Samuel II - 2 సమూయేలు 18 | View All

1. దావీదు తన యొద్దనున్న జనులను లెక్కించి వారి మీద సహస్రాధిపతులను శతాధిపతులను నిర్ణయించి

1. King David brought all his men together, divided them into units of a thousand and of a hundred, and placed officers in command of them.

2. జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతి క్రింద ఒక భాగమును సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతిక్రింద ఒక భాగమును, గిత్తీయుడైన ఇత్తయి చేతిక్రింద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదునేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో చెప్పగా

2. Then he sent them out in three groups, with Joab and Joab's brother Abishai and Ittai from Gath, each in command of a group. And the king said to his men, "I will go with you myself."

3. జనులునీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని లక్ష్యపెట్టరు, మాలో సగము మంది చనిపోయినను జనులు దానిని లక్ష్యపెట్టరు, మావంటి పదివేల మందితో నీవు సాటి; కాబట్టి నీవు పట్టణమందు నిలిచి మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో చెప్పిరి.

3. "You mustn't go with us," they answered. "It won't make any difference to the enemy if the rest of us turn and run, or even if half of us are killed; but you are worth ten thousand of us. It will be better if you stay here in the city and send us help."

4. అందుకు రాజుమీ దృష్టికేది మంచిదో దాని చేసెదనని చెప్పి గుమ్మపు ప్రక్కను నిలిచి యుండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను బయలుదేరిరి.

4. "I will do whatever you think best," the king answered. Then he stood by the side of the gate as his men marched out in units of a thousand and of a hundred.

5. అప్పుడు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇత్తయిని పిలిచినా నిమిత్తమై ¸యౌవనుడైన అబ్షాలోమునకు దయ జూపుడని ఆజ్ఞాపించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు అబ్షాలోమునుగూర్చి అధిపతులకందరికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

5. He gave orders to Joab, Abishai, and Ittai: "For my sake don't harm the young man Absalom." And all the troops heard David give this command to his officers.

6. జనులు ఇశ్రాయేలువారిని ఎదిరించుటకై పొలములోనికి బయలుదేరిన మీదట యుద్ధము ఎఫ్రాయిము వనములో జరుగగా

6. David's army went out into the countryside and fought the Israelites in Ephraim Forest.

7. ఇశ్రాయేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ దినమున ఇరువది వేల మంది అక్కడ హతులైరి.

7. The Israelites were defeated by David's men; it was a terrible defeat, with twenty thousand men killed that day.

8. యుద్ధము ఆ ప్రదేశమంతటను వ్యాపించెను; మరియు నాటి దినమున కత్తిచేత కూలినవారి కంటె ఎక్కువమంది అడవిలో చిక్కుబడి నాశనమైరి.

8. The fighting spread over the countryside, and more men died in the forest than were killed in battle.

9. అబ్షాలోము కంచర గాడిదమీద ఎక్కి పోవుచు దావీదు సేవకులకు ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొప్పమస్తకి వృక్షముయొక్క చిక్కుకొమ్మల క్రిందికి పోయినప్పుడు అతని తల చెట్టుకు తగులుకొనినందున అతడు ఎత్తబడి ఆకాశమునకును భూమికిని మధ్యను వ్రేలాడు చుండగా అతని క్రిందనున్న కంచరగాడిద సాగిపోయెను.

9. Suddenly Absalom met some of David's men. Absalom was riding a mule, and as it went under a large oak tree, Absalom's head got caught in the branches. The mule ran on and Absalom was left hanging in midair.

10. ఒకడు దానిని చూచి వచ్చి అబ్షాలోము మస్తకివృక్షమున వ్రేలాడుచుండుట నేను చూచితినని యోవాబుతో చెప్పినప్పుడు

10. One of David's men saw him and reported to Joab, "Sir, I saw Absalom hanging in an oak tree!"

11. యోవాబునీవు చూచి యుంటివే, నేల కూలునట్లు నీవతని కొట్టకపోతివేమి? నీవతని చంపినయెడల పది తులముల వెండియు ఒక నడికట్టును నీకిచ్చియుందునని తనకు సమాచారము చెప్పినవానితో అనెను.

11. Joab answered, "If you saw him, why didn't you kill him on the spot? I myself would have given you ten pieces of silver and a belt."

