Kings I - 1 రాజులు 20 | View All

1. తనయొద్ద గుఱ్ఱములను రథములను సమకూర్చుకొనిన ముప్పది ఇద్దరు రాజులుండగా సిరియారాజైన బెన్హదదు తన సైన్యమంతటిని సమకూర్చుకొని బయలుదేరి షోమ్రోనుకు ముట్టడి వేసి దానిమీద యుద్ధము చేసెను.
మత్తయి 12:42, లూకా 11:31

1. thanayoddha gurramulanu rathamulanu samakoorchukonina muppadhi iddaru raajuluṇḍagaa siriyaaraajaina benhadadu thana sainyamanthaṭini samakoorchukoni bayaludheri shomrōnuku muṭṭaḍi vēsi daanimeeda yuddhamu chesenu.

2. అతడు పట్టణమందున్న ఇశ్రాయేలురాజైన అహాబునొద్దకు దూతలను పంపి

2. athaḍu paṭṭaṇamandunna ishraayēluraajaina ahaabunoddhaku doothalanu pampi

3. నీ వెండియు నీ బంగారమును నావే, నీ భార్యలలోను నీ పిల్లలలోను సౌందర్యముగలవారు నావారని బెన్హదదు సెలవిచ్చుచున్నాడని వారిచేత వర్తమానము తెలియజేసెను.

3. nee veṇḍiyu nee baṅgaaramunu naavē, nee bhaaryalalōnu nee pillalalōnu saundaryamugalavaaru naavaarani benhadadu selavichuchunnaaḍani vaarichetha varthamaanamu teliyajēsenu.

4. అందుకు ఇశ్రాయేలు రాజునా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచ్చిన సెలవుప్రకారము నేనును నాకు కలిగిన సమస్తమును నీ వశమున నున్నామనిప్రత్యుత్తరమిచ్చి వారిని పంపగా

4. anduku ishraayēlu raajunaa yēlinavaaḍavaina raajaa, neevichina selavuprakaaramu nēnunu naaku kaligina samasthamunu nee vashamuna nunnaamanipratyuttharamichi vaarini pampagaa

5. ఆ దూతలు పోయి ఆ మాట తెలియజేసి తిరిగి వచ్చిబెన్హదదు ఇట్లు సెల విచ్చుచున్నాడని తెలియజెప్పిరినీవు నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ భార్యలను నీ పిల్లలను నాకు అప్పగింప వలెనని నేను నీయొద్దకు నా సేవకులను పంపియున్నాను.

5. aa doothalu pōyi aa maaṭa teliyajēsi thirigi vachibenhadadu iṭlu sela vichuchunnaaḍani teliyajeppirineevu nee veṇḍini nee baṅgaaramunu nee bhaaryalanu nee pillalanu naaku appagimpa valenani nēnu neeyoddhaku naa sēvakulanu pampiyunnaanu.

6. రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండ్లను పరిశోధిం చుదురు; అప్పుడు నీ కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపట్టుకొని తీసికొని పోవుదురు.

6. rēpu ee vēḷaku vaaru nee yiṇṭini nee sēvakula yiṇḍlanu parishōdhiṁ chuduru; appuḍu nee kaṇṭiki ēdi yimpugaa nuṇḍunō daanini vaaru chethapaṭṭukoni theesikoni pōvuduru.

7. కాగా ఇశ్రాయేలు రాజు దేశపు పెద్దలనందరిని పిలువ నంపించిబెన్హదదునీ భార్యలను పిల్లలను వెండి బంగారములను పట్టుకొందునని వర్తమానము పంపగా నేను ఇయ్యనని చెప్పలేదు; ఆ మనుష్యుడు చేయ గోరుచున్న మోసము ఎట్టిదో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను.

7. kaagaa ishraayēlu raaju dheshapu peddalanandarini piluva nampin̄chibenhadadunee bhaaryalanu pillalanu veṇḍi baṅgaaramulanu paṭṭukondunani varthamaanamu pampagaa nēnu iyyanani cheppalēdu; aa manushyuḍu cheya gōruchunna mōsamu eṭṭidō adhi meeru telisikonuḍanenu.

