Kings I - 1 రాజులు 8 | View All

1. అప్పుడు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన మందసమును పైకి తీసికొని వచ్చుటకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశ్రా యేలీయుల పెద్దలను గోత్రప్రధానులను, అనగా ఇశ్రా యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెద్దలను తనయొద్దకు సమకూర్చెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:19

1. appuḍu seeyōnu anu daaveedu puramulōnuṇḍi yehōvaa nibandhana mandasamunu paiki theesikoni vachuṭaku yerooshalēmulōnuṇḍu raajaina solomōnu ishraayēleeyula peddalanu gōtrapradhaanulanu, anagaa ishraayēleeyula pitharula kuṭumbamula peddalanu thanayoddhaku samakoorchenu.

2. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులందరును ఏతనీ మను ఏడవ మాసమందు పండుగకాలమున రాజైన సొలొ మోను నొద్దకు కూడుకొనిరి.

2. kaabaṭṭi ishraayēleeyulandarunu ēthanee manu ēḍava maasamandu paṇḍugakaalamuna raajaina solo mōnu noddhaku kooḍukoniri.

3. ఇశ్రాయేలీయుల పెద్ద లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎత్తి

3. ishraayēleeyula pedda landarunu raagaa yaajakulu yehōvaa mandasamunu etthi

4. దాని తీసికొనివచ్చిరి. ప్రత్యక్షపు గుడారమును గుడారములోనున్న పరిశుద్ధ ఉపకరణములను యాజకు లును లేవీయులును తీసికొనిరాగా

4. daani theesikonivachiri. Pratyakshapu guḍaaramunu guḍaaramulōnunna parishuddha upakaraṇamulanu yaajaku lunu lēveeyulunu theesikoniraagaa

5. రాజైన సొలొమోనును అతనియొద్దకు కూడి వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయులగు సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెక్కింప శక్యముగాని గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను బలిగా అర్పించిరి.

5. raajaina solomōnunu athaniyoddhaku kooḍi vachina ishraayēleeyulagu samaajakulandarunu mandasamu mundhara niluvabaḍi, lekkimpa shakyamugaani gorrelanu eḍlanu baligaa arpin̄chiri.

6. మరియు యాజకులు యెహోవానిబంధన మందస మును తీసికొని దాని స్థలములో, అనగా మందిరపు గర్బా ల యమగు అతిపరిశుద్ధ స్థలములో,కెరూబుల రెక్కల క్రింద దానిని ఉంచిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:19

6. mariyu yaajakulu yehōvaanibandhana mandasa munu theesikoni daani sthalamulō, anagaa mandirapu garbaa la yamagu athiparishuddha sthalamulō,keroobula rekkala krinda daanini un̄chiri.

7. కెరూబుల రెక్కలు మందస స్థానము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు మందసమును దాని దండెలను పైతట్టున కమ్మెను.

7. keroobula rekkalu mandasa sthaanamu meediki chaapabaḍenu, aa keroobulu mandasamunu daani daṇḍelanu paithaṭṭuna kammenu.

8. వాటి కొనలు గర్భాలయము ఎదుట పరిశుద్ధ స్థలములోనికి కనబడునంత పొడ వుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడ లేదు. అవి నేటివరకు అక్కడనే యున్నవి.

8. vaaṭi konalu garbhaalayamu eduṭa parishuddha sthalamulōniki kanabaḍunantha poḍa vugaa aa daṇḍelun̄chabaḍenu gaani yivi bayaṭiki kanabaḍa lēdu. Avi nēṭivaraku akkaḍanē yunnavi.

9. ఇశ్రా యేలీయులు ఐగుప్తు దేశములోనుండి వచ్చినప్పుడు యెహోవా వారితో నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ రెండు రాతిపలకలు తప్ప మరి ఏమియు లేక పోయెను.

9. ishraayēleeyulu aigupthu dheshamulōnuṇḍi vachinappuḍu yehōvaa vaarithoo nibandhana cheyagaa mōshē thaanu hōrēbunandu aa palakalanu mandasamulō un̄chenu. daanilō aa reṇḍu raathipalakalu thappa mari ēmiyu lēka pōyenu.