12. అందుకు వాడు¸యౌవనుడైన అబ్షాలోమును ఎవడును ముట్టకుండజాగ్రత్తపడుడని రాజు నీకును అబీషైకిని ఇత్తయికిని ఆజ్ఞ నిచ్చుచుండగా నేను వింటిని; వెయ్యి తులముల వెండి నా చేతిలో పెట్టినను రాజు కుమారుని నేను చంపను.

12. But the man answered, "Even if you gave me a thousand pieces of silver, I wouldn't lift a finger against the king's son. We all heard the king command you and Abishai and Ittai, 'For my sake don't harm the young man Absalom.'

13. మోసము చేసి నేను అతని ప్రాణమునకు ముప్పు తెచ్చిన యెడల అది రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సన్నిధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా

13. But if I had disobeyed the king and killed Absalom, the king would have heard about it---he hears about everything---and you would not have defended me."

14. యోవాబునీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెప్పి మూడు బాణములు చేత పట్టుకొని పోయి మస్తకివృక్షమున వ్రేలాడుచు ఇంకను ప్రాణముతో నున్న అబ్షాలోముయొక్క గుండెకు గురిపెట్టి

14. "I'm not going to waste any more time with you," Joab said. He took three spears and plunged them into Absalom's chest while he was still alive, hanging in the oak tree.

15. తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుట్టు చుట్టుకొని యుండగా అబ్షాలోమును కొట్టి చంపెను.

15. Then ten of Joab's soldiers closed in on Absalom and finished killing him.

16. అప్పుడు జనులను ఇక హతము చేయక విడువవలసినదని యోవాబు బాకా ఊదింపగా ఇశ్రాయేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు తిరిగి వచ్చిరి.

16. Joab had the trumpet blown to stop the fighting, and his troops came back from pursuing the Israelites.

17. జనులు అబ్షాలోము యొక్క కళేబరమును ఎత్తి అడవిలో ఉన్న పెద్దగోతిలో పడవేసి పెద్దరాళ్లకుప్ప దానిమీద పేర్చిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులందరును తమ తమ యిండ్లకు పోయిరి.

17. They took Absalom's body, threw it into a deep pit in the forest, and covered it with a huge pile of stones. All the Israelites fled to their own hometowns.

18. తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబ్షా లోము తాను బ్రదికియుండగా ఒక స్తంభము తెచ్చి దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెట్టి, అతడు ఆ స్తంభమునకు తన పేరు పెట్టియుండెను. నేటివరకు అబ్షాలోము స్తంభమని దానికి పేరు.

18. During his lifetime Absalom had built a monument for himself in King's Valley, because he had no son to keep his name alive. So he named it after himself, and to this day it is known as Absalom's Monument.

19. సాదోకు కుమారుడైన అహిమయస్సునేను పరుగెత్తి కొని పోయి యెహోవా తన శత్రువులను ఓడించి తనకు న్యాయము తీర్చిన వర్తమానము రాజుతో చెప్పెదననగా

19. Then Ahimaaz son of Zadok said to Joab, "Let me run to the king with the good news that the LORD has saved him from his enemies."

20. యోవాబు ఈ దినమున ఈ వర్తమానము చెప్ప తగదు, మరియొక దినమున చెప్పవచ్చును; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వర్తమానము తీసికొని పోతగదని అతనితో చెప్పెను.

20. "No," Joab said, "today you will not take any good news. Some other day you may do so, but not today, for the king's son is dead."

21. తరువాత కూషీని పిలిచినీవు పోయి నీవు చూచిన దానిని రాజునకు తెలియ జేయుమనగా కూషీ యోవాబునకు నమస్కారము చేసి పరుగెత్తికొని పోయెను.

21. Then he said to his Ethiopian slave, "Go and tell the king what you have seen." The slave bowed and ran off.

22. అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహి మయస్సుకూషీతోకూడ నేనును పరుగెత్తికొనిపోవు టకు సెలవిమ్మని యోవాబుతో మనవిచేయగా యోవాబునాయనా నీవెందుకు పోవలెను? చెప్పుటకు నీకు బహుమానము తెచ్చు విశేషమైన సమాచార మేదియు లేదు గదా అని అతనితో అనగా

22. Ahimaaz insisted, "I don't care what happens; please let me take the news also." "Why do you want to do it, my son?" Joab asked. "You will get no reward for it."

23. అతడుఏమైనను సరే నేను పరుగెత్తికొని పోవుదు ననెను. అందుకు యోవాబుపొమ్మని సెలవియ్యగా అహిమయస్సు మైదానపు మార్గ మున పరుగెత్తికొని కూషీకంటె ముందుగా చేరెను.