8. నీవతని మాట వినవద్దు, దానికి ఒప్పుకొనవద్దు అని ఆ పెద్దలును జనులందరును అతనితో చెప్పిరి,

8. neevathani maaṭa vinavaddu, daaniki oppukonavaddu ani aa peddalunu janulandarunu athanithoo cheppiri,

9. గనుక అతడుమీరు రాజైన నా యేలిన వానితో తెలియజెప్పవలసినదేమనగానీవు మొదట నీ సేవకుడనైన నాకు ఇచ్చిపంపిన ఆజ్ఞను నేను తప్పక అనుసరింతును గాని, నీవిప్పుడు సెలవిచ్చిన దానిని నేను చేయలేనని బెన్హదదు దూతలతో చెప్పుడనెను. ఆ దూతలు పోయి బెన్హదదునొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రత్యుత్తరము తెలియజేయగా

9. ganuka athaḍumeeru raajaina naa yēlina vaanithoo teliyajeppavalasinadhemanagaaneevu modaṭa nee sēvakuḍanaina naaku ichipampina aagnanu nēnu thappaka anusarinthunu gaani, neevippuḍu selavichina daanini nēnu cheyalēnani benhadadu doothalathoo cheppuḍanenu. aa doothalu pōyi benhadadunoddhaku vachi aa pratyuttharamu teliyajēyagaa

10. బెన్హదదు మరల అతని యొద్దకు దూతలను పంపినాతోకూడ వచ్చిన వారందరును పిడికెడు ఎత్తికొని పోవుటకు షోమ్రోను యొక్క ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వర్తమానము చేసెను.

10. benhadadu marala athani yoddhaku doothalanu pampinaathookooḍa vachina vaarandarunu piḍikeḍu etthikoni pōvuṭaku shomrōnu yokka dhooḷi chaalinayeḍala dhevathalu naaku goppa apaayamu kalugajēyuduru gaaka ani varthamaanamu chesenu.

11. అందుకు ఇశ్రాయేలురాజుతన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు దానివిప్పి తీసి వేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెప్పుడనెను.

11. anduku ishraayēluraajuthana aayudhamunu naḍumuna bigin̄chukonuvaaḍu daanivippi theesi vēsinavaanivale athishayapaḍakooḍadani cheppuḍanenu.

12. బన్హదదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు జరి గించుకొనుచుండగా, ఈ ప్రత్యుత్తరము వారికి వచ్చెను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి యుద్ధమునకు సిద్ధ పడుడని ఆజ్ఞాపించెను. వారు సన్నద్ధులై పట్టణము ఎదుట నిలువగా

12. banhadadunu aa raajulunu guḍaaramulayandu vindu jari gin̄chukonuchuṇḍagaa, ee pratyuttharamu vaariki vacchenu ganuka athaḍu thana sēvakulanu pilipin̄chi yuddhamunaku siddha paḍuḍani aagnaapin̄chenu. Vaaru sannaddhulai paṭṭaṇamu eduṭa niluvagaa

13. ప్రవక్తయైన యొకడు ఇశ్రాయేలు రాజైన అహాబునొద్దకు వచ్చి అతనితో ఇట్లనెనుయెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఈ గొప్ప దండంతయు నీవు చూచితివే; నేను యెహోవానని నీవు గ్రహించునట్లు నేడు దానిని నీచేతి కప్పగించెదను.

13. pravakthayaina yokaḍu ishraayēlu raajaina ahaabunoddhaku vachi athanithoo iṭlanenuyehōvaa selavichunadhemanagaa'ee goppa daṇḍanthayu neevu chuchithivē; nēnu yehōvaanani neevu grahin̄chunaṭlu nēḍu daanini neechethi kappagin̄chedanu.

14. ఇది యెవరిచేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడురాజ్యాధిపతులలో ఉన్న ¸యౌవనులచేత జరుగునని యెహోవా సెల విచ్చుచున్నాడని చెప్పెను. యుద్ధమును ఎవరు ఆరంభము చేయవలెనని రాజు అడుగగా అతడునీవే అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.

14. idi yevarichetha jarugunani ahaabu aḍugagaa athaḍuraajyaadhipathulalō unna ¸yauvanulachetha jarugunani yehōvaa sela vichuchunnaaḍani cheppenu. Yuddhamunu evaru aarambhamu cheyavalenani raaju aḍugagaa athaḍuneevē ani pratyuttharamicchenu.

15. వెంటనే అతడు రాజ్యాధిపతులలో ఉన్న వారి లెక్కచూడగా వారు రెండువందల ముప్పది ఇద్దరైరి. తరువాత జనులను, అనగా ఇశ్రాయేలు వారినందరిని లెక్కింపగా వారు ఏడువేల మందియైరి.