10. యాజకులు పరిశుద్ధస్థల ములోనుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు మేఘము యెహోవా మందిరమును నింపెను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

10. yaajakulu parishuddhasthala mulōnuṇḍi bayaṭiki vachinappuḍu mēghamu yehōvaa mandiramunu nimpenu.

11. కాబట్టి యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిర ములో నిండుకొనగా ఆ మేఘమున్న హేతువుచేత యాజ కులు సేవచేయుటకు నిలువలేక పోయిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

11. kaabaṭṭi yehōvaa thējōmahima yehōvaa mandira mulō niṇḍukonagaa aa mēghamunna hēthuvuchetha yaaja kulu sēvacheyuṭaku niluvalēka pōyiri.

12. సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.

12. solomōnu daanini chuchi gaaḍhaandhakaaramandu nivaasamu cheyudunani yehōvaa selavichiyunnaaḍu.

13. నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కట్టించి యున్నాను; సదాకాలము అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకస్థలము ఏర్పరచియున్నాను అని చెప్పి
మత్తయి 23:21

13. neevu nivaasamu cheyuṭaku nēnu mandiramu kaṭṭin̄chi yunnaanu; sadaakaalamu andulō neevu nivasin̄chuṭakai nēnokasthalamu ērparachiyunnaanu ani cheppi

14. ముఖమును ప్రజలతట్టు త్రిప్పుకొని, ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతయు నిలిచియుండగా ఇశ్రాయేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను.

14. mukhamunu prajalathaṭṭu trippukoni, ishraayēleeyula samaajamanthayu nilichiyuṇḍagaa ishraayēleeyula samaajakulandarini eelaagu deevin̄chenu.

15. నా తండ్రియైన దావీదు నకు మాట యిచ్చి దాని నెరవేర్చిన ఇశ్రాయేలీయుల దేవు డైన యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగియుండును గాక.

15. naa thaṇḍriyaina daaveedu naku maaṭa yichi daani neravērchina ishraayēleeyula dhevu ḍaina yehōvaaku sthootramu kaligiyuṇḍunu gaaka.

16. నేను ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులను ఐగుప్తులోనుండి రప్పించిన నాటనుండి నా నామము దానియందుండు నట్లుగా ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రస్థానములలో ఏ పట్టణములో నైనను మందిరమును కట్టించుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును ఉంచుటకు నేను కోరియున్నాను అని ఆయన సెల విచ్చెను.

16. nēnu ishraayēleeyulagu naa janulanu aigupthulōnuṇḍi rappin̄china naaṭanuṇḍi naa naamamu daaniyanduṇḍu naṭlugaa ishraayēleeyula gōtrasthaanamulalō ē paṭṭaṇamulō nainanu mandiramunu kaṭṭin̄chuṭaku nēnu kōralēdu gaani ishraayēleeyulagu naa janulameeda daaveedunu un̄chuṭaku nēnu kōriyunnaanu ani aayana sela vicchenu.

17. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించవ లెనని నా తండ్రియైన దావీదునకు మనస్సు పుట్టగా
అపో. కార్యములు 7:45-46

17. ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa naama ghanathaku oka mandiramunu kaṭṭin̄chava lenani naa thaṇḍriyaina daaveedunaku manassu puṭṭagaa

18. యెహోవా నా తండ్రియైన దావీదుతో సెలవిచ్చినదేమనగానా నామఘనతకు ఒక మందిరము కట్టించుటకు నీవు తాత్పర్యము కలిగి యున్నావు, ఆ తాత్పర్యము మంచిదే;
అపో. కార్యములు 7:45-46

18. yehōvaa naa thaṇḍriyaina daaveeduthoo selavichinadhemanagaanaa naamaghanathaku oka mandiramu kaṭṭin̄chuṭaku neevu thaatparyamu kaligi yunnaavu, aa thaatparyamu man̄chidhe;

19. అయినను నీవు మందిరమును కట్టించకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుట్ట బోవు నీ కుమారుడు నా నామఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించును.
అపో. కార్యములు 7:47

19. ayinanu neevu mandiramunu kaṭṭin̄chakooḍadu; nee naḍumulōnuṇḍi puṭṭa bōvu nee kumaaruḍu naa naamaghanathaku oka mandiramunu kaṭṭin̄chunu.