23. "Whatever happens," Ahimaaz said again, "I want to go." "Then go," Joab said. So Ahimaaz ran off down the road through the Jordan Valley, and soon he passed the slave.

24. దావీదు రెండు గుమ్మముల మధ్యను నడవలో కూర్చొని యుండెను; కావలికాడు గుమ్మముపైనున్న గోడమీదికి ఎక్కి పారచూడగా ఒంటరిగా పరుగెత్తికొని వచ్చుచున్న యొకడు కనబడెను. వాడు అరచి రాజునకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా

24. David was sitting in the space between the inner and outer gates of the city. The lookout went up to the top of the wall and stood on the roof of the gateway; he looked out and saw a man running alone.

25. రాజువాడు ఒంటరిగా ఉండినయెడల ఏదో వర్తమానము తెచ్చుచున్నాడనెను. అంతలో వాడు పరుగుమీద వచ్చుచుండగా

25. He called down and told the king, and the king said, "If he is alone, he is bringing good news." The runner kept coming closer.

26. కావలికాడు పరుగెత్తికొని వచ్చు మరియొకని కనుగొని అదిగో మరియొకడు ఒంటరి గానే పరుగెత్తికొని వచ్చుచున్నాడని ద్వారపుతట్టు తిరిగి చెప్పగా రాజువాడును వర్తమానము తెచ్చుచున్నాడనెను.

26. Then the lookout saw another man running alone, and he called down to the gatekeeper, "Look! There's another man running!" The king answered, "This one also is bringing good news."

27. కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెత్తుట చూడగావాడు సాదోకు కుమారుడైన అహిమయస్సు అని నాకు తోచుచున్నది అనినప్పుడు రాజువాడు మంచివాడు, శుభవర్తమానము తెచ్చుచున్నాడని చెప్పెను. అంతలొ

27. The lookout said, "I can see that the first man runs like Ahimaaz." "He's a good man," the king said, "and he is bringing good news."

28. అహిమయస్సు జయమని బిగ్గరగా రాజుతో చెప్పి రాజు ముందర సాష్టాంగ నమస్కారము చేసినా యేలినవాడవును రాజవునగు నిన్ను చంప చూచిన వారిని అప్పగించిన నీ దేవుడైన యెహోవాకు స్తోత్రము అని చెప్పెను.

28. Ahimaaz called out a greeting to the king, threw himself down to the ground before him, and said, "Praise the LORD your God, who has given you victory over the men who rebelled against Your Majesty!"

29. రాజుబాలుడగు అబ్షాలోము క్షేమముగా ఉన్నాడా? అని యడుగగా అహిమయస్సుయోవాబు రాజసేవకుడ నైన నీ దాసుడనగు నన్ను పంపినప్పుడు గొప్ప అల్లరి జరుగుట నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెప్పెను.

29. "Is the young man Absalom all right?" the king asked. Ahimaaz answered, "Sir, when your officer Joab sent me, I saw a great commotion, but I couldn't tell what it was."

30. అప్పుడు రాజునీవు ప్రక్కకు తొలగి నిలిచియుండు మని వానికాజ్ఞనియ్యగా వాడు తొలగి నిలిచెను.

30. "Stand over there," the king told him; and he went over and stood there.

31. అంతలో కూషీ వచ్చినా యేలిన వాడా రాజా, నేను నీకు శుభసమాచారము తెచ్చితిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచ్చినవారినందరిని ఓడించి నీకు న్యాయము తీర్చెనని చెప్పినప్పుడు

31. Then the Ethiopian slave arrived and said to the king, "I have good news for Your Majesty! Today the LORD has given you victory over all who rebelled against you!"

32. రాజుబాలుడగు అబ్షాలోము క్షేమముగా ఉన్నాడా? అని యడిగెను. అందుకు కూషీ చెప్పినదేమనగానా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ శత్రువులును నీకు హాని చేయవలెనని నీ మీదికి వచ్చినవారందరును ఆ బాలుడున్నట్టుగానే యుందురు గాక.

32. "Is the young man Absalom all right?" the king asked. The slave answered, "I wish that what has happened to him would happen to all your enemies, sir, and to all who rebel against you."