15. veṇṭanē athaḍu raajyaadhipathulalō unna vaari lekkachooḍagaa vaaru reṇḍuvandala muppadhi iddharairi. tharuvaatha janulanu, anagaa ishraayēlu vaarinandarini lekkimpagaa vaaru ēḍuvēla mandiyairi.

16. మధ్యాహ్నమందు వీరు బయలుదేరగా బెన్హదదును అతనికి సహకారులైన ఆ ముప్పది ఇద్దరు రాజులును గుడారములలో త్రాగి మత్తులై యుండిరి.

16. madhyaahnamandu veeru bayaludheragaa benhadadunu athaniki sahakaarulaina aa muppadhi iddaru raajulunu guḍaaramulalō traagi matthulai yuṇḍiri.

17. రాజ్యాధిపతులలోనున్న ఆ ¸యౌవనులు ముందుగా బయలు దేరినప్పుడు సంగతి తెలిసికొనుటకై బెన్హదదు కొందరిని పంపెను. షోమ్రోనులోనుండి కొందరు వచ్చియున్నారని బంటులు తెలియజేయగా

17. raajyaadhipathulalōnunna aa ¸yauvanulu mundhugaa bayalu dherinappuḍu saṅgathi telisikonuṭakai benhadadu kondarini pampenu. shomrōnulōnuṇḍi kondaru vachiyunnaarani baṇṭulu teliyajēyagaa

18. అతడువారు సమాధానముగా వచ్చినను యుద్ధము చేయ వచ్చినను వారిని సజీవులుగా పట్టుకొనిరండని ఆజ్ఞాపించెను.

18. athaḍuvaaru samaadhaanamugaa vachinanu yuddhamu cheya vachinanu vaarini sajeevulugaa paṭṭukoniraṇḍani aagnaapin̄chenu.

19. రాజ్యాధిపతులలోనున్న ఆ ¸యౌవనులును వారితో కూడనున్న దండువారును పట్టణములోనుండి బయలుదేరి

19. raajyaadhipathulalōnunna aa ¸yauvanulunu vaarithoo kooḍanunna daṇḍuvaarunu paṭṭaṇamulōnuṇḍi bayaludheri

20. ప్రతివాడు తన్ను ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. ఇశ్రాయేలువారు వారిని తరుము చుండగా సిరియా రాజైన బెన్హదదు గుఱ్ఱమెక్కి రౌతులతో గూడ తప్పించుకొని పోయెను.

20. prathivaaḍu thannu edirin̄china vaanini champagaa siriyanulu paaripōyiri. Ishraayēluvaaru vaarini tharumu chuṇḍagaa siriyaa raajaina benhadadu gurramekki rauthulathoo gooḍa thappin̄chukoni pōyenu.

21. అంతట ఇశ్రాయేలు రాజు బయలుదేరి గుఱ్ఱములను రథములను ఓడించి సిరియనులను బహుగా హతము చేసెను.

21. anthaṭa ishraayēlu raaju bayaludheri gurramulanu rathamulanu ōḍin̄chi siriyanulanu bahugaa hathamu chesenu.

22. అప్పుడు ఆ ప్రవక్త ఇశ్రాయేలు రాజునొద్దకు వచ్చినీవు బలము తెచ్చుకొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెట్టి యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి మరల వచ్చునని అతనితో చెప్పెను.

22. appuḍu aa pravaktha ishraayēlu raajunoddhaku vachineevu balamu techukonumu, neevu cheyavalasina daanini kanipeṭṭi yuṇḍumu, ēḍaadhinaaṭiki siriyaaraaju neemeediki marala vachunani athanithoo cheppenu.

23. అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఈలాగు మనవి చేసిరివారి దేవతలు కొండదేవతలు గనుక వారు మనకంటె బలవంతులైరి. అయితే మనము మైదానమందు వారితో యుద్ధము చేసిన యెడల నిశ్చయముగా వారిని గెలుచుదుము.

23. ayithē siriyaa raaju sēvakulu athanithoo eelaagu manavi chesirivaari dhevathalu koṇḍadhevathalu ganuka vaaru manakaṇṭe balavanthulairi. Ayithē manamu maidaanamandu vaarithoo yuddhamu chesina yeḍala nishchayamugaa vaarini geluchudumu.

24. ఇందుకు మీరు చేయవలసిన దేమనగా, ఆ రాజులలో ఒక్కొకని వాని వాని ఆధిపత్యములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిర్ణయించి

24. induku meeru cheyavalasina dhemanagaa, aa raajulalō okkokani vaani vaani aadhipatyamulōnuṇḍi theesivēsi vaariki badulugaa sēnaadhipathulanu nirṇayin̄chi

25. నీవు పోగొట్టుకొనిన బలము ఎంతో అంత బలమును, గుఱ్ఱములకు గుఱ్ఱములను రథములకు రథములను లెక్కించి పోగు చేయుము; అప్పుడు మనము మైదానమునందు వారితో యుద్ధము చేసినయెడల అవశ్యముగా మనము వారిని గెలు చుదమని మనవి చేయగా అతడు వారు చెప్పిన మాట విని ఆ ప్రకారము చేసెను.

25. neevu pōgoṭṭukonina balamu enthoo antha balamunu, gurramulaku gurramulanu rathamulaku rathamulanu lekkin̄chi pōgu cheyumu; appuḍu manamu maidaanamunandu vaarithoo yuddhamu chesinayeḍala avashyamugaa manamu vaarini gelu chudamani manavi cheyagaa athaḍu vaaru cheppina maaṭa vini aa prakaaramu chesenu.

26. కాబట్టి మరుసంవత్సరము బెన్హదదు సిరియనులను సమకూర్చి లెక్కచూచి బయలుదేరి పోయి ఇశ్రాయేలువారితో యుద్ధము చేయుటకై ఆఫెకునకు వచ్చెను.

26. kaabaṭṭi marusamvatsaramu benhadadu siriyanulanu samakoorchi lekkachuchi bayaludheri pōyi ishraayēluvaarithoo yuddhamu cheyuṭakai aaphekunaku vacchenu.

27. ఇశ్రాయేలు వారందరును పోగు చేయబడి సిద్ధమై వారిని ఎదిరింప బయలుదేరిరి. ఇశ్రా యేలువారు మేకపిల్లల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని దేశము సిరియనులచేత కప్పబడి యుండెను.

27. ishraayēlu vaarandarunu pōgu cheyabaḍi siddhamai vaarini edirimpa bayaludheriri. Ishraa yēluvaaru mēkapillala mandalu reṇṭivale vaariyeduṭa digiyuṇḍiri gaani dheshamu siriyanulachetha kappabaḍi yuṇḍenu.

28. అప్పుడు దైవజనుడైన యొకడు వచ్చి ఇశ్రా యేలు రాజుతో ఇట్లనెనుయెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాసిరియనులు యెహోవాకొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు దేవుడు కాడని అనుకొందురు; అయితే నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొనునట్లు ఈ గొప్ప సమూహమంతయు నీ చేతికి అప్పగించెదను.

28. appuḍu daivajanuḍaina yokaḍu vachi ishraa yēlu raajuthoo iṭlanenuyehōvaa selavichuna dhemanagaasiriyanulu yehōvaakoṇḍalaku dhevuḍēgaani lōyalaku dhevuḍu kaaḍani anukonduru; ayithē nēnu yehōvaanai yunnaanani meeru telisikonunaṭlu ee goppa samoohamanthayu nee chethiki appagin̄chedanu.

29. వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని యుండిన తరువాత ఏడవ దినమందు యుద్ధమునకు కలిసికొనగా ఇశ్రాయేలువారు ఒక దినమందే సిరియనుల కాల్బలము లక్షమందిని హతము చేసిరి.

29. vaaru edurumukhamulugaa ēḍudinamulu guḍaaramulu vēsikoni yuṇḍina tharuvaatha ēḍava dinamandu yuddhamunaku kalisikonagaa ishraayēluvaaru oka dinamandhe siriyanula kaalbalamu lakshamandhini hathamu chesiri.

30. తక్కినవారు ఆఫెకు పట్టణములోనికి పారిపోగా అచ్చటనున్న యొకప్రాకారము శేషించినవారిలో ఇరువది యేడు వేలమంది మీద పడెను. బెన్హదదు పారిపోయి ఆ పట్టణమందు ప్రవేశించి ఆ యాగదులలో చొరగా

30. thakkinavaaru aapheku paṭṭaṇamulōniki paaripōgaa acchaṭanunna yokapraakaaramu shēshin̄chinavaarilō iruvadhi yēḍu vēlamandi meeda paḍenu. Benhadadu paaripōyi aa paṭṭaṇamandu pravēshin̄chi aa yaagadulalō coragaa

31. అతని సేవకులుఇశ్రాయేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేమువింటిమి గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కట్టుకొని తలమీద త్రాళ్లు వేసికొని ఇశ్రాయేలు రాజునొద్దకు పోవుదుము; అతడు నీ ప్రాణమును రక్షించు నేమో అని రాజుతో అనగా రాజు అందుకు సమ్మతించెను.

