము, నీ ఒళ్లు మరల బాగై నీవు శుద్ధుడవగుదువని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపెను.
యోహాను 9:7

10. eleeshaaneevu yordaanunadhiki pōyi yēḍu maarulu snaanamu cheyumu, nee oḷlu marala baagai neevu shuddhuḍavaguduvani athanithoo cheppuṭaku oka doothanu pampenu.

11. అందుకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగి పోయి యిట్లనెను అతడు నా యొద్దకు వచ్చి నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామ మునుబట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలముమీద ఆడించి కుష్ఠరోగమును మాన్పునని నేననుకొంటిని.

11. anduku nayamaanu kōpamu techukoni thirigi pōyi yiṭlanenu athaḍu naa yoddhaku vachi nilichi,thana dhevuḍaina yehōvaa naama munubaṭṭi thana cheyyi rōgamugaa unna sthalamumeeda aaḍin̄chi kushṭharōgamunu maanpunani nēnanukoṇṭini.

12. దమస్కు నదులైన అబానాయును ఫర్పరును ఇశ్రాయేలు దేశములోని నదులన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనవి కావా? వాటిలో స్నానముచేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్లిపోయెను.

12. damasku nadulaina abaanaayunu pharparunu ishraayēlu dheshamulōni nadulanniṭikaṇṭe shrēshṭhamainavi kaavaa? Vaaṭilō snaanamuchesi shuddhi nondalēnaa ani anukoni raudruḍai thirigi veḷlipōyenu.

13. అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చినాయనా, ఆ ప్రవక్త యేదైన నొక గొప్ప కార్యము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయ కుందువా? అయితే స్నానముచేసి శుద్ధుడవు కమ్మను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెప్పినప్పుడు

13. ayithē athani daasulalō okaḍu vachinaayanaa, aa pravaktha yēdaina noka goppa kaaryamu cheyumani niyamin̄chinayeḍala neevu cheya kunduvaa? Ayithē snaanamuchesi shuddhuḍavu kammanu maaṭa daanikaṇṭe mēlukaadaa ani cheppinappuḍu

14. అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యొర్దాను నదిలో ఏడు మారులు మునుగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహమువలెనై అతడు శుద్ధుడాయెను.

14. athaḍu pōyi daivajanuḍu cheppinaṭlu yordaanu nadhilō ēḍu maarulu munugagaa athani dhehamu pasipilla dhehamuvalenai athaḍu shuddhuḍaayenu.

15. అప్పుడతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనునిదగ్గరకు తిరిగివచ్చి అతని ముందర నిలిచిచిత్త గించుము; ఇశ్రాయేలులోనున్న దేవుడు తప్ప లోక మంతటియందును మరియొక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగు దును; ఇప్పుడు నీవు నీ దాసుడనైన నా యొద్ద బహు మానము తీసికొనవలసినదని అతనితో చెప్పగా

15. appuḍathaḍu thana parivaaramuthookooḍa daivajanunidaggaraku thirigivachi athani mundhara nilichichittha gin̄chumu; ishraayēlulōnunna dhevuḍu thappa lōka manthaṭiyandunu mariyoka dhevuḍu lēḍani nēnu erugu dunu; ippuḍu neevu nee daasuḍanaina naa yoddha bahu maanamu theesikonavalasinadani athanithoo cheppagaa

16. ఎలీషాఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడియున్నానో, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెప్పెను. నయమాను అతనిని ఎంతో బతి మాలినను అతడు ఒప్పక పోయెను.

16. eleeshaa'evani sannidhini nēnu niluvabaḍiyunnaanō, ishraayēlu dhevuḍaina aa yehōvaa jeevamuthooḍu nēnēmiyu theesikonanu ani cheppenu. Nayamaanu athanini enthoo bathi maalinanu athaḍu oppaka pōyenu.

17. అప్పుడుయెహో వాకు తప్ప దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన దేవతలకు నేనికను అర్పింపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మన్ను నీ దాసుడనైన నాకు ఇప్పించ కూడదా?

17. appuḍuyehō vaaku thappa dahanabalinainanu mari yē balinainanu itharamaina dhevathalaku nēnikanu arpimpanu; reṇḍu kan̄charagaaḍidalu mōyupaaṭi mannu nee daasuḍanaina naaku ippin̄cha kooḍadaa?

18. నా యజమానుడు మ్రొక్కుటకు రిమ్మోను గుడిలో చొచ్చి నా చేతిమీద ఆనుకొనునప్పుడు, నేను రిమ్మోను గుడిలో నమస్కారము చేసినయెడల, రిమ్మోను గుడిలో నేను నమస్కారముచేసిన సంగతిని గూర్చి యెహోవా నీ దాసుడనైన నన్ను క్షమించునుగాకని

18. naa yajamaanuḍu mrokkuṭaku rimmōnu guḍilō cochi naa chethimeeda aanukonunappuḍu, nēnu rimmōnu guḍilō namaskaaramu chesinayeḍala, rimmōnu guḍilō nēnu namaskaaramuchesina saṅgathini goorchi yehōvaa nee daasuḍanaina nannu kshamin̄chunugaakani

19. నయమాను చెప్పగాఒఎలీషానెమ్మదిగలిగి పొమ్మని అతనికి సెలవిచ్చెను. అతడు ఎలీషాయొద్దనుండి వెళ్లి కొంత దూరము సాగిపోయెను.
మార్కు 5:34

19. nayamaanu cheppagaa'o'eleeshaanemmadhigaligi pommani athaniki selavicchenu. Athaḍu eleeshaayoddhanuṇḍi veḷli kontha dooramu saagipōyenu.

20. అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ నయమాను తీసికొని వచ్చిన వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనస్సు లేకపోయెను గాని, యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెత్తికొని పోయి అతని కలిసికొని అతనియొద్ద ఏదైనను తీసికొందు ననుకొని

20. anthaṭa daivajanuḍaina eleeshaaku sēvakuḍagu gēhajee siriyanuḍaina yee nayamaanu theesikoni vachina vaaṭini aṅgeekarin̄chuṭaku naa yajamaanuniki manassu lēkapōyenu gaani, yehōvaa jeevamuthooḍu nēnu parugetthikoni pōyi athani kalisikoni athaniyoddha ēdainanu theesikondu nanukoni

21. నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి పరుగున వచ్చుచున్న వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదుర్కొనిక్షేమమా అని అడిగెను. అతడుక్షేమమే అని చెప్పి

21. nayamaanunu kalisikonuṭakai pōvuchuṇḍagaa, nayamaanu thana venukanuṇḍi paruguna vachuchunna vaanini chuchi thana rathamumeedanuṇḍi digi vaanini edurkonikshēmamaa ani aḍigenu. Athaḍukshēmamē ani cheppi

22. నా యజమానుడు నాచేత వర్తమానము పంపిప్రవక్తల శిష్యులలో ఇద్దరు ¸యౌవనులు ఎఫ్రాయిము మన్యము నుండి నాయొద్దకు ఇప్పుడే వచ్చిరి గనుక నీవు వారికొరకు రెండు మణుగుల వెండియు రెండు దుస్తుల బట్టలును దయ చేయుమని సెలవిచ్చుచున్నాడనెను.

22. naa yajamaanuḍu naachetha varthamaanamu pampipravakthala shishyulalō iddaru ¸yauvanulu ephraayimu manyamu nuṇḍi naayoddhaku ippuḍē vachiri ganuka neevu vaarikoraku reṇḍu maṇugula veṇḍiyu reṇḍu dusthula baṭṭalunu daya cheyumani selavichuchunnaaḍanenu.

23. అందుకు నయమానునీకు అనుకూలమైతే రెట్టింపు వెండి తీసికొనుమని బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కట్టి రెండు దుస్తుల బట్టలనిచ్చి, తన పనివారిలో ఇద్దరి మీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొని పోయిరి.

23. anduku nayamaanuneeku anukoolamaithē reṭṭimpu veṇḍi theesikonumani bathimaali, reṇḍu san̄chulalō naalugu maṇugula veṇḍi kaṭṭi reṇḍu dusthula baṭṭalanichi, thana panivaarilō iddari meeda vaaṭini vēyagaa vaaru gēhajee mundhara vaaṭini mōsikoni pōyiri.

24. మెట్లదగ్గరకు వారు రాగానే వారి యొద్దనుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో దాచి వారికి సెలవియ్యగా వారు వెళ్లిపోయిరి.

24. meṭladaggaraku vaaru raagaanē vaari yoddhanuṇḍi gēhajee vaaṭini theesikoni yiṇṭilō daachi vaariki selaviyyagaa vaaru veḷlipōyiri.

25. అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందరనిలువగా ఎలీషా వానిని చూచిగేహజీ, నీవెచ్చటనుండి వచ్చితివని అడిగి నందుకు వాడునీ దాసుడనైన నేను ఎచ్చటికిని పోలే దనెను.

25. athaḍu lōpaliki pōyi thana yajamaanuni mundharaniluvagaa eleeshaa vaanini chuchigēhajee, neevecchaṭanuṇḍi vachithivani aḍigi nanduku vaaḍunee daasuḍanaina nēnu ecchaṭikini pōlē danenu.

26. అంతట ఎలీషా వానితోఆ మనుష్యుడు తన రథము దిగి నిన్ను ఎదుర్కొనుటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? ద్రవ్యమును వస్త్రములను ఒలీవచెట్ల తోటలను ద్రాక్షతోటలను గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా?

26. anthaṭa eleeshaa vaanithoo'aa manushyuḍu thana rathamu digi ninnu edurkonuṭaku thirigi vachinappuḍu naa manasu neethookooḍa raalēdaa? Dravyamunu vastramulanu oleevacheṭla thooṭalanu draakshathooṭalanu gorrelanu eḍlanu daasadaaseelanu sampaadhin̄chukonuṭaku idi samayamaa?

27. కాబట్టి నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠు నీకును నీ సంతతికిని సర్వకాలము అంటియుండును అని చెప్పగా వాడు మంచువలె తెల్లనైన కుష్ఠము గలిగి ఎలీషా ఎదుట నుండి బయటికి వెళ్లెను.

27. kaabaṭṭi nayamaanunaku kaligina kushṭhu neekunu nee santhathikini sarvakaalamu aṇṭiyuṇḍunu ani cheppagaa vaaḍu man̄chuvale tellanaina kushṭhamu galigi eleeshaa eduṭa nuṇḍi bayaṭiki veḷlenu.


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.