33. అప్పుడు రాజు బహు కలతపడి గుమ్మ మునకు పైగా నున్న గదికి ఎక్కి పోయి యేడ్చుచు, సంచరించుచునా కుమారుడా అబ్షా లోమా, నా కుమా రుడా అబ్షాలోమా, అని కేకలు వేయుచు, అయ్యో నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత బాగుండును; నా కుమారుడా అబ్షాలోమా నా కుమారుడా, అని యేడ్చుచు వచ్చెను.

33. The king was overcome with grief. He went up to the room over the gateway and wept. As he went, he cried, "O my son! My son Absalom! Absalom, my son! If only I had died in your place, my son! Absalom, my son!"Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అబ్షాలోము సైన్యం ఓడిపోయింది. (1-8) 
దావీదు చెడుకు మంచితనంతో ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాడు! అబ్షాలోము దావీదుకు మాత్రమే హాని చేయాలని చూస్తున్నప్పుడు, దావీదు అబ్షాలోము భద్రతను మాత్రమే కోరుకుంటాడు. ఇది దేవుని పట్ల మానవత్వం యొక్క దుష్టత్వాన్ని మరియు మానవాళి పట్ల దేవుడు చూపే అపురూపమైన దయను ప్రతిబింబిస్తుంది - ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఇశ్రాయేలీయులు ఇప్పుడు ప్రభువుకు మరియు ఆయన ఎన్నుకున్న వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నడం వల్ల కలిగే పరిణామాలను చూస్తున్నారు.

అతను చంపబడ్డాడు. (9-18) 
యువకులు అబ్షాలోమ్‌ను చెట్టుపై వేలాడదీయడం, స్వర్గం మరియు భూమి రెండింటిచే ఖండించబడటం మరియు విడిచిపెట్టడం గమనించినప్పుడు, తల్లిదండ్రులపై తిరుగుబాటు పట్ల దేవుని అసహ్యకరమైన దృఢమైన సందేశాన్ని వారు గ్రహించనివ్వండి. దుఃఖం మరియు అవమానాల నుండి నిజమైన రక్షణలు స్వర్గపు జ్ఞానం మరియు దేవుని దయలో ఉన్నాయి.

దావీదు యొక్క అతి దుఃఖం. (19-33)
ఆహిమయస్సు తన కుమారుడి మరణ వార్త కోసం దావీదు‌ను సిద్ధం చేశాడు, అతని విజయానికి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పమని కోరాడు. మన హృదయాలు దృఢంగా మరియు మన ఆశీర్వాదాల పట్ల కృతజ్ఞతతో నిండినప్పుడు, మనకు ఎదురయ్యే ప్రతికూలతలను ఓపికగా భరించేందుకు మనం మెరుగ్గా సన్నద్ధమవుతాము. దావీదు కోరిక అబ్షాలోము యొక్క శాశ్వతమైన విధి గురించి ఆందోళన నుండి ఉద్భవించిందని కొందరు నమ్ముతారు, అయితే అతను తగినంత పరిశీలన లేకుండా మాట్లాడినట్లు కనిపిస్తుంది. దయ చూపని కొడుకు పట్ల మితిమీరిన వాత్సల్యాన్ని ప్రదర్శించినందుకు అతను నిందకు అర్హుడు. ఇంకా, అతను దైవిక న్యాయంతో కలహించడం మరియు దేశం యొక్క న్యాయాన్ని వ్యతిరేకించడంలో తప్పుగా ఉన్నాడు, రాజుగా, అతను నిర్వహణకు బాధ్యత వహిస్తాడు మరియు సహజమైన ప్రేమ కంటే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
ఉత్తమ వ్యక్తులు కూడా బలహీనత యొక్క క్షణాలను అనుభవించవచ్చని ఈ సంఘటన చూపిస్తుంది. మనం అతిగా ప్రేమించిన దాని కోసం మనం ఎక్కువగా దుఃఖించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఉదాహరణ నుండి మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలని మరియు మన పిల్లల పట్ల పాపభరితమైన భోగము లేదా నిర్లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా ప్రార్థించడాన్ని నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, దావీదులో రక్షకుని ప్రేమ యొక్క ముందస్తు సూచనను కూడా మనం గ్రహించవచ్చు. తిరుగుబాటు మరియు శత్రు స్వభావం ఉన్నప్పటికీ మానవజాతి కోసం ఏడ్చిన, ప్రార్థించిన మరియు మరణాన్ని అనుభవించిన రక్షకుని వలె, దావీదు యొక్క భావోద్వేగాలు ఈ ప్రగాఢమైన ప్రేమ మరియు కరుణ యొక్క సంగ్రహావలోకనాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |