Genesis - ఆదికాండము 32 | View All

1. యాకోబు తన త్రోవను వెళ్లుచుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి.

1. And Jacob went on his way, and the angels of God met him.

2. యాకోబు వారిని చూచి-ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెట్టెను.

2. And Jacob said when he saw them, This is God�s host: and he called the name of that place Mahanaim.

3. యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననున్న తన సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి-

3. And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the field of Edom.

4. మీరు నా ప్రభువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొద్ద నివసించి యుంటిని;

4. And he commanded them, saying, Thus shall ye say unto my lord Esau; Thus saith thy servant Jacob, I have sojourned with Laban, and stayed until now:

5. నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీజనమును కలరు; నీ కటాక్షము నాయందు కలుగునట్లుగా నా ప్రభువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెప్పుడని వారి కాజ్ఞాపించెను.

5. and I have oxen, and asses {cf15i and} flocks, and menservants ard maidservants: and I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight.

6. ఆ దూతలు యాకోబునొద్దకు తిరిగివచ్చి-మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు వెళ్లితివిు; అతడు నాలుగువందలమందితో నిన్ను ఎదుర్కొన వచ్చుచున్నాడని చెప్పగా

6. And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and moreover he cometh to meet thee, and four hundred men with him.

7. యాకోబు మిక్కిలి భయపడి తొందరపడి

7. Then Jacob was greatly afraid and was distressed: and he divided the people that was with him, and the flocks, and the herds, and the camels, into two companies;

8. -ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచ్చి దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన గుంపు తప్పించుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనున్న జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు గుంపులుగా విభాగించెను.

8. and he said, If Esau come to the one company, and smite it, then the company which is left shall escape.

9. అప్పుడు యాకోబు-నా తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవా, నా తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవా-, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొద్దకు తిరిగి వెళ్లుము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెప్పిన యెహోవా,

9. And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, O LORD, which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will do thee good:

10. నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యమునకును అపాత్రుడను, ఎట్లనగా నా చేతి కఱ్ఱతో మాత్రమే యీ యొర్దానుదాటితిని; ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులైతిని.

10. I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two companies.

11. నా సహోదరుడైన ఏశావు చేతినుండి దయచేసి నన్ను తప్పించుము; అతడు వచ్చి పిల్లలతో తల్లిని, నన్ను చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచున్నాను.

11. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he come and smite me, the mother with the children.

12. నీవు నేను నీకు తోడై నిశ్చయముగా మేలు చేయుచు, విస్తారమగుటవలన లెక్కింపలేని సముద్రపు ఇసుకవలె నీ సంతానము విస్తరింపజేయుదునని సెలవిచ్చితివే అనెను.
హెబ్రీయులకు 11:12

12. And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.

13. అతడు అక్కడ ఆ రాత్రి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అన్నయైన ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను

13. And he lodged there that night; and took of that which he had with him a present for Esau his brother;

14. అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేక పోతులను రెండువందల గొఱ్ఱెలను ఇరువది పొట్టేళ్లను

14. two hundred she�goats and twenty he�goats, two hundred ewes and twenty rams,

15. ముప్పది పాడి ఒంటెలను వాటి పిల్లలను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిల్లలను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా

15. thirty milch camels and their colts, forty kine and ten bulls, twenty she�asses and ten foals.

16. తన దాసులచేతి కప్పగించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెప్పెను.

16. And he delivered them into the hand of his servants, every drove by itself; and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove.

17. మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నిన్ను ఎదుర్కొని-నీవెవరివాడవు? ఎక్కడికి వెళ్లుచున్నావు? నీ ముందరనున్నవి యెవరివని నిన్ను అడిగినయెడల

17. And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee?

18. నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా ప్రభువైన ఏశావుకొరకు పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించెను.

18. then thou shalt say, {cf15i They be} thy servant Jacob�s; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, he also is behind us.