20. తాను సెలవిచ్చిన మాటను యెహోవా నెరవేర్చియున్నాడు. నేను నా తండ్రియైన దావీదునకు ప్రతిగా నియమింపబడి, యెహోవా సెలవుచొప్పున ఇశ్రాయేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశ్రా యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామఘనతకు మందిర మును కట్టించియున్నాను.
అపో. కార్యములు 7:47

20. thaanu selavichina maaṭanu yehōvaa neravērchiyunnaaḍu. Nēnu naa thaṇḍriyaina daaveedunaku prathigaa niyamimpabaḍi, yehōvaa selavuchoppuna ishraayēleeyulameeda sinhaasanaaseenuḍanai yuṇḍi, ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa naamaghanathaku mandira munu kaṭṭin̄chiyunnaanu.

21. అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు స్థలమును ఏర్పరచితిని, ఐగుప్తుదేశ ములోనుండి ఆయన మన పితరులను రప్పించినప్పుడు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే యున్నది.

21. andulō yehōvaa nibandhana mandasamunaku sthalamunu ērparachithini, aigupthudhesha mulōnuṇḍi aayana mana pitharulanu rappin̄chinappuḍu aayana chesina nibandhana andulōnē yunnadhi.

22. ఇశ్రాయేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతట్టు చేతులెత్తి యిట్లనెను

22. ishraayēleeyula samaajakulandaru choochuchuṇḍagaa solomōnu yehōvaa balipeeṭhamu eduṭa niluvabaḍi aakaashamuthaṭṭu chethuletthi yiṭlanenu

23. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, పైనున్న ఆకాశమందైనను క్రిందనున్న భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూర్ణమనస్సుతో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేర్చుచు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యున్నావు,

23. yehōvaa ishraayēleeyula dhevaa, painunna aakaashamandainanu krindanunna bhoomiyandainanu neevaṇṭi dhevuḍokaḍunulēḍu; poorṇamanassuthoo nee drushṭiki anukoolamugaa naḍuchu nee daasula vishayamai neevu nibandhananu neravērchuchu kanikaramu choopuchu uṇḍuvaaḍavai yunnaavu,

24. నీ దాసుడైన నా తండ్రియగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగ్దానమును స్థిరపరచి, నీవిచ్చిన మాటను నేడు నెరవేర్చి యున్నావు.

24. nee daasuḍaina naa thaṇḍriyagu daaveedunaku neevu chesina vaagdaanamunu sthiraparachi, neevichina maaṭanu nēḍu neravērchi yunnaavu.

25. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల దేవానీ కుమారులు సత్‌ ప్రవర్తనగలవారై, నీవు నా యెదుట నడచి నట్లు నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృష్టికి అనుకూలుడై ఇశ్రాయేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచ్చితివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండ్రియునగు దావీదునకు ఇచ్చిన వాగ్దానమును స్థిర పరచుము.

25. yehōvaa ishraayēleeyula dhevaanee kumaarulu sat‌ pravarthanagalavaarai, neevu naa yeduṭa naḍachi naṭlu naa yeduṭa naḍachinayeḍala, naa drushṭiki anukooluḍai ishraayēleeyulameeda sinhaasanaaseenuḍaguvaaḍu neekuṇḍaka maanaḍani selavichithivi. neevu nee daasuḍunu naa thaṇḍriyunagu daaveedunaku ichina vaagdaanamunu sthira parachumu.

26. ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండ్రియునైన దావీదుతో నీవు సెలవిచ్చిన మాటను నిశ్చయపరచుము.

26. ishraayēleeyula dhevaa, dayachesi nee daasuḍunu naa thaṇḍriyunaina daaveeduthoo neevu selavichina maaṭanu nishchayaparachumu.

27. నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నిన్ను పట్టజాలవు; నేను కట్టించిన యీ మందిరము ఏలాగు పట్టును?
అపో. కార్యములు 17:24

27. nishchayamugaa dhevuḍu ee lōkamandu nivaasamu cheyaḍu; aakaasha mahaakaashamulu sahithamu ninnu paṭṭajaalavu; nēnu kaṭṭin̄china yee mandiramu ēlaagu paṭṭunu?

28. అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా ప్రార్థనను విన్నపమును అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు ప్రార్థనను పెట్టు మొఱ్ఱను ఆలకించుము.

28. ayinanu yehōvaa naa dhevaa, nee daasuḍanaina naa praarthananu vinnapamunu aṅgeekarin̄chi, yee dinamuna nee daasuḍanaina nēnu cheyu praarthananu peṭṭu morranu aalakin̄chumu.

29. నీ దాసుడనైన నేను చేయు ప్రార్థనను దయతో అంగీ కరించునట్లునా నామము అక్కడ ఉండునని యే స్థలమునుగూర్చి నీవు సెలవిచ్చితివో ఆ స్థలమైన యీ మందిరముతట్టు నీ నేత్రములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక.

29. nee daasuḍanaina nēnu cheyu praarthananu dayathoo aṅgee karin̄chunaṭlunaa naamamu akkaḍa uṇḍunani yē sthalamunugoorchi neevu selavichithivō aa sthalamaina yee mandiramuthaṭṭu nee nētramulu rēyimbagalu teravabaḍi yuṇḍunugaaka.

30. మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశ్రాయేలీయులును ఈ స్థలముతట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేయునప్పుడెల్ల, నీ నివాసస్థానమైన ఆకాశమందు విని మా విన్న పము అంగీకరించుము; వినునప్పుడెల్ల మమ్మును క్షమించుము.

30. mariyu nee daasuḍanaina nēnunu nee janulaina ishraayēleeyulunu ee sthalamuthaṭṭu thirigi praarthana cheyunappuḍella, nee nivaasasthaanamaina aakaashamandu vini maa vinna pamu aṅgeekarin̄chumu; vinunappuḍella mammunu kshamin̄chumu.

31. ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అన్యాయము చేయగా అతనిచేత ప్రమాణము చేయించు టకు అతనిమీద ఒట్టు పెట్టబడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందున్న నీ బలిపీఠము ఎదుట ఆ ఒట్టు పెట్టు నప్పుడు

31. evaḍainanu thana poruguvaaniki anyaayamu cheyagaa athanichetha pramaaṇamu cheyin̄chu ṭaku athanimeeda oṭṭu peṭṭabaḍinayeḍala, athaḍu ee mandiramandunna nee balipeeṭhamu eduṭa aa oṭṭu peṭṭu nappuḍu

32. నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు న్యాయము తీర్చి, హాని చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రప్పించి నీతిపరుని నీతిచొప్పున వానికి ఇచ్చి వాని నీతిని నిర్ధారణ చేయుము.

32. neevu aakaashamandu vini, nee daasulaku nyaayamu theerchi, haani chesinavaani thalameediki shiksha rappin̄chi neethiparuni neethichoppuna vaaniki ichi vaani neethini nirdhaaraṇa cheyumu.

33. మరియు ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపముచేయుటచేత తమ శత్రువులయెదుట మొత్తబడి నప్పుడు, వారు నీతట్టు తిరిగి నీ నామమును ఒప్పుకొని యీ మందిరమందు నిన్నుగూర్చి ప్రార్థన విన్నపములు చేయునప్పుడెల్ల

33. mariyu ishraayēleeyulagu nee janulu neeku virōdhamugaa paapamucheyuṭachetha thama shatruvulayeduṭa motthabaḍi nappuḍu, vaaru neethaṭṭu thirigi nee naamamunu oppukoni yee mandiramandu ninnugoorchi praarthana vinnapamulu cheyunappuḍella

34. నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశ్రాయేలీయు లగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచ్చిన దేశములోనికి వారిని తిరిగి రప్పించుము.

34. neevu aakaashamandu vini, ishraayēleeyu lagu nee janulu chesina paapamunu kshamin̄chi, vaari pitharulaku neevichina dheshamulōniki vaarini thirigi rappin̄chumu.

35. మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి వర్షము లేక పోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శ్రమపెట్టుటవలన వారు నీ నామమును ఒప్పుకొని తమ పాపములను విడిచి యీ స్థలముతట్టు తిరిగి ప్రార్థనచేసిన యెడల

35. mariyu vaaru neeku virōdhamugaa paapamu chesinanduna aakaashamu mooyabaḍi varshamu lēka pōgaa, neevu vaarini eelaaguna shramapeṭṭuṭavalana vaaru nee naamamunu oppukoni thama paapamulanu viḍichi yee sthalamuthaṭṭu thirigi praarthanachesina yeḍala

36. నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సన్మార్గమును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన భూమి మీద వర్షము కురిపింపుము.

36. neevu aakaashamandu vini, nee daasulaina ishraayēleeyulagu nee janulu chesina paapamunu kshamin̄chi, vaaru naḍuvavalasina sanmaargamunu vaariki choopin̄chi, nee janulaku neevu svaasthyamugaa ichina bhoomi meeda varshamu kuripimpumu.

37. దేశమందు క్షామము గాని తెగులు గాని గాడ్పు దెబ్బ గాని చిత్తపట్టుట గాని మిడతలు గాని చీడపురుగు గాని కలిగినను, వారి శత్రువువారి దేశపు పట్టణములలో వారిని ముట్టడి వేసినను, ఏ తెగులు గాని వ్యాధి గాని కలిగినను,

37. dheshamandu kshaamamu gaani tegulu gaani gaaḍpu debba gaani chitthapaṭṭuṭa gaani miḍathalu gaani chiḍapurugu gaani kaliginanu, vaari shatruvuvaari dheshapu paṭṭaṇamulalō vaarini muṭṭaḍi vēsinanu, ē tegulu gaani vyaadhi gaani kaliginanu,

38. ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులలో ప్రతి మనిషి తన తన మనోవ్యాధిని తెలిసికొనును గదా; ఒక్కడైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తట్టు తమ చేతులు చాపి ప్రార్థన విన్నపములు చేసినయెడల

38. ishraayēleeyulagu nee janulalō prathi manishi thana thana manōvyaadhini telisikonunu gadaa; okkaḍainanu janulandharainanu ee mandiramu thaṭṭu thama chethulu chaapi praarthana vinnapamulu chesinayeḍala

39. ప్రతి మనిషియొక్క హృదయము నీ వెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి ప్రవర్తననుబట్టి వారికి ప్రతిఫలమిచ్చి

39. prathi manishiyokka hrudayamu nee veruguduvu ganuka neevu aakaashamanu nee nivaasasthalamandu vini, kshamin̄chi dayachesi yevari pravarthananubaṭṭi vaariki prathiphalamichi

40. మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బ్రదుకు దినములన్నిటను వారు నీయందు భయ భక్తులు కలిగియుండునట్లు చేయుము; నరపుత్రులందరి హృదయములను నీవు మాత్రమే తెలిసికొని యున్నావు.

40. maa pitharulaku neevu dayachesina dheshamandu janulu braduku dinamulanniṭanu vaaru neeyandu bhaya bhakthulu kaligiyuṇḍunaṭlu cheyumu; naraputrulandari hrudayamulanu neevu maatramē telisikoni yunnaavu.

41. మరియు ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ నామమునుబట్టి దూరదేశ మునుండి వచ్చి

41. mariyu ishraayēleeyulagu nee janula sambandhulu kaani paradheshulu nee naamamunubaṭṭi dooradhesha munuṇḍi vachi

42. నీ ఘనమైన నామమును గూర్చియు, నీ బాహుబలమునుగూర్చియు, నీవు చాపిన బాహువు ప్రసిద్ధిని గూర్చియు విందురు. వారు వచ్చి యీ మందిరము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసినయెడల

42. nee ghanamaina naamamunu goorchiyu, nee baahubalamunugoorchiyu, neevu chaapina baahuvu prasiddhini goorchiyu vinduru. Vaaru vachi yee mandiramu thaṭṭu thirigi praarthana chesinayeḍala

43. ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు నీవు విని, పరదేశులు నిన్ను వేడుకొనుదాని ప్రకారము సమస్తము ననుగ్రహించుము, అప్పుడు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, ఇశ్రా యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభక్తులు కలిగి, నేను కట్టించిన యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెట్టబడినదని తెలిసికొందురు.

43. aakaashamanu nee nivaasasthalamandu neevu vini, paradheshulu ninnu vēḍukonudaani prakaaramu samasthamu nanugrahin̄chumu, appuḍu lōkamulōni janulandarunu nee naamamunu erigi, ishraayēleeyulagu nee janulavalenē neeyandu bhayabhakthulu kaligi, nēnu kaṭṭin̄china yee mandiramunaku nee pēru peṭṭabaḍinadani telisikonduru.

44. మరియు నీ జనులు తమ శత్రువు లతో యుద్ధము చేయుటకై నీవు వారిని పంపించు ఏ స్థలమునకైనను బయలుదేరునప్పుడు, నీవు కోరుకొనిన పట్టణముతట్టును నీ నామఘనతకు నేను కట్టించిన మంది రముతట్టును యెహోవావగు నీకు వారు ప్రార్థన చేసిన యెడల

44. mariyu nee janulu thama shatruvu lathoo yuddhamu cheyuṭakai neevu vaarini pampin̄chu ē sthalamunakainanu bayaludherunappuḍu, neevu kōrukonina paṭṭaṇamuthaṭṭunu nee naamaghanathaku nēnu kaṭṭin̄china mandi ramuthaṭṭunu yehōvaavagu neeku vaaru praarthana chesina yeḍala

45. ఆకాశమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని, వారి కార్యమును నిర్వహించుము.

45. aakaashamandu neevu vaari praarthana vinnapamulanu vini, vaari kaaryamunu nirvahin̄chumu.

46. పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శత్రువులచేతికి అప్పగించినయెడలనేమి, వారు వీరిని దూరమైనట్టి గాని దగ్గరయైనట్టి గాని ఆ శత్రువుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినప్పుడు

46. paapamu cheyanivaaḍu okaḍunu lēḍu, vaaru neeku virōdhamugaa paapamu chesinayeḍala nēmi, neevu vaarimeeda kōpagin̄chukoni vaarini shatruvulachethiki appagin̄chinayeḍalanēmi, vaaru veerini dooramainaṭṭi gaani daggarayainaṭṭi gaani aa shatruvula dheshamulōniki cheragaa konipōyinappuḍu

47. వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనస్సునకు తెచ్చుకొనిమేము దుర్మార్గులమై ప్రవర్తించి పాపము చేసితిమని చెప్పి, తమ్మును చెరగా కొనిపోయిన వారిదేశమందు చింతించి పశ్చాత్తాపపడి నీకు విన్నపము చేసినయెడల

47. vaaru cheragaa konipōbaḍina dheshamandu thaamu chesina daanini manassunaku techukonimēmu durmaargulamai pravarthin̄chi paapamu chesithimani cheppi, thammunu cheragaa konipōyina vaaridheshamandu chinthin̄chi pashchaatthaapapaḍi neeku vinnapamu chesinayeḍala

48. తమ్మును చెరగా కొని పోయిన వారియొక్క దేశమందు పూర్ణహృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను వారు నీ తట్టు తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశముతట్టును నీవు కోరుకొనిన పట్టణము తట్టును నీ నామఘనతకు నేను కట్టించిన మందిరముతట్టును నిన్నుగూర్చి ప్రార్థనచేసిన యెడల

48. thammunu cheragaa koni pōyina vaariyokka dheshamandu poorṇahrudayamuthoonu poorṇaatmathoonu vaaru nee thaṭṭu thirigi, neevu vaari pitharulaku dayachesina dheshamuthaṭṭunu neevu kōrukonina paṭṭaṇamu thaṭṭunu nee naamaghanathaku nēnu kaṭṭin̄china mandiramuthaṭṭunu ninnugoorchi praarthanachesina yeḍala

49. ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని వారి కార్యమును నిర్వహించి

49. aakaashamanu nee nivaasasthalamandu neevu vaari praarthana vinnapamulanu vini vaari kaaryamunu nirvahin̄chi

50. నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తప్పులచేత నీ విషయమై అపరాధులైరో ఆ తప్పులను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని కనికరించునట్లు వారియెడల కని కరము పుట్టించుము.

50. neeku virōdhamugaa paapamuchesina nee janulu ē thappulachetha nee vishayamai aparaadhulairō aa thappulanu vaariki kshamin̄chi, vaarini cheralōniki konipōyinavaaru vaarini kanikarin̄chunaṭlu vaariyeḍala kani karamu puṭṭin̄chumu.

51. వారు ఐగుప్తుదేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రప్పించిన నీ జనులును నీ స్వాస్థ్యమునై యున్నారు.

51. vaaru aigupthudheshamulōnuṇḍi aa inupakolimilōnuṇḍi neevu rappin̄china nee janulunu nee svaasthyamunai yunnaaru.

52. కాబట్టి నీ దాసుడనైన నేను చేయు విన్నపముమీదను, ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు చేయు విన్నపముమీదను, దృష్టియుంచి,వారు ఏ విషయములయందు నిన్ను వేడుకొందురో ఆ విషయముల యందు వారి విన్నపముల నాలకించుము.

52. kaabaṭṭi nee daasuḍanaina nēnu cheyu vinnapamumeedanu, ishraayēleeyulagu nee janulu cheyu vinnapamumeedanu, drushṭiyun̄chi,vaaru ē vishayamulayandu ninnu vēḍukondurō aa vishayamula yandu vaari vinnapamula naalakin̄chumu.

53. ప్రభువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుప్తులోనుండి రప్పించి నప్పుడు నీవు నీ దాసుడైన మోషేద్వారా ప్రమాణమిచ్చినట్లు నీ స్వాస్థ్యమగునట్లుగా లోకమందున్న జనులందరిలోనుండి వారిని ప్రత్యేకించితివి గదా.

53. prabhuvaa yehōvaa, neevu maa pitharulanu aigupthulōnuṇḍi rappin̄chi nappuḍu neevu nee daasuḍaina mōshēdvaaraa pramaaṇamichinaṭlu nee svaasthyamagunaṭlugaa lōkamandunna janulandarilōnuṇḍi vaarini pratyēkin̄chithivi gadaa.

54. సొలొమోను ఈలాగు ప్రార్థించుటయు విన్నపము చేయుటయు ముగించి ఆకాశముతట్టు తన చేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళ్లూనుట మాని, లేచి నిలిచిన తరువాత

54. solomōnu eelaagu praarthin̄chuṭayu vinnapamu cheyuṭayu mugin̄chi aakaashamuthaṭṭu thana chethulanu chaapi, yehōvaa balipeeṭhamu eduṭa mōkaaḷloonuṭa maani, lēchi nilichina tharuvaatha

55. అతడు మహాశబ్దముతో ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను.

55. athaḍu mahaashabdamuthoo ishraayēleeyula samaajamanthaṭini deevin̄chenu.

56. ఎట్లనగాతాను చేసిన వాగ్దానమంతటినిబట్టి ఇశ్రాయేలీయులగు తన జనులకు నెమ్మది దయచేసిన యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేద్వారా ఆయన చేసిన శుభవాగ్దానములో ఒక మాటైన తప్పి పోయినదికాదు

56. eṭlanagaathaanu chesina vaagdaanamanthaṭinibaṭṭi ishraayēleeyulagu thana janulaku nemmadhi dayachesina yehōvaaku sthootramu kaligiyuṇḍunu gaaka. thana daasuḍaina mōshēdvaaraa aayana chesina shubhavaagdaanamulō oka maaṭaina thappi pōyinadhikaadu

57. కాబట్టి మన దేవుడైన యెహోవా మనల ను వదలకను విడువకను, మన పితరులకు తోడుగా నున్నట్లు మనకును తోడుగా ఉండి

57. kaabaṭṭi mana dhevuḍaina yehōvaa manala nu vadalakanu viḍuvakanu, mana pitharulaku thooḍugaa nunnaṭlu manakunu thooḍugaa uṇḍi

58. తన మార్గములన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనునట్లుగాను, తాను మన పిత రులకిచ్చిన ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను చేకొనునట్లుగాను, మన హృదయములను తనతట్టు త్రిప్పుకొనును గాక.

58. thana maargamulanniṭini anusarin̄chi naḍuchukonunaṭlugaanu, thaanu mana pitha rulakichina aagnalanu kaṭṭaḍalanu vidhulanu chekonunaṭlugaanu, mana hrudayamulanu thanathaṭṭu trippukonunu gaaka.

59. ఆయన తన దాసుడనైన నా కార్యమును ఇశ్రాయేలీయులగు తన జనుల కార్యమును అవసరముచొప్పున, ఎల్లప్పుడును నిర్వహించునట్లుగా నేను యెహోవా యెదుట విన్నపము చేసిన యీ మాటలు రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని ఉండును గాక.

59. aayana thana daasuḍanaina naa kaaryamunu ishraayēleeyulagu thana janula kaaryamunu avasaramuchoppuna, ellappuḍunu nirvahin̄chunaṭlugaa nēnu yehōvaa yeduṭa vinnapamu chesina yee maaṭalu rēyimbagalu mana dhevuḍaina yehōvaa sannidhini uṇḍunu gaaka.

60. అప్పుడు లోకమందున్న జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు.

60. appuḍu lōkamandunna janulandarunu yehōvaayē dhevuḍaniyu, aayana thappa mari ē dhevuḍunu lēḍaniyu telisikonduru.

61. కాబట్టి ఆయన నియమించిన కట్టడలను అనుసరించి నడుచు కొనుటకును, ఈ దినమందున్నట్లు ఆయన చేసిన నిర్ణయ ములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా విషయమై సర్వసిద్ధముగా నుండునుగాక.

61. kaabaṭṭi aayana niyamin̄china kaṭṭaḍalanu anusarin̄chi naḍuchu konuṭakunu, ee dinamandunnaṭlu aayana chesina nirṇaya mulanu chekonuṭanu, mee hrudayamu mee dhevuḍaina yehōvaa vishayamai sarvasiddhamugaa nuṇḍunugaaka.

62. అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును యెహోవా సముఖమందు బలులు అర్పించుచుండగా

62. anthaṭa raajunu, athanithoo kooḍa ishraayēleeyulandarunu yehōvaa samukhamandu balulu arpin̄chuchuṇḍagaa

63. ఇరువది రెండువేల యెడ్లను, లక్ష యిరువదివేల గొఱ్ఱెలను సొలొమోను సమాధానబలులగా యెహోవాకు అర్పించెను. ఈ ప్రకారము రాజును ఇశ్రాయేలీయు లందరును యెహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠ చేసిరి.

63. iruvadhi reṇḍuvēla yeḍlanu, laksha yiruvadhivēla gorrelanu solomōnu samaadhaanabalulagaa yehōvaaku arpin̄chenu. ee prakaaramu raajunu ishraayēleeyu landarunu yehōvaa mandiramunu prathishṭha chesiri.

64. ఆ దినమున యెహోవా సముఖమందున్న యిత్తడి బలిపీఠముఆ దహనబలులను నైవేద్యములను సమాధానబలి పశువుల క్రొవ్వును అర్పించుటకు బహు చిన్నదై చాలకపోయెను గనుక రాజు యెహోవా మందిరము ముందరనున్న ఆవర ణము మధ్యనుండు స్థలమును ప్రతిష్ఠించి అచ్చట దహన బలులను నైవేద్యములను సమాధానబలి పశువుల క్రొవ్వును అర్పించెను.

64. aa dinamuna yehōvaa samukhamandunna yitthaḍi balipeeṭhamu'aa dahanabalulanu naivēdyamulanu samaadhaanabali pashuvula krovvunu arpin̄chuṭaku bahu chinnadai chaalakapōyenu ganuka raaju yehōvaa mandiramu mundharanunna aavara ṇamu madhyanuṇḍu sthalamunu prathishṭhin̄chi acchaṭa dahana balulanu naivēdyamulanu samaadhaanabali pashuvula krovvunu arpin̄chenu.

65. మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమార్గము మొదలుకొని ఐగుప్తునది వరకు నున్న సకల ప్రాంతములనుండి వచ్చిన ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు యెహోవా సముఖమందు ఉత్సవముచేసిరి.

65. mariyu aa samayamuna solomōnunu athanithoo kooḍa ishraayēleeyulandarunu hamaathunaku pōvumaargamu modalukoni aigupthunadhi varaku nunna sakala praanthamulanuṇḍi vachina aa mahaasamoohamunu reṇḍu vaaramulu, anagaa padunaalugu dinamulu yehōvaa samukhamandu utsavamuchesiri.

66. ఎనిమిదవ దినమున అతడు జను లకు సెలవియ్యగా, వారు రాజును పొగడి యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశ్రాయేలీయులగు తన జను లకును చేసిన మేలంతటిని బట్టి సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళ్లి పోయిరి.

66. enimidava dinamuna athaḍu janu laku selaviyyagaa, vaaru raajunu pogaḍi yehōvaa thana daasuḍaina daaveedunakunu ishraayēleeyulagu thana janu lakunu chesina mēlanthaṭini baṭṭi santhooshin̄chuchu aananda hrudayulai thama thama guḍaaramulaku veḷli pōyiri.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.