31. athani sēvakulu'ishraayēlu vaari raajulu dayaaparulani mēmuviṇṭimi ganuka neeku anukoolamainayeḍala mēmu naḍumunaku gōnelu kaṭṭukoni thalameeda traaḷlu vēsikoni ishraayēlu raajunoddhaku pōvudumu; athaḍu nee praaṇamunu rakshin̄chu nēmō ani raajuthoo anagaa raaju anduku sammathin̄chenu.

32. కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కట్టుకొని తలమీద త్రాళ్లు వేసి కొని ఇశ్రాయేలు రాజునొద్దకు వచ్చినీ దాసుడైన బెన్హదదుదయచేసి నన్ను బ్రదుకనిమ్మని మనవి చేయుటకై మమ్మును పంపెనని చెప్పగా అతడుబెన్హదదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యున్నాడా అని యడిగెను.

32. kaavuna vaaru thama naḍumulaku gōnelu kaṭṭukoni thalameeda traaḷlu vēsi koni ishraayēlu raajunoddhaku vachinee daasuḍaina benhadadudayachesi nannu bradukanimmani manavi cheyuṭakai mammunu pampenani cheppagaa athaḍubenhadadu naa sahōdaruḍu, athaḍu iṅkanu sajeevuḍai yunnaaḍaa ani yaḍigenu.

33. అప్పుడు ఆ మనుష్యులు సంగతి గ్రహించి అతని మనస్సు ఏలాగున నున్నదో అది నిశ్చయముగా గుర్తెరిగి ఆ మాటనుబట్టిబెన్హదదు నీకు సహోదరుడే అని చెప్పగా అతడుమీరు వెళ్లి అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెన్హదదు తనయొద్దకు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని ఎక్కించుకొనెను.

33. appuḍu aa manushyulu saṅgathi grahin̄chi athani manassu ēlaaguna nunnadō adhi nishchayamugaa gurterigi aa maaṭanubaṭṭibenhadadu neeku sahōdaruḍē ani cheppagaa athaḍumeeru veḷli athanini thooḍukoni raṇḍanenu. Benhadadu thanayoddhaku raagaa athaḍu thana rathamumeeda athani ekkin̄chukonenu.

34. అంతట బెన్హదదుతమ తండ్రి చేతిలోనుండి నా తండ్రి తీసికొనిన పట్టణములను నేను మరల అప్పగించెదను; మరియు నా తండ్రి షోమ్రోనులో వీధులను కట్టించుకొనినట్లు దమస్కులో తమకొరకు తమరు వీధులను కట్టించు కొనవచ్చును అని అతనితో చెప్పగా అహాబు ఈ ప్రకారముగా నీతో సంధిచేసి నిన్ను పంపివేయుదునని చెప్పి అతనితో సంధిచేసి అతని పోనిచ్చెను.

34. anthaṭa benhadaduthama thaṇḍri chethilōnuṇḍi naa thaṇḍri theesikonina paṭṭaṇamulanu nēnu marala appagin̄chedanu; mariyu naa thaṇḍri shomrōnulō veedhulanu kaṭṭin̄chukoninaṭlu damaskulō thamakoraku thamaru veedhulanu kaṭṭin̄chu konavachunu ani athanithoo cheppagaa ahaabu ee prakaaramugaa neethoo sandhichesi ninnu pampivēyudunani cheppi athanithoo sandhichesi athani pōnicchenu.

35. అంతట ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకడు యెహోవా ఆజ్ఞచేత తన చెలికానితోనన్ను కొట్టుమనగా అతడు అతని కొట్టుటకు ఒప్పకపోయినప్పుడు

35. anthaṭa pravakthala shishyulalō okaḍu yehōvaa aagnachetha thana chelikaanithoonannu koṭṭumanagaa athaḍu athani koṭṭuṭaku oppakapōyinappuḍu

36. అతడునీవు యెహోవా ఆజ్ఞకు లోబడకపోతివి గనుక నీవు నన్ను విడిచిపోగానే సింహము నిన్ను చంపునని అతనితో చెప్పెను. అతడు వెళ్లిపోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై అతనిని చంపెను.

36. athaḍuneevu yehōvaa aagnaku lōbaḍakapōthivi ganuka neevu nannu viḍichipōgaanē simhamu ninnu champunani athanithoo cheppenu. Athaḍu veḷlipōgaanē sinhamokaṭi athaniki edurai athanini champenu.

37. తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినప్పుడు అతడునన్ను కొట్టుమనగా అతడు అతని కొట్టి గాయ పరచెను.

37. tharuvaatha mariyokaḍu athaniki kanabaḍinappuḍu athaḍunannu koṭṭumanagaa athaḍu athani koṭṭi gaaya parachenu.

38. అప్పుడు ఆ ప్రవక్త పోయి, కండ్లమీద పాగా కట్టుకొని మారు వేషము వేసికొని, మార్గమందు రాజు యొక్క రాకకై కనిపెట్టుకొని యుండి

38. appuḍu aa pravaktha pōyi, kaṇḍlameeda paagaa kaṭṭukoni maaru vēshamu vēsikoni, maargamandu raaju yokka raakakai kanipeṭṭukoni yuṇḍi

39. రాజు వచ్చుట చూచి బిగ్గరగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెనునీ దాసుడనైన నేను యుద్ధములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుష్యుని నాయొద్దకు తోడుకొని వచ్చి యీ మనుష్యుని కనిపెట్టుము; ఏ విధము గానైనను వాడు తప్పించుకొని పోయినయెడల వాని ప్రాణమునకు మారుగా నీ ప్రాణముపోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల వెండిని ఇయ్యవలెననెను.

39. raaju vachuṭa chuchi biggaragaa raajuthoo eelaagu manavi chesikonenunee daasuḍanaina nēnu yuddhamulōniki pōyiyuṇḍagaa idigō okaḍu iṭu thirigi oka manushyuni naayoddhaku thooḍukoni vachi yee manushyuni kanipeṭṭumu; ē vidhamu gaanainanu vaaḍu thappin̄chukoni pōyinayeḍala vaani praaṇamunaku maarugaa nee praaṇamupōvunu; lēdaa neevu reṇḍu maṇugula veṇḍini iyyavalenanenu.

40. అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అక్కడక్కడ తిరుగుచుండగా వాడు కనబడకపోయెను. అప్పుడు ఇశ్రా యేలురాజునీకు నీవే తీర్పు తీర్బుకొంటివి గనుక నీవుచెప్పినట్టుగానే నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియ్యగా

40. ayithē nee daasuḍanaina nēnu panimeeda akkaḍakkaḍa thiruguchuṇḍagaa vaaḍu kanabaḍakapōyenu. Appuḍu ishraa yēluraajuneeku neevē theerpu theerbukoṇṭivi ganuka neevucheppinaṭṭugaanē neeku jarugunu ani athaniki selaviyyagaa

41. అతడు త్వరపడి తన కండ్లమీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు ప్రవక్తలలో ఒకడని రాజు పోల్చెను.

41. athaḍu tvarapaḍi thana kaṇḍlameedi paagaa theesivēyagaa chuchi athaḍu pravakthalalō okaḍani raaju pōlchenu.

42. అప్పుడు అతడుయెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానేను శపించిన మనుష్యుని నీవు నీ చేతిలోనుండి తప్పించుకొని పోనిచ్చితివి గనుక వాని ప్రాణమునకు మారుగా నీ ప్రాణమును, వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అప్పగింప బడుదురని రాజుతో అనగా

42. appuḍu athaḍuyehōvaa selavichunadhemanagaanēnu shapin̄china manushyuni neevu nee chethilōnuṇḍi thappin̄chukoni pōnichithivi ganuka vaani praaṇamunaku maarugaa nee praaṇamunu, vaani janulaku maarugaa nee janulunu appagimpa baḍudurani raajuthoo anagaa

43. ఇశ్రాయేలు రాజు మూతి ముడుచు కొనిన వాడై కోపముతో షోమ్రోనులోని తన నగరునకు వచ్చెను.

43. ishraayēlu raaju moothi muḍuchu konina vaaḍai kōpamuthoo shomrōnulōni thana nagarunaku vacchenu.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.