19. అట్లతడు నేను ముందుగా పంపుచున్న కానుకవలన అతని సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అప్పుడతడు ఒకవేళ నన్ను కటాక్షించుననుకొని మీరు ఏశావును చూచి

19. And he commanded also the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him;

20. మీరు-ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్ప వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళ్లిన వారికందరికిని ఆజ్ఞాపించెను.

20. and ye shall say, Moreover, behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept me.

21. అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాత్రి నిలిచెను.

21. So the present passed over before him: and he himself lodged that night in the company.

22. ఆ రాత్రి అతడు లేచి తన యిద్దరు భార్యలను తన యిద్దరు దాసీలను తన పదకొండుమంది పిల్లలను తీసికొని యబ్బోకు రేవు దాటిపోయెను.

22. And he rose up that night, and took his two wives, and his two handmaids, and his eleven children, and passed over the ford of Jabbok.

23. యాకోబు వారిని తీసి కొని ఆ యేరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపి వేసెను.

23. And he took them, and sent them over the stream, and sent over that he had.

24. యాకోబు ఒక్కడు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను.

24. And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.

25. తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను.

25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob�s thigh was strained, as he wrestled with him.

26. ఆయన-తెల్లవారు చున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు-నీవు నన్ను ఆశీర్వ దించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను.

26. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.

27. ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు- యాకోబు అని చెప్పెను.

27. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob.

28. అప్పుడు ఆయననీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను.

28. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for thou hast striven with God and with men, and hast prevailed.

29. అప్పుడు యాకోబు-నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందు కాయన-నీవు ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను.

29. And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there.

30. యాకోబు-నేను ముఖా ముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెట్టెను.

30. And Jacob called the name of the place Peniel: for, {cf15i said he}, I have seen God face to face, and my life is preserved.

31. అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయెను; అప్పుడతడు తొడకుంటుచు నడిచెను.

31. And the sun rose upon him as he passed over Penuel, and he halted upon his thigh.

32. అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొట్టినందున నేటివరకు ఇశ్రాయేలీయులు తొడ గూటిమీదనున్న తుంటినరము తినరు.

32. Therefore the children of Israel eat not the sinew of the hip which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob�s thigh in the sinew of the hip.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మహనయీము వద్ద యాకోబు దర్శనం, ఏశావు పట్ల అతని భయం. (1-8) 
దేవదూతలు అని పిలువబడే దేవుని సహాయకులు యాకోబును సందర్శించడానికి వచ్చారు మరియు దేవుడు అతన్ని రక్షిస్తాడని చెప్పాడు. దేవుడు తన ప్రజలకు కష్ట సమయాలను ఎదుర్కోకముందే ఓదార్పునిస్తుంటాడు. యాకోబు కష్టపడి పనిచేయవలసి ఉండగా, అతని సోదరుడు ఏశావు నాయకుడయ్యాడు. మొదటి సంతానం అనే హక్కును వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని యాకోబు సందేశం పంపాడు. దయతో ఉండటం పెద్ద సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సహాయపడుతుంది. [Ecc,10,4} కారణం లేకుండా ఎవరైనా మనపై కోపంగా ఉన్నా, వారితో మాట్లాడేటప్పుడు మర్యాదగా ఉండాలి. తన సోదరుడు ఏశావు పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నాడని విన్న యాకోబు నిజంగా భయపడ్డాడు. కానీ అతను భయపడినప్పటికీ, అతను ఇప్పటికీ దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు మరియు దేవుడు తనను కాపాడతాడని తెలుసు.

విమోచన కోసం యాకోబు యొక్క హృదయపూర్వక ప్రార్థన, అతను ఏశావుకు బహుమతిని సిద్ధం చేశాడు. (9-23) 
మనం భయపడినప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి. యాకోబుకు ఇది తెలుసు మరియు అతను ఇంతకు ముందు తన దేవదూతల కాపలాదారులను చూసినప్పటికీ, అతను భయపడినప్పుడు సహాయం కోసం దేవుడిని అడిగాడు. వాళ్లు తనకు సహాయకులని ఆయనకు తెలుసు, కానీ దేవుడు తనకు నిజంగా సహాయం చేయగలడు. ప్రకటన గ్రంథం 22:9 ప్రార్థన చేయడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే, దేవుడు మన కోసం చేసిన అన్ని మంచి పనులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ద్వారా ప్రారంభించడం, మనం వాటికి అర్హులు కానప్పటికీ. అప్పుడు, మనం పరిపూర్ణులం కాదని అంగీకరించాలి మరియు మా సమస్యలతో సహాయం కోసం అడగాలి. దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడని మరియు మన ఆశలన్నీ ఆయనపై ఉంచుతాడని మనం విశ్వసించాలి. ప్రార్థించడానికి బైబిల్లో దేవుడు మనకు ఇచ్చిన పదాలను ఉపయోగించవచ్చు. యాకోబు భయపడినప్పుడు, అతను దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు మరియు అతని సోదరుడికి బహుమతి ఇవ్వడం ద్వారా విషయాలను సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించాడు. మనపై పిచ్చిగా ఉన్న వ్యక్తులతో విషయాలను సరిదిద్దడానికి మన వంతు కృషి చేయాలి.

అతను దేవదూతతో కుస్తీ పడుతున్నాడు. (24-32)
యాకోబు భయపడ్డాడు మరియు ఒంటరిగా ఉన్నాడు మరియు అతను దాని గురించి దేవునితో మాట్లాడాడు. అతను ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, మనిషిలా కనిపించే వ్యక్తి అతనితో కుస్తీ పడ్డాడు. మనం నిజంగా కష్టపడి ప్రార్థించినప్పుడు మరియు మాటల్లో చెప్పలేని గొప్ప భావాలను కలిగి ఉన్నప్పుడు, అది మనం దేవునితో కుస్తీ పడుతున్నట్లే. మనం నిరుత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు కూడా, దేవుని సహాయంతో పోరాటంలో విజయం సాధించగలము. కుస్తీ చాలా శ్రమ పడుతుంది మరియు బలమైన విశ్వాసం మరియు కష్టపడి ప్రార్థించడం లాంటిది. యాకోబు చాలా కాలం పాటు పోరాడినప్పటికీ, అతను తన విశ్వాసాన్ని లేదా తన ప్రార్థనను వదులుకోలేదు. అతను ఒక ఆశీర్వాదం కోరుకున్నాడు మరియు అతను దానిని పొందే వరకు ఆగడు. మనం యేసు నుండి ఆశీర్వాదాలు కావాలంటే, మనం పట్టుదలతో ఉండాలి మరియు వదులుకోకూడదు. యాకోబు తన హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించినప్పుడు, ఒక దేవదూత వచ్చి అతనికి కొత్త పేరు పెట్టాడు, అంటే అతను ఇప్పుడు దొంగచాటుగా కాకుండా ధైర్యవంతుడు మరియు ధైర్యవంతుడు. ఇది అతనికి దేవునికి చాలా ప్రత్యేకమైనది. యాకోబుకు కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఇవ్వబడింది, అక్కడ అతను దేవుణ్ణి చూశాడు మరియు అతని ప్రేమను అనుభవించాడు. యాకోబు వద్దకు వచ్చిన దేవదూత నిజానికి దేవునిలో భాగమే, తర్వాత యేసుగా భూమికి వచ్చాడు. దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించినప్పుడు మన పట్ల ఆయనకున్న దయను మెచ్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. హోషేయ 12:4-5 యాకోబు దేవుని నుండి అనేక ప్రత్యేక సందేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత చాలా గర్వంగా భావించకుండా ఉండాలనుకున్నాడు కాబట్టి అతను నడవడం మానేశాడు. సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు, అది యాకోబు ఆత్మకు ఒక కొత్త ప్రారంభం లాంటిది, ఎందుకంటే అతను దేవునితో మాట్లాడుతూ గడిపాడు.
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |